Featured

Par avotu

This is the post excerpt.

Advertisements

1772.g. septembrī – decembrī veiktās Rēzeknes stārastijas dvēseļu revīzijas akti glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīva 1881. fondā ”Latgales revīziju saraksti”, 1. aprakstā, 8. lietā ar nosaukumu ”Rēzeknes apriņķa muižas un ciemi (1772.g.)”. To digitālā kopija ievietota vortālā “Raduraksti” – http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/7043/book/32787.html

Veiktā revīzija teritoriāli ietvēra Inflantijas kņazistes Rēzeknes stārastiju – vēlākā Rēzeknes apriņķa lielāko daļu. Krievu valodā rakstītie dvēseļu revīzijas akti ir pirmais rakstītais avots, kurā sniegtas ziņas par samērā lielas Latgales daļas visu iedzīvotāju vecumu, ģimeniskajām saitēm, dzīvesvietu, migrāciju, kā arī netiešas ziņas par iedzīvotāju tautību un nodarbošanos, vadoties pēc viņu vārdiem un dzīvesvietas.

Pirmā Krievijas impērijas dvēseļu revīzija tika veikta 1718.-1719.g., un tās mērķis bija fiksēt jaunieviestā personiskā nodokļa – galvasnaudas maksātājus: visas vīriešu dzimtes personas. 1761.-1767.g. notika Krievijas impērijas 3. dvēseļu revīzija, kurā tika ierakstītas arī sieviešu dzimtes personas, un iedzīvotāju reģistrēšanā pirmoreiz tika izmantotas iespiestas veidlapas. 4. dvēseļu revīzija notika 1781.-1787.g., bet 5. revīzija – 1794.-1808.g.[1]

Rēzeknes stārastijas dvēseļu revīzija nav saistīta ne ar vienu no tām. Revīzijas veikšanas specifiku un saturu noteica tālaika politiskie apstākļi – Inflantijas pievienošana Krievijas impērijai.

1772.g. 19. februārī Krievija, Prūsija un Austrija parakstīja slepeno konvenciju par Polijas sadalīšanu. Augusta sākumā šo valstu armijas ienāca teritorijās, kas pienācās katrai valstij saskaņā ar vienošanos. Krievija ieguva 92 000 km2 lielu teritoriju ar aptuveni 1,3 miljoniem iedzīvotāju.[2] To veidoja Inflantija un tagadējās Baltkrievijas teritorija Daugavas labajā pusē. Konvencija tika ratificēta tikai 22. septembrī, kad teritorijas jau faktiski bija okupētas. Jauno pavalstnieku lielais skaits nozīmēja galvasnaudas iekasēšanas papildus iespējas, ko nekavējās izmantot impērijas valdība.

Rēzeknes stārastijas dvēseļu revīzijas aktu senāko datēto dokumentu – rakstu par Feimaņu muižas īpašuma tiesībām, muižas vērtību un gada ienākumiem muižnieks Felicians Riks 1772.g. 26. septembrī iesniedzis Krievijas armijas kapteinim Dmitrijam Zabeļinam, kurš dēvēts par Rēzeknes parafijas lustratoru.[3] Lustrācija – muižas īpašuma tiesību un vērtības pārbaude tika veikta paralēli iedzīvotāju uzskaitei, ar ko Rēzeknes stārastijas revīzija atšķiras no Krievijas impērijas dvēseļu revīzijām. Lustrācijas aktos, kas lielākoties rakstīti poļu valodā, sniegtas ziņas par zemes vērtību dālderos un zlotos pēc uzmērīšanas datiem, dūmu nodokļa – maksājuma par zemnieku saimniecībām summa, uzskaitīti ezeri, kuros var zvejot, kā arī minēts, ar kādiem amatiem nodarbojas muižas zemnieki.[4] Pie katra Rēzeknes stārastijas privātās muižas iedzīvotāju saraksta tika pievienots arī muižas apraksts krievu valodā, kur bez iepriekšminētās informācijas ziņots arī par muižas ēku un dievnamu būvmateriālu, kas sniedz iespējas aptuveni datēt minētās ēkas.

Minētais kapteinis D. Zabeļins veica revīziju un lustrāciju stārastijas rietumu daļā. Austrumu daļu revidēja kapteinis Aleksejs Parovins, kurš 1772.g. 14. decembrī Polockas guberņas kancelejai iesniedzis ziņojumu par Rēzeknes stārastijas revīzijas pabeigšanu.[5] Revīzijas aktos šis ir jaunākais datētais dokuments.

Aktos Rēzeknes stārastija saukta par Pleskavas guberņas Dvinskas provinces Rēzeknes parafiju,[6] kas faktiski ir baznīcas draudzes nosaukums poļu valodā. Tas izskaidrojams ar revīzijas veicēju vietējo terminu nepārzināšanu, un novērojams arī muižu un miestu apzīmējumu nekonsekventā lietošanā. Muižas sauktas gan majestnostj, kas faktiski ir miesta nosaukums, gan imeņije, bet miesti – gan majestnostj, gan mestečko. Atsevišķu muižu revīzijas aktus ir parakstījuši kapteinis D. Zabeļins un muižas īpašnieks.

Pavisam tika revidētas 42 kroņa un privātās muižas, tostarp 2 kroņa pagasti un 3 plebānijas jeb katoļu priesteru muižas. Katrā muižā ietilpa 7 – 38 sādžas, kurās bija vidēji 5-10 zemnieku saimniecības. Aprakstīti arī 6 slobodu – amatnieku un tirgotāju apdzīvotu brīvciemu iedzīvotāji. Dokumentos minēts katra saimnieka vārds un uzvārds, viņa ģimenes locekļu vārdi, radniecības attiecības ar saimnieku, babulnieku (kalpu, kas atlīdzībā saņēma zemi), un strādnieku (kalpu, kas atlīdzību saņēma graudā un naudā) vārdi un uzvārdi. Visiem abu dzimumu iedzīvotājiem norādīts vecums ar precizitāti līdz dzīves dienām.

Lielākajai daļai muižu sniegts iedzīvotāju: muižas saimes ļaužu un ciemos dzīvojošo zemnieku kopskaits, izdalot ienācējus, ebrejus, šļahtičus un zemes īpašniekus. Tā Gaļānu muižā bija: vietējie – 801 vīrietis un 738 sievietes, ienācēji – 244 vīrieši un 201 sieviete, ebreji – 45 vīrieši un 45 sievietes, zemes īpašnieki – 13 vīrieši un 9 sievietes.[7]

Ziņās par iedzīvotājiem ietvertā informācija sniedz iespēju Latgales etnisko un sociālo grupu izpētei. Vairums zemnieku bija latvieši, un šāds etnonīms (lotiši) konsekventi lietots dvēseļu revīzijas dokumentos. Latviešu pazīme ir latgaliskie uzvārdi, kas aprakstītajās vietās sastopami arī mūsdienās, kā arī katoļu vārdu latgaliskās formas, kas precīzi transkribētas dokumentos un liecina, ka revizori vārdus pierakstījuši pēc pašu iedzīvotāju teiktā. Raksturīgākās latgalisko personvārdu formas ir: Juoņs, Muorteņš, Muora (polietēm un baltkrievietēm minētas citas formas – Marja vai Malgoržata), Moda (no Magdalēna), arī senas vārdu formas, kas mūsdienās nav sastopamas – piemēram, Daduss (no Tadeušs), Laduss (no Vladislavs), Samuss (no Samuils).

Latvieši lielākoties dzīvojuši ciemos, kuros nav sastopami citu tautību iedzīvotāji. Kā liecina uzvārdi, latviešu ciemus apdzīvojuši lielākoties radinieki, un iedzīvotāju dzimtas uzvārds ir identisks ciema nosaukumam. Zemnieku saimniecības apdzīvoja lielģimenes: vecāki, viņu precējušies bērni ar ģimenēm, un mazbērni. Pārsteidzoši bieži minēts liels ģimenes galvas vecums, kurš sasniedz pat 110 gadus, turklāt bērnu vecums liecina, ka saimniekiem bērni dzimuši pat 60 – 70 gadu vecumā. Sievas latviešiem parasti bija vidēji 10 gadus jaunākas par vīriem, turklāt pie vīra izgājušas aptuveni 20 gadu vecumā – vēlāk nekā krievu un ebreju sievietes. Latviešu ģimenēs bieži minēti audžubērni, babulnieki un strādnieki – salīdzinoši reti, atšķirībā no tālaika Vidzemes un Kurzemes.

Lielākā etniskā grupa pēc latviešiem bija krievi, pēc raksturīgajiem personvārdiem spriežot, vecticībnieki, kuri apdzīvoja atsevišķas sādžas. Daudzos gadījumos iespējams noteikt, ka vecticībnieku intensīva ienākšana notikusi laikā pēc 1760.g.. Pirms tam ienākušie dēvēti par senajiem ienācējiem no Krievijas (drevņije prišeļci rosijacki).

4 gadījumos pie ciemu nosaukumiem ir minēts, ka to iedzīvotāji ienākuši no Krievijas, 2 gadījumos – no Baltkrievijas. Samērā bieži minēts, ka atsevišķās sādžās dzīvojošie atnācēji no Krievijas ir aizbēgušie zemnieki (beglije krestjaņe). Gan krievu, gan latviešu zemnieku vidū fiksēti bēgšanas gadījumi, turklāt norādīta bēgļu iespējamā atrašanās vieta – visbiežāk Krustpils miests, Kurzeme vai Rīga.

Tāpat kā latvieši, krievu vecticībnieki lielākoties dzīvoja lielģimenēs. Vecticībnieku saimniecībām raksturīgs lielāks babulnieku un strādnieku īpatsvars.

Krievi dzīvojuši arī slobodās. Tā Tiskādu slobodas (tagadējā Rēzeknes novada Silmalas pagastā) iedzīvotāji lielākoties bija krievi, starp tiem atzīmēti daudzi ienācēji no Rīgas.

Sociāli visdaudzveidīgākās bija poļu un baltkrievu etniskās grupas. Vārdu un uzvārdu līdzības dēļ pētniekam, kurš nav specializējies filoloģijā, tās ir grūti atšķirt.

Daudz poļu sastopams starp muižas saimes ļaudīm – kalpotājiem un amatniekiem. Tie varēja būt gan brīvcilvēki, gan muižnieki – šļahtiči, lielākoties ienācēji no citiem apgabaliem.[8]

Samērā lielu poļu grupu veidoja zemes īpašnieki (zemjane). To lielākas grupas sastopamas 2 muižās, bet lielākas šļahtiču ģimenes dzīvojušas 4 muižās. Feimaņu muižā zemes īpašnieki dzīvoja 4 viensētās, lielākoties lielģimenēs ar poļu tautības kalpiem.[9]

Liels poļu zemes īpašnieku un brīvļaužu īpatsvars bija starp slobodu iedzīvotājiem. Varakļānu slobodā pavisam bija 22 zemes īpašnieku mājas, starp tiem – ienācēji no Baltkrievijas, Polockas, Jēkabpils un Rēzeknes. Slobodas iedzīvotāju kalpi bija poļi, baltkrievi un latvieši.[10]

Rēzeknes stārastijas dvēseļu revīzijas akti sniedz iespēju pētīt Latgales ebreju ģimenes, kas fiksētas 34 muižās. Rēzeknes stārastijas ebreji piederēja pie Krāslavas kahala, kas bija ebreju pašpārvaldes, nodokļu ievākšanas un tiesas orgāns. Ebreji lielākoties bija krogu nomnieki un amatnieki muižās. Miestos un slobodās viņi 1772.g. vēl nav minēti.

Rēzeknes stārastijas dvēseļu revīzija ir pirmais avots, kurā minēti čigāni Latgalē. Viņi dzīvojuši 3 muižās. Čigānu nodarbošanās nav minēta, tomēr jādomā, ka viņi nav bijuši klejotāji, bet vietsēži un zemkopji, jo čigānu saimēs minēti babulnieki.

Rēzeknes stārastijas 1772.g. dvēseļu revīzija atklāj katras etniskās grupas norobežotu, radinieku apdzīvotu dzīves telpu pastāvēšanas faktu. Latviešiem, krieviem un baltkrieviem šīs dzīves telpas bija ciemi un slobodas, poļiem – muižas un slobodas, ebrejiem – muižas un krogi. Šīs dzīves telpas līdz pat 20.gs. saglabājās arī kā kultūrtelpas, kurās tika praktizētas un nodotas tālāk katrai Latgales etniskajai grupai raksturīgās tradīcijas.

Publikācija sagatavota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Atšifrējot tekstu mūsdienu kirilicā, ievērotas tālaika valodas un stila īpatnības atbilstoši oriģinālam, izņemot vienlaidus tekstus, kas labākas uztveršanas dēļ sadalīti ar pieturzīmēm. Atbilstoši oriģinālam, saglabātas kļūdas zemnieku saimniecību numerācijā. Aiz katras personas sniegts to vecums gados;  ja vecums sniegts mēnešos, nedēļās vai dienās, tas paskaidrots atbilstoši oriģinālam.

 

[1] www.1-archive-online.com/img/rev.skazka.jpg (skatīts 10.09.2016.)

[2]Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши – Москва, 2004., стр. 268

[3] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 36.lp.

[4] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 34.lp.

[5] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 584.lp.

[6] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 1162.lp.

[7] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 114.lp.

[8] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 275.lp.

[9] LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 19.lp.

[10]LVVA, 1881.f., 1.apr., 8.lieta, 406.lp.

 

Kokovsčiznas muiža

…………………………1213.lp……………………….

Фолварка Малые и Великие

Коковщизны

господина Фредриха Корфа

 

Примечание

Болшеи Коковчизны

Онои дворь лежит на поле, строение деревянное, в окружности оноя лесь чернои в длину 14 версть, поперекь 6 версть, мелница от двора верста полтора на реке Вичу, в разлив воды мелит, оная выходит из озера Озда, мелница мелит для домашнего обиходу, карчемь имеет 7, доходу в год 190 талеров, пахотнои земли какь под дворомь, такь под деревнями 11 1/2 четвертеи, сенокосу 1500 пуд, чиншу в год 110 талеров, приходу Режицкаго.

 

Малои Коковчизны

Онои дворь лежит на горе, и около большие горы, между коих озеро, оныя сроения деревянного, лесь ретка имо кустарников, земли какь за дворомь, такь за деревнями десет четвертеи, чиншу в год 120 талеров, карчем 4, доходу в год 95 талеров, сенакосу 350 пуд, с озеров доходу нет, приходу до Режицы, католицкаго закону правы, привилеги имеет при нем староста Режицки господинь Корфь.

 

………………..1214.lp………………………

При дворе живущия леди

 1. Мещанинь из Дручи эконом Крыштопъ Якубовичь 65

служащая жонка Мора Стрункова 35

сынь ее Янь 4

дочери ее

Ива 8

Ильжбета 5

 

Деревня Ержево

 1. Хата Андреи Ерчь 40

жена ево Мадаля 38

сыновья их

Станиславь 6

Матушь 1 1/2

дочери их

Анна 10

Аня 8

Катра 7

Мора 4

брать Андрея Янь 35

жена ево Мадаля 25

сынь их Матись 6

приемуша их Борбула 6

Якупь 15

работники их

Матушь 20

Якуб 10

Мортушъ же 14

жена ево Анна 30

приемоша их Каспарь 8

работницы их

Аня 30

Мора 20

бабыль Якъ Купъ 40

жена ево Катра 30

сыновья их

Сеимань 8

Станислав 5

 

 1. Хата Андреи Ерчь 40

жена ево Катра 40

сынь их Одумь 15

дочери

Катра 10

Ання 8

Мора 4

бабыль их Андреи 56

жена ево Мадаля 40

сыновья их

Питерь 20

Янь 15

бабыль же их Анчь 20

 

 1. Хата Матис Ерчь 38

жена ево Ива 30

сынь их Андреи 8

дочери их

Пелагея 15

Мора 4

Грита 1 1/2

работникь их Ерь 18

реботница их Аграфена 40

 

 1. Хата Янь Ерчь 30

жена ево Илжа 40

сынь их Якупь 18

жена ево Аня 17

сынь Яня Матис 4

дочь ин Анна 8

приемошь их Питер 10

бабыль их Микуль 40

жена ево Мора 30

сыновья Микуля

Питер 8

Матвеи 4

дочери их

Катра 6

Мадаля 6 недель

 

 1. Хата Сеимань Ерчь 40

жена ево Аня 39

дочь их Ива 6

зять Сеиману Андреи 30

жена ево Мора 15

 

 1. Хата Матис Германь 49

жена ево Мадаля 40

сыновья их

Питер 15

Андреи 12

Бартуль 9

Каспарь 7

дочь их Мора 5

 1. Брать Матису Павель 35

жена ево Катра 36

сыны их

Язофь 12

Станиславь 8

Матис 6

Франчишекъ 4

………………..1215.lp………………..

2 брать Якупъ 30

жена ево Анна 20

сынь их Станислав 3

3 брат Станиславъ 20

жена ево Пелагея 18

дочь их Катра 2

4 брат Янь 15

мать их Анна 90

 

 1. Хата Янь Ерчь 40

жена ево Мора 30

сыновья их

Матис 15

Ивань 10

Бартуль 2

дочь их Мора 8

приемоша их Аня 8

мать Яня Авдотья 80

 

 1. Хата Ивань Петровь 50

жена ево Анна 40

сыновья их

Янь 15

Ладусь 8

Андреи 4

дочери их

Эва 8

Мора 5

Мариса 5

 

 1. Хата бабыль Янь 35

жена ево Эва 25

сынь их Андреи 10

дочери их

Мора 8

Мадаля 3

 

 1. Хата Янько Иванов бабыль вдовець 49

сестра ево Пелагея вдова 20

сыны ее

Якь Бартуль 7

Якупь 2

дочь ее Ильжа 9

мать Пелагеи Прасковья 50

 

Итого м.58 ж.51

 

Деревня Грибулево

 1. Хата Казусь Раницокь 28

жена ево Анна 30

сынь их Андреи 8

дочери их

Мадаля 5

Анна 3

Ива 1 1/2

Мора 15

1 братъ Казуся Микуль 25

жена ево Ива 24

дочь Мора 8

2 брать Мартушь 20

жена ево Мора 18

работники их

Янь Дупша 20

Одумь Никанов 15

бобыль их Ивань 25

жена ево Авдотья 26

 

 1. Хата Матис Ранцанъ 42

жена ево Анна 40

сыновья их

Якупь 12

Янь 8

Иозофь 2

дочери их

Мора 17

Катра 14

Мора ж 4

работникь их Петрь 50

жена ево Агата 35

сыновья их

Матись 8

Одумь 7

дочь их Авдотья 6

2 работникь Матиса Федот 30

брать Арцымка 20

 

Итого м.16 ж.15

 

Деревня Ранцан

 1. Хата Питерь 65

жена ево Катра 64

сыновья их

Одумь 36

Станиславь 20

Якупь 12

Матис 9

жена Одума Мадаля 30

сынь их Станиславь 3

…………………..1216.lp……………………..

дочери Питера

Борбула 8

Анна 9

Ання 2

жена Станислава Прасковья 20

дочери их

Мора 2

Марья 1

сестра Питера Анна 15

работникь их Мартушъ 35

работникь же его Филипъ 50

жена ево Прасковья 49

сыновья Филипа

Петръ 7

Микулъ 6

дочь их Агата 5

 

 1. Хата Якубь Ранчань 65

жена ево Катра 60

сынь их Станиславъ 28

жена ево Илжа 25

сынь их Матис 4

братъ Якупа Микуль 20

жена ево Мора 21

дочь их Катра 2 1/2

братъ же Якупа Матис 10

сестра их Мора 15

приемоша их Ива 10

приемошь их Янь 3

работникь их Янъ 20

бабыль Езофъ Матвеев 46

жена ево Марья 56

сыновья их

Петрь 16

Янь 7

дочери Езофа

Катерина 18

Анна 8

работникь Андреи 46

 

 1. Хата Павель Зранцаль 90

жена ево Мадала 80

сынь их Кондратеи 30

жена ево Анна 30

сынь их Андреи 6

дочери Кандратья

Мора 10

Катра 8

сын же Павла Петрь 22

жена ево Катра 12

сыновья их

Ладусь 4

Станислав 8

Андреи 6

дочь Павла Марья 5

братъ Павлу Матыс 18

сестра ево Анна 15

работникь их Павель 20

работник же их Меикуль 20

работникь Янь Сверепои 42

жена ево Катра 35

дочь их Анна 4

 

 1. Савелеи Зеридинъ 68

жена ево Ануся 56

сынь их Янь 30

жена ево Анна 35

сынь их Томашъ 6

сынь же Савелью Матись 25

сестра Матиса Магда 3

жена Матиса Анна 20

сыновья Матиса

Езофъ 5

Мортушъ 1

дочь их Аннуся 2

сын же Савелья Станиславъ 15

жена ево Ива 15

сынь же Савелья Одумь 10

сестра Савелья Катерина 8

работникь их Индричь 9

работникь же их Максимь 40

 

 1. Матис Тучь 40

жена ево Катра 35

дочери их

Дорота 13

Мая 13

Анна 8

Мадала 4

работникь их Матись 18

…………………..1217.lp………………….

работники Матися

Мартинь 15

Федорь 20

 

 1. Стась Тучь 40

жена Катра 35

сынь Бренчь 3

дочь Ива 5

мать Стася Кася 90

работники

Ерь 60

Андреи 8

бобылка вдова Аксинья 30

сынь Янь 5

дочь Настасья 5

 

 1. Каира Бантрань 30

жена Барбала 28

сыны

Янь 8

Матысь 6

Андреи 4

Станислав 4

дочь Авдотья 2

 

Итого м.56 ж.48

 

Деревня Альтьгова

 1. Екупъ Лаизанъ 70

жена Катра 70

сынь Кандратеи 25

жена Мора 25

сынь Езупь 1

сынь Екуба Янь 23

жена Мая 20

сыны

Андреи 14

Микаль 8

дочь Маргита 11

приемышь Петръ 3

бобыль Илья Ивановь 70

жена Дарья 50

дочь Авдотья 6

………………….1218.lp……………….

Назарь Дуплински 80

жена Василиса 70

сынь их Микуль 30

жена Дорта 25

2 сынь Ерь 20

жена Анна 22

3 сынь Малахь 15

жена Борбала 14

4 сынь Янь 13

5 сынь Езупь 11

сынь Микула Гаврила 8

дочери

Анна 5

Мора 3

Ильжа 4

Мая 1

Анна 2 не

 

 1. Матысь Бильниски 70

жена Марися 50

сыны

Павель 9

Андрикь 7

Криштопь 5

Андреи 3 1/2

дочери

Анна 15

Маргита 13

Ива 7

Анна 5

 

 1. Ефимь Дергачь 40

жена Мора 36

брать Петрь 35

жена Катра 25

сынь Янь 1

дочери

Мадаля 3

Анна 2

 

 1. Семень Григорьевь 90

жена Акулина 70

сыны

Семень 25

Осипь 20

работница Татьяна 46

сынь Ивань 30

бобыль Езупь Куриловичь 50

жена Кристина 30

дочь Анна 10

…………………….1218.lp…………………..

приемыши Питера

Франчишекъ 15

Матис 9

Питерь 15

приемоша Питера Анна 7

работница их Борбула 10

бабыль Ивань Федоровъ 60

жена ево Анна 40

бабылка вдова Марфа 43

дочь ее Пашкина 5

 

 1. Трафимь Тарковъ 40

жена ево Дорота 30

сыновья их

Андреи 5

Алексеи 3

Крыштоп 2/2

приемошь их Якупь 10

работница их Пелагея 6

работникь их Петрь 50

бабыль Чеда Езофовъ 50

жена ево Алена 40

сынь их Микуль 2

дочери

Настасья 7

Анна 5

 

 1. Гаврила Зеленецъ 50

жена ево Агафья 30

сыновья их

Бартуль 7

Адамь 4

дочери их

Катра 11

Мора 9

Анна 2 1/2

приемошь их Федорь 10

швагерь Гавриль Мортушъ 40

жена ево Мадаля 30

сыновья их

Янь 7

Рень 6

Микуль 4

дочери Гаврилы

Ива 1 ½

Илжа 3

работникь Гаврилы Янь 10

мать Мадали Агафья 76

 

 1. Андреи Зелчь 35

жена ево Анна 35

сынь их Семень 9

дочери их

Катра 7

Мадаля 6

Мора 3

 

 1. Юрь Зелчь 22

жена ево Илза 20

швагеры их

Индричь 15

Отя 8

сестра швагера Мадаля 5

швагерка Анна 7

теща Зелча Настасья 70

бабель Станиславь Зелчь 70

жена ево Мая 60

сыновья Станислава

Мортушь 20

Янь 15

бабыли

Криштопь 30

Давычь Лукьяновъ 30

жена Крыштопа Мора 40

дочь Мора 5

жена Илза Давыдова 25

дочь Ануся 8

 

 1. Иозефь Андреевъ 50

жена ево Анна 55

сынь их Якупь 22

жена ево Илза 20

дочь их Мая 1

швагерь их Вилимь 20

бабыль Рециыкь 45

жена ево Анна 38

сынь их Анчь 13

 

………………………1219.lp…………………..

Семень Лотчемень 45

жена ево Моря 40

сыны

Питерсь 18

Ионь 12

Езофь 3

дочери

Мадаля 15

Катра 6

брать его Ионь 37

жена его Маия 35

сыны

Семень 9

Якупь 7

Кришань 3

дочери

Ильза 11

Кристина 9

 

Итого м.72 ж.69

 

Деревня Рогоколне

 1. Чудорь Жокодь 45

жена его Мора 30

сынь Андреи 15

жена ево Алена 13

сынь Ерь 23

жена Ива 13

дочери

Мадаля 7

Катра 5

бобыль Филипь 25

жена Онна 26

сынь Ионь 1

дочь Магрита 3

 

 1. Ионь Рудьбурьшь 40

жена Маия 30

сыны

Езофь 12

Андреи 8

дочери

Заня 5

Ива 4

Ильза 1

 

Итого м.9 ж.10

 

Деревня Гривдини

 1. Семень Рудьбуршь 28

жена его Аня 18

сыны

Тумь 15

Онь 10

дочери

Агата 6

Катра 3

мать их Палашка 50

бобыль Мортушь Молдун 50

жена Ильза 40

сынь Езофь 9

 

 1. Поволь Канашенакь 15

жена Палашка 14

братья ево

Кондра 10

Одрень 7

сестра Лутя 11

мачиха Катя 60

 

 1. Ивуль Рудбуршь 70

жена Дорта 60

сынь Станиславъ 30

жена его Катра 25

други сын Якуль 25

жена Ильжа 20

дочери

Мора 4

Ива 4 недель

выхованокь Тумь 4

сынь Ивуля Антонь 20

жена Ада 20

дочь Рася 1

выхованець Андреи 8

приемушка Анна 10

бобыль Матеи Виликан 62

жена Иришка 50

сыновья

Симонь 10

Семень 8

Каспирь 12

дочь Ильжа 8

…………………..1220.lp…………………

бобыль Леонь Пимановь 40

жена Ирина 45

дочь Мора 4

 

 1. Каспер Рудбурьшь 25

жена Ильжа 20

сынь Матись 10

брать Одомь 20

жена Запя 18

дочь Моря 1

матка Катра 50

бобыль Ивань Трофимов 40

жена Маря 45

сыновя

Самелань 30

Федорь 15

Меркушка 10

Трифонь 9

Савка 7

 

 1. Андреи Рудбуршь 50

жена Маруся 40

сынь Питерь 9

жена Агата 18

сыны

Ладусь 12

Ионь 8

дочери

Ануся 7

Катра 5

 

 1. Андреи Рудбуршь 30

жена Катра 20

дочери

Борбура 8

Лутя 3

брать Якуль 20

жена Борбура 20

дочь Катра 5

другои брать Бартуль 15

жена Дорта 14

работникь Якупь 6

дочь Аня 4 недели

 

 1. Якупь Рудбуршь 30

жена Ильжа 30

сыны

Исакь 10

Одомь 6

Одомь 11

Янь 9

Казусь 7

Станиславь 4

Бартуль 1 1/2

 

 1. Станиславь Стродь 70

жена Катра 60

сынь Францышекь 30

жена Мора 25

сынь Каспарь 2

дочери

Борбура 6

Маруся 4

сынь Стродовь Онь 25

жена Катра 24

сыны

Микуль 9

Криштопь 6

парабокь Семень 13

бобыль Михаль Апанасевь 45

 

 1. Петрь Стродь 40

жена Катра 30

сыны

Повуль 20

Одомь 7

Казимерь 1 1/2

дочери

Мадаля 20

Палашка 15

Ильжа 6

работникь Андреи 15

 

 1. Исакь Стродь 30

жена Ива 25

дочь Онька 6

работникь Гриша 9

 

 1. Антонь Стродь 30

жена Мадаля 15

………………….1221.lp………………..

сыны

Бартуль 2

Онь 3 недели

брать Антона Андреи 40

жена Агата 30

сынь Якупь 15

дочь Аня 17

матка их Дорта 50

 

 1. Мортушь Стродь 40

жена Аня 41

сыновья

Матись 15

Онь 7

Одомь 6

Олексь 5

жена Матисова Катра 20

 

 1. Архипь Стродь 40

жена Моря 35

сыновья

Ионикь 15

Ивань 9

Андреи 6

 

 1. Микуль Рудбурьшь 50

жена Катя 40

сыновья

Станиславь 15

Филипь 5

зять Ионь Пусть 30

жена Ана 15

дочери

Катра 8

Ива 5

Мора 3

 

 1. Ивань Пусть 70

сынь ево Питерь 30

жена его Мадаля 27

сынь Одомь 1 1/2

дочери

Ива 15

Рася 10

Онька 7

работникь Бренць 20

 

 1. Онь Платьперь 80

жена Ильжа 70

сынь Андреи 40

жена Катра 25

сыны

Матись 8

Питерь 5

дочь Ива 2

сынь Якупь 20

жена его Ануся 18

сынь Езупь 2

сынь Оника Мортушь 18

жена его Мора 17

бобыль Петрь 40

жена его Анна 35

сыны

Домька 6

Антонь 4

Мортушь 1 1/2

 

 1. Петрь Лазикь 70

жена Онька 60

сынь Станиславь 8

дочери

Ива 10

Дорта 7

выхованокь Матись 15

жена Моря 13

 

 1. Бобыль Микуль Платьперь 40

жена Ануся 30

сыны

Леонь 15

Ивань 10

Одомь 5

дочь Матрена 12

 

Матись Рудбуршь 50

жена Катра 40

сыны

Одомь 12

Андреи 10

дочь Ива 12

 

 1. Бобыль Ерка Запинь 53

жена Моря 40

сынь Янь 6

дочери

Онка 7

Ильжа 3

Маруся 1 1/2

 

 1. Онь Пукьсть 40

жена Авдуля 38

сынь Микель 16

………………….1222.lp……………………..

жена Матрешка 17

сыны

Матись 7

Бартуль 6

Одомь 4

дочери

Мора 7

Катра 5

Онька 4

бобыль Кононь Шкень 80

 

Итого м.110 ж.87

 

Деревня Зернисола

 1. Ионь Гутыньсь 56

жена Маруся 57

сынь Микуль 20

жена Мадаля 20

дочери

Борбура 2

Мадаля 6 недель

паробокь Езупь 9

сынь Ионика Станислав 10

сестра Мадаля 18

 

 1. Поволь Гутонсь 60

жена Ада 60

сынь Ерь 17

жена Ада 16

дочери

Палашка 18

Ива 15

Луца 8

Катра 4

брать ево Левань 35

жена его Аня 30

сыновья

Одумь 8

Якупь 5

Матись 2

Дочери

Ануся 5

Магда 3

бобыль Янь 30

жена его Ката 25

дочь Марья 2

сынь Павель 3 недель

матка их Кристина 80

 

Итого м.22 ж.17

 

Деревня Межавыда

 1. Микель Мелька 60

жена Мадаля 70

сынь Станислав 30

жена Агапа 30

сынь его Ладусь 2

дочери

Мадаля 6

Онька 4

сынь Микелева Матись 25

жена Ильжа 25

сынь их Ионь 3 недели

дочь его Ива 2

сынь Одумь 20

жена Мора 16

приемушка Ильжа 6

 

 1. Семень Мель 40

жена Аня 30

сыны

Якупь 18

Андря 9

Станиславь 4

дочь Маряся 15

паробакь Бренць 15

работница Онка 13

бобыль Ионикь 50

жена его Онка 30

дочь Маня 9

выхованокь Онь 30

жена его Палашка 15

сынь их Микуль 5 недели

матка их Анна 80

 

 1. Климь Лаизань 50

жена Мадаля 40

сынь Ивань 25

жена Анна 25

дочери

Ильжа 3

Аня 1/2

другои сынь Ивань 20

жена Борбура 20

дочери

Мора 7

Ануся 2

сыны

Ерь 17

Питерь 6

дочери

Мадаля 18

Онька 9

Аня 7

Ива 3

…………………..1223.lp…………………….

отець их Саван 60

жена Маряна 50

сынь Клима Лажана Микуль 18

жена Анна 20

работники

Севше 40

Ивань 50

 

 1. Иван Платпировь 40

жена Катра 40

сыновя

Ладусь 12

Микуль 5

Симон 3

Езупь 3 не

дочь Моря 15

работникь Яшка 20

 

 1. Езупь Рудьборьть 60

жена Катра 60

сынь Ивань 30

жена Мора 15

сынь Касперь 1

сынь Езуфа Антон 13

приемушь Мартушь 20

жена Розия 15

работникь Меикуль 15

работница Мора 12

 

 1. Езуфь Рундан 80

жена Катра 70

сынь Леонь 40

жена Адия 35

дочери

Анна 7

Ива 3

Ануся 1

сынь Езуфа Мекуль 30

жена Мора 28

сынь Андреи 5

дочь Ануся 1/2

сынь Петрусь 25

жена Аня 30

сыновя Езуфа

Якупь 11

Адам 4

дочь Езуфа Ильжа 18

 

 1. Архипь Шкень вдов 80

сынь Сидор 35

жена Алена 31

сыновя

Янь 13

Михал 3

дочь Анка 8

сынь Архипа Езупь 25

жена Кавра 22

сынь их Янь 2

дочери

Марбула 4

Мора 3

сынь Архипа Симон 20

жена Катра 27

сыновя

Степан 12

Каспер 1 1/2

дочери

Мора 6

Мая 4

работница Катра 13

бобыль Сысои Весер 40

жена Катя 25

сыновя

Якупь 9

Езупь 2

дочери

Ильжа 8

Борбула 4

Мора 1

 

……………………1224.lp………………….

 1. Юрь Мизань 60

жена Крестина 50

сынь Микуль 22

жена Маруся 16

сынь Юра Павель 15

дочери Юра

Мора 12

Барбула 8

Маргита 5

 

 1. Лукашь Штекель 50

жена Мора 35

сынь Мекуль 15

дочь Анка 20

бобыль Петракия Сырски 32

жена Мора 20

сыновя

Езуфь 4

Симон 1 не

 

 1. Бобыль Ивань Палашань 40

жена Маря 30

сынь Онь 2

дочери

Настася 10

Мора 4

работникь Ень Строт 18

 

Итого м.65 ж.67

 

Деревня Лаизанов

 1. Ерь Лаизань 70

жена Катря 40

сыновя

Петрь 9

Матись 7

 

 1. Мартинь Лаизан 45

жена Борбула 30

сыновя

Павель 7

Адам 3

Станислав 3 не

приемушка Онка 9

работникь Матис Замеджа 32

 

 1. Антон Леизан 43

жена Катря 27

сынь Петрь 6

дочь Мадаля 9

 

 1. Якупь Лаизань 45

жена Анна 30

сыновя

Меикул 20

Адам 15

Матис 10

Тадеушь 8

Францышакь 6

Бартуль 4

дочь Ева 11

жена Микуля Мадаля 18

работникь Мартинь 20

бабыль Якупь Слешка 35

жена Ануся 25

сынь Томашь 4

 

 1. Станислав Леизан 25

жена Анушка 20

дочери

Ива 5

Матреша 4

Анна 3

выхованка Дорта 10

 

 1. Петрь Лаизань 30

жена Палашька 20

брат Станисловь 25

жена Мора 20

сынь их Мекуль 1 1/2

приемышки

Мадаля 9

Мора 2 1/2

бобыль Юрь Леизань 52

жена Анна 60

пасанакь Оникь 40

…………………1225.lp………………….

дочери

Маруся 9

Анна 5

Круша 4

мать их Анна 100

работникь Иван Филипов 30

бобылка Джада вдова 40

сыновья

Аньдреи 20

Андрусь 15

Петрь 10

дочь Ильжа 6

 

 1. Павел Лаизань 28

жена Анна 60

пасанокь Езуфь 20

жена Борбула 19

дочери

Анка 3

Маргита 1/2

приемуш Мартушь 18

жена Ануся 16

выхованакь Онь 16

работники

Савка 23

Ивань 12

работница Ильжа 12

приемушки

Агата 8

Маруша 6

бобыль Езуфь Должь 70

жена Катра 40

сынь Петрь 6

бабыль Яковь Ледынскии 45

жена Адия 34

сынь Андреи 6

дочь Мора 1/2

 

 1. Онь Намсан 45

жена Борбула 50

сыновя

Матвеи 22

Мартуль 15

Петрь 13

Адам 5

дочери

Борбула 11

Анна 7

жена Матвея Оля 20

жена Мартуша Цырка 15

работникь Станислав 15

мать работника Кавра 70

бобыль Якупь Балкорсь 17

жена Ануся 15

бабыль Аншь Чвеикст 33

жена Мода 25

дочь Мора 1 1/2

 

 1. Юнь Кропь 60

жена Мода 42

сыны

Крисонь 18

Ерь 6

дочери

Мая 12

Ильжа 4

 

 1. Исакь Тимушка 35

жена Авдотя 30

дочери

Татьяна 7

Ирина 1/2

 

Итого м.52 ж.51

 

Деревня Зушава

 1. Ясь Сушь 70

жена Анеша 50

сыны

Юнь 25

Бартуль 14

Езуфь 9

Андреи 4

Станислав 1

………………1226.lp………………….

дочь Алена 15

жена Яна Палашка 23

сынь их Микиль 5

дочь Ева 3

бобыль Еникь Пеисакь 80

жена Асюха 70

 

 1. Олексь Лаизань 35

жена Катря 30

дочери

Леция 6

Ива 3

мать Алексея Палашка 60

 

 1. Микиль Гредель 45

жена Мадаля 35

сынь Домька 5

дочь Анна 3

бабыль Харташь 60

жена Мора 46

дочь Анна 4

 

 1. Анчь Гридиль 50

жена Лецыя 40

сыны

Станислав 15

Онь 12

Криштопь 10

Матись 6

дочери

Мора 13

Ануша 2

работникь Карьпушка Лягикся 70

 

 1. Казусь Зушь 25

жена Мора 32

сыны

Анцуль 2

Бартуль 2 не

приемушка Ильжа 7

 

 1. Ерь Билинскии 20

жена Мора 18

сынь Якупь 2

брат Ера Исакь 18

жена Ива 15

мать их Маргита 80

сестра Анка 19

 

 1. Якупь Сучьсь 60

жена Мора 50

сыны

Ерь 10

Петрись 7

Матись 5

дочери

Ання 12

Катря 8

бабыль Бартуль Вальтерь 80

жена Анюся 70

бабыль Петрь Винцентяи 30

жена Мадаля 32

дочери

Ильжа 10

Катра 5

 

 1. Матись Сушь 90

жена Дорта 80

сыны

Станислав 25

Андреи 15

Езуфь 12

дочери

Мора 13

Катьра 4

жена Станислава Маргита 20

дочь их Ильжа 1/2

работница Палашка 40

 

 1. Ерь Глявда 80

жена Маргита 70

сыны

Антонь 35

Адамь 40

Янь 30

Отя 10

………………..1227.lp………………………

жена Аньтонова Мора 23

сынь их Петрь 1

дочери

Ильжа 8

Ева 6

жена Яна Мора 20

 

 1. Мальть Ловдан 60

жена Авдула 60

сыны

Микуль 40

Юнь 20

Индричь 15

жена Микуля Матреша 35

сыны

Микуль 10

Станислав 8

Петрь 2 не

дочери

Анна 5

Мая 3

жена Юна Ильжа 18

сынь Тумь 4

дочь Ильжа 2

 

 1. Якупь Суць 50

жена Катьра 45

пасанки

Онь 28

Петрь 25

жена Она Ильжа 24

сынь Антонь 2

дочь Ганка 7

жена Петрова Ання 25

сыны их

Онь 10

Якупь 4

приемушка Езупь 12

 

Итого м.55 ж.49

 

Деревня Сосени

 1. Игнашь Сосинь 67

жена Анна 50

сыны

Езупь 30

Янь 25

Петрь 15

Ивань 8

Якупь 6

жена Яна Кася 25

сынь Матеушь 1

жена Езуфа Ильжа 22

 

 1. Андреи Белински 30

жена Катерина 30

дочери

Ильжа 5

Мора 3

работникь Павель 5

мать их Аннуша 80

 

 1. Бартуль Клепер 57

жена Оля 50

сыны

Андреи 12

Петрь 10

Янь 7

Езупь 2

Бабыль Петрь 50

жена Алена 40

сынь Андреи 10

дочь Лецыя 12

 

 1. Янь Ледьбер 30

жена Ання 20

сыны

Микуль 5

Езупь 4

дочери

Катря 10

Треина 2 1/2

бабыль Симон Катер 40

жена Аня 30

сыны

Симонь 4

Янь 3

Бабыль Симон Седлер 50

 

 1. Андреи Плетбирь 40

жена Катра 33

сыны

Станислав 15

Матис 10

Якупь 6

Криштупь 4

Питер 2

Бабель Оте Быхь 60

мать Андрея Мая 70

 

Итого м.30 ж.16

 

Деревня Вескулова

 1. Адам Жоготь 40

жена Катра 50

сынь Янь 4

дочери

Мора 14

Ива 8

Мора 2

брать Адама Мартушь 35

жена Ання 30

дочери

Анна 7

Анеша 3

 

……………….1228.lp………………..

 1. Бартуль Зачот 30

жена Ива 20

братя

Станислав 25

Яков 12

сестра их Мора 15

жена Станислава Анеша 25

мать их Анеша 80

приемушка Анна 7

бобыль Якупь Жолучь 30

жена Мая 35

сынь Езупь 4

дочери

Ання 3

Катря 2

 

 1. Симон Жолуть 60

жена Рася 55

сынь Ерь 25

дочери

Заквия 12

Мадала 10

Ильжа 8

Алена 7

жена Ера Ева 22

бабыль Антон 80

жена Анна 50

сынь Ерь 17

дочь Анеся 5

 

 1. Янь Жолоть 40

жена Ання 45

сынь Андреи 12

дочери

Мора 16

Мадула 3

мать Яна Ада 90

 

 1. Янь Рубарть 60

жена Сыцилия 50

сыны

Тадеушь 13

Езуфь 7

Антони 6

дочери

Еганна 16

Виктория 10

Анна 8

бабаль Балтромеи Агаилов 35

жена Анна 40

 

 1. Станислав Рубаль 48

жена Анна 36

сыны

Янь 6

Винценти 2

дочь Барбаршь 3

 

 1. Симон Лаизань 80

жена Катра 60

сыны

Станислав 30

Казысь 25

жена Станислава Маргита 30

сыны

Янь 3

Яков 2

дочери

Мора 5

Борбула 5 не

жена Казуся Маруся 20

дочь их Агата 1/2

теща Мадаля 80

 

 1. Чудар Лаизан 60

жена Палашка 40

сынь Филипь 25

жена Маргита 25

сыны

Ерь 10

Петрь 8

Янь 6

дочь Мора 4

 

 1. Андреи Афонасевичь 50

жена Ховра 45

братя

Кандрашь 45

Якупь 35

Анцуль 30

сыны Андрея

Петрь 10

Алекса 7

Ивань 3

дочери

Агита 12

Дарка 9

жена Кандраша Прасковья 40

сыны их

Мартинь 7

Паршь 4

Петрикь 3

жена Якуба Иришка 35

жена Анзуля Нишка 25

дочь Авдосия 3

…………………..1229.lp…………………….

мать Андрея Асеха 90

работники

Тимофеи 60

Григореи 80

 

 1. Андреи Осипь 30

жена Мора 30

сыны

Янь 7

Якупь 4

дочери

Ива 11

Маруша 8

Мора 3

Грита 10 не

работникь Ледвикь Цыгаль 33

 

 1. Павель Плавинскии 50

жена Анна 50

сыны

Индришь 15

Матис 9

дочери

Ання 15

Мария 9

Морбула 7

работникь Иван Паляков 6

 

 1. Иван Ивашка 50

жена Дортия 40

сыны

Андреи 8

Оникь 7

Каспер 10

дочери

Катра 9

Маргита 6

Анна

 

 1. Ань Палечь 40

жена Мая 40

сыны

Казусь 20

Ерь 18

Станислав 18

Адам 5

дочь Ева 9

жена Казуся Агата 18

дочь их Марьбула 4

жена Ера Анка 15

бабыль Степан Бакир 30

жена Мора 30

зять его Яникь 15

жена Агата 18

 

 1. Симон Ивашька 40

жена Ануша 30

сыны

Андра 12

Каспер 3

Петрь 5

дочери

Катра 8

Мадала 7

мать Симона Мая 80

 

 1. Григорея Якубовичь вдова 30

работница Борбула 16

мать Григория Цыцылия 70

бобыль Петрь Якубовичь 80

жена Цыцилия 70

дочь Анна 20

 

 1. Петрь Салнь 40

жена Авдиля 40

сыны

Лявурь 18

Якупь 10

Михаль 8

Езуфь 5

дочь Мора 6

жена Лявра Агата 17

 

Итого м.74 ж.83

 

Деревня Блискинева

 1. Ляурь Блисинь 82

жена Анеша 30

…………………1230.lp………………..

сыны

Микиль 25

Антон 20

Андреи 6

Янь 3

Питер 3 не

дочери

Маргита 17

Анна 8

Катра 5

жена Микиля Магда 23

дочери их

Мора 4

Ива 2

работникь Андреи Мельдер 13

 

 1. Архипь Блисинь вдов 90

Сыны

Микуль 30

Иньдришь 25

Матись 20

Якупь 13

дочери

Мая 16

Ива 9

жена Микуля Аде 33

сыны их

Янь 11

Адам 3

Францашакь 4

дочери

Анна 8

Настася 5

жена Индриша Мадала 22

дочери их

Мора 4

Катра 2

жена Матиса Анна 20

 

 1. Чудар Онакь 80

жена Ання 75

сыны

Павель 40

Андреи 30

Микиль 20

дочь Ива 5

жена Павла Мора 38

сыны их

Матис 8

Петрь 7

Андреи 3

дочери

Анеша 2

Катра 1

жена Андрея Мора 25

сынь их Янь 1 1/2

 

Козма Близин 80

жена Мора 70

сыны

Антон 40

Лаурин 30

Павел 25

Микуль 20

Станислав 18

дочь Катра 15

жена Антона Анна 30

сыны их

Матись 4

Онь 1

дочь Ива 4

жена Лавра Ильза 20

сынь их Мартушь 3

дочь Ада 1

жена Павла Агата 15

сынь их Бартуль 3 не

 

 1. Янь Молдал 25

жена Маруша 20

братя

Матис 15

Якупь 11

Станислав 6

сестра Ива 8

мать их Авдуля 50

сынь Яна Иньдришь 1

 

 1. Микита Крутыи 40

жена Маруся 30

сыны

Андреи 8

Станислав 6

дочери

Ива 15

Катра 12

Мора 4

бабыль Симон Крылов 50

жена Настасья 30

сынь Мартин 5 не

дочери

Настаска 9

Аксиня 5

Ирина 3

 

…………………1231.lp………………….

Ясь Мулдань 50

жена Анна 25

сыны

Микуль 15

Матись 10

Ионь 5

дочь Марыся 8

 

 1. Якупь Блисень 40

жена Маряся 30

сыны

Повуль 10

Микель 8

Станиславь 4

дочь Онка 2

брать Онь 35

жена его Аня 40

выхованокь Мекуль 10

выхованка Ася 4

паробакь Василь Мукавшь 80

жена Авдуля 70

работница Мадаля 25

бобылка Марьяна 44

сынь ее Михаил Ликвановскии 20

дочь ее Францышка 15

бобыль Ехимь 50

жена его Катерина 40

сынь Степань 15

дочь Анна 17

 

 1. Микель Платперь 52

жена Ильжа 50

сынь Ясь 20

жена Мадала 20

дочери

Аня 1 1/2

Борбура 6 недель

сыны Михаилевы

Антонь 15

Андрясь 10

Станислав 6

дочери

Ива 15

Маря 6

Мора 3

Катра 1 1/2

брать его Онь 40

жена Маруся 20

сынь Андря 3

дочь Моря 1 1/2

бобыль Семень 40

жена Мора 30

сынь Андря 10

дочь Рася 3

бобыль Одома Жогаты 30

жена Ануся 25

сынь Андреи 2

 

Итого м.68 ж.65

 

Деревня Сарьни

 1. Исакь Сарьнь 60

жена Анна 50

сынь Ерь 30

жена Аня 20

дочери

Маргита 4

Маруся 3

сынь Исака Станиславь 15

выхованокь Онь 8

дочь Аня 12

выхованка Катра 5

работникь Микель 50

 

 1. Лотя Кришань 45

жена Моря 35

сыны

Матись 19

Станиславь 17

Ивань 15

Онь 13

дочери

Катра 3

Аня 1/2

сестра Аня 17

выхованка Маргита 7

брать его Ивань 33

жена Мадаля 40

сынь Езупь 1/2

выхованка Маия 9

работница Ильжа 20

 

 1. Аньчь Сарньсь 45

жена Мадаля 66

………………….1232.lp………………..

сынь Матись 30

жена Ильжа 25

братья его

Якубь 20

Одумь 15

выхованки

Онна 10

Катра 5

работникь Федорь 30

паробакь Иванка 18

бобыль Гаврила 35

жена его Марюшка 25

паробакь Андреи 8

 

 1. Ивань Зутьсь 30

жена Мора 25

дочери

Катра 9

Маргита 7

Онька 5

Анна 3

Ива 1

выхованокь Тумь 13

брать Ивановь Матись 25

жена его Мадаля 20

дочери

Мора 6

Ильжа 3

мачиха их Ада 50

паробакь Онь 25

 

 1. Онь Мивриникь 50

жена Катра 45

сынь Ерь 23

жена Борбура 20

сыны ево

Питерь 3

Станиславь 1

сыны Янкины

Андря 20

Исакь 18

Езупь 7

Андреи 5

дочери

Маргита 12

Мада 8

Барбура 5

Ильжа 3

 

 1. Антонь Шкеня 45

жена Аня 40

сынь Матись 25

жена его Катра 20

сынь Онь 6

брат его Онь 26

жена Адя 20

дочь Маргита 4

сыны

Андря 13

Станиславь 10

Андреи 2

работница Маргита 8

бобыль Ерь Орьсь 80

жена его Агуля 70

 

 1. Якупь Мывриникь 23

жена ево Анна 20

сынь Ерь 3

братья Якуповы

Матись 10

Онь 8

выхованокь Онь 6

выхованка Онка 7

матка их Маргита 40

паробки

Андреи 30

Крустинь 60

Андреева жена Адя 30

дочери

Ива 8

Грита 3

 

 1. Мортушь Винвешь 40

жена Мора 20

сынь Онь 8

зять Онь 20

жена его Мадаля 15

дочь Моря 1 1/2

бобылка Марфа 40

 

 1. Якупь Зутець 25

жена Магрита 20

сыны

Онь 5

Одомь 1 1/2

брать ево Питерь 18

жена Мора 15

сынь Станиславь 1 1/2

сестра Катра 10

матка их Маля 50

бобыль Ивань Клоцань 70

жена его Онка 50

сынь Якупь 17

дочь Катра 3

 

……………….1233.lp…………………..

 1. Андреи Винвешь 33

жена Мора 25

сыны

Ерь 20

Якупь 18

Станиславь 16

Бартуль 7

Матись 6

Каспарь 1

дочери

Ильжа 8

Катра 2

паробакь Андреи Розгаль 15

работница Ильжа 25

 

 1. Микуль Рудбурьшь 80

жена Авдуля 73

сынь Питерь 40

жена Ильжа 35

сынь Езопь 8

дочери

Борбура 6

Ануся 4

сыны

Ивуль 30

Одамь 20

Повуль 15

жена Ивулева Моря 33

дети ево

Станиславь 4

Андря 1/2

дочери ево

Анна 10

Катра 6

жена Одомова Борбура 17

сынь его Леонь 2

жена Павлова Моря 15

работники

Мортушь 20

Сидорь 50

 

Итого м.76 ж.71

 

Деревня Межа Близины

 1. Мортушь Бабра 33

жена Магрита 25

сынь Онтунь 2

дочери

Катра 10

Онка 5

Грита 3

сестра ево Мадаля 10

выхованокь Матись 10

работникь Онь Дрегель 20

работники

Онь Платперь 15

Антонь Галбрукь 18

дочь Мортужеба Аня 2 недели

матька их Агата 70

 

 1. Онь Вильнь 45

жена Дорта 35

сыны

Ерь 16

Тумь 10

Станиславь 6

дочь Алена 10

 

 1. Матись Сумась 30

жена Мадаля 25

сынь Францышекь 1 1/2

дочь Онка 3

выхованка Мора 7

работница Аня 10

 

 1. Онь Мазурь 35

жена Маруся 35

сыны

Якупь 13

Матись 9

дочери

Катра 14

Мадаля 5

 

 1. Матись Музурь 40

жена Адя 55

сыны

Андря 7

Казусь 6

выхованка Онка 10

 

 1. Андря Грумужь 20

сестры

Катра 16

Онка 13

Ануся 6

Ада 3

матка Маруся 35

работникь Якупь 7

 

 1. Лавра Чукьмор 23

жена Ива 19

сынь Езупь 1/2

брать ево Онь 13

матка их Хавроня 70

 

Итого м.23 ж.25

 

Деревня Лозды

 1. Мортушь Лозда 70

жена его Онна 80

……………………1234.lp…………………..

сынь Андреи 24

жена Онка 20

дочери

Аня 3

Катра 1/2

сыны Мортушевы

Барчуль 9

Якупь 7

дочь Маия 12

работница Катра 9

бобыль Индрикь 50

жена его Катра 30

сыны

Онь 15

Симонь 6

Питерь 3

паробокь Кандрашь 30

 

 1. Онь Зира 40

жена Мора 41

сыны

Бартуль 10

Якупь 8

Матись 3

дочери

Магрита 9

Мадаля 8

Катра 6

Дорта 3

 

 1. Матись Лозда 40

жена Адя 35

сыны

Мортушь 5

Бартуль 1

дочери

Катра 6

Онька 3

работница Онька 20

 

 1. Станиславь Семьконь 35

жена Моря 30

сыны

Ладусь 5

Микуль 1 1/2

приемушикь Станислав 5

бобылки

Дарка 50

Марфушка 40

сынь ее Кирилка 1 1/2

паробакь Хомка 50

жена его Моря 40

дочери

Борбура 4

Ануся 3

 

 1. Андря Семьконь 25

жена Мадаля 30

сынь Станиславь 1/2

дочь Ануся 13

выхованокь Станислав 8

работникь Петрь Рудбурь 15

бобыль Гриша Пульмотань 30

жена его Магрита 25

дочь Мадаля 1 1/2

бобыль Гурка 45

жена Улька 40

сынь Ивань 7

дочери

Дарья 8

Маряся 4

 

 1. Онь Лозда 20

жена Рася 20

брать Матись 5

сестра Ива 14

работница Моря 6

 

 1. Андреи Зучь 40

жена Магрита 30

сынь Якупь 7

дочери

Ануся 7

Анна 2

брать Матись 35

жена Марушка 30

сынь Андреи 4

дочь Моря 2

 

 1. Бартуль Покьшень 30

жена Агата 20

дочери

Барбура 5

Ануся 4

Ива 1

 

 1. Исакь Покьшень 20

жена Маия 30

сыны

Ерь 18

Якупь 13

…………………1235.lp………………….

дочери Реицына

Катра 15

Ива 8

мать Реицына Ання 50

 

 1. Микуль Пукшонь 70

жена ево Мора 50

сыновья их

Матис 27

Якупь 20

Микуль 17

жена Матиса Мадаля 20

приемоша их Мора 8

 

 1. Микуль Лозда 35

жена ево Ильжя 30

сыновья их

Антонь 15

Янь 8

Бартуль 1 1/2

дочери их

Борбула 6

Дорота 4

Мора 2

 

 1. Питерь Лозда 80

жена ево Катра 50

сыновья их

Григореи 30

Степань 15

жена Григоря 30

 

 1. Андреи Григорьевь 50

жена его Палагея 40

сыновья их

Алексеи 12

Якупь 10

Василеи 4

Артамонь 1

дочь Андрея Ива 4

 

 1. Семень Илжбань 50

жена ево Борбула 40

сыновья их

Андреи 12

Якупь 8

Ерь 2

дочери их

Ива 5

Мора 4

Илза 1 1/2

 

 1. Микуль Савничь 45

жена ево Катра 50

сыновья их

Матис 25

Станислав 22

Езофь 6

жена Матиса Мора 20

дочери Микула

Грита 2

Ивва 1 1/2

Илза 18

работникь их Андреи 20

бабылка вдова Аня 35

дочь ее Кача 9

 

 1. Микуль Санвичь 45

жена ево Анна 40

сыновья их

Ивань 9

Станислав 3

дочери их

Дортия 12

Грита 5

брать Микуля Онтушь 30

жена ево Катра 35

сынь их Каспарь 3

дочери их

Ання 2

Мора 1

работникь их Антонь Ваивичь 50

бобыль Микель Мельшь 20

жена ево Хавроня 20

 

 1. Якубь Ваивичь 55

жена ево Катра 35

сыновья их

Станислав 12

Бартуль 3

дочери их

Ильля 18

Кастя 9

Маргрета 7

Анна 5

брать Якупа Мартушь 40

жена его Грита 40

сыны их

Андреи 18

Адамь 11

Ладусь 7

Янь 5

Езофь 3

дочери их

Ива 12

Дорота 2

брать третеи Якубу Бартуль 35

жена его Катра 25

сынь Матис 5

дочь Бартуля Мора 5

……………………1236.lp………………….

брат же Якупа Ладусь 30

жена его Катра 29

сынь их Якупь 4

дочери

Анна 6

Мадаля 1

работникь Якупь 30

2 работникь Раман 20

3 Питерь 15

4 Михаила 30

5 Савелеи 28

жена его Даря 20

сынь их Матись 7

бабыль Матись Гришковичь 85

жена Мадаля 18

сынь Мавриникь 30

жена Ануся 20

сыны

Матысь 7

Ладусь 1

сынь Криштопь 27

жена Мора 23

сынь их Лаврентеи 1 1/2

дочь Ильжа 5

бобыль Микуль 40

жена Мора 30

сынь Мортушь 2

дочери

Мадаля 10

Алена 8

Анна 6

 

 1. Григореи Покшинь 70

жена Марьгита 50

сыны

Петрь 25

Ерь 20

Ладысь 16

Исакь 1

дочери

Ева 15

Анна 7

 

 1. Андреи Жогать 60

жена Мая 50

сынь Матысь 19

жена Маруся 20

сыны Андрея

Янь 15

Иван 13

дочери

Анна 7

Аня 5

Мадаля 3

бобыль Авдишь Скангаль 60

жена Арина 60

сынь Матысь 5

дочь Ива 4

 

 1. Петрь Жоготь 50

жена Ануся 60

сыны

Индричь 13

Матысь 7

дочь Марьгита 1

зять Петра Анжуль 25

жена Грита 20

сынь Езупь 1

приимышка Катра 8

работникь Антонь 20

работница Ильжа 20

 

 1. Станиславь Рудукь 45

жена Катра 20

сыны

Екупь 15

Матысь 8

Андреи 7

Ань 6

Езупь 3

………………..1237.lp……………………..

дочь ево Ива 10

брать ево Ладусь 30

жена ево Илжа 24

дочери их

Аня 6

Ануся 5

Мора 3 недель

сестра Станислава Катра 20

мать их Мая 80

работникь их Игнатеи 20

работница их Мора 20

 

 1. Матис Лаизань 40

жена ево Ива 35

приемошь их Якуб 15

приемошки их

Маруса 20

Мадаля 7

мать Матиса Алена 90

работникь их Станиславь Жучь 30

жена ево Аня 25

дочери Станислава

Анна 4

Агата 7 недель

приемошь их Семень 30

жена его Аня 25

дочери их

Анна 10

Мора 7

Ива 2

 

 1. Матис Покшань 40

жена ево Аграфена 30

сыновья их

Семен 5

Франчишекь 1 1/2

дочь их Катерина 7

брать Матиса Моронушь 60

жена его Катра 50

сыновья их

Станислав 8

Янь 5

Езофь 3

дочери их

Ильжа 6

Палагея 1 1/2

работница их Мора 12

бабыль Олесь 40

жена его Агафия 30

сыновья их

Матис 4

Янь 2

дочери их

Мадаля 10

Анна 8

Палагея 2

 

Итого м.136 ж.141

 

Деревня Межелазанов

 1. Матис Балтресь 60

жена его Агата 50

сынь их Семень 40

жена ево Катра 40

сынь их Индричь 3

дочь их Мора 1

сыновья же Матиса

Ерь 30

Андреи 20

Одумь 15

дочери Матиса

Ануся 10

Катра 5

 

 1. Лавер Балтресь 40

жена ево Матрена 40

сыновья их

Степань 6

Матис 3

Семень 7

дочери их

Катра 15

Маруся 5

Анна 2

 

 1. Якупь Балтресь 30

жена ево Ануся 25

сыновья их

Янь 7

Матис 5

Павель 2 1/2

дочь их Ива 1

работница их Мора 25

 

 1. Семень Балтресь 25

жена ево Мора 25

дочери их

Илжа 6

Аня 4

Катра 1/2

брать Семена Микаль 7

сестры Семена

Мора 13

Катра 10

 

 1. Степан Балтресь 40

жена ево Ивва 35

сыновья их

Микель 15

Ерь 4

дочери их

Ануся 6

Анна 5

Ануся 1 1/2

приемоша их Маргрета 15

 

…………………….1238.lp………………….

 1. Янь Лаузен 60

жена ево Адя 45

сыновья их

Ерь 40

Казимер 20

Отя 15

Ерась 5

жена Ера Агата 30

дочь Ера Ива 3

 

 1. Андреи Лаизен 40

жена ево Акушка 40

сыновья их

Ерь 8

Микель 7

Одумь 5

Бренць 1 1/2

дочери их

Онужа 15

Анна 3

Алена 1 1/2

Мора 2 не

 

 1. Антонь Лаизань 30

жена ево Мора 30

сыновья их

Матис 8

Езофь 3

дочери их

Мадаля 4

Ання 1 1/2

племянникь Антону Янь 15

вдова бабылка Ильжа 40

 

Итого м.33 ж.34

 

Деревня Лешков

 1. Василеи Игнатьевъ 60

жена ево Устинья 40

сыновья их

Гурь 25

Клим 22

Антон 9

дочери

Василиса 18

Авдотья 15

Аграфена 13

Варвара 3

жена Гура Варвара 20

бабыли

Иванъ Федоров 30

Фирсъ Яковлев 50

жена Фирсова Алена 25

сынь их Петрь 1 1/2

дочери их

Марья 6

Домка 5

 

 1. Ивань Акудиновъ вдов 80

сынь ево Микола 25

жена ево Агафия 20

дочь их Катерина 1 1/2

брать Ивана Осипь 14

приемоша их Агафия 9

вдова бобылка Агафия 30

сынь ее Павель 7

дочери их

Катерина 2

Даря 5

бабыль Кононь Ефремовъ 30

жена Афросинья 25

сынь их Тимофеи 3

 

 1. Клишъ Шкенъ 50

жена ево Ираша 50

сынь их Якупь 30

жена ево Агата 30

сынь Якупа Бартуль 4

дочь их Василиса 2

сыновья же Клима

Янь 12

Одумь 7

дочери

Дорта 13

Анна 8

Маруся 5

шуринь Клима Питерь Варпель вдовець 60

сынь ево Матис 12

работница ево Алена 40

бобыль Кирила 30

жена ево Анна 18

сынь их Андреи 3

дочь их Ева 4

 

……………………1239.lp……………………

Макеи Шкеинь 60

жена ево Катра 50

сыновья

Степан 20

Бартуль 18

Петрь 12

Казусь 8

Ерь 7

 

 1. Данила Шкеня 50

жена ево Олка 50

сыновья их

Павель 19

Езофь 18

Янь 12

дочь их Алена 10

 

 1. Исакъ Даукшта 47

жена ево Мора 40

дочь их Грита 7

 

 1. Григореи Барань 60

жена ево Ильжа 40

сынь их Андреи 25

жена ево Ива 20

сынь их Ладусь 1

дочери их

Ануся 12

Мадаля 7

работникь их Янь Купчь 20

 

 1. Венедиктъ Гавриловъ 60

жена ево Марфа 70

работникь их Прокофеи 20

бабыль Артемеи Ананьевъ 50

сынь ево Федоть 5

бабыль же Ефимь Петровъ 20

 

Итого м.42 ж.35

 

Деревня Путраново

 1. Ивань Путрань 40

жена ево Мора 35

сыновья

Каспар 16

Одумь 10

Андреи 6

Матис 3

жена Каспара Тренна 15

сынь ево Янь 3

дочери Ивана

Ануся 8

Анна 10 недель

брать Ивана бабыль Лаврентеи 30

жена ево Олга 25

сынь их Андреи 3

дочь их Ильжа 2

бабыль же Ерь Платачь 40

 

 1. Ерь Путран 30

жена ево Мадаля 30

сыновья их

Ивань 18

Матис 8

Питер 3

дочери

Катра 9

Луца 2

 

 1. Семень Кришанъ 50

жена ево Маруся 45

сыновья

Андрусь 20

Ладусь 10

Матис 1/2

дочери

Борбула 6

Анна 3

брать Семену Якупъ 45

жена ево Катра 40

сыновья

Каспар 9

Францишек 7

дочери

Ива 18

Борбула 5

Мора 3

племянникь ево Езофь 30

жена ево Анна 28

сыновья

Тумь 7

Матис 4

Одумь 1

дочь их Мора 3

племянникь же Семену Якубь 18

племянникь же Янь Кришанъ 22

брать Яня Станиславь 10

жена Яня Анна 20

сестры Якулу

Илжа 12

Маргрета 14

приемоша их Мора 12

работникь Станислав 20

мать Езофа Анна 55

мать Яня Ануся 50

 

Итого м.28 ж.24

 

…………………….1240.lp…………………….

Малая Коковчизна

 1. Криштофь Бобушевичь, шляхтичь повета Ошменскаго, парафи Ореховны, надрази фолварку Коковчизни генерала Корфа

жена Лажбета

сыны

Филициань

Доминикь

Янь

дочери

Зофия

Анна

 

Итого м.4 ж.3

 

Деревня Цеплишь Колна

 1. Бальтрумеи Дукалскии с Подлюшя, шляхетскои 55

жена Марьяна 55

сыны

Янь 19

Бенедикть 18

дочери

Розалия 21

Анна 15

брать ево Мархель 21

работница Альжбета 12

 

 1. Езофь Хаманскии, Бреславскаго повету шляхтичь 33

жена ево Констянчия 29

сынь Антони 14

дочери

Розалия 11

Богомила 7

Тереса 2

Орьшуля 1/2

паробакь Янь 20

 

 1. Езопь Саркань 40

жена Мадаля 35

сыны

Петрись 8

Ерь 5

Мортушь 5 недель

брать Езопь 35

жена Анапа 34

сыновья

Андреи 8

Касперь 5

дочь Илза 3

выхованки

Онь 15

Дорта 10

матка их Кристина 80

бобыль Лаврь 40

жена его Аня 35

пасынокь Казусь 12

 

 1. Езопь Бесерь 35

жена Ануся 50

дочь Маия 7

пачерица Аня 14

брать Езоповь Леонь 40

жена Аня 40

сынь ево Каспарь 6

дочь Ива 13

пасанокь Андреи 13

матка их Мадаля 90

 

 1. Василь Весерь 50

жена Мора 40

сынь Питерь 21

жена ево Мора 18

сынь их Одомь 5 недель

сыны Василевы

Онь 18

Ерь 17

Езопь 12

Мортушь 8

Микуль 6

дочери

Ива 4

Анна 1 1/2

 

 1. Мортушь Кучь 25

жена его Онка 24

дочь Ильжа 1/2

матка Дорта 80

 

 1. Казусь Казиль 65

жена его Аня 59

сынь Онь 40

жена Мадаля 39

дочери

Катра 8

Адя 6

Аня 4

Маряся 2

сынь Казуся Матись 33

жена Ильжа 30

сыны

Изопь 5

Одомь 3

дочь Дарка 5 недель

сынь Казуся Питерь 14

выхованок Езупь 25

жена его Наста 25

дочь Анна 10 недель

выхованка Ильза 11

 

…………………….1241.lp…………………….

 1. Матись Клеперь 58

жена Ильжа 56

сыны

Питерь 30

Андреи 25

Сеимань 15

жена Питера Маруся 30

сынь его Матись 3

жена Андреева Моря 25

дочери Андреевы

Ильжа 3

Катра 1/2

работница Мора 15

бобыль Микуль 40

жена Ильжа 30

сыны

Питерь 5

Одомь 3

Матись 8 недель

дочь Дорта 7

 

 1. Мортушь Клеперь 35

жена Ильжа 33

сынь Матись 7

дочь Ильжа 1 ½

брать ево Ивань 20

жена его Борбура 19

выхованка Катра 4

швагерь его Яшка 40

жена его Маргита 45

выхованка Авдуля 18

 

Итого м.50 ж.54

 

Деревня Колна Пурмалево

 1. Микуль Пурьмаль 50

жена его Аня 25

сыны

Онь 20

Одомь 19

жена Онина Моря 30

дочь его Аня 2

дочери Микуловы

Мора 15

Дорта 9

Маия 8

выхованокь Онь 15

бобыль Микуль 25

жена его Онька 30

сынь Онь 4

паробакь Тумь 9

 

 1. Бернь Пурмаль 50

жена Ильжа 49

сыны

Матись 18

Станиславь 11

жена Матисова Адя 20

дочь его Маруся 1

дочь Бернова Онька 15

парабакь Палашка 7

 

 1. Микуль Пурьмаль 30

жена его Мора 29

сынь Онь 2

выхованокь Матись 7

выхованка Дорта 12

паробакь Питерь 12

дочь Микулова Ильжа 5

работница Алена 12

 

 1. Матись Пурмаль 25

жена его Аня 20

сынь Одомь 2

выхованокь Бартуль 10

работница Маия 15

работникь Антонь 15

 

Итого м.18 ж.19

 

Деревня Вонагова

 1. Мачь Зельтинь 70

жена его Катра 63

сынь Микуль 17

жена его Мадаля 17

дочь его Ива 1 1/2

выхованка Дорта 4

выхованокь Мачь 7

 

 1. Семень Зельтань 20

жена его Онужа 20

сынь Мортушь 3

дочь Онька 2

паробакь Матись 8

 

 1. Казусь Зельтинь 75

жена Мора 50

сынь Бренць 30

жена Катра 25

…………………..1242.lp…………………..

сыны

Янь 6

Микуль 4

дочь Ива 2

сынь Лаврин 25

жена Ануся 25

сынь их Микаль 9

выхованка Анна 4

 

 1. Степь Зелтень 46

жена Ильжа 40

сынь Матис 25

дочери

Анна 12

Мора 1

баболь Янь 30

жена Грита 19

сынь их Якупь 1 1/2

мать бабуля Мора 90

 

 1. Уста Зельть 60

жена Марися 30

сынь их Микуль 25

жена Мора 20

сынь Уста Казимер 8

брат Ерь 40

жена Мора 35

сынь Бернь 16

жена Юля 15

сынь их Езуфь 2 не

сыны Уста

Леон 12

Яшь 8

Степь 6

выхованокь Юрь 25

жена Едвига 20

мать жены Едвига 70

брать жены Езупь убогои 15

бабыль Мортушь Лерьба 40

жена Онужа 35

дочь Анна 12

выхованка Палашка 4

 

 1. Микуль Пурьма 34

жена Мадаля 35

брат его Степь 24

жена Катра 24

сыны

Янь 6

Матис 4

Станислав 1 1/2

Бернь 1 1/2

дочь Онка 4

брат Бартуль 22

жена Мора 23

сынь Андреи 3

дочери

Ануся 5

Аня 4

брат Микеля Адам 20

жена Аня 15

брат Микиля Якупь 16

мать их Дорта 90

 

Итого м.38 ж.33

 

Деревня Лыкь Пурма

 1. Исакь Пукинь 45

жена Адя 47

выхованокь Партусь 20

выхованка Анна 6

работница Аня 15

 

 1. Мартушь Пукин 20

жена Дорта 21

сыны

Тум 4

Матыс 1/2

Адам 1 1/2

брат Андра 16

жена Анна 18

брат Матис 14

Кодум 12

мать их Анна 40

вотчим ихь Тумка 60

дочь Адама Марта 7

сестра Ильза 80

 

 1. Алексесь Локчунь 70

жена Дорта 40

сыны

Езупь 19

Адам 3

дочь Катра 5

 

 1. Антон Лаизан 40

жена Адия 30

дочи

Аня 4

Ана 1/2

швагорка Крестина 14

 

 1. Василь Бермуль 30

жена Аня 35

сынь Матис 7

дочь Ива 2

…………………1243.lp…………………

сестра Катра вдова 40

сыны

Антонь 14

Исакь 8

выхованка Анна 12

 

 1. Матис Гузанок 23

жена Аксеня 25

брат Янь 20

матка их Еста 60

сестра их Агапия 8

 

 1. Воитька Ширан 65

жена Дорота 35

сыны

Адам 10

Матис 8

Онь 3

дочь Анна 12

 

 1. Мичуль Ширин 40

жена Мора 30

сыны

Питерь 7

Онь 3

дочери

Мора 10

Анна 1 1/2

 

 1. Янь Ширин 30

жена Ганна 30

сыны

Тумь 6

Ерь 5

Матис 4

Езупь 2

дочь Мора 1

шуринь Олексь 24

жена Анна 25

дочь Ильжа 3

мать их Татяна 40

работники

Касперь 19

Бартуль 15

работница Маруся 15

выхованка Мадаля 8

 

 1. Василеи Павурь 60

жена Ануся 55

сынь Питерь 25

жена Катра 26

сынь Станислав 1 1/2

дочь Маруся 5

сынь Меикуль 20

жена Мора 19

сынь Лодушь 13

швагер Якупь 25

жена Борбула 18

сынь Онь 3

дочь Мадаля 1

дочь Василя Борбула 16

 

Итого м.42 ж.41

 

Деревня Малыхь Пурьмалевь

 1. Тумь Пурьмаль 70

сынь Андреи 30

жена Ильжа 30

сыны

Ясь 13

Меикуль 8

Онь 6

Матеись 3 не

дочь Мода 7

сынь Ерь 28

жена Анна 26

сыны

Якупь 5

Павель 2

сынь Матис 26

жена Мора 24

сыны

Андреи 3

Меикуль 1/2

дочь Аня 4

сынь Онь 15

жена Мора 15

батки брат Ладусь 40

жена Мадаля 35

сынь Езупь 7

дочери

Адя 5

Мария 8

Анна 4

работница Ання 10

работникь Якупь 15

дочери Юра

Ануся 9

Илжа 7

 

……………….1244.lp……………….

 1. Францышакь Лукашевичь 25

у них швагерка Марьяна 15

выхованакь Винцинть 8

выхованка Богумила 30

работникь Ень Кучь 50

жена его Ильжа 50

сынь Аньтон 1/2

работникь Парамон 60

жена Ильжбета 40

сынь Гиронимь 2 не

работникь Казимир Гришкевичь 30

Лекшевичь 18

Янь Круковски 40

жена Ильжбета 30

сынь Аньдреи 6

дочери

Аршуля 10

Магдалена 1

Работницы

Маряна 20

Богомила 18

казачка Рожа 10

бобыль Романь Шаровски 70

жена Раина 60

бобыль Степань Симонивич 70

жена его Дорота 50

сынь Антонь 20

 

 1. Антонь Сондарь 40

жена Катра 40

дочери

Борбура 8

Ання 5

Ильжа 4

брат Сондору Исак 30

жена Маия 25

сыны

Матись 7

Ерь 1/2

дочь Ева 3

мать их Маруся 70

паробакь Онь 8

работница Борбура 7

 

 1. Онь Соньдарь 20

жена Маруся 15

сыны

Езопь 4

Ерь 2

братья

Одомь 12

Бернь 6

отець Маруси Онь Бабра 80

жена его Палашка 60

 

 1. Питерь Сондарь 30

жена Маруся 26

сыны

Ерь 12

Бартуль 7

дочери

Маия 8

Ильжа 4 недели

 

 1. Микуль Грыбурь 80

жена его Маруся 50

сыны

Одомь 18

Ерь 12

Якупь 5

дочь Катра 9

 

 1. Михаль Мироновичь 40

жена его Констанция 30

сыны

Тадеушь 10

Петрь 7

Езофь 5

Станиславь 1 1/2

 

 1. Якупь Маретцки 60

жена Магдалена 35

сыны

Мотеи 7

Янь 1 1/2

дочери

Розалия 9

Забеля 7

 

 1. Езофь Заборовски 80

жена Анна 60

 

 1. Онь Пурьмаль 40

жена Илжа 30

……………………1245.lp………………..

сыновья

Антонь 8

Андреи 6

Питрь 3

дочь Аде 5

 

 1. Екуб Лалань 35

жена Маруша 20

сынь Станиславь 2

бобыль Янь 50

жена Дорта 35

сынь Иосифь 3

дочери

Маряша 1/2

Анна 1/2

 

 1. Янь Горзвань 35

жена Кристина 28

сыновя

Тумошь 11

Берень 7

дочери

Ива 5

Мадала 3

Барбула 1/2

бобыль Парфень Созвеи 43

жена Ахеня 45

дочери

Наста 15

Гапулка 2

 

Итого м.68 ж.58

 

Деревня Велки Пурмаль

 1. Янь Скангаль 70

жена Луце 80

сыновья

Янь 50

Иур 40

жена Яня Маруша 30

сынь Матись 8

дочь Мара 1

зять Якуб Шидловскии 30

жена Анне 35

дочь Катра 3

бобыль Тум Пунцуль 45

жена Катра 50

дочь Анна 3

 

 1. Ансь Верамя 30

жена Рася 30

сынь Антонь 19

жена Мора 18

дочери

Илжа 7

Анна 6

Ане 1/2

племянникь Якуб 7

 

 1. Янь Верумь 50

жена Ануша 40

сынь Меикуль 25

жена Маия 20

сынь Петрись 9

дочери

Анна 12

Ива 6

 

 1. Тумь Верумя 40

жена Аде 30

сынь Адам 5

дочери

Агата 4

Анна 2

шуринь Исакь Путинь 30

жена Ива 18

братья Исака

Янь 20

Меикуль 18

 

 1. Станиславь Пурмаль 25

жена Палашка 20

сынь Бартуль 1/2

дочери

Алона 5

Бурбула 3

приемушь Станислав 15

сестра Станислава Анна 16

мать Станислава Мора 50

работникь Андреи Пурмаль 30

жена Мода 25

дочь Аде 5

работникь Матись 10

бобыль Улашь 30

жена Алона 25

сыновья

Иосефь 5

Екуб 2

дочь Илжа 9

 

 1. Ерь Пурмаль 30

жена Мадала 25

дочери

Ане 8

Ива 7

Мора 3

брат Ера Берень 25

жена Маия 24

дочь Аде 1/2

приемушка Мадала 9

работникь Янь Пурмаль 25

 

 1. Янь Пучь 40

жена Дарте 25

сынь Андря 25

жена Ильжа 22

дочери

Мадале 6

Маия ½

………………….1246.lp…………………..

сынь Яна Мартушь 15

дочери ево же

Палашка 14

Катра 5

Барбола 2

работникь Мартушь 15

 

 1. Янь Пурмаль 72

жена Катра 50

сынь Мартушь 30

дочь Маруша 12

жена Мортуша Ануша 25

сынь их Матис 7

дочери

Ива 3

Катра 3 не

работник Каспер Пурмаль 30

 

 1. Андреи Пурмаль 35

жена Маргита 36

сыновья

Сеимань 15

Станиславь 6

Ваичукь 3

дочери

Аде 8

Борбула 1

 

 1. Гриша Пурмаль 32

жена Ане 20

сынь Андреи 9

дочь Анна 1

приемушь Семень 12

 

 1. Меикуль Пурмаль 28

жена Катра 27

сынь Станиславь 1 1/2

тесть Меикула Ерь Липски вдов 50

сынь Янь 15

дочь Борбула 20

приемушка Мадала 8

бобыль Иозифь Липски 30

жена Катра 25

дочери

Ива 6

Ане 10 недель

 

 1. Савель Пурмаль 34

жена Илжа 30

сыновя

Адам 14

Микель 10

Янь 3

дочери

Мадаля 8

Катра 6

бобыль Янь Жеревскии 40

жена Катарина 30

сыновя

Станислав 9

Иакуль 6

Иосефь 3

дочь Маряна 1/2

 

 1. Якуб Пурмаль 40

жона Анне 25

сынь Станиславь 4

дочь Мора 2

приемушь Адам 10

 

 1. Василь Пурмаль 35

жена Мадаля 25

сыновя

Мортушь 5

Ладусь 3

дочь Дорта 7

приемушь Петрь Пурмаль 40

мать Василья Палашка 75

 

 1. Микель Пурмаль 40

жена Ане 30

сыновя

Семань 8

Ерь 5

Касперь 3

дочь Алона 10 недель

приемуша Анна 11

работник Матись Пурмаль 16

бобыль Бренсь Пурмаль 40

жена Ануша 60

 

 1. Бренсь Пурмаль 70

жена Ильжа 73

сынь Матись 25

дочь Барбула 26

приемушка Барбула 2

работница Илжа 20

работникь Ерь Пурмаль 20

жена Маия 15

 

Итого м.72 ж.78

 

Деревня Вонагова

 1. Меикуль Пурмаль 60

жена Алона 50

…………………..1247.lp……………………..

сынь Мичуль 22

жена Мора 21

сынь Янись 4

дочь Ануша 9 не

дочь Меикула Мадала 8

братья Меикула

Мортушь 44

Матвеи 30

жена Мартуша Мора 35

сыновя

Иосефь 4

Матис 2

дочери

Ива 11

Илжа 8

Ане 6

жена Матвея Мажа 25

сыновя

Петрь 7

Андреи 2

дочь Катра 15

работники

Ерь Зелтинь 20

Ерь Яшкинь 16

 

 1. Казимир Пурмаль 40

жена Барбула 30

сыновя

Янь 18

Адам 15

Иосифь 3

Меикуль 1/2

дочери

Маруша 15

Анна 4

жена Яна Илжа 15

мать Казимера Анна 80

работникь Янь Пурмаль 20

 

 1. Аншуль Пурмаль 48

жена Мора 50

сыновя

Якуб 17

Петрись 8

дочь Борбула 7

жена Якуба Мора 15

брать Аншула Адам 40

жена Онка 20

дочь Илжа 3

приемушки

Она 9

Луця 11

работникь Матис Пурмаль 15

приемушь Екуб 9

мать Аншуля Катья 80

бобыль Кандрашь Исаковь 70

жена Маря 70

дочь Васиха 22

 

Итого м.24 ж.25

 

Деревня Шкеинова

 1. Биернь Ломпань 28

жена Катра 25

сыновя

Антонь 8

Касперь 6

Андре 1

брать Биерна Антон 12

сестры ево

Катра 20

Анна 18

Маруша 12

Крися 8

вотчимь Биерна Ерь Сицкань 70

жена Мора 60

работники

Меикуль Пуга 20

Казимир Ясь 18

 

 1. Марцинь Ломпань 50

жена Мадаля 40

сыновя

Иакуб 12

Станиславь 8

приемушка Мора 14

работники

Антони Дришкевичь 40

Симонь Стаховскии 20

……………………….1248.lp……………………..

жена Дришкевича Маряна 45

дочери

Констанция 3

Катарина 1

 

 1. Бартуль Веикшань 30

жена Илжа 50

сыновья

Янь 12

Андреи 8

пасынек Тум Веикшинь 20

жена Мадаля 25

сынь Петрь 1

дочь Анна 3

работникь Лаур Рагожа 18

работница Агата 25

бобыль Бартуль Быцань 25

жена Анна 25

сыновья

Дансь 5

Матись 3

 

 1. Ерь Веикшинь 30

жена Илжа 30

сыновья

Бренсь 10

Матись 3

Янь 1/2

дочери

Мора 8

Мода 4

 

 1. Ивань Веикшань 30

жона Илжа 20

сынь Иозефь 6

дочери

Мора 3

Анна 2

бобыль Ермань 50

жена Катра 30

сынь Матись 3

дочь Рася 5

работница Марка 12

 

Итого м.30 ж.25

 

Деревня Барисова

 1. Микель Рудзь 45

жена Илжа 30

сыновья

Матис 9

Иосефь 7

дочери

Мора 6

Ива 1/2

приемушка Ива 15

брать Михаиля Ерь 30

жена Мара 30

дочери

Анна 3

Леция 1/2

приемушка Алеся 8

мать Михаиле Мора 70

работникь Янь Рудзь 40

 

 1. Матись Рудзь 40

жена Ива 38

сыновья

Микель 17

Станислав 13

Ясь 6

Андреи 4

дочь Илжа 9

приемушка Авдуля 12

работникь Кузма Нестеров 21

 

 1. Адам Рудзь 17

жена Мора 15

сынь Иосефь 1

сестры

Аде 12

Мора 10

Мадаля 4

мать Агата 40

………………………1249.lp……………………..

отца матка Ануза 90

парабакы

Матис 11

Антон 40

выхованакь Микуль 3

 

 1. Янь Сталдонть 50

жена Ганна 45

дочери

Ива 10

Алена 4

выхованка Мора 15

выхованакь Кромань 12

 

 1. Мартинь Студонь 45

жена Ганка 40

сыны

Янь 14

Якупь 8

Каспер 6

дочери

Крица 4

Ива 1/2

работница Маря 25

 

 1. Казусь Барись 30

жена Анна 25

сынь Езуфь 4

дочь Ильза 1

сестра Анна 20

 

Итого м.27 ж.29

 

Деревня Гавлумишка

 1. Янь Мириновичь с Преславского волнои 68

жена Ильжбета 45

сыны

Езуфь 24

Антони 22

Бенедикть 10

Станиславь 3

дочери

Барбара 20

Богумила 7

выхованка Кабета 25

бобыль Гришка Ери 30

жена Маряна 30

сынь Янь 6

 

Янь Лешкевичь мещанин волнои 30

жена Мариянна 30

сыны

Антонии 10

Андреи 8

Езуфь 5

Тадеуш 1/2

дочь Альжбета 6

брат Яна Петрь 25

жена Ледовика 30

сынь Станислав 4

дочь Виктория 4

брат Яна Игнашь 15

матка Естина 90

бабыль Микуль 40

жена Катра 30

дочь их Маряна 1

 

 1. Янь Станзень 40

жена Мадаля 34

выхованокь Аньжуль 10

выхованка Алжутка 3

брат Яна Казусь 30

жена Мора 25

сынь Адам 6

дочь Илжа 4

убогая Катра 30

 

 1. Аньдре Лелянь 35

жена Катра 20

сыновя

Микуль 7

Матесь 3

Езуфь 1

 

Итого м.24 ж.18

 

Деревня Габанова

 1. Микуль Ширинь вдовець 80

сыновя

Янь 30

жена Люция 35

Станислав 3

Матись 25

дочь Яна Анна 5

жена Матыса Мадаля 25

дочери

Ива 7

Анна 5

Мора 3

…………………….1250.lp………………….

сынь Микуля Станислав 15

жена Мора 20

выхованокь Ясь 10

выхованка Ильза 12

сынь Микола Матись 3 не

работница Анна 25

 

 1. Бартуль Бакан 60

жена Анна 50

сынь Якупь 20

жена Катра 15

дочери

Мая 10

Анна 12

Мора 4

выхованокь Янь 5

работникь Петрушка 12

 

Итого м.11 ж.14

 

Деревня Ламьпатова

 1. Андреи Реуть волнои 35

жена Апаления 20

сыны

Тадеушь 8

Матеи 2

дочь Зыбаля 5

матка их Раина 80

выхованакь Михал 20

сестра Андрея Ильжбета 25

работникь Доминикь Реуть волнои 45

жена Настася 30

сыны

Янь 6

Питерь 4

пасанакь Яну Якупь 16

патчерица Ганка 11

дочь Яна Маряна 14

 

Итого м.8 ж.7

 

Деревня Рудева

 1. Янь Рудя 45

жена Маргита 40

сыны

Микуль 13

Якупь 8

Отя 5

Микуль 2

дочери

Дорота 11

Ратя 6

 

Янь Ивашань 40

жена Наста 35

сынь Станислав 1

дочери

Дорта 15

Борбула 6

Ильжа 3

 

 1. Янь Люлямь 40

жена Мора 39

сыны

Езуфь 6

Каспер 1 1/2

выхованка Дорота 7

брат Яна Якупь 25

жена Дарта 24

Яна жены мать Адия 63

сваяченица Яна Анна 12

 

 1. Андреи Рудя 26

жена Аня 23

брат Мартушь 8

выхованка Луцыя 7

мать их Маряся 90

 

Степь Рудя 42

жена Мадаля 25

сыны

Адам 8

Станислав 3

Янь 1

дочь Борбула 6

 

 1. Петрь Стражневичь 45

жена Катерина 40

сыны

Андреи 10

Алексь 8

Езуфь 6

Янь 4

 

 1. Янь Бутровичь 50

жена Дорота 40

дочери

Барбора 12

Маряна 7

Ганна 5

выхованакь Андреи 10

бабыль Янка 65

жена Ганна 53

 

 1. Андреи Рудя 50

жена Анна 40

сыны

Матеи 30

Матис 15

Франтишекь 10

жена Матея Мора 29

………………………1251.lp…………………….

сыны

Якупь 9

Адам 8

Ерь 3

дочери

Ива 4

Ива 4

Ання 3

сынь Матея Бартуль 2

 

 1. Григорь Рудя 33

жена Костанцыя 22

сыны

Ладусь 8

Якупь 5

Станислав 4

выхованець Мартин 10

дочери

Мора 7

Ильза 3

жены матка Палашька 80

 

Итого м.38 ж.32

 

Деревня Капатева

 1. Янь Лушка 30

жена Мая 29

дочери

Ильжа 12

Катря 4

брат Яна Касперь 35

жена Анна 30

дочери Каспера

Ганна 5

Мадаля 3

выхованокь Янь 7

выхованка Анна 6

мать их Маруся 90

работники

Андреи 15

Криштофь 20

работница Ильза 30

 

 1. Андреи Лошка 27

жена Анна 20

дочери

Ганна 4

Юлья 2

Андрея брат Якупь 20

жена Анна 19

сыны Якуба

Лавьрин 2

Петрусь 1 1/2

мать их Анася 60

братя Андрея

Мартушь 15

Матеи 12

выхованка Крися 8

 

 1. Янь Лошка 40

жена Мадаля 30

сынь Матис 1 1/2

дочь Анна 8

вынованка Ання 6

бобыль Касперь 20

жена Барбара 21

сыны

Матис 5

Янь 5

сестра Маргита 45

 

 1. Янь Грикь 70

жена Дорота 60

сыны

Петрь 16

Микуль 8

Матис 4

жена Петра Мора 15

дочери

Алена 10

Мая 2

отець их Степь 100

 

 1. Матис Брыкь 60

жена Тереса убога 60

сынь Якупь 9

дочь Мора 13

швагер его Станислав 60

жена Марися 50

выхованакь Матис 13

 

Итого м.25 ж.27

 

Деревня Шпикова

 1. Яшь Шквиль 39

жена Катерина 35

сынь Владислав 15

дочери

Ашуля 6

Мартася 5

Ива 2

 

 1. Балтромеи Дрышкевичь волнои 35

жена Агата 21

брат Езупь 25

 

 1. Петрь Чернявскии волнои 57

жена Настася 30

сыны

Тадеушь 9

Езупь 8

Янь 6

Андреи 12

Стась 3

 

…………………..1252.lp…………………

Янь Захоревичь вольнои 70

жена Настасия 50

сыны

Игнати 18

Антони 10

Бенедикть 8

Езофь 4

дочь Марьяна 15

бобыль Егорь Нестеревь 35

жена Аграфена 23

сынь Петруха 5

дочери

Катерина 8

Ева 2 недель

бобылка Марина 80

 

 1. Самоель Чуньски 80

жена Маряна 40

сынь Станислав 25

жена ево Дорта 25

цурки

Теодора 5

Констанция 3

Ильзбета 1

братья Станислава

Казимерь 20

Ержи 17

Антони 15

Якубь 9

 

 1. Антони Рутьковски 65

жена ево Кристина 45

работникь ево Антонь 60

 

Итого м.15 ж.25

 

Деревня Чударанова

 1. Семень Клавча 85

жена ево Ильжа 50

сыны

Паваль 40

Андра 32

жена Павлова Мора 39

сыны

Ерь 12

Тумь 6

дочь Маруся 2

жена Андреева Катерина 30

сынь Якупь 4

дочери Андреевы

Адя 7

Катра 3

Анна 1

сынь Семеновь Мортушь 22

жена Онька 23

брать Мортужева Онь 17

дочери Семеновы

Маруся 13

Лутя 7

бобыль Козма Дехтярь 80

жена Ануся 70

сынь Мортусь 3

дочери

Лукьяна 15

Борбура 11

Мора 6

 

 1. Онь Клавда 60

жена Лутя 55

сыны

Езопь 20

Андря 19

Якупь 10

жена Езопова Аня 19

сынь Одомь 3

дочь Адя 1

жена Андреева Ильжа 17

бобыль Андреи Ботвонокь 70

жена ево Анна 43

сыны

Василь 11

Ивань 2

Алексеи 1

дочь Алена 4

 

 1. Сымонь Батаракь 43

жена Палашка 40

сыны

Онь 20

Андреи 17

Мартушь 10

Якупь 7

жена Оня Дярда 20

сынь Индрикь 1 1/2

дочь Ануся 4 1/2

дочь Семенова Ильжа 15

работникь Тумь 25

 

………………….1253.lp…………………..

 1. Езупь Клавка 30

жена ево Ануся 25

сынь Анджуль 12

дочери

Алена 5

Аня 1 1/2

 

Итого м.25 ж.27

 

Деревня Стегорша

 1. Ерь Свабель 27

жена Борбура 21

дочери

Мора 2 1/2

Мадаля 1/2

братья Еркины

Ерь 15

Матись 13

жена Еркина Борбура 15

сестра их Маия 9

выхованка Борбура 13

паробакь Гаврила 15

бобыль Бернь Пеличь 33

жена Маргита 25

сынь Ерь 2

дочери

Мадаля 10

Ива 8

Катра 6

Ильжа 5

 

 1. Лавра Пугань 25

жена Онька 25

сынь Мартынь 2

дочь Иришка 15 недель

брать Лавра Григореи 35

жена ево Авдуля 30

сыны

Езопь 5

Игнашь 1/2

швагирь Кирилька 30

жена ево Иришка 25

сынь Андреи 3

дочь Прошка 4

брать ево Акушка 20

сестра Лаврова Палашка 30

матка их Прося 60

 

 1. Якупь Стегоршь 40

жена Акулина 36

сыны

Микуль 20

Одомь 7

дочери

Онька 15

Ива 17

бобылька Катра вдова 30

сынь Ионь Стеипинь 3

 

Итого м.18 ж.22

 

Деревня Мазгова

 1. Мортусь Пуисань 45

жена его Дорта 40

вдова Адя 14

сыны Мартужевы

Матись 5

Станислав 4

Якупь 1 1/2

братья Мартужевы

Якупь 30

Филипь 30

жена Павлова Агапия 25

сынь Касперь 1 1/2

дочь Маргита 3

дочери Мортужевы

Иришка 4

Аня 3

Анюся 2

жена Филипова Анна 35

сыны Филиповы

Одом 3

Матись 1

сестра Мортужева Дорта 15

работникь Андреи 30

бобыль Матись 40

жена ево Аня 30

сыны

Андреи 12

Одумь 3

Касперь 1

дочь Агафия 2

бобыль Якуль 50

жена его Мора 40

дочь их Мадаля 1

 

……………………..1254.lp……………………..

Кондрашь Дабродель 60

жена его Агафия 50

сыны

Онь 15

Ивань 13

дочери

Ануся 14

Ильжа 7

выхованокь Андреи 4

 

 1. Онь Котонь 70

жена его Маргита 60

сыны

Каспарь 23

Бартуль 4

жена Каспарова Ива 20

сынь его Станислав 1/2

выхованокь Одомь 20

дочери Ионова

Аня 8

Кристина 6

 

 1. Станиславь Котонь 50

жена его Маряся 43

сыновья

Повуль 18

Ерь 13

Одомь 8

Езупь 4

дочь Агафия 12

 

 1. Питерь Котань 50

жена Ануся 60

сыны

Микуль 7

Одомь 5

Якупь 6 недель

дочь Ива 4

работникь Савка 40

работница Ануся 30

 

Итого м.34 ж.25

 

Деревня Табакова

 1. Онь Бабра 35

жена Ануся 25

сынь ево Ивань 2

брать Иона Повуль 30

жена Адя 20

сыны

Мортушь 8

Станиславь 1 1/2

матька Онка 60

вотчимь Степань 60

сестра Оника Аня 10

 

 1. Тумашь Клавча 50

жена его Катра 30

сыны

Андреи 8

Матись 5

Езопь 2 1/2

Мортусь 17 недель

дочери

Ива 10

Аня 8

работникь Микель 40

швагирь Тумашевь Якупь 15

отець их Габрусь 100

 

 1. Микифорь Ивашев 60

жена ево Марфа 50

сынь Михаила 12

брать Микифоров Кузма 25

жена Кулина 20

бобыль Астрадь Никитин 85

жена Матрена 70

сынь Петрь 8

 

 1. Федорь Угромовь 80

жена Авдотя 50

выхованокь Дмитри 30

жена Хавроня 20

дочь Катерина 2

выхованокь Василеи 40

невеска Устинья 40

зять Алексь 40

сынь его Алекса 3

дочери

Марья 7

Дарья 4

Анька 3

бобыль Никита Щербаков 40

жена его Агафья 30

…………………….1255.lp……………………..

сыновья

Максим 8

Петрь 5

Карпушка 3

дочь Васиха 10

бобыль Василь 40

жена Анна 30

сыны

Илья 10

Василь 1

дочь Настасья 8

теща Васильева Авдотя 70

дочь Ильжа 25

 

 1. Тихань Тимошковь 65

жена Авдотя 46

сыны

Силька 30

Криштофь 20

Яшка 15

жена Силькина Агафья 25

сынь Матвеи 1/2

жена Криштофа Катерина 20

пастушка Деха 10

 

 1. Бобыль Иван Добродель 40

жена Палашка 30

сыны

Гаврила 10

Леонь 4

Алекса 1/2

нищая Акулина 98

 

Итого м.40 ж.29

 

За онымь двором и фольварком деревень живущих м.1635 ж.1545

 

……………………1256.lp……………………..

Жить Езофеи Хачькиловичь, рендарь Блиньскои корчмы 40

у него жена Евва 40

дочери

Песя 12

Хопка 2

Арине швагерь Алекса 38

у него жена Естра 30

у них сыновья

Езупь 15

Шмуила 1

жена Езепа Естера 15

дочери Алекса и Дровы

Дота 10

Жиля 8

Спануба 6

Хоука 4

бобыль Давыд 40

у него жена Ханка 35

у них сынь Ирша 2

у них дочь Перля 4

 

Итого м.6 ж.11

 

Порутчикь Ивань Дикьмань

Ta Rewizyia uczynjona Sprawedliwie y nieutajno Tymsie Podpiszujese

Ulrich […]

 

Pušas muiža

……………..1161.lp……………….

Ведмость

Псковскои губерни Двинскои правинцы парафи Режицкои маетности Пуши с принадлежащим фолварком и деревнями паньи вдовы хорунжии Шадурскои

 

Янь Фрость шафарь служить до термону 55

лакеи Петрь Дель волнои 30

Янь Черьпись убогои 80

Гаидукь Янь Еворьтовскии 25

паекь Янь Дундурь 24

паекь Езупь Крикь 18

Бартошь Нагла 16

Антось Липко 14

Яско Рудишь 11

Анчь Липко 16

Петрь Стродь 19

Ефимь Захаревски з Великополскова местечка Садовие служить до терьмону 45

кучеръ Франчижекь Грикь 35

Янь Черьневскии колека 70

Петрь Янковски машьталерь 20

Степань Глодонов 18

Янька Рудишь 22

Андреи Рудишь 18

Янь Ушецки служить до термону 19

Климко Багуць 25

кухарь Балтромеи Пипински 28

жена ево Агата 25

сыны

Михаль 2

Езупь 8 не

кухарь Андреи Стров 63

кухарь Михаль Ночь 22

кухетики

Адамь Зунда 13

Ерка Верьпель 11

Симонь Леваньдовски агородникь служить до терьмону 40

жена ево Анна 21

сынь Михаль 2

Фридерикь Заозерскои ткачь 30

жена Пракседа 28

сынь Бонифаци 8 не

теща Фридриха вдова 50

дочь ее Агата 4

брать Фридриха Ереи 24

Янь Пиперь столярь 30

Янь Чеплински швець 26

Петр Леховски швець 30

девки

Макдалена Зундовна 19

Алена Чимелевска 19

Морьянка Стродовна 18

……………….1162.lp………………..

Катерина Теиволновна 21

Морька Воитишовна 15

Кастешка Родишовна 15

Агата Ухиновна 20

Мора Зеиловна 22

Анна Лаизановна 25

Агата Мундовна 26

 

Челять господарска

Казимерь Воитковски 50

жена Агата 60

пастухь Екупь Екна 30

девки

Ильжа 22

Барбарка 19

Мора 20

Катра жена Франчишка стангрета 30

дочери

Розария 7

Анна 4 не

девка при економовои Зофия Заиковска 25

 

Фулварку

господыня Ильжбета 50

сынь Михаль 7

дочь Тецилие 12

пастухь Бренчь Грикь 29

девка Катра Кукиновна 29

 

Итого м.24 ж.21

 

Примечание

Онои дворь строение имееть деревяноое, лежит над озером Пушеи, леснаго угодья около онаго двора бороваго соснягу неболшее число, из котораго доволствуетца дрова и на строение избь употребяють, земли з аным двором и з фолварками и з деревнями шляхецких четвертеи 19 1/24 доля, доходу в годь чиншу 376 1/2 талеровь: подымнаго и чеповаго с Пуши 6 дымов 6 1/2 талеровь, с озерь прошлаго году с однаго Разна 70 талеровь, зимою, а Заляно 10 талеровь, а сего году еще никому не отдавали, мелниць две на реке Балде, доходу в год 15 талеров, а по онои реке никаких судовь и плотовь неходит, карчемь 8, доходу в годь 210 талеровь, злотых 1, грошеи 7 1/2: изь тех карчем две платят за пиво аренды 21 талеров, костел от двора в версте, строение деревянное, закону католицкова, для службь из Денебурхьскаго кляштера 2 езуитовь, коим из дохода в годь дается на каждои год 150 талеров, ржи, ечьменя и овса по 30 пуд, и весь для стола в год припас рыбнои и меснои дается, привилеги и таковое жь описание и фолварку на полском диелекте при полскои ведмости приложены

Маиорь Алексеи Гвоздевь

 

……………………1163.lp………………

Деревни Воитеши Велики

 1. Анчь Воитишь 60

жена Криста 40

сынь Андреи 32

жена Ане 29

сынь Матысь 1 1/2

дочери

Ильжа 4

Мора 3

2 брать Матысь 21

жена Катра 20

3 брат Ерь 20

4 брат Адам 5

сынь у Кристы Янь 15

Ивань Лывка 16

 

 1. Мыкь Воитишь 65

сынь Мыкь 10

зять Ивань 30

жена Анна 25

сыны

Микуль 6

Янь 1/2

Бобылка вдова Мадаля 30

дочь Катра 5

бобыль Криштопь 50

жена Ильжа 45

дочь Ильжа 10

 

 1. Кузма Воитишь 65

жена Мадаля 55

сыны

Петрь 26

жена Ильжа 23

Бренць 3

дочь Катра 1/2

2 сынь Анчь 18

жена Катра 16

выхованиць Езупь 6

выхованка Ильжа 12

 

 1. Янь Бабрь 25

жена Анна 23

сынь Андреи 1 ме

дочь Мода 3

 

 1. Кузма Воитишь 35

жена Анна 30

сыны

Матысь 4

Ерь 1 1/2

сестра Мора 18

выхованиць Ладусь 10

 

………………..1164.lp………………

 1. Андреи Воитишь 45

жена Ильжа 40

сынь Екупь 16

зять Янь 18

жена Аде 20

дочь Мора 2 ме

дочери у Андрея

Мора 12

Ане 8

Мадаля 6

 

 1. Михаль Борькевичь 39

жена Алеся 30

сыны

Адамь 6

Антонь 5

 

 1. Езупь Нарикцы гарбашь 26

жена Ильжбета 35

дочери

Анна 1 1/2

Алена 2 не

матка Кася 60

пасынакь Игнатеи 9

2 Матеяшь 6

пачирица Анна 1 ме

бобыль Матысь 30

жена Борбула 25

сынь Ерь 3

дочери

Мора 10

Аде 8

Мода 6

Катра 1

 

Итого м.37 ж.38

 

Деревня Зунды

 1. Семень Лаизань 80

жена Агата 80

сынь Ерка 50

жена Марьгита 55

сыны

Андреи 9

Антонь 5

дочери

Мадаля 10

Мора 3

Ильжа 1 1/2

швагирь Михаль 29

жена Ануся 28

 

 1. Матысь Лаиза 25

жена Мора 20

выхованиць Ерь 10

выхованка Ануся 12

бобыль Гаспарь 30

жена Анна 30

 

 1. Адамь Зунда 60

жена Анна 40

сынь Янь 40

жена Ильжа 34

сынь Адамь 10

………………..1165.lp………………

сынь Мортушь 4

дочь Нена 3 1/2

пасанки

Андреи 16

Гаспарь 10

Микуль 8

дочь Катра 2

 

 1. Янь Екна 40

жена Анна 39

сыны

Станислав 15

Матысь 3

дочь Мадаля 16

братнеи сынь Антон 8

отець Антонь 50

 

 1. Ваичуль Зунда 90

жена Аде 50

сынь Матысь 10

дочь Анна 16

сынь Микаль 40

жена Дорота 40

сыны

Янь 4

Ерь 2

дочь Ива 6

брат Янь слепои 90

работникь Анчь 50

 

 1. Янь Плешь 50

жена Мора 40

сынь Янь 4

дочь Ильжа 7

сынь Дедусь 30

жена Дорота 29

братия

Андреи 20

Мортушь 10

 

 1. Янь Зунда 60

жена Аде 50

сыны

Криштусь 8

Бренчь 7

Вилемь 6

Янь 3

Якупь 1

дочь Мода 10

матка их Мора слепа 80

 

 1. Адамь Колесникь 40

жена Марьгита 35

сыны

Адамь 8

Микуль 5

дочь Ильжа 3

матка Маделя слепа 75

помощникь Андреи 30

жена Мора 25

сынь Клушь 3

 

 1. Андреи Степинь 50

жена Мая 48

сынь Гаспер 30

жена Грита 29

дочери

Дорота 3

Мора 1/2

братия

Адамь 20

Янь 15

Криштопь 7

Бренчь 6

работница Мора 18

 

………………..1166.lp………………

 1. Якова вдова Грита 60

сынь Янь 20

дочь Грита 25

бонкарька Крися 1

 

 1. Микаль Колесникь 40

жена Дорота 30

сынь Янь 1

 

 1. Микаль Каира 50

жена Ильжа 49

сыны

Андреи 20

Янь 10

 

 1. Яньчки Степинь 70

жена Мора 50

дочь Ива 1 1/2

сынь Клоешь 30

жена Ильжа 25

братя

Ивань 20

Криштопь 15

Матысь 5

дочери

Онжа 9

Евва 7

 

 1. Янь Рукмань 34

жена Дорота 30

сынь Меикуль 1 1/2

дочери

Катра 7

Мора 6

брат Микуль 30

жена Мора 20

сынь Андреи 2

дочь Ане 1

матка Дорота 70

выхованка Ильжа 10

 

 1. Мая Дальбурова вдова 56

сыны

Андреи 20

Ерь 15

дочери

Катра 15

Ане 9

Ада 7

 

 1. Петрь Сылава 24

жена Ильжа 20

сынь Адамь 1 1/2

 

 1. Андреи Зунда 25

брат Тумашь 22

жена Катра 20

брат Янь 19

 

Итого м.70 ж.55

 

Деревня Патьмалники

 1. Янь Мунда 40

жена Мора 40

брать Андреи 39

жена Ильжа 30

сынь Петрь 3

дочери

Мора 5

Аде 1

брат Петрь 25

жена Ива 22

выхованокь Екупь 6

выхованка Дорота 7

отець стары 90

матка Мода 70

 

………………..1167.lp………………

 1. Антонь Мунда 38

жена Мора 30

сыны

Янь 6

Езупь 1

дочери

Мода 7

Дорота 4

 

 1. Янь Патьмалникь 39

жена Мора 30

сыны

Павель 6

Андреи 4

Микуль 2

дочь Зофия 5

брат Адамь 20

братнеи сынь Урь 8

дочь Катра 10

матка Анна 80

 

 1. Ерь Зунда слепы 90

жена Мора 50

сынь Янь 22

жена Анна 20

сынь их Юрь 1

сыны Ера

Якупь 19

Матысь 9

Степань 4

дочь Мора 3

бобылка вдова Ильжа 40

сынь Адамь 10 не

 

 1. Янь Романовь 34

жена Аде 30

сыны

Янь 4

Андреи 3

дочь Мора 2

братья

Петрь 20

Ерь 8

 

 1. Янь Кулашка 60

жена Мора 55

сыны

Антонь 9

Андреи 4

Адамь 6 не

дочери

Дорота 10

Катра 8

Мая 7

 

 1. Мыкь Кулашка 39

жена Мора 30

сыны

Адамь 8

Андреи 4

Янь 2

дочь Катра 1

 

 1. Янь Степинь 50

жена Аде 60

дочери

Анна 20

Аде 8

сынь Гаспорь 8

пасанки

Адамь 29

Янь 20

 

………………..1168.lp…………………

 1. Мыкь Мунда старь колека 90

жена Катра 79

сынь Янь 40

жена Анна 30

сыны

Ерь 7

Матысь 3

дочери

Борбула 8

Мадаля 2

брат Питерь 28

жена Дорота 27

сынь Янь 1

брать Андреи 20

 

Итого м.43 ж.34

 

Деревня Дитловы

 1. Андреи Дитловь 70

жена Мора 60

сынь Мыкь 20

жена Ильжа 20

дочери

Мора 1

Мада ½

Мадаля 10

Ильжа 5

выхованакь Адамь 20

жена Анна 20

выхованакь Езупь 7

 

 1. Андреи Дитловь 50

жена Маргита 40

сыны

Андреи 5

Криштапь 3

Матысь 2

брат Криштопь 25

матка Илжа 60

 

 1. Ерь Екна 40

жена Мая 30

сынь Адамь 3

дочери

Мора 6

Ада 4

Ане 1 1/2

 

 1. Ерь Мунда 30

жена Марьгита 20

дочь Мора 1 1/2

брат Андреи 8

сестра Зофия 12

матка Зофия 60

швагирь Федарь 28

жена Ильжа 20

сынь Янь 2

дочь Анна 3

 

 1. Ивань Костентиновь 50

жена Домна 40

сыны

Прошка 14

Фетька 7

дочери

Фекла 15

Шивка 9

Варушка 6

Марьфа 1/2

Калина Тихонов колека 80

 

Итого м.18 ж.24

 

…………………1169.lp…………….

Деревня Степани

 1. Мыкь Степинь 40

жена Аде 49

сыны

Ерь 20

Криштопь 8

дочери

Анна 15

Ива 5

 

 1. Янь Степинь 39

жена Катра 25

сыны

Андреи 3

Янь 2

дочери

Ильжа 8

Мая 4

выхованокь Адамь 8

 

 1. Матвеи Степинь 50

жена Ильжа 49

сынь Игнашка 30

жена Алеся 20

сынь Криштопь 1/2

дочь Онужа 2

братя

Федарь 22

Янь 16

 

 1. Петрь Лазинь 20

жена Аде 28

дочери

Мая 4

Дорота 2

сестра Катра 20

матка Алена 60

 

 1. Мыкь Дановски 35

жена Анна 27

сыны

Янь 12

Андреи 8

Адамь 1/2

дочери

Анна 15

Мая 7

Ильжа 2

 

 1. Андреи Островски 30

жена Анна 40

сыны

Адамь 10

Мыкь 7

дочери

Мода 4

Ильжа 2

Катра 1 не

 

 1. Янь Мунда 24

жена Ильжа 21

сьнь Петрь 6

дочь Мая 4

брат Клоешь 20

бобыль Гаспорь Колесникь 80

сынь Ерь 6

 

Итого м.26 ж.24

 

Деревня Стыкуты

 1. Ерь Стыкуть 60

сынь Ивань 30

жена Мая 30

сыны

Янь 6

Адамь 4

Ясь 2

дочь Анна Старова 18

 

……………………1170.lp………………

Ерь Монда 30

у него жена Ильза 29

у них сынь Адам 2

дочери

Мора 7

Мая 4

Ивва 1 1/2

бобыль Гаспарь Монда 30

у него жена Мора 29

дочери

Адя 3

Ильзжа 1 1/2

выхованокь Сташь 10

 

 1. Кодорь Стыкуть 35

у него жена Мая 30

у них сыновья

Ерь 6

Одомь 5

дочь их Ильза 10

 

 1. Стыкутова вдова Ильза 50

у нее сыновья

Андреи 20

Адамь 15

Ерь 7

дочери

Маргита 19

Онуза 8

Маия 6

 

Итого м.15 ж.15

 

Дерeвня Мелтины

 1. Тимошка Романь убогии 90 лет

у него жена Маргита 70

у них сынь Мыкь 45

у него жена Ання 40

у них сынь Юрсь 5

дочери

Ивва 4

Маргита 2

Анужа 1

у Тимошки брат Андреи 40

у него жена Ильза 29

у них сынь Бренчь 1 1/2

дочери

Ання 3

Онужа 2

у него сынь Брончь Тимошки 29

у него жена Мадаля 25

у них сынь Адам 1

дочь Мора 2

Тимошки брат Ионь 20

бобыль Ерь Лоньзань 40

2 бобыль Ионь Нетець 40

у него жена Алюта 39

у них сынь Ионь 4

дочери

Наста 15

Ання 10

Ива 5 не

 

 1. Ерсь Романь 40

у него жена Ильза 39

у них сыновья

Ионь 9

Клоушь 3

дочери

Адя 6

Мая 5

работникь Ионь Степень 18

 

 1. Миколаи Репнинь 70

у него жена Проскула 50

у них сыновья

Кулинь 35

Матвеи 15

дочери

Анка 30

Аксинья 8

у Николая сестра Ганка 40

 

 1. Сидорь Конашенокь 60

у него жена Тереса 50

у них сыновья

Казимерь 19

Мартинь 15

……………….1171.lp………………….

3 сынь Яковь 7

4 сынь Франчишекь 5

дочери

Иоанна 17

Катра 10

бобыль Михаль Лавреновь 24

у него жена Борбола 24

 

 1. Ионь Чебара 30

у него жена Анна 29

у них сыны

Кароль 7

Тадеушь 2

дочь Марьяна 4

 

 1. Василеи Лавриновичь вдовець 60

у него невеска Ганка вдова 40

у нее сыны

Герасим 18

Леонь 14

Михаль 5 лет калека неположень

дочь Аксинья 8

бобыль Кондрашь Лавриновичь 35

у него жена Розалия 25

у них сынь Янь 1 1/2

швагерь Ерка 20

мать ево Анна 50

 

Итого м.33 ж.31 положено 32

 

Деревня Застенокь

 1. Андреи Кусовичь вольнои 40

у него жена Магдалена 35

у них сыновья

Иозефь 7

Томашь 4

Ануфреи 1 1/2

дочь Анна 5

брат Андрея Осипь 18 неимеет

мать их Трасима 80

 

 1. Сагарь Мачь 80

у него жена Ильза 50

у них сынь Екь 24

у него жена Онужа 20

у них сынь Томашь 1 1/2

выхованокь Адам 4

выхованка Ильза 8

 

 1. Армань Романь 50

у него жена Мая 54

у них дочь Аня убога 10 лет

2 Мадаля 4

 

Екуб Давболь 54

у него жена Ання 45

у них сыновья

Иозефь 24

Ионь 15

дочери

Дорота 6

Мадаля 3

 

Итого м.8 ж.8

 

2 деревня Застенок

 1. Мартинь Вытковскии 50

у него жена Катерина 35

у них сыновья

Иозефь 12

Игнатеи 8

Павлюкы 6

Якуб 4

дочери

Альзута 3

Марьянка 1 1/2

брат Мартина Иозефь 40

у него жена Розалия 25

брат ево Ереи 30

у него жена Лучия 20

мать их Маруся 60

Устинья вдова 45

бобыль Криштофь Даньскии колека 90 лет

 

………………….1172.lp…………………

 1. Мартись Романь колека 100 лет

у него жена Ильза 68

у них сынь Микель 50

у него жена Мая 40

у них сыновья

Адам 5

Тум 4

Иозефь 3

дочь Мора 1

брат Матися Ерь 45

у него жена Мода 40

у них сынь Адам 4 не

дочь Борбула 4

брат Матиса ж Клоушь 28

у него жена Андя 26

у них дочь Мора 1 1/2

брат Мартиса Ионь 27

брат 5 Екуб 24

выхованка Ивва 5

сестра их Адя 17

бобыль Ионекь Павлинь 40

у него жена Бреита 39

у них сынь Томашь 15

дочь Евва 13

 

Итого м.18 ж.18

 

3 деревня Застенок

 1. Игнат Павловичь шляхтичь ис Полоцкего 28 лет

брат ево Казимерь 25 лет

2 брат Богуславь 14 лет

Осипь 13 лет

Михаль 9 лет

у него сестра Фелитианна 20 лет

мать их Ильзбета 50 лет

Игната брат здвоероднои Михаль 30 лет

отець их Яковь 70 лет

дочери

Магдалена 29

Леона 35 лет

у нох бобыль Иоска Синевски 28

у него сестра Марьяна 18

2 бобыль Парфень 60

у него жена Гапка 40

у них сынь Василь 15

дочь Мая 12

 

Итого м.3 ж.3

 

4 деревня Застенокь

 1. Янь Мерановичь волнои 25 лет

братя

Михаль 22 лет

Антонеи 20 лет

Франчишекь 12 лет

Ледвикь 6 лет

мать их Розалия 60 лет

 

 1. Антонеи Соколовскии 28

у него жена Анна 23

дочь Иоанна 1 1/2

брат Анотония Криштофь 25

у него жена Зофия 30

у них пасынокь Финбель 4

дочь Антона Анна 3

брат Антония Ледвик 20

мать их Марта 70

 

………………….1173.lp…………………

 1. Иозефь Мольчевичь вольнои 39

у него жена Леонора 28

у них сыновья

Доменикь 11

Янь 7

Франчишек 5

Антонеи 1

дочь Анна 3

Иозефа сестра Зофия 7

 

 1. Якуб Мицкевичь 60

у него жена Анна 56

у них сынь Петрь 25

жена у него Розалия 30

у них сынь Тадеушь 1 1/2

дочь Брегида 17

 

 1. Петрь Луткевичь колека 70 лет

у него жена Елена 50

сынь Антонеи 25

дочь Коньета немая 13

у Петра зять Тадеушь Шашькевичь волнои 20 лет

у него жена Анна 18

 

Итого м.13 ж.14

 

Деревня Лывки

 1. Гаспарь Лывкинь 60

у него жена Дорота 40

у них сыновья

Павель 3

Федорь 2

Дороты сынь Ионь 25

у него жена Маргита 24

у них сынь Иозефь 1 1/2

у Гаспора братя

Тимаж 8

Андреи 6

 

 1. Ерь Лывки 50

у него жена Мора 40

у них сыновья

Криштопь 10

Ионь 8

Андреи 3

дочери

Мая 5

Дорта 1 1/2

выхованка Мадаля 30

 

 1. Матись Лывка 32

у него жена Мора 30

выхованокь Тимошка 19

2 выхованокь Микуль 6

выхованки

Мая 20

Дорота 6

 

 1. Криштошь Лывкинь 30

у него жена Мора 30

у них сыновья

Виля 7

Ионь 4

Матис 2

дочь Мура 1 1/2

 

 1. Ионь Лывка 50

у него жена Дорота 45

у них сынь Андреи 25

у него жена Мора 30

брат ево Криштопь 12

дочь Мора 10

выхованка Дорота 5

 

 1. Матись Путынь 60

у него жена Ання 59

у них сыновья

Гаспарь 23

………………..1174.lp…………………..

Ерь 14

дочь Мора 16

у Гаспара жена Мора 20

 

 1. Адам Екум 60

у него жена Мая 50

у них сыновья

Ионь 30

Оньтушь 16

Адамь 8

дочери

Алеся 15

Дорота 10

Адя 3

 

 1. Микель Укумь 70

у него жена Мадаля 60

у них сынь Тимашь 40

у него жена Аня 25

у них сынь Ионь 4

дочь Катра 4 неде

у них сыновья

Адам 25

Мыкь 15

Матись 12

выхованка Ильза 15

 

 1. Ерь Екьна 100 лет

у него жена Катра 65

у них сынь Адам 16

внукь ево Ионь 7

зять их Адам Павлинь 21

у него жена Ильза 26

у них сыны

Адам 4

Иозефь 3

 

 1. Симонь Давборь 60

у него жена Елена 50

у них дочери

Ання 18

Мора 12

зять Еря Вешневскои 25

у него жена Мая 24

у них сынь Клоушь 2

 

 1. Иозефь Кокинь 25

у него жена Мая 27

у них сынь Степань 3

дочь Крися 1 1/2

живущеи у них Мыкь Грыкь убогои 70 лет

бобылка Кристина 50

у нее дочь Анна 16

 

 1. Владимерь Ивановь мельник 45

у него жена Настасья 25

у них сыновья

Борис 6

Федорь 4

Матвеи 2

дочь Феся 8

 

 1. Леонь Синевскии 40

у него жена Анна 39

у них сыновья

Игнат 15

Ерь 10

дочери

Авдося 9

Морка 7

Дарка 2

Ганулка 5

 

…………………….1175.lp…………………..

 1. Казимерь Кривицкии вольнои из Литвы 29 лет

у него жена Елена 29

мать ево Елена Соболева 55

дочери Казимера

Домицелка 4

Ядвига 1

у него работникь Ерь безь разума 27 лет

 

Итого м.57 ж.48

 

Деревня Слобода Орловские

 1. Матись Бутлерь 25

у него жена Марьяна 26

у них сыновья

Михаль 2

Иозефь 1

брат ево Адам 28

у него жена Зофия 23

 

 1. Иоань Коволевскии вольнои 50 леть

у него жена Катра 50

у них сынь Андронеи 3

у них дочери

Морка 12

Мода 18

Ання 19

зять их Иозефь Вотишь 24

у него жена Ильза 21

у них сынь Михаль 1

 

 1. Иозефь Здоровьскии изь Вилни вольнои 40 лет

у него жена Розалия 44

у них сыновья

Михаль 10 лет

Виньцентеи 8

Игнатеи 3

дочери

Тереса 13

Фетилиана 11

 

 1. Григореи Капуста 40

у него жена Наста 22

дочери

Наста 8

Мария 1 1/2

 

Итого м.7 ж.6

 

Застенокь Осьтровскя

 1. Иоскя Селеновичь 42

у него жена Магрита 40

дочери

Агата 12

Дарка 15

Иоска брат Якуб 37

………………….1176.lp………………….

Итого м.2 ж.3

 

Деревня Вырбуль

 1. Бобылка Ильзбета Василевича 30

у нее сынь Андреи 1 1/2

дочь Розалия 4

 

Итого м.1 ж.2

 

Деревня Жиркля

 1. Янь Зуи 45

у него жена Катерина 40

у них сыновья

Мартинь 16

Микуль 11

Андреи 6

Лаврукь 4

 

Итого м.5 ж.1

 

Деревня Визуны

 1. Крися Болтухова вдова 40

у нее дочери

Ильзбета 7

Магда 5

Ивона 2 ½

у нее бобыль Демид Кухаренок 40

у него жена Наста 30

у них сыновья

Янь 12

Иозупь 2 1/2

Якуб 8 недель

дочя Пина 8

 

Итого м.4 ж.6

 

Деревня Лывки

 1. Томь Швет 40

у него жена Ання 30

дочери

Маргита 6

Мода 1 1/2

 

Итого м.1 ж.3

 

Деревня Купьчинка

 1. Василеи Кишковьскии 45

у него жена Авдотя 40

у них сыновья

Иозефь 12

Екуб 7

Адам 7

дочь Анна 6

у него бобылка Палеша Балтешина 50

у нее сынь Петрь 11

дочери

Ледвися 13

Агата 15

 

 1. Самоель Ушаньскии вольнои 35

у него жена Розалия 30

пасербица Ледвися 4

брат ево Стефань 27

мать их Наста 50

бобыль Матеи Григоревь 56

2 бобыль Бозыль Цыгань 70

у него жена Дорота 60

у них сынь Якубь 15

 

………………..1177.lp………………

Итого м.10 ж.9

 

Деревня Вербуль

 1. Микуль Вирбиль 70

у него жена Мая 60

у них сынь Криштофь 25

у него жена Алеся 20

дочь Ання 2

зять Микулы Тимошка Василевскии 24

у него жена Ивва 20

дочь Анья 19

выхованець Якуб Вырбуль 3

работникь Тум без разума 22

 

 1. Криштошь Вырбуль 25

у него жена Маргита 22

у них сынь Армась 3 днеи

жительство имеет у него Ваичюль Звыкись 40

у него жена Адя 39

у них сыновья

Андреи 10

Ионь 5

Криштофь 3

дочери

Ива 7

Мора 4

сестра Круштофа Мора 20

мать Ильза 70

работникь Казуль 40

 

 1. Криштофь Давбурь 70

у него жена Мая 60

у них сынь Криштофь 30

у него жена Адя 30

Криштофа дочь Ивва 3

паробокь Иозефь 30

работница девка Ання 15

 

 1. Тумашь Мунда 30

у него жена Катра 25

у них сынь Микь 8

дочери

Ання 13

Адя 2

швагерь Армань Шнякут 22

у него жена Грита 20

 

 1. Андреи Екьна 29

у него жена Аня 26

у них сыновья

Андреи 8

Янь 2

дочь Мода 5

мать их Дорота 60

бобыль Оньтушь Екьна 26

у него жена Грита 25

у них сыновья

Андреи 9

Оньтушь 4

 

 1. Ехим Пузуренокь 48

у него жена Настаха 36

у них сыновья

Ванка 15

Леонь 12

Яшко 9

Иванко 3

дочери

Фекла 19

Агашка 17

Дорка 7

зять Ехима Алексеи Левошкин 22

у него жена Дарка 20

дочь Матрона 1 не

 

…………………..1178.lp…………………..

 1. Питерь Вырбуль 45

у него жена Мая 40

у них сыновья

Андреи 10

Круштошь 8

Микуль 4

дочь Дорта 9

бобыль Янь Лывко 40

у него жена Дорта 30

 

 1. Ионь Вырбаль 50

у него жена Мора 40

у них сынь Адам 27

у него жена Алеся 25

дочь Ильжбета 2

Ионе дочь Мая 12

зять Василеи Доновьскеи 32

у него жена Ивва 28

у него Василья дети

Ерь 10

Андреи 1/12

дочь Ильза 2

 

 1. Магдалена вдова вольная 50

у нее дети

Антонеи 20

Михаль 10

Ледвикь 8

дочь Коньстантия 21

 

 1. Станиславь Трековскии 60

у него жена Цыцилия 55

у них сынь Александра 30

у него жена Розалия 20

у них сынь Александра 3 не

Станислава сынь Иозефь 20

бобыль Янь Яховицкии 40

бобыль Михаль Лявданьскии 45

у него жена Марьяна 40

у них сынь Матеушь 12

дочери

Розалия 13

Борбала 5

Анна 3

 

Итого м.49 ж.46

 

Деревня Жеркля

 1. Криштофь Ловковскии 45

у него жена Наста 40

у них сыновья

Иозефь 20

Игнашь 17

Екимь 13

у него жена Алена 16

Криштофья ж сынь Иозефь 7

 

 1. Алексеи Лапьковскии 43

у него жена Агата 43

у них сынь Янь 13

дочери

Магдалена 8

Марьяна 6

Анна 5

Розалия 3

зять Антонеи Карпченок 25

у него жена Агата 18

 

 1. Стефань Зуи 29

у него жена Кристина 26

у них сынь Лаврень колека 8 лет

дочери

Агата 6

Розалия 1

брат Стефана Мартинь 15

мать их Маланья 50

сестры ево

Магдалена 20

Ильзбета 19

Анна 13

 

………………1179.lp……………….

 1. Федорь Волкь 100 лет

у него жена Марьяна 54

у них сынь Янь 16

внукь Лукашь 12

внучка Мора 6

 

 1. Антонеи Тривида вольнои 35

у него жена Евва 27

у них сыновья

Казимерь 6 лет

Михорь 3 лет

Франчишекь 1/2

мать их Анна 80

работникь Петрь 15

работница Тереса Силивичовна 15

 

Итого м.13 ж.20

 

Деревня Бабры

 1. Мыкь Бабрь 60

у него жена Дорота 54

у них сынь Янь 25

у него жена Зося 20

дочь Анна 1 1/2

Яня братя

Адам 20

Матеи 15

Томашь 10

Андреи 8

у них сестры

Мора 34

Катра 10

Ивва 5

работникь Симонь Ламза 30

 

 1. Кловошь Бабрь 54

у него жена Алена 40

у них сыновья

Индрикь 12

Ионь 7

зять их Андреи Стрекишь 39

у него жена Мегдалена 30

у них сыновья

Ерь 3

Адам 1/2

дочь Кловшина Маргита 3

выхованець Кловшь Вишневскои 20

работница Маргита 15

 

 1. Мыкь Зунда 32

у него жена Маргита 25

у них сыновья

Ерь 9

Андреи 7

дочери

Мора 10

Ильза 2

Олеся 1

 

 1. Ионя Кокинь 38

у него жена Мегдалена 26

у них сыновья

Адам 10

Иозефь 6

дочери

Агата 8

Ильзбета 4

Анна 2

 

 1. Микулка Яньковскии 35

у него жена Мора 27

дочери

Мора 3

Ивва 1

работница Ильза Гошвировна 10

бобыль Адам Шаблиньскии 26

у него жена Мора 26

у них сыновья

Томашь 4

Лаврень 1 ½

 

………………..1180.lp…………………..

 1. Ионикь Баберь 39

у него жена Маргита 28

сынь Якуб 11

дочери

Мора 13

Агата 8

Маика 6

Маргита 2

работникь Тимашь Брокунь 20

выхованець Игнатеи 4

мать Ионика Мая 70

 

Итого м.28 ж.29

 

Деревня Лочя

 1. Андреи Лочь 28

у него жена Маика 26

у них сыновья

Якуб 5

Криштушь 4

Адам 2

Юреи 6 не

дочь Мора 6

брат Андрея Якуб 27

у него жена Борбола 25

дочь Дорота 2

3 брат Клоушь 24

у него жена Анна 20

у них сынь Янь 5 не

мать их Ильза 60

выхованка Катерина Мундовна 18

 

 1. Ерь Лоць 50

у него жена Алеся 40

у них сынь Гаспарь 12

дочери

Дорта 10

Анна 4

Ивва 3

зять Андреи Давбуль 18

у него жена Мора 19

 

 1. Миклоть Лоть 29

у него жена Мора 28

у них сыновья

Андреи 12

Адам 2 1/2

Дочери

Ивва 13

Зося 4

Дорта 6

Мадаля 1

 

 1. Ионь Астичь 40

у него жена Анна 45

у них сынь Андреи 12

дочь Ильза 20

пасирбь Ионь 25

у него жена Ивва 20

пасерь Круштошь 23

у него жена Маргита 20

у них сынь Андреи 3

дочери

Анна 2

Зося 3 не

выхованка Мода 10

выхованець Ионь 7

Иони бапка Олеся 80

 

 1. Ерь Мунда 50

у него жена Агата 40

у них сынь Круштошь 29

у него жена Ильза 25

у них сынь Клоушь 2

брат Круштожа Андреи 15

выхованка Ильза 15

 

Итого м.24 ж.28

 

Деревня Пераги

 1. Матис Мунда 35

у него жена Мора 30

у них сынь Бернь 6

дочери

Мая 7

Мора 4

…………………1181.lp……………..

тесть Янь Перокь 60

жена Дорота 54

сынь Матысь 18

 

 1. Гаспорь Еипар 50

жена Дорда 45

сыны

Федарь 20

Янь 13

пасанки

Янь 21

Криштопь убогои 15

пачерица Ильжа 18

выхованакь Янь внукь 8

выхованка Мора 10

бобылка Маргита Мачова 33

сынь Петрь 5

 

 1. Адамь Тучь 30

жена Аде 28

сыны

Янь 6

Андреи 1

дочь Ане 4

брат Одома Андреи 12

выхованка Маргита 6

 

 1. Андреи Альшевски 32

жена Аде 34

сыны

Адамь 10

Янь 9

Мыкь 4

дочь Ане 9 не

швагирь Морть Павра 24

жена Маргита 23

дочь Анна 1

матка Макьдалева Пирагова 80

 

 1. Мортинь Перокь 60

жена Катра 53

выхованикь Янь 14

Морьтинь Перокь 32

жена Ильжа 28

сынь Мортинь 10 не

дочь Ива 4

 

 1. Анчь Перокь убогои колека 98

жена Мора 65

сынь Онча 20

жена Макда 18

2 сынь Матысь 15

 

 1. Ерь Бавлель 50

жена Мадаля 49

сыны

Янь 19

жена Мора 23

Тымашь 12

Андреи 9

 

 1. Андреи Романь 28

жена Ильжа 26

дочери

Мора 8

Дорота 6

Мадаля 10 не

выхованка Аде 10

брат Андрея Янь 12

 

 1. Ерь Тучь 53

жена Мора 45

сынь Бренчь 28

жена Мора 26

сынь Якупь 20

дочери

Маргита 10

Ива 8

 

Итого м.32 ж.34

 

…………………….1182.lp………………..

Деревня Краковь

 1. Бренчь Тучь вдовець 48

у него сыновья

Ионь 20

Анчь 15

Мартинь 8

Адам 6

дочери

Маргита 10

Ання 4

Мора 2

 

Итого м.5 ж.3

 

Деревня Вотишь Малыи

 1. Ионь Вотешь 50

у него жена Магдалена 52

у них сынь Матись 25

у него жена Магда 20

дочери Матиса

Аде 4

Маргита 1 1/2

у Иони сынь Петерь 10

выхованка Маргита 10

 

 1. Оньтушь Мунда 35

у него жена Мора 30

выхованець Андреи Бутлярь 28

у него жена Мора 26

дочери Андрея

Мая 4

Катра 3

выхованець Ерь Вотешь 3

брат Оньтужа Ерь 30

 

 1. Тимошь Вотишь 45

у него жена Барбара 40

у них сынь Кузма 15

пасербакь Микуль вдовець 20

2 Ионь 20

дочь Тумаша Ання 4

дочь Микуля Мора 21

 

 1. Андреи Вотишь 50

у него жена Ильза 45

у них сынь Матись 30

у него жена Дорта 25

у них сыновья

Ионь 28

Питерь 22

Адам 8

дочь Дорта 25

дочери Матиса

Катра 5

Адя 3

Морка 1

 

 1. Андреи Астичь 40

у него жена Ильза 35

у них сыновья

Адам 8

Ясь 6

дочь Ильза 12

выхованка Бриита 10

брат Кузма Астичь 38

у него жена Адя 30

у них сыновья

Ачь 13

Ионь 7

Матис 6

Иозефь 4

Адам 1

дочь Маргита 10

брат Астача Ячь 35

у него жена Ивва 22

у них сыновья

Матись 8

Анчь 4

дочь Ання 21

бобыль Питерь Вотишь 45

у него жена Катра 35

 

 1. Матись Астычь 50

у него жена Ання 35

у них сынь Мыкь 28

у него жена Мора 20

…………………1183.lp………………..

у них сынь Матись 1

дочь Маргита 3

2 сынь Едерць 20

у него жена Дорта 17

3 сынь Ионь 15

сестры их

Маргита 15

Мора 10

пасербица Бригита 10

 

 1. Ионь Бандарь 40

у него жена Мая 30

выхованокь Мыкь Бутлерь 18

у него жена Мора 16

выхованка Мора 9

 

 1. Бернь Булнь 40

у него жена Ильза 35

у них сыновья

Ионь 15

Андреи 12

дочери

Ання 9

Катра 7

Дорота 5

 

 1. Павель Буль 38

у него жена Анна 38

у них сыновья

Андреи 10

Ионь 3

дочери

Мая 5

Мора 2

Ання 1

 

Итого м.42 ж.43

 

Деревня Бутлеры

 1. Якуб Бапь 35

у него жена Ильза 23

дочь Ання 1 1/2

братя

Армань 22

Андреи 18

Кузма 10

мать их Мора 60

выхованка Маргита 10

 

 1. Питерь Бабрь 35

у него жена Ання 30

у них сыновья

Ионь 8

Иозефь 2

дочери

Катра 6

Мода 4

Петра брат Якуб 15

 

 1. Тымань Бутлерь 64

у него жена Дорота 65

у них сынь Тымашь 40

у него жена Мадаля 32

у них сыновья

Ионь 10

Матись 7

Иозефь 3

Мыкь 4 не

дочери

Ильжа 8

Алеся 5 1/2

брат Тимоша Иозефь 20

у него жена Ильза 20

у них сынь Андреи 5 не

дочь Маргита 1 1/4

братя

Матиша 16

Кузма 14

 

 1. Ионь Передовскии 23

у него жена Марьгита 26

………………..1184.lp………………..

брат Яна Бренчь 12

сыны

Матысь 10

Кузма 10

матка ихь Мадаля 60

дочери

Катра 15

Марьгита 12

Мора 6

Адыля 4

 

Итого м.22 ж.19

 

Деревня Межабутлеры

 1. Янь Бутлерь 45

жена Мора 40

сынь Андреи 25

жена Дорота 21

сыны

Игнашь 3

Адамь 2

Матысь 20 не

2 сынь у Яна Ясь 15

дочь Мора 7

 

 1. Якупь Бутлерь колека 85

жена Кристина 30

сынь Янь 20

жена Ильжа 20

сынь Тумашь 1 1/2

брать Андреи 4

выхованакь Казимер 10

 

 1. Андреи Бутлерь 32

у него жена Ильжа 30

сынь Екупь 12

дочери

Ива 15

Мая 6

Мадаля 4

бобыль Гаспарь Колесникь 70

сыны

Андреи 19

Адамь 9

 

Итого м.14 ж.9

 

…………………….1185.lp……………………

Деревня Пурвины

 1. Андреи Присань 51

жена Ирина 45

сыновья

Ивань 10

Яшка 7

Савка 3

Исакь 1/2

дочери

Афимья 13

Ховра 9

Федосья 5

 

 1. Малахь Сергеевь 60

жена Авдотья 40

сыновья

Филипь 6

Микита 4

дочери

Аксенья 10

Васиха 8

 

 1. Васка Пурвинь 36

жена Альжута 30

сыновья

Андреи 8

Прантишь 4

дочери

Агата 5

Наста 2

брать Якупь 32

жена Марья 30

сынь Алексеи 4

сестра Авдуня 15

бобыль Якимь 40

жена Ана 39

сыновья

Анка 3

Петрь 1/2

дочь Морка 5

 

 1. Михалька Сурмакь 40

жена Грита 32

сынь Адамь ½

дочери

Мая 4

Ганка 2

брать Степань 29

жена Зофья 16

брать Леонь 25

жена Хадора 20

сынь Леонь 2

дочь Марья 1

братя

Якубь 20

Антось 14

матка Наста 60

 

 1. Кузма Янковски 50

жена Катерина 40

сынь Янка 13

дочь Ганка 14

отець Кузмы 70

выхованокь сирота Игнат 3

бобыль Павлекь 40

жена Наста 30

дочь Агата 3

брать Павлека Анашка 21

сестра Крыстыня 15

отець Петрокь жебракь 91

матка Катерина 70

 

………………….1186.lp………………….

 1. Мортись Брынгуль 45

жена Моря 40

сыновья

Одомь 5

Анчь 1

дочери

Алеся 14

Моря 10

Катра 5

 

 1. Онтушь Грибусь 45

жена Катя 28

сынь Одомь 4

дочери

Ива 5

Борбола 4

Моря 3

матка Онтужа 70

бобыль Алекса 50

жена Катерина 35

сынь Якубь 4

дочери

Настуся 5

Магда 4

Варварка 3

 

 1. Василь Пурвинь 40

жена Мода 35

сынь Якубь 4

дочь Аня 3

 

Итого м.38 ж.42

 

Деревня Грумужи

 1. Матысь Грумужь 80

жена Ильза 45

сынь Янь 22

жена Аня 20

сынь Онтукь 4

дочери

Ива 3

Ильжа 1/2

брать Яна Матысь 9

дочери

Герда 15

Моря 16

выхованокь Андрекь 10

сетсра Ивашки Катра 30

зять Ивашка 40

жена Анна 30

сынь Янь 8

дочери

Моря 4

Ильжа 1/2

работникь Афремь 16

 

 1. Онтушь Грумушь 25

жена Варвара 20

дочь Моря 1/2

братья

Янь 15

Адамь 10

Якубь 8

сестра Аня 7

матка Ильжа 80

 

 1. Антонь Веверь 31

жена Магда 20

сыновья

Якубь 5

Езовь 2

дочь Аня 1/2 ме

выхованокь Якубь 25

жена Ильжа 20

брать Онтужа Мартинь 15

…………………..1187.lp…………………

брать Яникь 30

жена Алеся 20

сынь Донь 2

дочери

Анна 4

Ильжа 1/2

жена Марьяся 45

сынь Янь 11

 

Итого м.20 ж.21

 

Деревня Рукманы

 1. Ерь Рукмань 59

жена Адя 50

сынь Петрь 22

жена Аня 20

сыны

Янь 1/2

Якубь 8

Мортушь 5

дочь Дорта 12

работники

Алексеи 30

Ивань 5

бобыль Якубь 40

сыновья

Якубь хворои

Езупь 7

Янь 4

 

 1. Питерь Рукмань 50

жена Мадыля 45

сыновья

Матысь 16

Алексеи 3

дочери

Крыся 10

Дерда 6

Катра 3

Мода 3

 

 1. Матфеи Рукмань 40

жена Алеся 45

племянникь Матфеи 12

выхованокь Петрь 16

выхованка Ева 6

матка ево Моря 80

сынь Антонь 15

 

 1. Мыкь Грукмань 40

жена Аня 32

сыновья

Мыкь 8

Янь 6

дочери

Ильжа 4

Маргита 1 1/2

 

 1. Мартинь Сташуль 40

жена Моря 35

сынь Мартинь 8

дочь Моря 4

 

 1. Анчь Сташуль 35

жена Ана 29

сыновья

Адамь 6

Янь 4

дочь Мадыля 7

брать Матысь 16

бобыль Тымашь 40

жена Ива 39

сыновья

Езувь 10

Адамь 4

Матысь ½

 

………………1188.lp……………………

 1. Матысь Вулынь 32

жена Моря 30

сыновья

Адамь 13

Петрь 6

Станиславь 5

Алекса 4

Езупь 4/2

дочери

Ильжа 8

Алеся 4

братя

Алекса 40

Янь 30

сестра Мая 10

матка Катра 70

 

 1. Криштопь Липшань 60

жена Борбола 45

сынь Андревь 18

дочери

Маргита 8

Катра 5

Мода 1/2

 

 1. Алекса Сташуль 60

жена Катра 46

брать Андреи 40

жена Мадыля 25

сынь Янь 1/2

бобыль Есикь 50

сыновья

Архипь 12

Василь 9

дочь Прасковья 7

зять Янка 26

жена Авдотья 20

сыновья

Савка 2

Янка 1/2

 

 1. Ерь Селява 55

жена Моря 45

дочери

Катра 6

Моря 5

Мода 4

Дорта 1/2

бобыль Липшань 20

матка Мора 60

 

 1. Янь Шляхопець Удаховска

жена Катерина

сыновья

Венцентынь

Игнатеи

дочери

Яанна

Бринда

Виктория

брать хозяина Франтишакь

 

Итого м.52 ж.38

 

Деревня Дворцова

 1. Степань Грибусь 40

жена Адя 39

сыновья

Ивань 12

Янь 8

Якубь 7

дочь Ива 3

выхованка Моря 10

брать Якубь 30

жена Катра 28

сыновья

Андреи 8

Степань 5

Антонь 2

выхованка Катра 10

 

Итокь м.8 ж.5

 

…………………..1189.lp………………..

Деревня Липшова

 1. Мыкь Пилань 80

жена Мадыля 70

сынь Мортушь 30

жена Катра 29

сынове Мортужа

Андревь 5

Питерь 4

убогии Матысь 3

брать Питерь 28

жена Анна 26

брать Ерь 20

жена Ана 19

брать Антонь 19

брать Микуль 15

сестра Крыся 15

 

 1. Петрь Рымка 55

жена Ана 40

сыновья

Микуль 6

Петрь 4

Янь 3

дочери

Ильжа 9

Моря 7

Дорта 1/4

брать Онтонь 40

жена Катра 25

сынь Янь 1 1/2

Микель 30

жена Маргита 28

Езупь 20

Якубь 10

сестра Ана 15

 

 1. Якубь Пилань 30

жена Моря 29

дочери

Магда 3

Дорта 1 1/2

Маргита 4

брать Андреи 20

жена Моря 19

брать Алексь 36

жена Аня 29

сынь Ерь 7

дочь Дарка 5

 

 1. Гришка Стродь 80

жена Мора 60

сынь Якубь 15

дочери

Моря 14

Ива 4

зять Янь 35

жена Дорта 25

сынь Питерь 4

 

Итого м.25 ж.23

 

Деревня Скребы

 1. Мыкь Пила 35

жена Адя 30

сынь Питерь 3

брать Мыка Матысь 20

сестра Дорота 15

матка Ильжа 80

Андреи примака 30

жена Ильжа 31

сынь Якубь 7

дочери

Аня 6

Моря 4

 

 1. Янь Скрепсь 50

жена Моря 35

сынь Янь 1/2

брать Якубь 40

жена Наста 39

дочь Ива 1

брать Ерь 28

………………..1190.lp…………………

Мартин 10

Петрь 8

сестра Варвара 20

 

 1. Якувь Скрень 40

жена Варвара 29

брать Петрь 30

жена Моря 29

сынь Матысь 2

брать Степань 29

жена Онужа 22

брать Ивань 15

 

 1. Мортушь Брокунь 40

жена Мода 39

сыновья

Анчь 5

Андресь 2

дочери

Аня 3

Маргита 2

брать Мортужа Андрекь 30

жена Катра 20

брать Якубь 20

брать Онтусь 7

сестра Моря 15

матка Ильжа 80

 

 1. Мортушь Грибусть 90

жена Катра 72

сынь Алексь 30

жена Катра 29

сынове

Онтушь 8

Матысь 7

Мортушь 5

дочери

Маргита 10

Дорта 4

Андрекь 29

брать Янь 20

жена Адя 19

 

 1. Василь Грибусть 49

жена Дорта 40

сынь Якубь 5

дочери

Ива 4

Мая 3

брать Василя Матысь 30

жена Моря 28

дочь Аня 1

выхованокь Василь 20

матка Моря 50

 

 1. Якубь Грибусть 42

жена Мая 40

сыновья

Ивань 20

Яшка 4

Езопь 6

дочери

Маргита 15

Палеша 10

Катра 2

 

 1. Янь Грибусть 50

жена Катра 40

сыновья

Онтушь 10

Андревь 7

Езувь 5

Одомь 2

дочери

Ива 2

Аня 10

 

 1. Матысь Брынгуль 50

жена Моря 40

сыновья

Онтушь 9

Янь 6

Якубь 3

дочь Адя 4

………………..1191.lp…………………….

работникь Янь 20

матка Мая 100

выхованка Катра 6

 

 1. Одомь Жеравскии 50

жена Моря 40

сыновья

Андревь 9

Кристушь 5

Бренчь 1/2

дочь Аня 5

работникь Криштопь 20

брать Одома Андревь 50

 

 1. Янь Гальдинь 80

жена Аня 78

сынь Якубь 40

жена Алена 29

сыновья

Ладусь 6

Мыкь 2

Езевь 1

выхованка Мая 8

брать Якуба Мыкь 26

жена Моря 20

брать Ивань 10

выхованка Ання 15

 

 1. Янь Скребсь 80

жена Катра 45

дочери

Дорта 8

Мая 6

Моря 3

Мортушь 40

сестра Марья 25

 

 1. Антонеи Александровичь карчмарь 50

жена Магдалина 45

дочери

Ильжбета 7

Марьяна 1

Ева 1

 

Итого м.63 ж.56

 

Деревня Греиза Колна

 1. Степь Грибусь 60

жена Аня 45

сынь Анчь 7

дочь Маргита 4

брать Степань Матысы 40

жена Мадаля 35

сыновья

Вилимь 4

Мыкь 3

Янь 1/2

дочь Мая 7

брать Янь 30

жена Мая 29

сынь Мортынь 3

 

 1. Янь Брынгуль 80

жена Ильжа 50

сынь Якубь 30

жена Моря 29

сынь Одомь 1

брать Яня Вилимь 29

жена Моря 20

брать Анчь 15

Янь 8

Андревь 6

Кристушь 4

дочь Аня 3

…………………1192.lp………………..

работникь Янь Тукись 30

 

Итого м.17 ж.9

 

Деревня Козолишки

 1. Миронь Баика 40

жена ево Анна 30

дочери

Катра 10

Наста 7

брать Мирона Петрь 30

жена его Анна 29

сынь Якубь 1/2

дочь Рожа 4

третьеи брат Матеи 16

Альжюта 13

 

 1. Одомь Пивинь 100

жена Ионужа 45

сыновья

Тимошка 30

Микуль 15

дочери

Палеша 12

Аня 8

 

 1. Анчь Рымка 45

жена Марта 33

сыновья

Одомь 6

Петрь 3

дочь Онужа 7

 

 1. Гаврила Савченокь 40

жена Прося 35

сыновья

Танка 11

Васка 7

Мариянь 3/2

дочери

Катешка 12

Марина 9

Катерина 8

Дарка 3

 

Итого м.13 ж.16

 

Деревня Зунды

 1. Андревь Скребсь 50

жена Ильжа 40

сыновья

Якубь 7

Янь 5

Матысь 1 1/2

дочь Аня 3

брать Андрева Мортушь 48

жена Моря 32

сыновья

Андресь 3

Езевь 1/2

дочь Магда 3

 

 1. Мыкь Гиневичь 60

жена Аня 45

сыновья

Янь 8

Мортусь 4

Онтусь 6

дочери

Аня 5

Ильжа 1

брать Стась 29

жена Мая 28

сыновья

Янь 4

Матысь 1/2

дочь Адя 2

брать Криштопь 40

жена Ильжа 34

сынь Якубь 4

дочери

Мая 10

Моря 6

 

………………1193.lp………………..

Деревня Зонды

 1. Хата Питерь Грибусть 19

в доме у нево

жена ево Кася 32

швагарь Янь 12

швагерка Дорота 8

теща Мора 50

 

 1. Хата Бартун Пилан 100

в доме ево

жена Дорота 60

брать неи сынь Тимофеи 30

жена ево Дорота 30

сыновья

Якуб 8

Адамь 5

Янь 3

работникь Матись 1 1/2

работникь Янь 50

дочь Анна 10

теща Анна 70

бобыль Базыль Гротус 69

 

 1. Хата Онтуж Зунда 40

в доме у него

жена ево Маргрета 40

сынь Янь 3

дочь Анна 15

Катра 4

братоть Онтужа Янь 30

жена ево Мора 25

работникь бобыль Леиб[…] 40

жена ево Борбула 29

сынь Матись 15

дочери

Барбула 4

Мора 2

Анна 6

 

 1. Хата Мачь Зунда 60

в доме у нево

жена Мора 56

сынь Бартуль 30

жена ево Мора 29

дочь Анна 2

брать Мортуля

Матись 20

братья Зунда

Янь 8

Тимофеи 7

сестра их Кася 15

приемышь Анна 12

 

 1. Хата Янь Боика 60

в доме у нево

жена Софья 54

сынь Матис 30

жена Онужа 23

братья Матиса

Мартынь 27

Станиславь 15

Игнатеи 8

Антонь 7

 

 1. Хата Янь Ворнавичь шляхтичь бреславскои

жена ево Устиня

сыновья их

Игнать

Кароль

дочери

Анна

Бокумила

братя Яна

Антони

Михаль

бобылка вдова Анна 40

дочь Анна 7

 

Итого м.42 ж.36

 

………………..1194.lp……………….

Застенокь

 1. Янь Шнекарь 30

жена ево Алеся 25

сыновья

Мортуж 6

Андреи 4

дочери

Илжа 3

Дорта 1 1/2

сестра Яна Анна 10

 

 1. Ерь Ромакь 40

жена Илжа 30

сыновеи

Якь 9

Клоушь 4

работникь Якь Степинь 17

 

 1. Криштоб Лоть 40

жена Ильжа 35

сыновья

Ерь 6

Янь 7 не

дочери

Мора 12

Ада 9

Мая 7

 

 1. Ери Заиковски 60

жена ево Анна 50

сынь их Винценты увечнои

дочери

Алена 20

Дорота 12

зять ево Янь Вилмановичь 28

жена Марьяся 26

сынь Антонь 1 1/2

бобыль Матвеи Грикь 29

бобыль Дорофеи Савицкои 50

жена ево Анна 30

сынь Матвеи 19

дочери

Мая 9

Маргрета 7

бобыль Василеи Танковичь 90 лет

жена ево Федора 60

сыновья

Янь 22

Ивань 19

дочь Катра 20

Ерь Лаизань сумашедшеи 70

бобыль Василеи 50

жена ево Афимя 40

сынь их Афонесеи 5

дочь Маланья 10

бабель Михаила Лаврентьевь 24

жена ево Барбара 21

бабыль Криштофь Дутка 70

 

Итого м.21 ж.21

 

Деревня Липшова

 1. Хата Яковь Григорьевь стариннои россискои вдовець 70

сынь ево Тимофеи 30

жена Марья 29

патчерицы

Дунка 7

Авдотья 4

Григорьева дочь вдова Арина 40

сынь ее Федорь 10

сын же Тимофеи 9

сын же Григореи 7

 

 1. Хата Яковь Григоровь пришелець из Белорусии 65

в доме у него

жена ево Дарья 59

сынь Дементеи 35

жена ево Дарья 30

дочь Домна 6 не

брать Якова Пимень 28

брат же его Михаила 18

брат же Федорь 9

брат Матвеи 5

сестра Акулина 7

 

 1. Хата пришелець стариннои россискои Иван Никифоров 55

в доме ево

жена Авдотья 44

сынь Демидь 6

дочери

Марья 15

Агафья 12

зять Ивань Остафевь 30

жена Прасковья 25

………………….1195.lp……………..

тот же Ивань Остафьевь, пришелець россиискои, бежавшеи после [1]761 году, Новогородскаго уезду деревни Ребои, бежаль из деревни помещика Акусина

сынь ево Агеи 1/2

бабыль Петерь увечнои 90

теща Прасковья 75

сестра ево Домна 18

 

 1. Хата Фадеи Фадеевь пришелець стариннои росиискои вдовець 40

в доме у него

дочери

Дарья 16

Прасковья 14

зять Мортын 30

жена Матрена 25

сыновья

Ивань 2

Симонь 1

дочь Фадея немая 13

 

 1. Хата Федорь Петровь пришелець стариннои россискои 45

в доме у него

жена Маланья 2

сынь Павель 1

дочери

Иринья 8

Матрена 3

брат Федора Малар 70

 

 1. Хата Петрь Алексеевь пришелець стариннои россискои 70

в доме у нево

жена Макрида 60

сыновеи

Федорь 17

Ивань 9

Макеи 6

зять ево Радионь 40

жена Авдотя 30

сыновья

Степань 4

Григореи 2

 

Итого м.29 ж.23

 

Деревня Лутишки

 1. Хата Микуль Рынкеевичь 60

в доме у нево

жена Магда 40

сыновья

Мартынь 20

Ерь 8

Якуб 7

Микуль 3

Иозефь 2

Антонь 1

Дочери

Аршуля 15

Катра 12

племянникь Мыкь 15

 

 1. Пришелець стариннои россиискои Ивань Иванов 50

жена ево Мора 40

сыновья

Семень 19

Савелеи 10

Федуль 8

Петрь 5

дочери

Афимя 12

Матрена 3

работникь Иван Коровин 20

бобыль Игнат Алексеевь 50

жена Авдотья 30

сынь их Питерь 3

дочь Авдотья ½

 

……………….1196.lp………………..

 1. Хата Иван Яковлевь 50

в доме у нево

жена Фекла 49

сынь Спиридонь 10 не

дочери

Фекса 15

Прасковья 13

Маланья 10

Афимя 6

Татьяна 4

Анна 2

 

 1. Хата Роман Остифеев 16

в доме у нево

брать Федоть 1 1/2

сестры

Аршуха 8

Прасковья 6

мать Домна 45

 

 1. Хата Карпь Иришон 60

в доме у нево

жена Лукинья 60

сыновья

Михаила 15

Мосеи сумашедшеи

брать Ивань 50

жена Дарья 49

сынь Осипь 1 1/2

дочери

Маланья 13

Аксинья 10

Иринья 7

бобыль Остафеи Иванов 45

 

 1. Хата Иван Ермолаевь 60

жена Аксиня 50

сынь Никита 20

жена Акулина 20

дочь Дарья 1

брать Ермолаеву Евсеи 8

Терех 6

Кирила 5

Павель 4

Петрь 2

бабелка Маланя 40

сынь Ивань 8

дочь Алена 5

бабелка Авдотья 30

сынь Клишка 3

 

 1. Хата Ипать Марковь 40

в доме у нево

мать Ашуха 90

брать Мирон 45

жена Агафья 30

сынь Максим 5

дочь Устинья 4

 

 1. Хата Ефрем Ивановь 75

в доме у нево

жена Полагея 67

сыновья

Яковь 15

Федот 40

жена Степанида 30

сыновья

Ивань 4

Ефимь 5

Федуль 3

Микифорь 1

 

 1. Хата Изоть Лаврентьевь 55

в доме у нево

сынь Адамь 12

дочери

Авдотья 20

Варвара 13

Макрида 9

……………………1197.lp……………………

бобель Малах Кириловь 15

брать Самоила 4

мать Афимя 50

 

Итого м.48 ж.38

 

Деревня Дворча

 1. Хата Андреи Анисимовь 96

жена Авдотья 62

бобель Тимофеи Степанов 60

жена Марья 62

сынь Семень 25

бобыль Осипь Потапьевъ 29

брать Никита 25

 

 1. Хата Калина Анисимовъ 97

в доме у нево

жена Агафья 80

сынь Клементеи 60

жена Агафья 50

сынь Мартынь 4

дочери

Афимья 7

Дарья 5

работникь Афонасеи Естифеев 43

племянница Алена 20

 

 1. Хата Семень Амосовь 65

в доме у нево

жена Авдотья 50

сыновья

Феклисть 25

Карпь 8

Яковь 1 1/2

Филипь 1 1/2

дочери

Аграфена 20

Анна 10

Татьяна 1/2

 

 1. Хата Спиридон Федоровъ 50

в доме у нево

жена Марфа 35

сыновья

Сидорь 12

Тимофеи 8

дочь Марфа 5

племянникь Леонтеи Иванов 25

 

 1. Семень Ивановь 65

жена Анна 40

дочь Крестина 4

брать Федор 50

жена Агафья 35

сыновья

Гаврила 4

Денись 1 1/2

дочь Анна 8

 

 1. Хата Харлам Матвеевь, бежавшеи после [1]761 году Новогородскаго уезду деревни Стретковои помещика Максима Ивушкина 60

жена Матрена 45

сыновья

Степань 11

Ларионь 8

дочери

Катерина 20

Марфа 6

Марфа 4

Хавронья 3

 

 1. Хата пришелець бежавшеи из Росии Новогородскаго уезду помещика Максима Ипушкина Логинь Матвеевъ 56

жена ево Анна 40

племянникь Григореи 30

 

…………………1198.lp………………….

 1. Хата бежавшеи из Росии Новогородскои губернии помещика Самарина Тарас Савельевь 40

жена ево Дарья 30

сыновья

Ивань 5

Антонь 3

дочери

Прасковья 9

Настасья 6

Прасковья 4

 

Итого м.28 ж.27

 

Деревня Убогова

 1. Хата Янь Кранцовъ 80

жена Авдотья 49

сыновья

Ивань 8

Михаила 7 1/2

дочери

Алена 7

Марья 6

Аксинья 5

 

 1. Ануфреи Релцовъ 70

жена Катерина 50

сыновья

Филипь 6

Козма 3

дочь Прасковья 2

 

 1. Михаила Реицовъ 40

жена Марфа 32

сыновья

Никита 4

Назарь 2 1/2

Ульянь 1 1/2

 

 1. Мартинь Реицовь 39

жена Татьяна 32

сыновья

Ефимь 4

Ивань 3

дочь Марфа 2

отець их Савелеи слепои 120 лет

 

 1. Якушь Реицовъ 35

жена Марья 29

сыновья

Никифорь 7

Фадеи 4

Фома 3

дочь Федосья 1 1/2

 

 1. Степань Реицовъ 34

жена Полагея 29

сыновья

Прокофеи 7

Прокофеи же 5

Василеи 2 1/2

сестра вдова Анна 30

сыновья ее

Якуб 10

Петрь 4

сестра Авдотя 60

теща Агата 80

 

 1. Ивань Реицовъ 43

жена Ульяна 30

сыновья

Степань 5

Ивань 3

 

 1. Игнатъ Евдакимовъ 40

жена Наста 30

сыновья

Федорь 8

Ефимь 3

дочери

Федора 5

Авдотья 8

 

 1. Денис Даниловъ слепои 97 лет

жена ево Прасковья 49

дочери

Катерина 12

Прасковья 6

тесть Андреи 80

бобыль Евсеи Иванов, бежавшеи из Росии Новогородскаго уезду помещика Громекина погсту Белского 27

…………………..1199.lp……………….

жена Аксинья 25

сыновья

Федорь 4

Александрь 2

 

 1. Никита Михаиловъ 80

сынь Петерь 20

дочь Хавронья вдова 30

сынь Пахом 3

дочь Федора 6

бобыль Фирсъ Кириловь 45

жена Ненила 40

сынь Ефим 5

дочери

Агафья 13

Дарья 11

бобылка Наталья 80

дочь Авдотья 9

 

 1. Исаи Ивановъ увечнои 97 летъ

жена ево Татьяна 56

сыновья

Ивань 16

Екимь 14

дочь вдова Афимья 30

сынь Кандратеи 1/2

 

 1. Федорь Максимовъ 35

жена Степанида 40

дочери

Прасковья 7

Матрена 5

Варвара 3

дядя Карпь 70

жена Ашуха 50

сынь Кирила 5

мать Наталья 80

 

 1. Савелеи Васильевъ 40

жена Ирина 29

сыновья

Андронь 9 1/2

Артемеи 6

мать Дарья 70

дядя Василеи 100

жена Марья 55

сынь Ивань 10

бобыль Артамон 60

жена Авдотья 40

дочери

Прасковья 9

Ануся 1/2

 

 1. Петрь Лукьяновъ 45

жена Марья 40

сыновья

Парамонь 6

Сергеи 4

Петрь 1/2

дочь Марья 10

 

 1. Степань Чаркась 90

………………..1200.lp……………..

жена Ашуха 65

зять Игнать Егорьевъ 45

жена Наталья 30

дочери

Настасья 1

Фекла 4

бобыль, бежавшеи после [1]761 году Новогородского уезду помещика Мусина Пушкина Логинь Лукьяновъ 37

жена ево Катерина 30

сынь Никифор 4

дочь Марья 1

зять Игнат Воронин увечнои 50

 

Итого м.57 ж.52

 

Деревня Выровда

 1. Савелеи Гавриловъ 43

жена Дарья 30

дочери

Татьяна 4

Настасья 1

племянникь Федор Леонтьевъ 30

мать Варвара 70

бобыль Алексеи 60

 

 1. Панкратеи Ивановъ 42

жена ево Афимя 30

сынь Мартынь 15

жена ево Афимя 14

сыновья

Леонь 13

Филипь 3

дочери

Агафья 8

Аксинья 5

 

Ворфоломеи Онофриевь 60

у него жена Татяна 65

у них сыновья

Антипь 25

Максим 20

Ульянь 10

дочь Марфа 15

 

 1. Анисим Блошенокь 60

у него жена Груня 40

дочери

Марья 10

Магрита 3

Анна 1 1/2

швагирь Макарь 22

брат ево Карпь 50

у него жена Марья 49

у них сынь Ивань 10

дочь Ирина 4

 

 1. Матвеи Васильевь 50

у него жена Гашка 40

у них сынь Онка 18

у него жена Гашка 17

у нее сынь Потрокя 1 1/2

дочери Матвея

Прасковья 9

Татяна 4

мать их Аксинья 80

 

 1. Ерофеи Феклистовь 35

у него жена Федора 30

……………….1201.lp……………….

дочь Маланья 1/2

швагерь Кузма Харитонов 15

матка Марья 40

дочери

Авдотья 10

Матрона 8

Татьяна 4

бобыль захожеи с Росии с погосту Боровицкаго боярина Абрама Кузмича Падушкина 70

жена Аксенья 68

сынь Масеи 30

дочь Федора 13

 

 1. Ивань Салчанокь 80

жена Матрена 60

сынь Гаврила 12

дочь Гашка 14

 

 1. Мишка Ализаровь захожеи с Росии 3 леть, Агафона Васильева Катова пагоста Ручевскаго деревни Савина 40

жена Аксенья 29

сынь Михаила 8

дочери

Афимья 7

Аксенья 10

Марфа 12

 

 1. Петрь Демидовь колека 100

сынь Алексеи 42

жена Авдотья 40

сынь Давыд 30

сынь же Давыд 20

племянникь Ефим 25

жена Авдотья 20

сынь Петрь 1 1/2

мать Марья 50

 

 1. Осипь Васильевь 52

жена Татьяна 40

сыновья

Явера 12

Ивань 7

Сафронь 3

дочери

Авдотья 9

Аксинья 4

Домна 1/2

отець Василеи 100

мать Прасковья 79

швагарь, бабыль, пришелець, бежавшеи из Роси после [1]761 году Новогородскаго уезду помещика Щербинина, погосту Дворчева Савелеи Васильевь 45

сестры

Агафья 10

мать Матрена 70

 

 1. Федуль Васильевъ 35

жена Хавронья 30

сыновья

Андреи 5

Ларионь 3

Захарь 1

дочь Анна 1

 

………………..1202.lp……………….

Демид Прокофьевъ 60

жена Агафья 50

сынь Василеи 20

дочь Прасковья 15

бобыль Павель Никитин 40

жена Дорта 38

сыновья

Андреи 6

Денись 4

дочь Зиновья 8

 

 1. Антипь Бондарь 50

жена Василиса 40

 

Деревня Егорово

 1. Ивань Яковлевъ 55

жена Авдотья 50

сынь Павель 31

жена Прасковья 30

сынь Максим 27

сын же Ануфреи 17

сын же Дементеи 12

Макарь 3

дочери

Аксинья 13

Агафья 9

Прасковья 6

 

 1. Григореи Екимовъ 50

жена ево Матрена 49

сыновья

Ивань 15

Елисеи 11

Ивань 9

Петрь 7

дочери

Матрена 12

Устинья 3

 

 1. Егорь Денисовъ 85

сынь Данила 31

жена Агафья 25

дочь Степанида 4

сынь Василеи 30

жена Аксиня 25

сынь Ивань 1

дочь Секлевина 3

 

 1. Логинь Акинфиевь 34

жена ево Татьяна 29

сыновья

Василеи 9

Симань 7

дочери

Маланя 11

Татьяна 1/2

 

Итого м.18 ж.15

 

………………….1203.lp………………..

Деревня Липешовскеи

Бобыль Федорь Микифоровь 36

матка Агата 36

выхованокь Афонась 12

 

 1. Бобыль Андреи Артамоновъ 26

бобыль Макарь Иванов 55

жена Татьяна 50

Матвеи Афонасевъ 90

кухарка Ашуха 25

Михаила Ивановъ 50

жена Аграфена 40

сыновья

Макарь 12

Пантелеи 8

Макеи увечнои 6

Амельянь 3

дочери

Иринья 7

Авдотья 1/2

бобыль пришелець из Росии после [1]761 году Дворцовои волости погосту Шурипи Петровскаго заводу Иван Ивановь 40

жена Авдотья 32

сыновья

Петрь 7

Ивань 2

 

 1. Бабыль Семень Бельи 45

жена Анна 42

сыновья

Терентеи 8

Левонь 10

брать Семена Гарасимь 35

жена Федося 40

мать их Марина 69

шуринь Степань Андропов 30

 

 1. Бабыль Ульян Денисов 70

жена Матрена 50

сынь Макеи 24

 

 1. Бабель Осипь Мартинов 35

бабель Василеи Савелев пришелець из Росии, бежавшеи после [1]761 года погосту Шегринскаго помещика Квашнина Самаила 40

жена Татьяна 25

дочь их Авдотья 1/2

 

……………………..1204.lp…………………

Влась Агафоновъ 50

жена Катерина 9

сыновья

Михаила 7

Кирила 2

дочери

Иринья 8

Марфа 6

 

 1. Клементеи Игнатьевъ 30

брать Петрь 15

мать Харитоня 80

дочь Авдотья вдова 35

сынь ее Петерь 1 1/2

 

 1. Петрь Григорьевъ 60

жена Федора 59

приемышь Леонь 8

пришелець бобель, бежавшеи после [1]761 года, Новогородскаго уезду, погосту Султоцкаго, помещика Пушкина, бежавшеи из деревни Ивань Артамонов 15

бобыль Барис Герасимов 55

жена Агафья 40

сынь Малафеи 1

племянникь Пимен 25

увечная вдова Агафья 60

дочь ее Татьяна 20

бабель Петрь Ивановь 60

жена Арина 50

сыновья

Тихонь 15

Фроль 6

дочери

Марья 14

Авдотья 16

бабель пришелець, бежавшеи из Росии после [1]761 году Новогородскаго уезду, помещика Пушкина погосту Логва, Егорь Гарасимовь 45

жена Татьяна 35

брат Ивань 20

дочери

Катерина 15

Агафья 8

Домна 1/2

племянникь Михаила 40

бобыль Кирила Петровъ, пришелець бежавшеи из Росии после [1]761 году, Новогородского уезду, погосту Логва, бежал из деревни 47

жена Ульяна 45

мать Федора 70

шуринь Марка Костентинов 35

жена Федосья 30

брать Михеи 27

дядя увечнои Агапь 60

тетка Лукерья 40

дочь Дарья 4

сестра вдова Степанида 30

………………….1205.lp…………………….

ушетши с Росии 4 лета помещика Василья Тимофеева Мордавина, погосту Латоцкова, Василь Павловь 23

бобыль Андреи Кузминь 50

дочь Ашуха 13

бобыль Давыдь Авремовь 70

жена Варвара 50

вдова Марья Тимофеева 46

сынь Василь 10

дочери

Ана 8

Анисья 4

вдова Маланья Федотова 50

сынь Ефимь 15

дочь Иринья 8

Митронь Ивановь 40

жена Прасковья 39

сыновья

Андреи 8

Ивань 6

дочь Домка 9

Вавиль Лазаревичь, ушетши з Руси 6 леть, помещика Алексея Иванова Невлова, погосту Благоцкого 30

бобыль Марка Кузмин 20

атець Кузма 100

брать Андреи 70

сестры

Лашка 12

Устинья 20

вдова Палагея 30

сынь Архипь 4

бобыль Асташь Ларионовь, убежал леть 10, барина Мусина Пушкина, погосту Логоцкого, Новогородского уезду 95

жена Матруна 70

сынь Якубь 40

жена Катерина 30

дочери

Татьяна 7

Устинья 1/2

дочь Осташка Анисья 20

племянникь Василь Петров, помещика Козлинина того ж самего погоста 15

бобыль Ивань Шербак зло хороба 50

жена Ирина 35

сынь Осипь 15

дочери

Марфа 12

Аньутка 10

Ириня 7

Устинья 3

бобылка Иринья вдова 90

бабиль Алексеи Ивановь 50

………………….1206.lp………………….

бобель латышь Хриштопь Липша 70

жена Мая 59

сыновья

Петрь 12

Езупь 18

Якубь 8

Тымашь 6

дочери

Мадыля 10

Дарта 4

Еда Григорьевь, убегши леть 5 с Росии, помещика Алексея Михаилова Деденова, погосту Бельского 20

Гаврила Михаилов, ушедшеи з Росии 4 годь, помещика Матфея Кироловича Марединьского, погосту Дварцы 25

 

Итого м.66 ж.60

 

Деревня Дварча

 1. Бобыль Михаила Васильевь, бежал из Росии после [1]761 году, помещика Акуста Пушкина, погосту Логоцкаго 25

брать Микита 10

жена Матрона 30

сыновья

Алексеи 20

Сидор 15

 

 1. Яска Михаиловь 40

жена Федосья 30

сынь Потап 3

дядя Сергеи Сафроновь 100

 

 1. Логинь Пымань, захожии з Росии, помещика Навана Афонасьевича Мусина Пушкина, погосту Лукоцкое 44

жена Марфа 30

сынь Михаила 10

 

 1. Хама, захожии з Росии, волости Дворцовои, погосту Вядя 31

жена Агавя 40

братья

Миронь 25

Ладка 20

 

 1. Кирша Панфиловь 20

Пятруха Терентьев 50

жена Федора 40

………………..1207.lp………………

пасинковь

Михаила

Денись 13

Семион 10

дочери

Прасковя 6

Донка 10

 

 1. Хроль Яковлевь, захожеи леть 7, помещика Ивана Афанасевича Мусина Пушкина, погосту Погостища 25

брать Епифановь 15

отець Яков убогии 90

жена Аксенья 40

брать захожеи 20

Сидорь 40

дочь Крестыня 7

 

 1. Василь Шавыря 20

брать Иеда 10

матка Авдотья 60

бобылка Устинья Григорьева 29

дочери

Лашка 7

Машка 5

Татьяна 8

Ивань Петровь 29

 

Итого м.21 ж.14

 

Деревня Ширебь

 1. Михаила Ивановь, захожеи с Росии леть 5, помещика Степана Михоилы Шишлинскаго, погосту Слуцкого 45

жена Варвара 30

сынь Петрь 10

дочери

Татьяна 7

Прасковья 1

 

 1. Кузма Степановь, захожеи с Росии леть 12 40

жена Федосья 30

пасынокь Ефимь 14

 

 1. Василеи Логинь убогии 90

жена Анна 70

сыновья

Федорь 16

Гаврила 7

 

 1. Атушка Тимофеева 29

сыновья

Влась 10

Ванка 7

Кандрашь 1/3

дочь Данешка 1/2

 

 1. Петруха Ивановь 45

жена Аня 35

сынь Захарь 10

Микита Петров 13

дочери

Ефимья 5

Авдося 1/2

при немь Финага Варинов, захожеи леть 5 помещика Елагина Григорья Васильева, погоста Пахрисы 26

брать Максимь 25

жена ево Агафья 26

…………………..1208.lp……………….

сынь Феклисть 3

дочь Настаста 1 не

вдова Афимья Чекулаева 25

сынь Григореи убогии 3

сестра еи вдова Палагея 22

сынь Василь 3

бобылка Федора Осипова 50

 

 1. Вдова Скреботка 45

сынь Тумашка 9

дочери

Ганка 11

Катра 2

 

 1. Латышь Матышь 49

жена Моря 40

сыны

Ерь 5

Матысь 4

Андресь 1

дочери

Аня 15

Катра 5

Моря 4

 

Итого м.21 ж.22

 

Деревня Вырогда

 1. Бобыль Андреи Федоровь, захожеи леть 9 помещика Пателова, погосту Лукьянова 40

жена Матрена 30

сыны

Федорь 5

Яковь 2

бобылка убогая Устяна 50

доча Акулина 4

 

 1. Федорь Исаковь захожеи с Росии леть 9 80

жена Дарья 49

дочери

Рипина 8

Фешка 6

тещка Наталья Мишкова 60

при нем вдова Прасковя 50

сынь Хомкинь 47

 

 1. Ульянь Амельяновь 60

жена Арильда 40

сыновья

Сергеи 6

Дмитреи 1/2

дочери

Домна 12

Татьяна 4

 

 1. Хроль Амельяновь 55

жена Авроня 40

дочя Авдотья 9

 

 1. Ивань Бусты 40

жена Палагия 30

сынь Калина 1/2

дочь Авронья 9

 

 1. Анисимь Антонинокь 45

жена Катерина 30

сынь Игнашка 3

дочери

Марья 8

Алена 6

…………………1209.lp………………

бобыль Миронь 30

Устина дочь Аниска 6 не

вдова Филича 50

сыновья

Алексеи 13

Карпа 11

дочь Палагея 14

латышь Янь Пичель 55

Дорошка Савицкии 50

жена Анна 36

сынь Матеи 18

дочери

Магда 9

Маргита 7

 

 1. Гришка Ильешенокь 40

жена Мая 35

сыновья

Тумашь 11

Якубь 1/2

дочери

Моря 7

Алена 3

 

Итого м.22 ж.27

 

Деревня Егорова

 1. Бобыль Кирша Панфилов 65

жена Аксеня 50

сыновья

Леонь 20

Егорь 12

Александра 7

Антонь 5

дочь Ирина 15

Туха Сидоровь 40

Михеи Максимовь 40

жена Прасковья 39

сынь Онушка 1

бобыль Дмитрокь Ивановь 40

жена Анушка 30

сынь Денись 4

дочери

Домка 12

Нушка 6

Матрошка 1/3

бобыль Степань Денисовь 63

жена Степановна 50

сынь Ермолаи 4

дочь Агафья 5

бобыль Гриша Кононов 40

жена Прасковья 30

дочери

Настасья 8

Зеновья 1

бобыль Яковь Денисовь 40

жена Василиста 30

сынь Григореи 1/2

Барись Максимов 30

………………..1210.lp……………….

Сергеи убогии 93

жена Авдотья 60

сынь Ивань 12

пачерка Данка 15

вдова Настасья 25

сынь Федоть 14

 

Итого м.18 ж.16

 

Деревня Убогая

 1. Бобыль Трашко Валнабои 40

жена Гашка 39

сыновья

Лаврушка 12

Ванка 10

дочь Гашка 5

Микита Алексеевь 60

жена Хавроня 59

сынь Матвеи 5

дочери

Лесава 7

Марфа 1/2

Митрофань помещика Мусина, погоста Лакоцкого, зашетшеи в Полшу 5 леть 22

 

 1. Федорь Дмитрофь 40

жена Марья 29

сынь Барисавь 7

дочь Ахамия 10

 

Итого м.8 ж.7

 

Деревня Рукманы

 1. Бобель Игнать Петровь 50

жена Агафья 49

сынь Леонь 20

дочь Матрена 15

Михаила Дементьевь, захожеи помещика Мусина Пушкина, погосту Лакоцкого от лет 8 60

жена Авдотья 35

сынь Яковь 6

дочери

Апросинья 18

Авдотья 16

Алексеи Васильевь, захожеи 5 [лет], помешика Мусина Пушкина, погосту Лакоцкаго 40

 

Итого м.5 ж.5

 

В маетности онои состоит деревень 52, в них живущи м.1328 ж.1239 положено 1305

 

…………………….1211.lp………………..

Деревня Воитиши в карчме

жить Хаимь Шморьковичь 40

жена Черна 38

сынь Довыть 12

выхованка Блема 14

броварникь Хаимь Калман 30

жена Ривка 29

дочь Сора 1/4

 

Итого м.3 ж.4

 

Деревня Купчинки карчма

Аронь Моишевичь 28

жена Сора 22

сынь Довит 3

дочери

Шеина 6

Роха 4

 

Итого м.2 ж.3

 

Деревня Липшева

жить Мовша Шлемовичь 45

жена Хаина 30

сынь Беркь 14

дочери

Ривка 8

Шеина 4

Рося 1 1/2

 

Итого м.2 ж.4

 

Карьчма Выровда

Берька Морьшевичь 40

жена Рывка 29

сыны

Леиба 12

Шимша 1

дочери

Хама 17

Хая 5

 

Итого м.3 ж.3

 

Всего жидовь м.10 ж.14

 

Таревя зия чинена по самои справедливости

Маиорь Алексеи […]

Jozefat Morypin

Rator y Komisarz Prowincy Padzwinskiej

Jako wiernie y sprawiedliwie sporzadnony tien regestu przyn swiadenam

Dorota Szadurska

RWXL Chodtestan

 

 

Anzeļu muiža

………………1044.lp……………….

Анзель Мыза

пана суды Яна Веисенгофа

 

Примечание

За отлучкою в городе Полоцке пана Веисенгофа какь обохода годовые, з деревень и мызь и карчемь никто незнает, кои присланы будут по прибыти ево

Маиорь Алексеи Палдеев

 

вследь присланно обохода

Онои дворь строения деревянныя, положение свое имеет надь озеромь Ешо, лесу какь за двором, такь за деревнями кравного и чернаго нет, а толко паросникь, коих для топления себе продовоствоватца немогуть, а по болшои части довоствуетца от соседеи, земли онои дворь з деревнями имеет шляхецких четвертеи 16, доходу в годь чиншу 80 талеров, подымнего и чеповего за адин дым 1 талер, принадлежат до онаго двора части из трех озеров, доходу никаковаго нет, а толко проишодит ловля для двора, мелница одна над озером Ешо, которая для домашнего обиходу, а не в аренде, карчем две, доходу в год приносят 50 талеров, костел старои деревяннои католоцкаго закону; а службу в нем присводит тоть же ксензь, что под дворомь Андрепном упомянутом. И таковое же описание пири полскои ведмости на полском диалекте описаное

Маиорь Алексеи Палдеевь

 

………………1045.lp…………….

Деревня Вердиновъ

 1. Ивань Вердинь 35

у него жена Дорта 38

у них сыновья

Ерка 10

Микуль 8

Питерь 4

Адам 2

дочь Катра 5

брат Ивана Ионикь Вердинь 30

у него жена Мая 26

у них сынь Станиславь 2

3 брат Крустось 20

4 брат Адамь 15

5 брат Матись 14

у нох сестра Мора 15

мать их Мая 60

 

 1. Ивань Вердинь 46

у него жена Мора 40

у них сыновья

Матись 5

Иозефь 2

дочери

Ильза 10

Мая 8

Маргита 6

брат Ивана Андреи 34

у него жена Аня 27

дочери

Алеся 5

Ильжа 4

 

Итого м.14 ж.12

 

Деревня Упьшово

 1. Самусь Островскии 45

у него жена Мора 50

у них посерь Якуб Веигуль 30

у него жена Агата 23

у них сынь Тумашь 2

дочь Марьянна 4

пасерь Вилем 20

у него жена Дорта 18

дочь Ання 2

выхованокь Ходурь 7

 

 1. Станиславь Анчить 58

у него жена Ильза 56

у них сынь Тумашь 22

у него жена Марьяна 24

дочери

Анна 4

Алешка 1 1/2

Станислава сынь Степань 15

у него жена Меида 17

3 сынь Янка 11

работникь Петрь Петрушенокь 45

работница Катра Выцынова 43

 

Итого м.10 ж.11

 

Деревня Куланова

 1. Матись Вердинь 48

у него жена Мага 52

выхованокь Якубь Яконь 28

у него жена Мая 20

у них сынь Одум 1

выхованка Мора Платачовна 14

выхованка Катра Вердинева 5

 

 1. Бренчь Рудинь 61

у него жена Ання 50

у них сынь Станиславь 27

у него жена Ильза 24

дочери

Крися 4

Мая 1 1/2

у Бренча сынь Ловрукь 22

у него жена Мадаля 23

сестра ево Мора 18

 

Итого м.6 ж.10

 

Деревня Арменикь

 1. Владись Данилевичь 60

у него жена Морина 50

…………………..1146.lp……………….

у них сынь Лукашь 30

у него жена Анна 26

у них сыновья

Микита 10

Янка 5

Андреи 1

дочь Наста 12

у Владиса ж сынь Лаврукь 23

у него жена Крися 24

у них сынь Яшко 4

2 сынь Франчишь 1 1/2

3 сынь Владислава Семень 20

у него жена Катра 21

дочь Владислава Аксинья 10

выхованокь Еким 12

 

 1. Ерка Трушинь вдовець 70

у него сынь Ионекь 40

у него жена Мадаля 49

у них сыновья

Мортушь 12

Микь 7

Ерка сынь Андреи 20

у него жена Мора 22

у них сынь Ерка 1/2

дочери Ерки

Катра 16

Мора 8

3 сынь Ерки Одумь 15

4 сынь Иозефь 10

 

 1. Андреи Арманак 45

у него жена Модуля 42

сынь Лавурь 22

у него жена Алеся 20

дочь Ильза 3 дни

Андрея сынь Еркя 20

3 сынь Якуб 4

сестра их Маргита 3 дня

пасерь Ерка Песенникь 6

работница Аня 8

 

 1. Ивань Ермонов 35

у него жена Катра 30

у них сыновья

Матись 8

Андреи 6

Иозефь 1

дочь их Ання 9

 

 1. Ерка Ермоновь 42

у него жена Грита 40

у них сыновья

Ионикь 13

Якуб 6

дочери

Маргита 9

Ання 4

Ання 1 ½

Ерки брат Ионикь 45

у него жена Бурбула 50

выхованокь Ерко 14

 

Итого м.32 ж.22

 

Деревня Бондаришки

 1. Иозефь Яблонскии 36

у него жена Марьяна 35

у них сыновья

Казимерь 17

Ересь 13

Микуль 5

Тумашь 3

у них дочь Наста 1 1/2

 

 1. Ехим Чипленскии убогии 95 лет

у него сынь Ивань 32

у него жена Марьяся 30

у них сыновья

Антонь 10

Тумокь 4

Иозефь 3 дни

дочь Магдуся 5

 

 1. Янь Чеплиньскии 40

у него жена Анна 35

у них сынь Петрь 3

выхованокь Семко 8

выхованка Агапка 10

 

 1. Андреи Протажевичь 60

у него жена Мартечка 59

у них сынь Якупь 27

……………….1147.lp………………..

у него жена Елена 25

у них сынь Виньцентеи 2

у Андрея сынь Михаль 17

3 Матеушь 15

4 Франчишекь 4

выхованка Полеша 17

 

Итого м.18 ж.9

 

Деревня Блыны

 1. Якуб Верпь 40

у него бобылка Палеша Платонова вдова 60

у нее сыновя

Ерь 22

Матвеи 19

Казимерь 13

Томашь 13

дочь Магдечка 17

бобыль Осташь Рыбакь 70

у него сынь Ерка 20

 

Итого м.7 ж.2

 

Деревня Платача

 1. Ионекь Платачь 40

у него жена Катра 40

у них сыновья

Андреи 13

Лаврунь 10

Ерка 8

дочери

Мая 6

Дора 4

 

 1. Круштошь Плача 38

у него жена Зофия 37

у них сынь Ионекь 4

дочери

Ання 12

Мора 10

Катра 7

Оньжа 6

брат Крустоша Ионь 50

у него жена Ильза 50

у них сыновья

Круштошь 22

Онтушь 16

Адамь 5

у них дочери

Катра 20

Дорта 10

 

 1. Казусь Мизишь 50

у него жена Агата 40

у них сыновья

Ерка 25

Ионикь 20

Круштошь 15

Якуб 12

 

 1. Ионь Платачь 50

у него жена Зофия 50

у них сынь Адам 20

у него жена Адя 20

у них сыновья

Андреи 4

Ионь 2

дочь Мора 3

у Иони сынь Антонь 18

3 сынь Ерь 16

4 Иозефь 12

5 Меикуль 10

дочь Ання 13

 

 1. Екуб Платачь 90

у него жена Оньжа 61

у них сынь Ионь 28

у него жена Мадася 28

дочь их Мора 4

Якуба сынь Ионь 24

у него жена Аня 23

дочь их Катра 2 недель

3 сынь Якуба Антонь 14

4 Микуль 10

 

 1. Понекь Мижель 39

у него жена Дорта 50

у них сыновья

Адум 7

Андреи 4

посербица Дорта 20

выхованка Маргита 13

 

 1. Ерко Платачь 60

у него жена Катра 40

у них сынь Иозефь 20

у него жена Мадаля 19

…………………1148.lp………………..

у Ерка сынь Андреи 15

дочери

Палеша 10

Катра 7

выхованка Наста 15

работникь Семень Кириловь 49

у Ерки сестра Аня 20

 

 1. Одум Платечь колека 80 лет

у него жена Аня 40

у них сынь Ионь 18

у него жена Аня 18

Одума сынь Михаль 16

3 сынь Ерка 12

4 Екуб 5

сестра их Оньжа 7

работникь Петрок Рыба 60

 

Итого м.40 ж.33

 

Деревня Клепишки

 1. Сергеи Дмитриевь 70

у него жена Аксинья 65

у них сынь Васка 40

у него жена Марья 30

у них сынь Савка 5

дочери

Дарка 6

Василаха 3

Сергея дочь Агафья 9

 

 1. Вавила Федосовь 69

у него жена Катрина 35

у них сынь Харламь 20

 

 1. Коньдрашь Амельяновь 60

у него жена Иришка 45

у них сыны

Микула 20

Ванка 12

дочери

Варишка 18

Пашка 15

Душка 22

 

 1. Павлекь Лащенок 40

у него жена Ашуха 35

у них сынь Федорь 4

дочь Татяна 1

у Вавилы брат Авсеи 20

 

 1. Янко Мариновьскии 80

у него жена Алеся 46

у них сынь Семка 20

у него жена Марьяся 19

у них сынь Ледвикь 3

Янково сынь Петрокь 17

3 сынь Павлекь 10

4 сынь Тадеушь 6

дочь Мартуся 3

 

 1. Филка Хукурь 45

у него жена Анна 30

дочери

Марья 9

Палагея 7

Анна 4

Дунка 3

 

 1. Гараска Пракупь 40

у него жена Марина 50

у них сыновья

Игнат 10

Андреи 7

Петрусь 5

дочери

Наста 10

Магдуся 3

бобыль Данила 50

 

 1. У бобыля дети

Михаско 15

Антоска 13

Лаврукь 10

у него ж сынь Игнать колека неимеет рукь 2 года

сестра Магдуля 5

 

 1. Хришко Шипло 90 лет

у него жена Акулина 74

у них сынь Гришко 30

у него жена Ульяна 20

у них сынь Казимерь 4

пасерица Ганка 10

………………….1149.lp………………….

племянникь их Пахомь 11

бобыль Пичусь 46

у него жена Адя 45

у них сыновья

Антонь 20

Якуб 13

Янка 8

дочери

Марина 4

Кача 3

Анка 2

 

Итого м.33 ж.31

 

Деревня Пинчелова

 1. Франчишекь Ерчвичь 40

у него жена Марина 30

у них сыновя

Адам 6

Петрушка 3

дочь Катрья 16

швагерь Янка Величонокь 25

у него жена Матрона 22

у них сынь Лаврукь 2

дочь Анка 4

2 швагирь Кондрашь 20

у него жена Алеся 25

 

Одум Булда 50

у него жена Анька 25

у них сынь Ионь 12

дочери

Анна 9

Палуша 6

 

Итого м.8 ж.8

 

Деревня Слобока

 1. Якуб Вуцуль 50

у него жена Анна 40

у них сыновья

Екуб 15

Ионикь 2

Питерь 2

дочь Катра 6

бобыль Андреи Иванов 30

у него жена Ильза 17

у них сынь Антонь 1

Якуба брат Брончь 20

у них мать Грита 90

выхованка Мая 4

 

 1. Степань Ерьевь 35

у него жена Мача 25

у них сынь Андреи 4

дочери

Маргита 9

Мора 7

 

 1. Ионикь Рудои убогои 100 лет

у него жена Аня 80

у них сынь Ивань 30

у него жена Ильза 22

работникь Матис Луза 55

у него жена Крися 46

у них сынь Питерь 14

 

 1. Лаврукь Дердинь 54

у него жена Мача 40

у них сыновья

Станиславь 18

Одумь 10

Екуб 8

Ионь 1/4

 

 1. Одомь Буцынь 30

у него жена Мадаля 30

у них сынь Лаврень 1

выхованка Матрона 6

 

 1. Матись Антить 50

у него жена Мора 40

у них сыновья

Антусь 14

Одумь 12

Ионикь 9

дочь Мартуся 10

 

…………………1150.lp………………..

 1. Казусь Кулакь 45

у него жена Мадаля 30

у них сыновья

Андреи 10

Станиславь 9

Адам 8

Екуб 1

дочь Борбула 5

 

Итого м.28 ж.18

 

Деревня Коваловка

 1. Ивань Лащенокь 40

у него жена Катерина 35

у них сыновья

Ивань 13

Петруха 2 м

дочери

Ульяна 7

Анна 3

 

 1. Андреи Пигусь 32

у него жена Алеся 23

дочь Евка 2

брат Андрея Павлекь 20

у него жена Агата 18

Андрея мать Реина 70

швагирь Андреи Суи бобыль 35

у него жена Анна 30

дочери

Алена 10

Разулия 5

 

 1. Ильза Довгулева вдова 50

у нее сыны

Екуб 15

Ионикь 10

Петрусь 6

дочери

Катра 16

Алена 6

 

Итого м.9 ж.13

 

Деревня Мижани

 1. Петрукь Милтинь 45

у него жена Агата 30

у них сыновья

Игнат 18

Тумашь 14

Симань 10

Иезупь 5

дочери

Агата 7

Мадаля 5

Ильза 1 1/2

 

 1. Андреи Рукмань 45

у него жена Аньжа 45

у них сынь Ионь 3

дочь Мадаля 1 1/2

Андрея сестра Оньжа вдова 60

дочи ее

Мора 9

Ганка 7

 

Итого м.7 ж.9

 

Деревня Екумы

 1. Екуб Мекша 46

у него жена Зофия 30

у них сыновья

Мортушь 6

Станислав 2

дочери

Анна 10

Маргита 8

 

 1. Митрошка Меикшань 56

у него жена Мора 50

у них сыновья

Ионь 12

Вилим 12

Питерь 10

Иончь 6

дочь ево Мора 5

 

 1. Станислав Якум 30

у него жена Мая 29

у них сыновья

Езупь 4

Крустушь 3

мать их Дорта 50

 

………………1151.lp…………………

 1. Матис Еком 40

у него жена Мора 30

сынь их Ионь 5

дочь Мода 2

выхованка Мора 10

 

 1. Лаврь Еконь 40

у него жена Мача 30

у них сынь Ерь 6

 

Итого м.15 ж.11

 

Деревня Кулиты

 1. Ионь Колет 50

у него жена Аня 50

у них сыны

Мекуль 10

2 Ионь 5

3 Крустошь 4

дочери

Палаша 3

Катра 2

 

 1. Ионь Колять 70

у него жена Ання 50

у них сыновья

Станиславь 13

Алексь 12

Андресь 8

Якубь 7

дочери

Ання 9

Ивва 6

Мора 4

 

Итого м.9 ж.7

 

Деревня Улиники

 1. Карпь Уленикь 46

у него жена Алена 48

пасербь Степань 30

у него жена Гашка 29

у них сынь Сенка 5

дочь Дошка 4

у Карпа сынь Гришко 19

дочери

Матрона 5

Пашка 3

выхованец Ехвим 15

бобылка Вишка 45

у нее дочь Аришка 10

 

 1. Федорь Михаиловь вдовець 45

у него брат Ефимь 30

у него жена Матрона 30

у Федора сынь Амелка 1

дочери Ефима

Ашеха 9

Дошка 7

Хаитова 6

у Федора мать Федоска 80

 

Итого м.8 ж.12

 

Деревня Куслухи

 1. Захарь Сергеевь 90

у него сынь Филка 35

у него жена Варушка 30

у Захаря сынь Степань 25

у него жена Гришка 22

у них сынь Абоска 3

2 сынь Даиль 2

3 сынь Захара Кирила 23

 

 1. Ивань Клементьевь 60

у него жена Галена 40

у них сынь Салка 25

у него жена Машка 20

дочь Ивана Дарья 13

 

Итого м.8 ж.5

 

Деревня Лукьши Далные

 1. Бренчь Лукшь 60

у него жена Мора 50

у них сыновья

Бренчь 20

Петрь 13

…………………1152.lp………………….

3 сынь Одум 12

4 сынь Ончь 3

5 Якубь 5

 

 1. Одум Лукшь 30

у него жена Мора 30

у него брат Бренчь 25

у него жена Катра 23

у них сынь Мортушь 1 1/2

брат Адама Екуб 20

мать их Мора 60

выхованокь Екуб Луць 10

выхованка Ильза 7

 

Итого м.11 ж.5

 

Деревня Висуны

 1. Лаврунь Висунь 59

у него жена Мора 58

у них сыновья

Одум 12

Иезупь 11

дочь Ильза 19

у Лавриня сестра Ання 43

у них племянница Крися 16

 

 1. Бренчь Висань 20

у него брат Екуб 17

2 брат Сиргеи 6

Бренча сестра Борбула 12

мать ее Ання 50

 

 1. Оньтушь Буцень 35

у него жена Маргита 30

у них сыновь

Лавринь 8

Одум 4

дочь Дорта 2

 

Янь Боцынь 25

у него жена Мода 30

дочери

Ивва 5

Мадаля 2

выхованець Ионь 5

 

 1. Одум Висонь 40

у него жена Ивва 30

у них сыновья

Ионь 12

Андреи 2

дочери

Катра 9

Ильза 7

Маргита 5

 

 1. Мортушь Сандарь 50

у него жена Мора 40

у них сынь Ионь 20

у него жена Анна 18

Мортуша сынь Станиславь 18

3 сынь Ерь 12

4 сынь Иозефь 1 1/2

у Мортуша сестра Мора 4

2 Катра 2

 

 1. Питерь Сандарь 40

у него жена Ання 30

у них сыновья

Екуб 7

Лаврень 4

Адам 3

дочери

Маргита 18

Ильза 9

Мора 7

 

Итого м.23 ж.23

 

Деревня Вуцыли

 1. Крустоль Платишь 60

у него жена Маргита 50

у них сынь Ионь 28

у него жена Мая 25

дочь их Ильза 2

………………..1153.lp………………..

у Крустоля сынь Андреи 20

у него жена Мая 19

3 сынь Матись 15

4 сынь Адам 12

выхованка Ивва 12

 

 1. Андреи Платачь 45

у него жена Катра 35

у них сыновья

Матис 10

Янь 6

Ерь 4

дочери

Ильза 17

Маргита 15

Аньжа 12

Ання 8

Мора 1 ½

выхованок Андреи 20

 

 1. Питерь Платечь 32

у него жена Ання 30

у них сынь Крустошь 3

дочь Мая 1

у Питера брат Крустошь 25

у него жена Аня 24

дочь их Мора 2

2 Дорта 4 дни

у Питера ж брат Ерь 18

2 брат Ионь 15

 

 1. Лаврень Уцинь 30

у него жена Ання 30

у них сыновья

Микуль 10

Андреи 5

Ионь 3

Иозефь 1 ½

дочь их Ильза 8

Лаврена брат Крустошь 48

у него жена Рита 30

дочь Мора 30

2 Палешка 4

3 Аня 3

племяниик их Ионь убогои 96 лет

 

 1. Ионя Буинцань 50

у него жена Мора 40

у них сынь Ионь 18

у него жена Ання 17

Ионя сынь Иозефь 8

дочери

Катра 10

Мода 5

Ання 2

выхованок Питерь Вуцынь 30

у него жена Маргита 20

у них сынь Одум 3

2 сынь Станиславь 2

мать их Ання 56

выхованка Маргита 15

 

Итого м.27 ж.30

 

Деревня Лукьши Длини

 1. Антушь Рокуль 45

у него жена Мадаля 30

у них сыновья

Екупь 10

Адамь 7

Андреи 3

дочери

Алеся 9

Ання 8

Катра 4

брат Антуша Ионь 30

у него жена Катра 30

у ни сынь Мортушь 4

дочери

Мореся 3

Ання 1 1/2

Антуша сестра Мада 20

брат Антуша Мортушь 15

сестра Ильза 50

выхованка Ильза 15

 

………………..1154.lp…………………..

 1. Вилемь Лукша 34

у него жена Адя 40

у них сыновья

Ионь 20

Крустусь 9

Ерь 6

дочь Мора 7

брат Валема Якь 58

у него жена Оньжа 40

 

 1. Питерь Лукшь 40

у него жена Мора 30

у них сыновья

Ерокь 11

Ионь 10

Криштопь 1 1/2

брат Питера Криштопь 40

у него жена Мадаля 34

у них сынь Андреи 5

дочь Катра 3

 

 1. Андреи Лукша 56

у него жена Мая 46

у них сынь Ерь 29

у него жена Мора 30

у них сынь Андреи 1

Андрея сынь Ионь 18

дочь ево Катра 20

 

 1. Ионь Лукша 30

у него жена Ання 20

у них сынь Симонь 1 1/2

мать их Мая 60

 

Итого м.24 ж.21

 

Деревня Руденишки

 1. Ивань Заволока 70

у него жена Настасья 60

у них сынь Степань 25

выхованка Зофия 8

работница Татяна 40

бобыль Теренфеи Степанов, зашедшеи изь Русии Великолуцкаго уезду погосту Веретещы господина Мерединскаго деревни Ушаково, жителство имеет в Полше 8 лет 35

у него жена Зиновья 20

у них сынь Спирит 6

дочь Ашуха 1

брат бобыль Ивань, зашел того ж года, месяца и числа в Полше 20

 

 1. Ивань Заволоко 63

у него ж вдова брата ево жена Авдотя 70

у нее дочь Федосья 30

работникь Мосеи, ушедшеи из Москвы помещика Матвея Даниловича назад тому 3 год 35

бобыль Алексеи Ивановь 80

у него сынь Афонасеи 35

бобылка Мавра 80

 

 1. Исакь Федотовь 45

у него жена Устинья 40

у них сынь Петрь 16

 

 1. Захарь Михаиловь 23

у него жена Афимя 20

дочь Марта 1 1/4

тетка их Маланья 60

брат Захара Анисим 36

бобыль Игнатеи Яковлев бежаль

2 бобыль Яковь Тересовь, бежавшеи из Русии Новогородскаго уезду боярина Трофима Лелянова деревни Брына, живет в Полше 6 год 78

у него сынь Трофимь 18

……………………..1155.lp…………………..

у него дочь Татяна 10

 

 1. Антонь Агусенокь 45

у него жена Меланья 35

у них сыновья

Ивань 9

Максим 6

дочь Агафья 2 м

мать их Петровна 80

племянница Татяна 60

работникь Екопь Васильев 25

выхованка Настася 15

бобыль Петрь Герасимов вдовь 90 лет

у него невеска Устиня 40

дочери

Дуня 6

2 Дуня 5

бобыль Петрь Кирилов убогь 95 лет

 

 1. Сергеи Степановь 20

у него мать Иринья 60

 

 1. Даввет Шестаковь 65

у него жена Пелагея 50

дочери

Алена 15

Марфа 9

Наталья 7

Сергеи Бруновь 70

у него жена Авдотья 40

сынь Терехь 15

работникь Купрень Васильев зашетшеи из Росии, уезду Лецкего, погосту Дудане, изо вси Коленки, помещика Пущена: 6 год в Полше 25

2 работникь Степань Васильевь 30

 

 1. Микита Шесьтаковь 70

у него жена Ириния 60

у них сынь Ековь 35

у него жена Зофия 25

у них сынь Василеи 1

дочь Палагея 3

у Никиты сынь Семень 25

 

 1. Миронь Фомичь 35

у него жена Катерина 23

у них сынь Федорь 2 м

 

 1. Ивань Семеновь 42

у него жена Авдотя 27

у них сынь Денись 8

дочи

Марта 5

Матрона 3

 

 1. Ивань Никитинь купець городецкои 70

у него жена Ириния 50

племянникь Василеи 18

племянница Зоска 17

2 Ульяна вдова 30

у нее сынь Григореи 3 не

дочь ее Зося 1/4

отець Ивана Максим 100 лет

 

 1. Ивань Сергеевь 55

у него жена Аксиня 40

у них сыновья

Борись 7

Ивань 1

дочери

Аришка 6

Агафья 5

у него бобыль Сергеи Федоровь 37

у него жена Дарья 30

у них дочери

Варушка 4

Федосья 3

 

 1. Харитонь Романовь 90

у него брат Андреи 70

у него жена Анна 60

…………………..1156.lp………………

у них сынь Гришка 20

2 сынь Нестерь 11

дочь Маланья 30

2 дочь Марфушка 14

бобылка Федосья слепа 40 лет

у нее сестра Лукерья 14

 

 1. Аверка Романовь 80

у него жена Татяна 40

у них сынь Мирошка 9

дочь Агафья 5

зять ево Степань Никитинь 30

у него жена Домна 25

дочери

Матрона 3

Ашуха 2 м

 

 1. Клементья Романовь 66

у него жена Дарья 45

бобыль Евдокимь Никитин, зашетшеи изь Русии, Новогоротскаго уезду погосту Двиньскаго, господина Василья Иванова, деревни Дигаинь, живет 8 год в Полше 70

у него жена Агафья 40

сынь Лука 10

дочери

Настасья 9

Устинья 7

 

 1. Борись Кузминь 60

у него жена Авдотя 40

у них сынь Дмитреи 10

дочери

Фетинья 8

Степанида 5

 

 1. Васка Менкинь 27

у него жена Марья 26

у них сыновья

Андреи 7

Степань 1

дочька Пашка 6

брат Васки Митронь 22

 

 1. Денись Минкинь 30

у него жена Уля 25

дочери

Варушка 8

Просковя 7

Фошка 6

бобыль Семен Солохин 59

у него сынь Петрушка 20

Сенка Дуденок шинкар 45

у него жена Алена 45

у них сыновья

Ивань 6

Григореи 4

Тимофеи 2

дочь Евстифея 8

у них бобыль Еким Никитин 30

у него жена Фешка 30

у них сыновья

Исакь 6

Микань 5

Апрень 4

дочь Наталка 1 1/2

 

Итого м.68 ж.70

 

Деревня Аристова

 1. Ивань Гавриловь 60

у него сынь Яшка 30

у него жена Иринея 25

дочи

Авдотя 3

Марья 1

2 сынь Ивана Савка 15

3 сынь Пятешка 13

4 Парфень 8

дочи

Варешка 19

[…]ка 14

………………….1157.lp………………

у Ивана мать Пелагея 80

бобылка Ашуха 45

у нее сынь Агафонь 15

2 сынь Максим 12

3 Федот 9

 

 1. Петруха Мининь 45

у него жена Авдотя 40

у них сыновья

Харлашь 13

Савва 8

дочери

Грушка 15

Маланья 11

Татяна 7

Настаха 4

 

 1. Ехвим Гавриловь 50

у него жена Меланья 40

у них сыновья

Ивань 8

Петрихь 1

дочери

Настаха 6

Ашуха 3

бобылка Аришка вдова 60

у нее сынь ЛУкашь 8

 

Итого м.15 ж.16

 

Деревня Липошки Долна

 1. Андреи Екимовь 80

у него жена Сонка 83

у них сынь Гришка 23

у него жена Катяха 21

выхованокь Феска 8

 

 1. Вась Карученокь 45

у него жена Ашуха 40

у них сыновья

Данила 8

Данко 5

Аниско 3

дочери

Гашка 15

Авдушка 13

Изоя 11

Иянко Родионовь 43

у него жена Анна 43

дочи

Палашка 11

Ганка 8

Марья 4

Марья 2

 

Итого м.8 ж.11

 

Деревня Конашья

 1. Оска Роченокь 40

у него жена Катерина 30

у них сыновья

Михаила 15

Гаврила 3

дочери

Кришка 10

Катерина 7

Марья 5

Фомка Евдокимовь 35

у него жена Кушка 35

у них сынь

Ермакь 10

Семень 8

Кузма 2

дочь Прося 6

 

 1. Клим Евдокимовь 24

у него жена Акушька 22

у них сынь Федот 2

дочери

Палашка 8

Фекла 3

у Клима брат Гришка 60

у него жена Федора 50

у них сыны

Карпушка 20

Савька 7

Филка 5

Микита 1 1/2

дочери

Трошка 15

Фишка 10

……………..1158.lp………………

у Клима брат Демьянь 50

у них сыновья

Дорошка 11

Васко 7

Гераско 4

мать их Ашуха 60

 

 1. Ивань Паньхвиль 24

у него жена Устиха 20

брат Ванка 15

мать их Стеха 60

бобыль Петрушка Иванов, зашетшеи из Русии Новогородскаго уезду, погосту Ровенскаго, господина Лапарина, деревни Еляковжы, в Полше 8 год 55

у него жена Наталья 50

 

Итого м.21 ж.17

 

Деревня Клукишка

 1. Максим Воилочинковь 23

у него мать Авдотья 50

у них зять Мишко Федоров 26

у него жена Пелагея 20

у них сынь Пантеха 1 1/2

племянникь их Трифонь 8

племянница Ошуха 3

2 Дарья 1

 

 1. Григореи Воложа 25

у него жена Пронька 20

дочери

Ашуха 5

2 Ашуха 1 1/2

выхованка Татяна 11

 

 1. Хомка Клещенокь 50

у него жена Матрона 33

у них сынь Андреи 2 м

дочери

Ташка 5

Прошка 3

брат Хомки Гаврила 20

 

 1. Антонь Клишков 60

у него сестра Домна 45

племянникь Сенко 16

выхованокь Гришка 3

 1. бобылка Федосья Иванова 60

у нее сынь Станиславь 14

дочь Татяна 12

 

Итого м.11 ж.15

 

Деревня Ясковь

 1. Устьянь Воробеи 47

у него жена Дарья 50

у них сыны

Карпь 23

Марко 15

Мыкь 9

дочь Наста 12

бобыль Ивань Дударь 50

дочь Агафья 15

 

 1. Ивань Бурченокь 60

у него жена Агата 50

у них сынь Лукашь 25

у него жена Пелагея 25

у них сынь Михаила 2

у Ивана сынь Ивань 23

………………….1159.lp…………………

у него сестра Матрона 8

 

Итого м.9 ж.6

 

Деревня Решетников

 1. Гришка Андреевь 60

у него жена Дарья 50

у них сынь Архипь 35

у него жена Наста 20

дочь Улька 2 ме

у Гришки сынь Ивань 30

у него жена Настаса 27

у них сынь Иоска 1 1/2

дочери

Фешка 5

Машка 3

у Гришки сынь Васка 23

ево ж сынь Архипь 18

Степань 12

сестра их Гашка 15

 

 1. Парша Селявка 41

у него жена Аришка 41

у них сынь Ванка 12

дочери

Машка 17

Катешка 14

 

 1. Артешка Борисовь 35

у него жена Дуня 30

у них сынь Егорь 1 1/2

дочери

Машка 7

Каташка 5

 

 1. Аксинья Боровьева вдова 60

у нее сынь Пронка 30

у него жена Наталка 30

у них сынь Ванка 5

дочь Варушка 2

дочь Наталья 17

 

 1. Семень Рыбакь 60

у него жена Маланья 59

у них сынь Алекса 35

у него жена Варушка 30

у них сынь Гришко 7

дочи

Проска 5

Ашуха 1 1/2

у Семена сынь Коньдрашь 23

3 сынь Андреи 13

дочь Семена Дарка 17

внучка Гриня 8

бобыль Василь Еремеевь 25

бобылка Агашка 40

у нее дети

Амелка 12

Еда 10

Петруха 8

бобылка Федосья 30

бобылка Прасковья 40

у нее сыны

Амелка 10

Иеда 5

Ивань 4

 

Итого м.27 ж.26

 

Деревня Стровве

 1. Давить Бурьченокь 50

у него жена Дарья 30

у них сыны

Фетка 10

Амель 4

[…] Дарка 7

 

…………………..1160.lp………………

 1. Антонь Киселевка 35

у него жена Каха 35

у них сыновья

Макеи 8

Карнашь 6

Григореи 3

 

Итого м.7 ж.3

 

Всего за оным фолварком деревень 28

в них жителеи м.502 ж.456

 

Живущеи под оным же фолварком шинкарь жит

Мовша Беинасовичь 35

у него жена Дорта 30

у них сыны

Иозефь 9

Леиба 7

дочери

Мина 5

Геида 3

Фрита 1 м

у него ж жит Ноха Якувичь 34

у него жена Еста 30

у них сынь Ицерь 6

 

Итого м.5 ж.5

 

Оное ревизоваль по самои справедливости

Маиорь Алексеи […]

Jozefat Morypin

[…]

Helena Weyssenhofova

[…]

Andrupenes muiža

…………………1120.lp………………

Андребь Мыза

пана Салтана […], а в содержании у жены ево вдовы, Веисенгофовои

 

Примечание

Строение онои дворь имеет старинное деревянное, положение имеет над озеромь Андрепною, лесу около оного и деревень речка Хваренекь для домова обиходу, земли под оным двором и деревнями шляхецких 10 четвертеи, доходу в год чиншу 202 талеров, подымнего и чеповего сь 7 дымовь 7 талеров, а озеровь до онаго двора принадлежит малых 8, но доходу с оных никакова […] нет а толко лось ито малои проискодяд да домо всего обиходу; мелница стоит над рекои Малтои, в год доходу 15 талеров, и по онои реке никаких судовь и лесу неходит; карчемь 5: доходу с оных в годь 150 талеровь; под оным двором костел, строение деревянное: закону католицко, в оном службу отправляет ксензь доминикань с клештору Посяньскего, за коего в год до клястеру в год 30 талеров, а онои ксезь на пропитании дворнои. И онои маетности какь привилегии, такь должание на полском диалекте, прилажены при полскои ведмости.

Маиорь Алексеи Поддеевь

 

…………………1121.lp…………………

Деревня Литвинов

 1. Тум Леина 70

жена Мора 40

сынь Тум 2

зять Екуб 30

жена Алекся 19

сынь Янь 2

дочь Мора 3

дочь Тума Ильза 10

 

 1. Янь Леина 50

жена Алекся 40

сыны

Бренчь 12

Адам 10

Мартын 4

дочь Мадаля 8

брать Ерь 40

 

 1. Янь Будконь 40

жена Мора 35

сыны

Екуб 20

Анчь 15

Адамь 11

Павель 8

Екупь 4

дочери

Макра 17

Катра 6

Илжа 3

 

 1. Станислав Будкун 38

жена Алекся 34

дочери

Илжа 9

Мая 4

Аня 6 недель

 

 1. Янь Питун 35

жена Катра 30

сыны

Анчь 10

Криштофь 6

Янь 4

Андреи 8

дочь Мада 8

 

 1. Янь Утинь 35

жена Анна 30

сынь Станиславь 16

живущеи убогои калека во дворе для пропитания, хворои Ивань Алексеевь 80 лет

дочери

Аксиня 14

Агафья 11

………………..1122.lp………………..

Тумь 10

Янь 5

дочери

Анна 20

Макда 18

 

 1. Мыкь Леина 34

жена Анна 30

сыны

Станиславь 17

Антонь 6

дочь Анна 16

 

 1. Ерь Меикшань 45

жена Алеся 35

сыны

Антонь 11

Андреи 6

дочери

Мора 13

Дорта 5

Иринья 1

бобыль Алексеи 37

жена Катра 30

сынь Станиславь 2

 

Итого м.33 ж.28

 

Деревня Стализаны

 1. Михаль Жеимунть 80

жена Анна 70

сынь Янь 40

жена Мая 30

дочери

Мая 4

Ильжа 2

сынь Станиславь 20

дочь Ильжа 25

выхованка Мода 15

2 Анна 9

работникь Андреи 25

 

 1. Станиславь Бренчь 70

жена Ильжа 50

зять Ерь 40

жена Катра 30

сынь Адамь 5

дочери

Палеша 7

Ильжа 2

дочери Бренча

Анна 20

Мора 14

Дорта 10

выхованокь Ерь 15

 

 1. Антонь Стализана 50

жена Алеся 45

выхованикь Янь 12

2 Езупь 10

 

 1. Семен Стализана 60

жена Анна 65

сыны

Тумашь 20

Ерь 3

дочь Мора 4

выхованка Дорта 10

 

Итого м.14 ж.18

 

Деревня Кравлики

 1. Янь Краволя 50

жена Алена 30

сынь Бренчь 20

жена Мадаля 18

сыны

Станиславь 2

Езупь 1 1/2

Езупь 16

Ерь 14

дочери

Дорта 12

Маргита 7

Мая 4

 

 1. Тумашь Кравля 45

жена Мая 35

сыны

Ерь 18

Адамь 16

Андреи 9

Екупь 5

дочь Катра 6

 

 1. Екупь Кравля 48

сыны

Езупь 14

Ерь 7

дочери

Мая 18

Анна 15

 

Итого м.14 ж.9

 

……………………1123.lp………………..

Деревня Зуиденть

 1. Петрь Бротелникь 80

сынь Мыкь 50

жена Анна 20

дочь Макда ½

сынь Мортушь 35

жена Мора 20

сынь Андреи 5

дочь Ильжа 2

сынь Янь 21

Лаврукь 18

дочери

Мая 25

Мора 19

внучка Маргита 10

 

 1. Янь Зуиденть 40

жена Катра 25

сынь Мартинь 1/2

дочери

Мода 5

Ильжа 3

 

 1. Петрь Зуидентъ 28

жена Анна 30

сынь Янь 1/2

дочери

Мора 5

Мая 3

сестры

Мадаля 21

Анна 18

матка Мадаля 60

 

Итого м.10 ж.16

 

Деревня Климентъ

 1. Анчь Климанть 100

сынь Мыкь 25

жена Мора 20

дочь Ильжа 1

дочери Аньже

Алеся 18

Крися 13

Ильжа 20

выхованакь Янь 12

 

 1. Бренчь Климента 40

жена Борбула 40

сыны

Янь 13

Вилемь 3

дочери

Марьгита 20

Катра 8

Дорта 6

Анна 4

Мода 3

 

 1. Мортинь Клименть 35

жена Анна 32

сыны

Анчь 8

Езупь 2

Янь 1/2

дочери

Мая 6

Анна 4

выхованка Мора 15

 

 1. Екупь Зунда 35

жена Мая 20

сынь Петрь 1/2

выхованка Анна 16

выхованокь Екупь 8

2 Лаврень 15

матка Дорта 89

бобыль Андреи Бабрис 40

жена Катра 45

сынь Янь 3

дочь Мора 20

 

Итого м.15 ж.20

 

Деревня Грижаны

 1. Казусь Грижань 60

жена Катра 50

сынь Андреи 25

жена Агата 22

сынь их Екупь 3

сынь Казимерь 21

жена Агата 18

сыны

Мыкь 19

Янь 18

Гаспарь 22

дочь Анна слепа 23

дочь Андрея Кася 3 не

 

…………………..1124.lp……………….

 1. Мортинь Грыжань 25

жена Катра 23

сынь Антонь 1/2

дочери

Мода 5

Мая 4

отець Янь 100

жена Мора 67

 

 1. Мыкь Грыжань 45

жена Мора 41

сыны

Мыкь 5

Ань 4

дочь Мадаля 10

 

 1. Екупь Грыжань 40

жена Ильжа 30

сынь Янь 3

дочери

Мора 7

Дорта 4

Анна 1/2

 

Итого м.14 ж.15

 

Деревня Мальтавска

 1. Ивань Гавриловь 50

жена Куторья 40

сыны

Прохорь 20

Яковь 4

дочери

Алена 13

Аграфена 10

бобыль Тимоха Кириловь ушетши из Росии лет 3 барина Ланскова з волости Поседниковскои деревни Олеики 30

 

 1. Семень Гавриловь 49

сыны

Ерифонь 18

Филать 17

Алексеи 15

Демить 12

Ашка 9

Васка 7

дочери

Васиха 4

Матрена 2

работница Иринья 20

 

 1. Фадеи Прокофьевь 50

жена Лушка 40

сынь Семень 3

дочери

Анися 12

Гашка 9

Анна 5

брат Лашка 35

жена Прасковья 30

дочь Анна 1/2

брат Марко 27

работница Дунка 30

сдолникь Тимоха Васильев 20

работникь Ивань 20

пастухь Степань 15

бобыль Дементеи Кондратьевь ушедши из Росии 8 лет уезду Пусторжевскаго барина Соморока деревни Старои 45

жена Агафья 35

бобылка Дарка Алексеева 40

сыны

Ивань 12

Феклисть 5

дочь Калина 15

 

Итого м.21 ж.16

 

Деревня Мывреники

 1. Янь Мывреникь 100

сынь Екупь 30

жена Маргита 30

сынь Янь 3

дочи

Анна 5

Катра 20

Мадаля 12

зять Петрь 30

жена Мая 25

сынь Екупь 2

дочь 4

зята матка Дорта 50

сынь Ерь 12

выхованокь Янь 15

 

 1. Анчь Мывриникь 30

жена Мая 25

сыны

Мыкь 6

Адамь 3 не

дочь Ильжа 2

брат Езуповь Ерь 10

сестры

Мая 15

Окся 10

 

………………..1125.lp……………..

 1. Янь Дреимань 30

жена Маргита 25

дочери

Мая 4

Мода 1

матка Ильжа 50

работница Ильжа 15

пастухь Семень 10

 

Итого м.13 ж.16

 

Деревня Клицьмонтьзданы

 1. Мортинь Клицьмонть 40

сыны

Екупь 10

Янь 5

Адамь 2

дочь Мадаля 12

брат Екупь 30

 

 1. Василеи Клицьменть 45

жена Мая 40

сыны

Ерь 15

Янь 10

Адамь 9

дочь Мора 13

 

 1. Ерка Клицьмонть 50

жена Ильжа 58

сыны

Станиславь 20

Янь 18

Антонь 15

Янь 14

дочери

Марья 20

Мора 13

 

Итого м.14 ж.6

 

Деревня Пудники

 1. Алексеи Пудникь хворои 100

сынь Янь 40

жена Анна 30

сыны

Адамь 9

Ерь 5

Лаврен 2

сынь Мыкь 30

жена Мора 25

сыны

Мортушь 3

Станиславь 1/2

выхонка Катра 6

Вилимь 20

жена Ильжа 16

дочь Катра 17

работникь Вилим 15

 

 1. Янь Пудникь 30

жена Мая 30

дочери

Мая 5

Катра 2

Анна 1/2

брат Ерь 20

жена Ильжа 19

сынь Янь 2

матка Мадаля 69

выхованакь Мартушь 10

выхованка Анна 9

 

Итого м.17 ж.19

 

Деревня Лапы

 1. Антонь Лапа 50

жена Мора 30

сыны

Мортинь 15

Ерь 12

Янь 9

дочери

Мора 6

Дорта 3

Мадаля 3 1/2

выхованка Мая 14

 

 1. Янь Лапа 25

жена Барбара 20

сынь Ерь 3

дочь Анна 1

брат Адамь 15

сестры

Анна 13

Мора 9

 

Итого м.7, ж.9

 

Деревня Звидрены

 1. Бренчь Звидрень 60

сынь Екупь 30

жена Палеша 25

сыны

Янь 5

Адамь 2

дочь Анна 7

сынь Мартинь 25

жена Ильжа 22

дочь Мада 2

выхованка Анна 12

 

 1. Екупь Занбарь 60

жена Маргита 46

сынь Мортинь 30

жена Мора 25

сынь Янь 2

дочь Анна ½

…………………..1126.lp………………..

сынь Янь 20

жена Катра 18

сынь Матись 15

Крыштофь 12

дочь Ильжа 9

 

 1. Ивань Пеипинь 50

жена Зося 59

сынь Мыкь 30

жена Маргита 30

сынь Адамь 4

дочь Катра 2

брат Василеи 50

жена Ильжа 49

выхованка Мая 15

 

 1. Амелка Сарочинь 50

жена Хавронья 50

сыны

Тимоха 25

Филипь 15

Лаврень 13

Ивань 6

дочь Анна 12

 

Итого м.20 ж.17

 

Деревня Либины

 1. Ивань Либинь 30

жена Мора 20

дочь Анна 1/2

брат Вилимь 32

жена Мора 18

сынь Адамь 1 1/2

брат Ерь 20

швагерь Лаврень 25

жена Ильжа 25

сынь Екупь 1/2

сестри

Анна 18

Мора 15

Ильжа 12

матка их Костя 50

 

 1. Екупь Пизонь 40

жена Крися 30

сыны

Янь 10

Вилемь 8

Ерь 4

дочи

Мадаля 12

Палаша 8 не

 

Итого м.10 ж.11

 

Деревня Кравни

 1. Антонь Кравель 30

жена Дорта 30

дочери

Мадаля 6

Ильжа 5

Анна 1/2

матка Марьгита 60

 

 1. Антонь Кравликь 22

жена Мода 20

дочери

Ильжа 2

Мора 1/2

братя

Ерь 15

Екупь 10

сестры

Катра 8

Мора 7

 

 1. Андреи Мицькевичь 40

жена Катра 41

сыны

Езупь 15

Петрь 7

Антонь 6

Янь 1

дочь Мадаля 3

 

 1. Мыкь Дынпарь 45

жена Мора 40

сыны

Андреи 15

Янь 3

Мартынь 1/2

дочери

Анна 12

Мая 6

 

 1. Мортынь Дынпарь 30

жена Анна 20

брат Андреи 30

жена Мора 34

сынь Янь 1

 

………………….1127.lp……………….

 1. Ешка Брать 20

брать Мыкь 15

сыновица Аня 8

матка Аня 59

работница Ильжа 15

 

 1. Мортушь Утынь 30

жена Моря 20

выхованка Палеша 7

 

 1. Мыкь Утынь 45

жена Моря 30

сынь Янь 8

дочери

Ильжа 7

Мая 5

 

Итого м.21 ж.25

 

Деревня Индринишки

 1. Ротька Баскаковь 60

жена Палагея 40

сыновья

Гаврила 20

Ивань 16

Микула 10

дочь Васиха 18

племянникь Алексеи Семеновь 23

бобыль Яковь Микифоровь 54

жена Авдотья 38

сыновья

Ануха 23

Кузма слепои 20

Федорь 15

Сидорь 13

Мартинь 12

дочи

Астуха 10

Натася 5

Ашуха 1/4

бобыль Ермакь Петровь 64

жена Васиха 40

сынь Тимоха 11

дочи

Авдотья 19

Марья 17

Варвара 15

бобыль Карпуха 40

жена Наста 40

дочь Васиха 2

теща Груня 70

бобыль Тимоха 40

жена Авдотья 35

дочь Наталья 3

теща Дарка 60

бобыль Степань Митачь 60

жена Авдотья 50

сыновья

Терехь 10

Архипь 3

дочери

Палагея 10

Марка 5

 

 1. Ивань Микитинь 70

жена Груня 60

сынь Михаила 30

жена Авдотья 25

сынь Ивановь Василь 23

Ивань 3

Степань 2

дочь Катерина 5

дочери хазяина

Катерина 18

Агафья 9

бобыль Пашка Максимов убогии калека слепои 100

жена Ашуха 96

внучка Наталка 15

 

 1. Афонка Ларионовь 55

сыновья

Амось 13

Федорь 4

дочь Марья 15

Акулина 10

работница Аксинья 45

 

 1. Савка Микитинь 30

жена Дарья 29

дочери

Марья 6

Настаха 4

Насталка 2 ме

брать Якимь 18

матка Маланья 68

бобыль Микифорь Данильевь 60

жена Катерина 50

дочери

Деха 13

Агапка 10

Авдотья 5

………………1128.lp……………….

бобыль Ивань Марков 50

жена Дарья 30

сынь Степань 5

дочь Афимья 3

матка Агафья 100

бобылка Автинья 50

сыновья

Осипь 16

Игнать 10

Федорь 7

Афонась 3

дочь Мавра 8

 

 1. Семень Гарасимовь 90

сынь Афремь 35

дочери

Марфа 50

Алена 40

бобыль Жебракь Гаврила 70

бобыль Гришка Иванов 40

бобыль Гришка Тиханов 60

 

Итого м.39 ж.45

 

Деревня Слесаря

 1. Бренчь Слесарь 35

жена Мода 25

дочь Моря 2

 

 1. Янь Слесарь 30

жена Катра 20

брать Хриштопь 20

Ерь 18

матка Аня 50

 

 1. Тумашь Жеимать 45

жена Алеся 46

сыновьевь

Ерь 16

Янь 10

Якубь 9

дочери

Аня 15

Катра 5

бобыль Янь Рукмань 30

жена Катра 35

сыновья

Езупь 6

Одомь 3

 

Итого м.11 ж.8

 

Деревня Грабовскии

 1. Якубь Грабовскии 30

жена Мода 30

дочери

Ильжа 1/2

Мая 2 не

братя хозяина

Филем 15

Янь 8

Одомь 4

сестры

Аня 10

Моря 6

мачиха Алена 50

дочь Моря 8

 

 1. Ерь Грабовскии 30

жена Маргита 30

сынь Янь 4

дочь Моря 1/2

брать хозяина Янь 20

Антонь 7

сестры

Мая 25

Аня 22

Катра 16

матка Ильжа 60

выхованокь Езупь 15

 

 1. Янь Грабовскии 40

жена Моря 23

дочь Аня 1

сестры

Катра 19

Ильжа 15

матка Моря 60

 

 1. Андреи Васерь 43

жена Моря 20

дочь Мадыля 1/2

матка Мая 70

 

 1. Бренчь Сылова 43

жена Аня 40

сыновья

Антонь 9

Филекь 3

…………….1129.lp………………..

дочери

Аня 20

Моря 8 не

бобылка Пичунева 50

бобыль Андрывь Шмель 50

жена Ада 30

сыновья

Игнатеи 10

Антонь 3

дочери

Моря 6

Маргита 15

 

Итого м.17 ж.27

 

Деревня Пынта

 1. Степань Лапа 60

жена Аня 40

сынь Бренчь 40

жена Мора 40

сыновья

Одом 7

Антушь 5

дочери

Аня 6

Маргита 1/2

бобыль Якубь Сея 40

жена Аня 30

сыны

Янь 5

Ерь 3

дочь Моря 1/2

 

 1. Андреи Рукмань 50

жена Моря 40

сыновья

Езупь 20

Микула 15

бобыль Идусь Лапа 50

жена Моря 40

сыновья

Езупь 9

Одомь 8

Андреи 4

дочери

Катра 10

Катра 8

Маргита 1/2

 

 1. Хомка Пентень 40

жена Катра 40

сыновья

Бренчь 7

Матысь 3

дочь Катра 5

 

 1. Онтушь Вырза 25

брать Крустушь 20

Ончь 15

Якубь 12

дочь Катра 14

матка Дырда 60

выхованка Катра 3

 

Итоги м.21 ж.16

 

Деревня Слоботка

 1. Езупь Куликовичь 60

жена Аня 56

сынь Якубь 25

жена Мая 20

сынь Одомь 3

другои сынь Дадеушь 20

Янь 12

дочь Крыся 17

 

 1. Якубь Меикшень 49

жена Кася 34

сынь Янь 3

дочь Дорта 5

бобыль Михась Лана хворои кривои 50

жена Аня 30

сынь Микиль 2

дочь Моря 5

 

 1. Ивань Червякь 70

сынь Марко 20

другии Васка 5

Савинь 4

дочь Пешка 18

Федешка 16

 

Итого м.12 ж.9

 

Деревня Домолукшты

…………….1130.lp…………..

 1. Гришка 45

жена Марьяна 37

сынь Езупь 1/2

дочери

Дорота 15

Анна 3

теща хозяина Анна 70

отець Яневака 68

сыновья

Адамь 26

Езупь 23

дочь Розарья 20

племянникь Антонь 20

бобыль Якубь Сенкевичь 42

жена Аня 20

сынь Михась 15

дочь Палеша 14

теща Алена 40

швагерка Разарья 18

 

Итого м.8 ж.9

 

Деревня Выровда

 1. Якубь Бытунь 65

жена Мая 60

зять Зунда Ончь 30

жена Аня 30

сынь Якубь 8 не

 

 1. Ончь Бытунь 60

жена Магря 56

сыновья

Онтушь 12

Янь 10

Якубь 8

Мыкь 1

дочери

Аня 15

Ильжа 3

 

 1. Питерь Колить 20

жена Ильжа 19

брать Янь 15

швагерки

Катра 13

Мая 11

Мора 4

выхованка Ильжа 5

матка хозяина 90

бобыль Онтинь Коваль 33

брать Оньтуль 13

Степань 7

сестра Ильжа 13

мачиха Варвара 40

 

 1. Ерь Дервань 60

жена Бурбула 56

сынь Янь 30

жена Грита 20

сынь Одамь 4

дочь Мора 3

сынь хозяина Якупь 15

 

 1. Елексь Пипень 45

жена Мадыля 50

сынь Янь 10

дочери

Мая 20

Мора 5

 

 1. Езупь Чакшта 30

жена Адя 30

дочери

Ильжа 3

Мора 1/2

отець Савка убогии 80

жена Мора 78

 

Итого м.20 ж.23

 

Деревня Зеленки

 1. Пронка Зубанов 30

жена Сонка 26

сыны

Ефимь 10

Якь 3

бобыль Ивань Зурков 55

 

………………….1131.lp……………….

 1. Ульянь Карпов 30

жена Дунка 32

братя

Амельянь 15

Егорь 20

отець жены Матфеи 75

 

 1. Наумь Серьгеевь 55

жена Афедотия 50

сыны

Волоцка 11

Роцка 4

Марко 3

Ефимь 1

дочери

Васиха 9

Настаха 8

бобыль Якушь Карпов 40

жена Степанида 50

дочь Федоска 4

отець хозяина Жебракь хвор 80

жена Матрона 60

сынь Микифорь 13

у них дочь Алеся 1

 

Итого м.15 ж.9

 

Деревня Новая

 1. Устинь Федосовь 50

жена Марья 30

сыны

Феклисть 11

Парша 8

Лаврень 6

матка Агапка 90

 

 1. Филипь Федосовь 45

жена Дашка 31

сыны

Андреи 10

Прошка 7

дочери

Ашуша 4

Дунка 2

 

 1. Ивань Федосовь 35

жена Агапка 20

дочери

Ашуха 5

Адотья 8 не

 

 1. Парамон Ильинь захоженок с Руси 48

жена Дарья 30

сынь Митрофань 8

Ивань 4

брать хозяина Федорь 35

жена Ненила 30

дочери

Дашка 15

Ашуха 8

Федонка 6

племянникь Степань 10

племянница Марфушка 15

Ашуха 8

сестра хозяинска вдова Палеся 50

сынь ее Федоть 18

дочь Настасья 12

матка Татянска Дарья слепая 80

бобылка Аксенья вдова 40

сыны

Ивань 13

Илья 9

Демка 3

дочери

Усинха 10

Устиха 7

бобыль Трашко 50

жена Васиха 40

сыны

Ванка 12

Данка 10

дочь Фишка 5

брат Феофань вдовець карпуха 30

сынь Савка 5

невестка Прасковья 50

сыны

Федорь 20

Ивань 17

Парша 14

Леонь 10

дочь Прасковья 4

 

Итокь м.25 ж.25

 

……………………1132.lp……………….

Деревня Позднякова

 1. Андреи Бадяга 60

жена Анна 50

сынь Каношь 40

жена Сонка 23

сыны

Сысои 8

Архипь 2

дочь Ашуха 4

сынь хозяина Сысои 16

дочь Прасковья 17

бобыль Кузма Жярокь 99

бобыль Гришка 35

жена Мотруша 30

сынь Фомка 5

дочери

Сонка 7

Палашка 1/2

бобылка Арина вдова 50

сынь Калинка 20

дочери

Авдотья 7

Марутка 14

Рипинья 6

бобылка Агафья 60

дочери

Кушка вдова 37

Настасья 4

 

 1. Семка Кавалкон 30

жена Татьяна 25

сынь Леонь 2

дочери

Ашуха 5

Катеха 3

брат Лика 20

жена Марфушка 20

сестра хозяина Марка вдова 24

дочь Астеха 3

бобылка Прасковья жебрачка 15

бобыль Екимь 60

бобыль Матешка вдовець слепыи 69

бобыль Савка 40

Яшка 35

жена Улька 50

сынь Лаврень 12

дочь Настуха 15

 

Итокь м.14 ж.23

 

Деревня Беитунишки

 1. Степань Ковальнои 50

жена Матруха 60

сынь Петрушка 22

жена Катерина 20

сыны

Федорь 3

Андрюшка 2

дочь Устиха 20

бобыль Яковь 50

жена Арина 40

сыны

Осипь 15

Павлекь 4

Ефимь 2

дочь Ашуха 7

бобыль Федоть Белоглазенокь 30

жена Настасья 25

 

 1. Васка Кавальнои 39

жена Агапка 35

дочь Ашуха 19

 

 1. Васка Кавальнои 35

жена Грунька 35

сыны

Ефимь 9

Савка 8

Федорь 8

Фетька 3

Левка 6 не

шуринь Леонь Иванов 35

жена Наталка 40

сыны

Харитонь 15

Лука 11

дочь Дарка 4

бобылка Дянка 30

бобыль Карнышь 60

жена Марья 50

сыны

Федула 10

Иовь 5

 

……………..1133.lp………………..

 1. Якимь Гаврилов 55

жена Дарья 45

сыны

Гаврила 13

Сергеи 10

Ивань 7

Григореи 3

бобыль Сысои Батанов 55

жена Матрона 45

сынь Григореи 5

дочери

Ховра 6

Ашуха 5

бобыль Лазука Екушенокь 49

жена Марья 46

сыны

Гришка 8

Дмитрокь 5

Кирила 2

дочь Прасковья 16

 

 1. Петруха Кухтикь 60

жена Малашка 40

сынь Андреи 18

дочери

Прасковья 20

Федоска 15

Анка 12

Пашка 9

Лушка 8

Устиха 3 не

очимь Федоть калека 96

жена Домна 80

зять Микита 30

жена Пашка 20

сынь Сенка 3

дочь Малашка 1

бобыль Артешка 40

жена Анна 35

сыны

Анисимь 15

Филимонь 11

Мишка 7

дочь Сунка 14

 

Итого м. 41 ж. 31

 

Деревня Леляны

 1. Бартуль Лелянь хворь 79

жена Ильжа 60

сынь Янь 35

жена Ильжа 20

сынь Одомь 1

сынь хозяина Андреи 19

дочь Мадыля 22

другая 15

выхованка Моря 8

 

 1. Якубь Леянь 65

жена Дорта 56

сынь Янь 34

жена Моря 30

сыны

Мартинь 2

Ерь 1/2

сынь хозяина Ерь 20

жена Можа 19

сынь хозяина Якубь 15

дочери

Моря 21

Мая 12

Маргита 8

бобыль Мортусь Леянь жебрак 55

 

 1. Ерець Целитань 40

жена Маргита 40

сынь Езупь 2

дочь Дорта 5

шуринь Якубь Жегла 22

 

 1. Яшка Василевски 43

жена Катра 33

сынь Онтушь 5

дочери

Крыся 11

Аня 8

Мая 2

брат хозяина Езупь 22

 

…………………1134.lp…………………..

 1. Вылимь Лелинь 55

жена Мая 40

сынь

Станислав 18

Янь 16

Крустушь 12

дочь Мая 4

работница Ильжа 15

 

 1. Якубь Лелень хворои 80

жена Мая 65

сыны

Онтушь 18

Янь 12

Одомь 9

дочь Аня 20

выхованка Мода 7

 

 1. Якубь Обухь 70

жена Моря 60

сыны

Янь 18

Ерь 15

Якубь 13

дочь Аня 12

выхованка Аня 8

Крыся Дукшевна 35

 

 1. Ерь Тячань 50

жена Катра 50

сыны

Якубь 15

Одамь 7

дочери

Мая 11

Друганя 9

Ильжа 7

Моря 1/2

 

 1. Питерь Замбарь 35

жена Мая 23

дочь Моря 1/2

отець хозяина Мортушь убогии 88

выхованокь Янь 12

выхованка Ада 6

бобыль Амелька 56

жена Марфа 40

сынь Тихонь 8

дочь Дорта 5

бобыль Гришка 56

жена Марья 56

сынь Янка 30

Анцыкь 12

дочери

Луцея 16

Проска 7

 

Итого м.36 ж.40

 

Деревня Зундаль

 1. Янь Зунда 40

жена Моря 30

сынь Одома 8 не

дочери

Ильжа 6

Онжа 4

брать Крустушь 30

жена Мадыля 26

дочери

Моря 15

Мая 12

Ада 7

Аня 4

Мадыля 2 ме

брат хозяина Мартин 20

жена Моря 70

сестра Онжа 17

 

 1. Ерь Лелинь 36

жена Моря 40

сыны

Бренчь 20

Янь 3

Мартин 2 не

дочь Маргита 7

матка хозяина Борбула 90

выхованка Мадыля 12

 

 1. Андреи Дагдуль 23

жена Катра 40

сынь Якубь Зонда 15

дочери

Аня 13

Моря 8

Анна 6

 

 1. Ерась Аскални жебракь глухои 66

Мортушь Беитунь 60

жена Мая 50

сынь Хрустушь 35

жена Аня 22

сынь Юнь 4

дочери

Моря 3

Ива 4

Аня 1/2

сынь хозяина Мыкь 15

Бренчь 13

работница Агата 15

 

 1. Питерь Буцынь 40

жена Моря 36

сынь Матысь 9

дочери

Аня 16

Дорта 13

Мадыля 7

 

…………………1135.lp………………..

 1. Езупь Зунда 35

жена Ильжа 30

сыны

Вилимь 16

Ончь 7

Янь 5

дочери

Мода 13

Моря 1/2

 

 1. Матышь Зунда 30

жена Моря 30

сыны

Андреи 9

Янь 7

выхованка Мадыля 13

 

 1. Мартин Зунда 50

жена Зофья 40

дочери

Моря 20

Мая 13

выхованокь Одомь 15

бобыль Лимпшань 60

жена Марыся 70

сынь Петрусь 30

жена Мадыля 30

сынь Микиль 2

 

 1. Онтушь Бытунь 60

жена Маргита 50

сыны

Якубь 15

Станиславь 12

Янь 4

дочь Аня 1/2

 

 1. Хозяинь Желка 60

сынь Ивань 40

жена Аксюха 20

сынь Егорь 2

дочь Авдотья 3

бобыль Мочь 50

жена Моря 45

сыны

Ерь 8

Питерь 6

Езупь 3

дочери

Аня 10

Маргита 8

Мадаля 6

жебракь Исаи Федотовь 80

 

Итого м.40 ж.47

 

Деревня Малушта

 1. Мишка Афонасев 65

жена Малашка 50

сынь Степань 25

жена Гашка 20

сынь другои Ванка 20

Андреи 16

Яшка 15

дочери

Фроня 18

Товра 7

 

 1. Миронь Афонасовь слепои 60

жена Матроха 40

сыны

Ванка 17

Нестерь 6

дочери

Улька 17

Макрыга 8

бобыль Васка 50

жена Авдотья 40

 

Итого м.8 ж.8

 

Деревня Аискална

 1. Янь Лепинь 36

жена Ильжа 25

сынь Хоринь 2 не

брать хозяински Одом 20

сестра Грита 49

матка 60

 

 1. Микиль Лелинь 40

жена Моря 35

сыны

Якубь 5

Андреи 3

Янь 1/2

выхованка Дорта 9

 

………………….1136.lp…………………..

 1. Якубь Лелинь 50

жена Аня 30

сыны

Янь 10

Мортушь 8

Язевь 7

Антонь 5

Ерь 1

 

 1. Стопань Незодовски 40

жена Аня 32

сыны

Ончь 10

Якубь 10

Мортушь 1/2

дочь Аня 8

работница Катра 16

 

Итого м.18 ж.9

 

Деревня Берестнева

 1. Филимонь Ивановь 40

жена Акулина 30

сыны

Михаила 7

Артень 4

дочери

Прасковья 9

Авдотья 2

бобыль Петровь слепыи 80

жена Матрона 50

сыны

Агафонь 15

Филипь 2

дочь Афимья 5

 

 1. Кастекь Усыченокь 45

жена Алена 30

сыны

Купрень 12

Андреи 9

Гриша 5

дочь Федоска 7

 

 1. Гаврила Микимонь 34

жена Марья 30

сыны

Ромька 9

Василь 4

матка Степанида 70

бобыль Ивань Карповь 30

жена Ана 40

сыны

Михаила 12

Ивань 10

Федорь 5

Микита 4

 

Итого м.17 ж.10

 

Деревня Зеленова

 1. Ерь Зелень 88

сынь ево Янь 35

жена Дорта 30

сыны

Якубь 4

Одомь 2

дочь Маргита 6

сынь Онтушь 30

жена Катра 30

сынь Питерь 1/1

выхованка Мая 9

 

 1. Матысь Сталидень 40

жена Мая 30

сыновья

Мортушь 16

Ерь 10

дочери

Ильжа 14

Дорта 9

Мая 6

Дорта 8

выхованка 18

 

 1. Мыкь Грызинь 60

жена Ильжа 55

сынь Питерь 30

жена Мая 30

сынь Мартинь 3

дочь Мая 5

Мода 16

выхованець Пипень 13

сестра Ева 10

 

 1. Матысь Зылинь слепои 90

жена Мадыля 65

сынь Матысь 14

дочь Мая 18

выхованка Аня 7

 

 1. Матысь Вилима сынь 24

жена Ильжа 20

сынь Янь 4

дочь Онжа 3

 

 1. Крустусь Дмитрокь 50

жена Мода 25

сыны

Янь 9

Якубь 6

Питерь 4

Ончь 2

дочери

Мадыля 14

Ильжа 12

 

………………..1137.lp………………….

 1. Анчь Скрабинь 40

жена Анна 32

сынь Андреи 14

дочери

Мая 10

Анна 8

Мора 6

Дорта 3

Грита 1/2

 

 1. Ерь Зилинь 55

жена Грита 25

Матысь Зилинь 30

сынь Ерь 5

дочь Анна 3

сынь Янь 25

жена Катра 23

выхованка Грита 12

 

 1. Мортинь Зилинь 42

жена Катра 40

сынь Степань 10

дочери

Мора 5

Мая 3

работница Мора 14

 

 1. Екупь Зилинь 31

жена Дорота 25

сынь Янь 2

дочь Борбула 4

бобыль Янь Целаи 25

жена Ильжа 27

сынь Екупь 9

дочери

Анна 8

Маргита 4

 

Итого м.32 ж.42

 

Деревня Крепшенишки

 1. Янь Тукишь 60

жена Мора 56

сынь Екупь 25

жена Ильжа 24

сынь Адамь 4

дочь Мора 9

сынь Мортинь 23

жена Анна 21

сыны

Янь 3

Екупь 2

Ерь 1

сынь Янь 20

сестра Маргита 10

бобыль Морьтинь Скряба 30

жена Мора 27

сынь Янь 4

дочери

Анна 2

Дорьта 1/2

 

 1. Вдова Тукишева 35

сыны

Ончь 9

Петрь 7

Ерь 4

Екупь 3

дочери

Анна 15

Мая 2

 

 1. Марьтинь Тукишь 42

жена Матрена 40

сыны

Екупь 9

Онтушь 4

дочери

Дорта 12

Ильжа 5

 

 1. Ивань Федаровь 50

жена Матрона 40

сыны

Карпушка 20

Лаврень 14

дочери

Катерина 10

Харитонья 4

Васиха 5

бобыль Карпуха убогои 80

жена Ульяна 70

сынь Назарь 7

дочь Анна 10

бобыль Марко слепы 54

жена Ульяна 40

сыны

Лаврень слепы 7

Афонка колека 5

дочери

Пашка 15

Катра 12

бобыль Фетка 50

жена Афимья 40

сынь Трафимь 10

дочь Дарья 15

 

 1. Степань Ревхненонакь 50

жена Авдотья 40

сыны

Карнышь 7

Лазарь 5

дочери

Акулина 11

Варуха 9

 

…………………1138.lp…………………

 1. Ивань Кандратьевь 55

жена Дарья 40

сыны

Авдокимь 9

Осипь 7

дочери

Фишка 4

Кушка 8 не

брат Лаврень 40

жена Дарья 30

сынь Амельянь 3

брат Илья 30

 

 1. Гришка Бебедевь 60

жена Ашуха 50

дочери

Ляшка 8

Кристина 5

матка Ашуха 80

брат Екимь 80

 

 1. Еремеи Ивановь 84

сынь Левонь 30

брат Федорь 3

работница Прасковья 30

бобыль Ивань Виска слепь 90

бобыль Ивань Микитинь жебракь 92

жена Наталья 60

бобыль Петруха 46

брат Лука 50

жена Прасковья 40

сынь Ивань 5

дочери

Гашка 9

Степанида 7

бобыль Раман Петров 36

бобыль Ивань Тихоновь 80

жена Анна 75

сынь Афремь 17

жена Маланья 32

дочь Фишка 1/2

 

 1. Екимь Ивановь 40

жена Домна 32

сынь Спиридь 5

дочери

Наста 9

Аксинья 6

работникь Савка от леть 4 з Роси боярина Федара Лаврола зе вси Островскои 24

бобыль Федарь з Руси от лет 4 боярина Нибоденска зо вси Тепьлуки 40

жена Лушка 40

сыны

Мишка 3

Кирила 1/2

 

Итого м.49 ж.49

 

Деревня Доморишки

 1. Лаврень Ильинь 65

сестра Васиха 30

мушь Михаила Петров 40

сестра Арина 90

 

 1. Гаврила Ефимовь 25

жена Авдотья 24

племянникь Афонка 3

матка Матрона 80

теща Иринья 56

Гришка Карьсиновь 35

жена Матреха 30

сынь Яшка 1

дочь Наста 7

 

 1. Ивань Гаврилинь 40

жена Маланья 40

сынь Федоть 12

дочери

Акулина 15

Прасковья 13

Дунка 6

Зеха 4

отець Гаврила жебракь 98

 

 1. Игнашь Агоневь 40

жена Агафья 30

сынь Матвеи 7

дочери

Марья 4

Авдотья 1

 

 1. Леонь Максимов 40

жена Марья 30

сынь Егорь 5

бобылка Полагея 20

 

 1. Пахомь Ивановь 35

жена Мавра 34

сыны

Марка 5

Борись 4

Ивань 2

дочь Татьяна 10

Гашка 7

 

Итого м.16 ж.20

 

…………………….1139.lp…………………

Деревня Момонишки

 1. Назарь Амельяновь убогои 82

жена Ашуха 50

сынь Федоть 30

жена Марфа 25

сыны

Савка 8

Васка 4

Микита 5

Микита 3

дочери

Пашка 5

Ашуха 3

Дарья 1/2

сынь Парамонь 25

жена Иришка 22

сыны

Макушь 3

Аверка 2

швагерка Ашуха 20

 

 1. Исакь Андреевь 45

брать Степан 30

жена Ховра 20

дочь Прасковья 2

 

 1. Степань Чугая 60

жена Матрена 30

сыны

Тимоха 20

Кандрашь 15

Ванка 8

дочери

Авдотья 16

Авдотья 10

 

 1. Назарь Емельяновь 31

жена Дунка 25

сыны

Антонь 10

Минка 8

Ванка 6

Максимь 1/2

дочери

Марья 4

Матрешка 2

теща Гашка 86

 

Итого м.19 ж.16

 

Деревня Грижинишки

 1. Сергеи Амельяновь 60

жена Авдотья 50

сыны

Петрушка 20

Марка 4

дочери

Матрешка 15

Аришка 10

матка Матрена 80

работникь Егорь 50

сынь Сергеи 5

работница Марина 20

бобыль Кузма убогои 77

жена Марья 60

бобылка Анна 30

сыны

Василь 10

Уянь 5

бобыль Лазарь Давыдов 30

жена Матрена 26

бобылка вдова Марина 40

сыны

Терехь 20

Китко 17

Марко 13

Фетка 10

 

 1. Ефимь Федосеевь хворои 110

жена Марьфа 79

сынь Авдокимь 35

жена Анна 34

сыны

Панфил 5

Тарась 3

дочь Настаха 6

 

 1. Гриша Естифеевь 50

жена Авдотья 40

…………………1140.lp………………..

сыны

Сенка 20

Прошка 15

Гаврила 9

Тимошка 1

 

 1. Ивань Игнатовь 56

сыны

Ивань 35

Ефимь 25

жена Васиха 20

сынь Василь 1/2

зять Мишка 34

жена Греня 40

сынь Василь 10

дочери

Матрена 6

Палашка 4

бобылка Матрона вдова 40

сынь Федарь колека

дочери

Греня 13

Алена 12

Марья 9

Рипина 7

Лошка 4

бобыль Алексеи Васильевь убогои 76

сынь Мишка 30

бобылка Ашуха Амельянова 28

сынь Гришка 3

матка Афимья 70

бобыль Гришка Гавриловь 40

жена Лукерья 40

дочь Аксинья 6

бобылка Авдотья 56

сынь Петрокь 9

дочь Авдотья 30

работникь Францишь Мирьтиновь 14

 

 1. Памага Клишокь 43

матка Афимья 90

зять Климко Лавренов 38

жена Алена 38

сыны

Тимоха 7

Федоть 3

дочь Ашуха 8

сирота жебракь 12

 

Итого м.36 ж.32

 

Деревня Григальголы

 1. Петрь Дукаль 25

жена Мая 20

сестры

Дорта 20

Анна 16

матка Маргита 50

выхованка Анна 12

швагарь Ивань 23

жена Мая 30

сынь Янь 1

дочери

Мора 7

Магрита 5

Мая 3

 

 1. Василь Кукишь 40

жена Крита 41

сыны

Петрь без ума

Екупь 15

зять Янь Бутьконць 20

жена Мадаля 19

сестра Мая 7

 

 1. Янь Звидрень 30

жена Мода 25

сынь Адамь 1/2

дочь Мора 8

выхованка Мора 15

выхованокь Дикуль 6

матка Мадаля 70

работникь Екубь 40

жена Катра 40

дочь Катра 6

бобыль Стукись 40

жена Мора 40

………………….1141.lp………………

сынь Андреи 7

дочери

Анна 9

Алеся 1

 

 1. Питерь Крыгучь 60

жена Герьда 60

сыны

Янь 19

Петрь 9

дочери

Герьда 18

Агата 12

работникь Янь 20

 

 1. Якупь Григучь 25

жена Мора 20

сыны

Езупь 4

Янь 1

матка Ильжа 50

долникь Гарасимь 25

жена Мода 25

сынь Янь 2

выхованакь Анчь 9

работникь Антонь 30

 

 1. Анчь Лолянь 45

жена Анна 30

сынь Янь 3

брать Екупь 34

жена Анна 25

дочери

Анна 3

Марьгита 2

братие

Ерь 20

Езупь 18

выхованки

Мая 15

Дорта 15

 

 1. Станиславь Строть 35

жена Ильжа 40

сыны

Тумашь 20

Екупь 10

Анчь 11

дочери

Мора 18

Ане 9

 

 1. Янь Долкунь 23

жена Ильжа 20

сынь Ерь 4

брат Адамь 20

выхованка Мора 6

 

Итого м.35 ж.38

 

Деревня Пизаны

 1. Лаурь Пизани 36

жена Мая 30

сынь Янь 5

дочери

Катра 4

Мора 1/2

 

 1. Мортушь Пизань 50

жена Мая 40

сыны

Морьтинь 12

Лаурь 10

Екупь 8

Адамь 5

дочь Анна 4

тещь хворои Мартин 89

жена Катра 80

Мора немка 20

работникь Степань 15

 

 1. Янь Пизань 30

жена Мая 28

сыны

Мыкь 10

Ерь 20

жена Катра 21

сынь Яня Колтор 1 1/2

дочь Ильжа 1/2

брать Мыкь 15

сестра Мора 15

отець Питер хворои 90

жена Мая 50

выхованка Агапа 10

работникь Матысь 16

брат господаря Янь 40

жена Мора 40

сыны

Янь 10

Езупь 9

дочь Ильжа 3

 

Итого м.17 ж.14

 

Деревня Вырзовь

 1. Екупь Вырьза 53

жена Ильжа 40

сынь Ерь 10

дочери

Мора 20

Аде 12

 

………………..1142.lp……………….

 1. Сеимонь Вырза 25

жена Ильжа 20

брать Янь 21

сестры

Мая 10

Катра 7

матка Дорта 40

бобыль Ерь 40

жена Марешка 37

 

 1. Илжа Долгулева вдова 39

сыны

Алекса 15

Адамь 10

Лаурь 7

Екубь 2

дочь Мая 8

бобыль Езуп Лукша 35

жена Илжа 34

сыны

Мортуш 7

Янь 4

дочь Мая 10

 

Итого м.12 ж.12

 

Деревня Форваркова

 1. Ефим Рослои 50

жена Воруха 40

сыны

Япашь 19

Ивань 14

Гаврила 13

Петрь 9

Сидорь 6

дочери

Палагея 17

Палагея 10

 

 1. Катерина вдова хворая 79

сыны

Гришка 59

жена Прасковья 40

Данка 16

Максим 14

дочь Сонка 4

племянникь Артеха 14

работница Гашка 23

сынь Фадея Гришка 25

жена Федосья 20

сынь Ефим 3 недель

дочь Лушка 4

бобылка Донка 40

сынь ее Пентелеи 18

дочь Авдотья 14

 

Итого м.13 ж.10

 

Деревня Деголишки

 1. Ивань Лебедевь 56

жена Анна 30

сынь Корнышь 15

дочери

Ульяна 10

Федосья 8

Федора 4

 

 1. Яшка Трофимов 54

жена Татьяна 30

сыны

Тимошка 6

Григореи 3

дочь Акулина 4

сестра Авдотья 40

мать Татьяна 80

 

 1. Наумь Гаврилинь 32

братья

Авдоким 25

Демка 20

сестра Авдотья 22

пастухь Кандрашь Яковлев 14

бобылка Катерина 30

ткачь Лукашь убогои 96

жена Настася 59

 

 1. При церкве в богаделне нищия

Маркушь Лолянь слепои

жена Настасья 30

сыны

Езуп немои

Екубь 3

дочь Анна 4

 

Итого м.11 ж.13

 

Всего под онымь фолваркомь деревень 40, в них живущих м.797, ж.807, положено 803

 

…………………1144.lp………………….

Принадлежащия до онаго фолварка жиды, кои содержат карчьмы

 1. Елиашь Якубовичь 56

жена Дворка 42

сынь Леиба 20

жена Ссора 25

сынь Янкель 4

дочь Анка 1

почербица Ленке 14

пачербь Янкель 7

деректорь Шмеила Леибовичь з Друи 20

браварникь Абрам 35

жена Лея 30

сыны

Абрам 11

Хаимь 1

 

 1. Матис Давидовичь 35

жена Рыва 25

сыновя

Давыд 6

Янкель 3

дочери

Ссора 14

Раель 10

Долке 8

 

 1. Пешаль Марковичь 30

жена Песя 25

сыны

Пинесь 8

Марко 5

Иозефь 8 мцов

дочь Беиля 3

швагерь Иозефь Бенаковичь 15

 

 1. Беинар Енкеловичь 65

жена Рохель 49

сынь Леиба 25

жена Естерь 20

дочь Генна 1/2

сынь 2 Марко 21

жена Рыва 18

сынь 3 Давыдь 16

сынь 4 Гицель 14

сынь 5 Елиашь 8

дочь Меия 6

 

 1. Аронь Даниловичь 25

жена Минна 20

дочь Ганна 4

Песя 1

брать Арона Ресонь 10

 

Итого жидовь м.24 ж.19

 

Оное ревизоваль по самои справедливости

Маиорь Алексеи […]

 

Jozefat Morypin

Ratnik y Komisarz

Prawincyi Podzwinskiego

 

Helena Weissenhofowa

Sendzina Ziemska Prowincy Podzwinskiego

 

 

Kartes un plāni / Карты и планы

Apdzīvoto vietu atrašanās vietas noteikšanā Jums var palīdzēt šādas kartes un plāni:

При установлении местонахождения населённых мест Вам могут помочь следующие карты и планы:

Rēzeknes apriņķa plāns, sastādīts pēc 1784.g. ģenerālmērīšanas datiem

План Режицкого уезда, составленный по данным генерального межевания 1784.г.

https://yadi.sk/d/fG4m3Xlush6Rp

Vitebskas guberņas militāri topogrāfiskā karte, 1869.g.

Военно-топографическая карта Витебской губернии, 1869.г.

http://clubklad.ru/maps/5933/

Vācu armijas Rietumkrievijas topogrāfiskās kartes, 1917.-1918.g.

Топографические карты немецкой армии по Западной России, 1917.-1918.г.

http://easteurotopo.org/indices/kdwr/

 

Ревизские сказки Режицкого староства 1772. года

После присоединения части Жечпосполиты – княжества Инфлянтского, теперешнеи части Латвийскои республики – Латгалии к Российскои империи, в сентябре – декабре 1772. года были составлены поимённые списки жителеи Режицкого (ныне – Резекне) староства. Это наиболее древний источник, где фиксированы имена, возраст, семейные связи всех жителей, а также экономические заметки о имениях староства.

Оригинал ревизских сказок храниться в Государственном историческом архиве Латвии (фонд 1881., опись 1., дело 8.). Дигитальная копия оригинала помещена в портале “Raduraksti” – http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/7043/book/32787.html

Электронную публикацию при поддержке Государственного фонда культуркапитала Латвии подготовил историк Агрис Дзенис.

В упомянутом документе кроме посемейных списков латышей находяться сведения о множестве русских, поляк, белорусов, евреях и цыганах, которые в 1772. году проживали в Режицком старостве.

При поиске отдельных лиц или семей прошу записать в окошке поиска фамилию, которая Вас интересует. Желаю Вам успеха в познании истории Вашего рода и Латгалии в целом!

Dagdas muiža

…………………………….935.lp…………………….

Ведмость :/

Псковскои губернии Двиньскои правинцыи парафии Режицкои маетность Дагды с принадлежащими к оному фолваркамь паньи воиводши Миньскои Гильзиновои :/

 

Находящихся при дворе для работ ткачи

Ереи Петровски 40

у него жена Агата 30

Мартинь Митань 30

Янь Богдань 23

Мартинь Вертунь 59

 

стангрет Михаль 36

у него мать Марьяна 69

 

шевцы

Екопь Василевскии 40

брат ево Иозефь 29

 

хлопцы их

Антонеи Мединьскии 20

Антонеи Сенковскои 15

Янь Росицкии 12

 

Итого м.10 ж.2

 

………………………………936.lp………………………..

Примечание

Строение самого двора все каменное, а прочие люцкие построени деревянные, лежит над озером Дагдои, при коем костелы католицкаго закону, одинь каменнои, а другои деревяннои; при оных для услужения ксензы езуяты кляштеру езуицкаго из Денебурга: три: коим от двора дается в год 214 1/2 талеровъ; ржи, жита и овса по 60 пурь, всего оным принадлежащего достали припасу, сколко поравну дается; земли за онои мызои с принадлежащими фолварками и деревнями четвертеи шляхецких 150, доходу в год чиншу 2000 талеров, подымнего и чеповего съ 32 дыму талеров 32; с озеров доходу неимеется, а толко ловли для двора проишодит; с мельниц доходу в год 20 талеровъ; карчемь 30ти доходу в год 600 талеров; лесу никаковаго нет, как толко что парусникь для дров; довольствия имеет созле з сусетства доволствуютца; праве и привилеги у самои паньи находятца :/ а таковое же примечание приложено на полском диалекте при полскои ведмости.

Маиорь Алексеи Гвоздьевь

 

……………………937.lp…………………..

Старая Слобода

 1. Сказываеть что шляхтичь

Антонеи Дроздовскои 50

у него сынь Францишек 9

дочь ево Розалия 16

 

 1. Мартинь Перхоровичь болнои 80

у него жена Федора 56

дочери

Коньстантия 15

Тереса 12

Катерина 4

Марьяна 9

Виктория 8

 

 1. Доменикь Мацулевичь 40

у него жена Анна 30

у них сынь Антонеи 3 м

дочери

Еганна 8

Морьяна 4

швагерка Марьяна 20

 

 1. Петрь Доновскии 80

у него жена Ильзбета 52

сынь Францишекь 30

у него жена Агата 20

дочь Петра Зофия 20

бобыль Ерка Кочань совсем больнои 40 лет

у него жена Ерина 32

дочь Наста 6

 

 1. Сысои Ерофеевь 40

у него жена Пашка 30

у них сынь Кондрашь 5

дочери

Ганка 10

Агата 7

Дарка 3

Федосья 6 м

бобыль Михаила Алексеевь без ноги 48 лет

челедница ево Марфа 20

 

 1. Зофия Туловска вдова 28

выхованка Борбара 8

челядникь ее Мартынь 30

 

 1. Григорь Качань 46

у него жена Анна 40

пасанки их

Станислав 17

Игнатеи 9

Петрь 6

 

 1. Алеся Быковская вдова 68

сыновья

Антонеи 28

Стефань 19

у Антона жена Марьяна 25

онои вдовы сынь Михаль 16

……………………….938.lp……………………

дочери

Магдалена 17

Катерина 12

у Антона сынь Томашь 3

 

 1. Из Митавы Михаль Руновскии болнои 60

у него жена Марьяна 45

сыновья

Франчышекь 10

Игнатеи 6

дочери

Виктория 15

Цоцылья 12

Розалия 11

Конета немая 5

Анна 2

бобыль Спирка неспособныи по болезни для всех работ 80

у него жена Феся 57

дочери

Катерина 17

Магдалена 8

Палеша 4

 

 1. Андреи Руновскии 36

у него жена Катерина 27

дочь их Кася 2

выхованокь Янь 12

 

 1. Иозефь Карась бобыль изломань весь чрезь дикаго зверя 43

у него жена Наста 30

сыновья

Геронимь 9

Иоаннь 5

Ессупь 1/2

дочери

Тереса 6

Анна 3

 

 1. Иозефь Рыцыревичь 50

у него жена Аполена 30

сынь их Ледвикь 6

дочь Анна 2

работникь Тадеушь 25

 

 1. Михаль Скаржынскии 50

у него жена Федора 50

дочери

Катерина 15

Коньстантия 6

пасанки их

Антонь 29

Иоска 13

Матеушь 11

 

 1. Аксиня Белская вдова 50

у нее сынь Иозефь 22

дочери

Брегида 20

Еганна 17

Агнешка 12

 

 1. Романь Гришкевичь 70

у него жена Катерина 60

дочь их Тереса 14

 

 1. Алексеи Душеникь 49

у него жена Анна 40

сыновья

Феодорь 17

Емельянь 3

Яковь 2

дочери

Марья 10

Агафья 6

Наталья 8

 

 1. Михаль Станбарь 61

у него жена Марьяна 46

дочери

Еганна 9

Марьяна 7

…………………………..939.lp…………………..

брат Михаилы Иозефь 76

работник их Данила 37

челядница Агапка 19

 

 1. Самуль Ернь въ Швецыи щекатурь 2 лет работь 45

у него жена Анна 38

хлопець ево Кристьянь зъ Риги 14

выховка Елена 9

челядница Парашка 16

 

 1. Павлекь Товкстикь 46

у него жена Марта 48

сыновья

Габресь 12

Янь 7

дочери

Естина 9

Агнешка 4

 

 1. Крестина Исакова вдова 49

дочь Анна 15

бобыль Андреи 37

у него жена Агата 29

сынь их Миколаи 1

 

 1. Марьяна вдова 25

Янь Соколовскои 35

Иозефь Соколовскои 80

 

Богадельня

Агата убога 24 лет

Ионь Пунпишь убогь 17 лет

Анна Карасиха убога 100 лет

Ильза Дмитрха слепа 79 лет

сынь ее Иоаннь

шлехтянка Пракседа вдова

у нее сыновья

Иозефь

Антонеи

 

Итого м.45 ж.70

 

Слобода Новая

 1. Иохимь Баторинь 45

у него жена Марта 43

сыновья

Доменикь 7

Франчышекь 4

дочь Еганна 6

работникь Карнишка 46

челядница Ильза 25

 

 1. Осепь Синица 28

у него жена Авдотя 23

сынь их Петрь 1

дочь Наста 2

брат ево Семень 22

у него жена Анна 20

 

 1. Андреи Птица 90

у него жена Пелагея 80

сынь их Янь 25

у него жена Агата 20

дочь Андрея Агата вдова 45

у нее сыновья

Екуб 15

Антонеи 10

зять Агафы Ереи Плека 30

у него жена Анна 20

сыновья

Казимерь 4

Томашь ½

 

…………………………940.lp……………………

 1. Терихь Жеркасечкинь 40

жена Елена 20

сынь их Матеи 4 не

дочери

Настася 12

Люцея 10

Анна 4

зять Ивань Вереськевь 42

жена ево Настуха 27

 

 1. Цылуль Маркевичь 50

жена Ильжбета 23

дочь Анна 3

теща Крестина 82

 

 1. Климь Рыпькински 22

жена ево Анна 49

сынь Езуфь 9

дочери

Марьяна 7

Катрина 3

мать их Авдотя 105

 

 1. Гаврила Соснора 50

жена ево Репка 40

сыновья

Петрь 6

Станиславь 13

Янь 10 не

дочери

Ганка 9

Наста 7

Анна 4

 

 1. Гавлила Калперь свободныи 45

жона Грипина 44

сыновя

Алексеи 12

Бенедикть 6

дочери

Маряся 11

Кулина 10

зять ево Юреи Пахомов 24

сестра ево Крестина 62

Бобыль Никита Хавинецкии 60

жена ево Наста 35

сыновья

Матеи 5

Янь 2

 

дочь Анна 11

 

 1. Янь Гудоковскии 60

жона Агата 35

дочери

Катерина 9

Агнешка 2

Брат ево Яковь 34

жона Катерина 32

дочь их Арина 4

 

 1. Андреи Гарасимовь 39

жона ево Маряна 38

сынь Езупь 3

дочь Агата 1

 

 1. Юрь Строт 46

жона Магдалена 30

сынь Янь 4

дочь Констанция 1/2

выхованка Агата 12

швагерка Ильжа 20

Паробокь Крегусь 15

 

 1. Кузма Фартушонокь 80

жена Ильжа 59

сыновя

Юреи 20

Антони 15

Мартинь 8

дочери

Маряся 13

Анна 6

Магдалена 2

Барбуся 3

…………………….941.lp…………………….

Бобыль Криштофь Бочкевичь 80

жена Петрунеля 70

сыновя

Янь 20

Михаль 15

 

 1. Алексеи Жавнонокь 20

жена Наста 20

сынь их Томашь 1/2

мать их Катерина 50

сынь ее Матеи 10

дочери

Маряна 25

Марися 8

сестра его Юрька 6

 

 1. Илья Батькевичь 20

жена Анна 19

дочь Катерина 1/2

брат его Езуфь 17

жена его Катра 15

теща его Катерина 62

дочери

Альжута 17

Авдотья 10

 

 1. Янка Аришин совсем хворь 100

сыновя

Тарас 53

жена его Галина 49

Андреи 20

Юрька 12

жена Акулина 15

дочь Анька 6

выхованець Степань 20

2 брать Янька 17

Бобыль Василеи 40

жена его Агата 40

сынь Михаило 10

цурка Марианна 9

 

 1. Анна Стамжова вдова 49

сыновя

Янь 20

Аньтони 11

дочери

Ильжбета 18

Маряна 16

 

 1. Василеи Выдрицкии 62

жена его Катерина 58

сыновя

Езупь 20

Юреи 15

Пахом 9

 

 1. Кузма Колесникь 69

жена Агапка 60

дочь Марфа 20

зять их Симонь 30

внучки

Ева 2

Агапка 10 не

выхованка Катерина 12

 

 1. Фимкь Ягавль 60

жена Галка 40

сыновя

Юрька 12

Степань 11

дочери

Галка 15

Ильжа 8

 

 1. Аникь Булька 45

жена Мадаля 30

сыновя

Андреи 15

Франтишекь 9

Василеи 6

Якупь 3

дочь Наста 1

 

…………………….942.lp…………………..

 1. Бернь Богдан 105 лет

жона Анна 60

сыновья

Антони 20

Игнатеи 18

Яковь 6

дочери

Констанцыя 13

Анна 9

Магдуся 17

Бобыль Восипь 32

жена Катерина 20

сыновя

Езупь 2

Станиславь 13 не

 

 1. Михаила Кленовски 32

жена Маряна 31

сынь Янь 3

дочери

Анна 10

Юганна 6

Ганна 1/2

 

 1. Доминикь Расицкии 39

жена Катерина 27

сынь Томашь 1

дочери

Маряна 10

Анна 5

брат Игнати 11

 

 1. Микита Курица 79

жена его Анна 60

сыновя

Антони 40

жена Марта 27

Яковь 30

Петрь 25

Михаила 20

дочь Якуша Катерина 10

сыновя

Андреи 7

Семень 4

Езуфь 1

 

 1. Александрь Козловски 40

жена Агата 30

сыновя

Адамь 20

Михаила 15

Антони 9

Матис 4

бобыль Яковь Фартушонокь 87

жена Хадора 90

 

 1. Степан Тылыникь 60

жена его Матрена 55

сыновя

Юрька 20

жена Дарка 19

Андреи 7

Игнатеи 3

 

 1. Сидор Треновскии 46

жена Катерина 48

сыновя

Петрь 14

Ерька 9

тесть Андреи Сажко 30

жена ево Анна 29

сыновя

Янька 9

Игнать 1/2

дочь Маряся 4

 

………………………..943.lp……………………….

 1. Раман Клеповскии 57

жена Агафья 53

сынь Ледвикь 17

дочери

Настася 22

Анна 14

Анны мужь Брычикь Пульпа 30

выхованокь Михал 6

 

 1. Мартине Пахоминокь 42

жона Ильжбета 25

сыновя

Дементеи 19

Тумишь 8

Якупь 7

Янка 5

Юрька 1/2

дочь Палеша 10

 

 1. Ульянь Жерькасеченовичь 40

сыновя

Семен 10

Якупь 8

Юрька 5

 

 1. Макеи Шешька 69

жена Марися 60

сынь Миколаи 30

жена Ильжбета 30

2 Якупь 20

жена Альжбета 20

3 Езупь 11

4 Мартынь 10

5 Петрь 8

дочери

Марися 9

Магда 13

сынь Миколая Якупь 9

дочь Агнешка 7

 

 1. Юрь Шешька 35

жена ево Агапька 30

сынь Петрь 2

выхованаець Михал 11

мать их Маланя 83

 

 1. Мартынь Шешька 45

жена Авдотья 32

дочь их Ильжбета 2

выхованка Реина 7

челядница Кляра 15

 

 1. Якупь Шешко 61

жена ево Наста 50

сыновя

Миколаи 15

жена ево Крися 16

Михаль 7

Юреи 3

дочь Юстина 11

 

 1. Убога приходящая Устиня

сынь ее Петрь

В тои же деревне калека Ефим Бурашевь 80 лет

 

Итого м.138 ж.121

 

Воитоства Браковки деревня Убеле

 1. Юрь Убалы 50

жена ево Анна 40

сыновя

Питерь 20

жена Катра 30

Якупь 15

Игнатеи 6

…………………….944.lp………………….

дочери

Ильжбета 20

Катерина 7

дочь Петра Маряна 2

 

 1. Петрь Убаль 40

жена Анна 30

сыновя

Андреи 6

Оникь 4

Тамашь 2

дочери

Елена 5

Кристина 3

 

 1. Юнь Убаль 48

жена Катра 40

сыновя

Петрь 30

жена Настася 15

Андреи 20

жена Маруся 20

Юникь 10

дочери

Дорта 8

Гертруда 6

Мартиня 2

сыновя Петровы

Юрсь 4

Езупь 2

дочь Анна 1

 

 1. Кристопь Вырза 60

жена Катра 57

сыновя

Юникь 20

жена ево Матра 29

2 Якупь 9

дочь Маряна 14

сынь Юника Юрко 3

 

Итого м.18 ж.18

 

Деревня Богданы

 1. Якупь Богдань 25

жена Анна 20

сынь Андреи 4

дочь Дорта 2

сестра Анна 13

мать их Магда 60

выхованка Маряна 9

Бобыль Борись 40

жена Катерина 50

сынь Исакь 5

 

 1. Янь Богдань 30

жена Анна 20

сынь Езупь 8 не

дочь Катерина 3

братя

Антонь 13

Петрь 10

сестры

Маря 14

Анна 12

Бобыль Адам 30

жена Алеся 26

сынь Казюхь 7

дочь Наста 10

 

…………………………945.lp……………………..

 1. Волныи з Велкомира Фабиянь Земповски 35

жена Петрунеля 30

сынь Михал 3

дочь Адка 1

выхованка Рахеля 6

челядник Антони 25

 

 1. Владислав Спирдинь 90

жена Магдалена 50

зять Кароль 25

жена Ильжбета 19

сынь Михаль 3

дочи

Зофия 17

Петрулька 15

Марияна 14

челядница Анна 9

зятя дочь София 1

 

 1. Янь Спирдинь 45

жена Марта 40

сынь Игнатеи 6

дочери

Егася 4

Анулька 1

Работник Самуил Тукишь 53

Работница Малеша 15

 

 1. Юреи Абруковски 30

жена Анна 25

сыновя

Янь 5

Франтишакь 5

 

 1. Илья Еноковичь 66

жена Марта 55

сыновя

Винцусь 35

жена Агата 34

2 Гасперь 20

3 Варфоломеи 15

4 Томашь 9

дочь Барбара 14

Винцентия дочь Розалия 5

бобыль Янка Перхоровичь 40

жона Анка 38

сынь Антони 6

дочери

Анна 9

Магда 5

 

 1. Янь Есуковичь 40

жена Наста 35

дочери

Маряна 7

Константия 3

Марта 1 ме

 

 1. Бальтромеи Спиргинь 50

жена Магдуся 62

сыновя

Езупь 30

Антони 20

Франтишекь 11

зять Станислав 20

жена Маряна 31

дочь Виктория 12 ме

 

 1. Земянин волнои з Литвы Петрь Заборовьскии 90 лет

сыновя

Янь 45

жена Маряна 30

2 Михаила 30

жена Магда 20

дочь Петра Агата 50

сыны Яна

Езупь 5

Игнатеи 2

дочь Яна Коньстанция 5 недель

дочь Михаилы Анна 1

…………………………..946.lp………………….

Янь Богдань 50

жена Марьяна 40

сынь Станиславь 3

дочери

Катра 10

Марта 7

Анна 5

тесть ево Янь Мешкуть 94

жена Кристина 70

 

 1. Микаль Богдань 40

жена Марья 30

сыны

Балтромеи 6

Игнатеи 3

дочь Катра 1

швагерка Катра 20

 

Итого м.39 ж.46

 

Деревня Вирзова

 1. Алексеи Кромонь 42

жена Маия 30

сыны

Алексеи 6

Питерь 4

Янь 2

дочь Маряна 1

братья ево

Казимерь 25

Питерь 20

сестра Анна 15

матка Маряна 70

паробок Федор Пинць 15

пастухь Томашь 8

челядница Палеша 10

 

Итого м.8 ж.5

 

Деревня Плотки

 1. Андресь Клока 50

жена Ильза 40

сынь Янь 6

дочери

Анна 16

Магда 7

Илза 5

Барбара 2

Настуся 3

Бобыль Ерь Пунцуль 40

жена Ильза 35

сынь Францышекь 4

 

 1. Ерь Сплотка 45

жена Анна 32

сыны

Янь 12

Питерь 8

Езофь 6

дочери

Альжута 4

Марьяна 1/2

брать ево Янь 30

жена Анна 30

сыны

Питерь 4

Андреи 2

Павиль 1

матка Илза 80

 

……………………….947.lp…………………….

 1. Яни Бронка 40

жена Катра 35

сыны

Ера 12

Янка 6

Якупь 4

дочь Марьяна 2

 

 1. Круштушь Кромуль 69

жена Дерда 40

сыновя

Андресь 35

Еринь 25

жена Андреева Анна 30

дочери

Маргита 18

Анна 15

Дерда 7

Ильжа 10

Марьяна 4

Грита 3

 

 1. Янь Дытловь 40

жена Марьяна 35

сыны

Ерья 10

Станиславь 6

Антонь 4

Балтромеи 4

дочери

Анна 13

Ильза 4

теща Анна 80

 

 1. Ончь Беитонь 39

жена Илза 30

сынь Андреи 5

дочери

Марина 6

Анька 3

 

 1. Бренчь Бадуль 46

жена Катра 40

сыны

Ерька 7

Петерь 3

дочери

Катра 9

Кристель 5

 

Итого м.29 ж.32

 

Деревня Зелень

 1. Янь Зудинь 30

жена Маия 20

сынь Янь 5

выхованець Владиславь 12

челядница Маия 15

парабокь Деперь 20

 

 1. Савка Самусь 40

жена Маия 40

сынь Мартинь 12

приемушка Богдановна 14

челядница Ильза 20

парабокь Питерь Силова 15

 

 1. Янь Давгуль 40

жена Катра 45

сыны

Янь 12

Мартынь 1/2

дочери

Ильза 5

Анна 2

челядница Маия 32

зять Янь Богдонь 30

жена ево Маия 22

…………………………….948.lp……………………..

сынь Петрь 3

дочь Катра 1

бобыль Казимерь Ветерь 40

жена ево Ильжа 30

сынь Янь 5

дочь Анна 3

теща бобыля Маия 80

 

 1. Питерь Калтунь 30

жена Марьяна 35

дочери

Марья 15

Катра 7

теща Анна 45

работникь Якупь 8

бобыль Рамань 60

жена Катра 70

 

 1. Мартынь Моратвишь 40

жена Анна 32

сыны

Ерь 12

Янь 9

дочери

Марьяна 6

Илза 3

 

 1. Ерь Личь Мурань 68

жена Анна 60

сынь Янь 30

жена Аня 28

дочь Ильза 1

пастушка Магда 4

 

 1. Антонь Личемуран 50

жена Ильза 30

сыны

Питерь 9

Езофь 4

дочери

Марьяна 10

Магда 5

Наста 1

выхованець Ерка 20

 

 1. Ерь Нарытышь 56

жена Магда 53

пасынки

Питерь 30

Мартынь 25

Янь 20

жена Питера Ада 26

дочери

Дорота 9

Магда 5

Марьяна 1

приемушка Марьяна 20

 

 1. Ерь Сташуль 65

жена Ильза 58

сынь Янь 30

жена Магда 30

сынь Ери 26

жена Марья 22

сыновя

Петрь 3

Янь 3 недели

дочь Марья 1 1/2

 

Итого м.35 ж.40

 

Деревня Лядотовны

 1. Янь Кавлошенокь 52

……………………………………949.lp……………………

жена Федора 45

дочери

Устинья 12

Анна 9

Альшбета 7

Тереса 5

Магда 2

зять Пелель Легерь 25

жена Барбара 17

теща Анна 95

бобыль Ерись 35

дочь ево Магда 4

 

 1. Питерь Богдань 49

жена ево Магра 40

сыны

Антонь 9

Езопь 2

дочери

Катра 10

Магда 8

Анна 6

 

Итого м.6 ж.13

 

Деревня Межа Бохданов

 1. Ерь Богдань 57

жена Марьяна 50

сыны

Янь 25

Якупь 15

жена Яника Маргита 20

дочери

Магда 6

Марьяна 4

Константия 3

 

 1. Янь Богдань 43

жена Катьра 35

сыны

Мартынь 5

Якупь 4

дочери

Ильжа 7

Анна 1

вотчимь Якупь 60

жена Марьяна 58

брать Яна Ери 25

сестра Марьяна 10

работникь Янь 15

 

 1. Антонь Богдань 39

жена Марьяна 30

сыны

Андреи 4

Янь 2

……………………………….950.lp…………………..

брать Мартынь 28

жена Катра 20

сынь Антонь 3

дочери

Маия 5

Магра 4

матка их Маия 87

мужь ее Мартынь 90

парабокь Янь Куршишь 30

челядница Магда 28

 

Итого м.11 ж.16

 

Деревня Валтериши

 1. Ерь Вальтеришь 82

жена Анна 53

сынь Якупь 34

жена Марьяна 25

сынь Ера 22

жена ево Анна 19

дочь Марьяна 18

сыны Якупа

Янь 7

Андреи 4

Антонь 1/2

дочери

Магра 2

Марьяна 1

выхованка Анна 7

работникь Якупь Ваишла 19

 

 1. Янь Валтаришь 75

жена Алена 50

сыны

Ера 27

Томашь 15

Петрь 10

Янь 5

Антонь 4

дочь Катерина 4

жена Ерева Анастасья 21

сынь Якупь 1/4

 

 1. Янь Валтаришь 43

жена Марьяна 30

сыны

Ерь 3

Якупь 2

дочери

Анна 2

Марьянна ½

…………………………951.lp………………..

братья

Петрь 25

жена Катра 25

сыны

Езофь 2

Адамь 1

Андреи 15

Антонь 10

приемушка Магда 7

 

 1. Андреи Валтеришь 32

жена Марьяна 28

сынь Ери 8

дочери

Мальгората 5

Анна 1

парабокь Лавресь 15

челядница Анна 17

убога в том селе Брегита 93

 

Итого м.25 ж.20

 

Деревня Первелишька

 1. Тадеушь Соболевски 22

матка Розалия 47

братья

Езофь 4

Михаль 3

пастушка Петронеля 10

бобыль Томашь 53

жена ево Катра 40

сыны

Тадеушь 5

Зыкмундь 3

Винцентеи 2

 

 1. Андреи Ельжель 24

матка Теодора 50

дочь Розалия 12

челядница Иоанна 10

 

 1. Михал Перваль 41

жена Кристина 30

дочь Петронеля 9

брат ево Александра 22

сестра Луция 12

парабокь Михаила 15

…………………………………..952.lp……………………….

Бобылка Катерина 70

дочери

Розалия 20

Анна 18

 

 1. Алексеи Будревичь 31

жена Ева 30

сыны

Филитиянь 4

Винценты 2

дочь Виктория 6

бобыль Парьвель 43

жена Катерина 30

сынь Бладысь 9

дочери

Розалия 6

Ева 4

 

 1. Янъ Полетевичъ 47

жена Агата 40

сынь Янъ 2

дочь Марья 8

тесть Казимеръ Барькевичъ 85

жена Марья 82

дочь Настулка 12

бобылка Анна 90

 

 1. Казимеръ Андреевскои 49

жена Алена 60

дочь Варьвара 12

работникь Спиргинь 11

 

Итого м.21 ж.24

 

Деревня Ворозолова

 1. Франьчижекъ Адамовичъ 83

сынь Францыжекь 40

жена Алена 30

2 сынь Михаль 37

жена Анна 26

3 Адамь 30

4 Александра 25

5 Ереи 20

Франчижка сынь Антонеи 11

дочь ево Розалия 8

сыны Михаила

Рафаль 3

Михась 1

 

 1. Владыславъ Долгевичъ 75

жена Анна 60

1 сынь Владыславъ 36

жена Полегея 30

2 сынь Петрь 13

…………………………953.lp………………………..

3 сынь Ереи 15

4 сынь Винценты 4

дочери

Катерина 16

Махдалена 9

Кристина 8

дочери Владислава

Прасковья 6

Костантия 3

Розалия 1

 

 1. Михаила Еичевски 35

мать ево Анна 80

сыны

Винцентъ 11

Янъ 2

работники

Петрь Адамов 20

Антонеи Адоховскои 70

работницы

Анна 28

Ева 15

 

 1. Михаила Куницы 30

жена Марья 31

сынь Винцентъ 8

дочь Анна 6

работникь Мартинъ 20

бобылка Ильжбета 40

дочери

Тереса 6

Костантия 4

бобыль Михаила Минцевичь 50

жена Фрузина 35

сынь Михаила 6

дочь Зофия 10

 

 1. Янъ Минцевичъ 40

жена Катра 38

сыны

Криштопъ 20

Янъ 10

Михаила 8

Ереи 6

Александра 4

Езупъ 2

дочери

Анна 12

Марья 5

 

 1. Филипъ Борьконовскои 25

жена Анна 32

сыны

Тумашъ 12

Антонеи 5

дочери

Катра 5

Настасия 3

отецъ ево Федоръ 80

жена Катра 90

 

 1. Янъ Спицевичъ 68

жена Катра 40

сынь Янъ 9

дочери

Федора 14

Марьяна 1

зять Антонъ Насимски 18

дочь Гапуся 11

 

……………………….954.lp……………………….

 1. Михаила Клобецки 30

жена Махда 32

сыны

Петръ 8

Езопъ 8

дочери

Ильжа 12

Настасья 10

Марьяна 6

 

Итого м.41 ж.36

 

Деревня Межабронковъ

 1. Богданъ Бренчъ 46

жена Катра 30

сыны

Ереи 7

Янь 6

дочь Дорота 2

мать Анна 58

Анна нема

выхованка Анна 15

 

 1. Петръ Бронка 43

жена Анна 39

сыны

Янъ 13

Андреи 9

Ереи 7

Мартынъ 3

дочери

Марья 10

Магра 3

выхованка Маргида 20

 

 1. Бренчъ Бронка 39

жена Мая 32

сыны

Ерка 13

Антонеи 8

Михаила 3 не

дочери

Ильжа 9

Магра 6

Катерина 3

 

 1. Янь Бронка 39

жена Катерина 30

сынь Петръ 1

дочь Анна 5

братья

Антонъ 30

жена Ильжа 20

Екупь 15

мать Ильжа 60

работница Катра 13

 

 1. Марьтынь Бронка 40

жена Марьяна 30

дочери

Дорота 5

Мая 3

выхованка Анна 15

пастухь Лавренъ 13

 

 1. Микаль Доникъ 60

жена Ильжа 50

сынь Ерка 15

……………………955.lp………………..

дочери

Катра 20

Мая 15

Настасья 10

 

 1. Ерь Доникъ 36

жена Катра 46

сыны

Андреи 17

Петрь 10

дочь Марьгита убогая

сестра Марьгита 30

 

Итого м.23 ж.27

 

Деревня Рапшы

 1. Иванъ Рапьшеи 76

жена Макьгда 40

сыны

Адамь 17

Петрь 6

дочь Анна 10

работница Марьяна 12

бобылка Марьяна вдова 30

дочь Дорота 1/2

 

 1. Матысъ Рапьша 27

жена Катерина 20

сынь Петръ 8

дочь Ильжа 3

работникъ Адамъ 20

работница Ева 15

мать Магдалена 95

 

 1. Микаль Мизишъ 40

жена Марьяна 32

сынь Андреи 10

дочь Катра 2

выхованка Анна 6

 

 1. Янь Уболь 17

братья

Матвеи 12

Петръ 7

Еръ 6

сестра Мора 19

мать Мая 50

 

 1. Петрь Бронка 60

жена Марьяна 55

выхованокь Самусь 20

выхованки

Маргита 10

Ане 2

бобыль убогои Степанъ

жена Анна 43

сыны

Мартынъ 9

Петръ 7

работникъ Криштопъ 25

работница Анна 20

 

 1. Ереи Рапша 25

жена Марьяна 20

сынь Андреи 3

дочь Марьяна 1/2

отець Федаръ 70

……………………….956.lp…………………….

теща Авдотья 60

швагирь Данила 15

работникъ Петръ 16

бобыль Ерка Егля 32

жена Дорота 30

сыны

Федоръ 10

Янь 6

дочери

Алена 8

Агата 7

Мора 3

 

 1. Адамъ Рапша 49

жена Катра 30

сыны

Франчышекъ 7

Янъ 9

Ереи 5

Андреи 3/4

дочь Катра 10

тесща Ильжбета 88

убогая Ильжа

 

 1. Янъ Рапша 45

жена Катра 40

сыны

Янъ 6

Андреи 3

дочь Мадаля 8

работница Илжа 40

работникь Андреи Сталеиза 40

 

 1. Янь Муринъ 44

жена Магра 30

сынь Езупъ 7 не

дочь Агата 2

выхованокъ Петръ 7

отчимъ Ереи 80

мать Катра 70

братья

Петръ 30

Антонъ 25

Мартинъ 18

сестра Марьяна 10

 

 1. Ерь Калеи 40

жена Марьгита 30

выхованка Мора 10

мать Мора 70

братья

Янъ 38

жена Маргита 30

Иванъ 35

жена Мора 20

сестра Анна 9

сынь Еника Ерька 1

дочери

Ильжа 4

Анна 3

работникь Мортышъ Маряшъ 15

 

……………………..957.lp……………………

 1. Екупъ Рушлевъ 20

жена Анна 16

работникь Тильманъ 17

 

 1. Екупъ Клудла 47

жена Ильжа 30

сыны

Антонъ 10

Янъ 6

дочери

Марья 4

Мая 3

 

 1. Янъ Намникъ 40

жена Мая 37

сыны

Петръ 8

Павелъ 6

дочери

Макдалена 10

Катерина 3

Наста 1/2

брат Питеръ 45

жена Катра 3-

сынь Семенъ 1 не

дочь Марьяна 5

сестра Ильжа 19

выхованокъ Арманъ 5

работникъ Янъ 20

 

 1. Екупъ Кроманъ 30

жена Анна 27

сыны

Янь 7

Франчышекъ 1

дочери

Маргрита 5

Дорота 3

работникъ Михалъ убогои

работница Витория 10

бобыль Петръ Намникъ 73

жена Ильжа 70

 

 1. Дедарць Вашля 60

жена Ильжа 45

сынь Петръ 5

дочери

Анна 17

Марьяна 10

Маргита 7

Ильжа 5

 

Итого м.64 ж.65

 

Деревня Ужилины

 1. Янь Сылава 53

жена Егруда 40

сынь Михалъ 12

зять Криштопъ 20

жена Анна 18

выхованка Анна 8

 

 1. Андреи Кроманъ 30

жена Анна 29

сынь Андреи 3

дочери

Мора 2

Дорта 1

работница Анна 10

 

………………………959.lp……………………..

 1. Петръ Жаринъ 30

жена Барбара 40

сыны

Адамъ 10

Антонъ 4

пасынки

Петръ 20

жена Ильжа 30

Янъ 17

у Питера сыны

Мартин 3

Янъ 2

 

 1. Андреи Вырза 70

жена Дорота 58

сыны

Янъ 30

жена Марья 25

Петръ 15

дочь Магда 12

у Яна дочь Анна 3

 

 1. Янъ Главдынъ 45

жена Марьяна 40

сыны

Петръ 16

жена Марья 14

Янъ 10

Якупъ 4

 

 1. Ерь Ветерь 50

жена Кристина 39

сыны

Янъ 12

Петръ 6

Мартынъ 3

дочери

Маргита 10

Дорота 7

Марьяна 5

Катра 1/2

бобыль Янъ Ветер убогии

жена Мора 28

 

 1. Тумашъ Спирько 40

жена Анна 32

сыны

Тумашъ 15

Антонъ 12

дочери

Мора 6

Катра 3

 

 1. Степанъ Власки 45

жена Марьяна 30

сыны

Андреи 16

Янь 13

Станиславъ 12

Мартинъ 7

Антонъ 4

дочери

Алена 14

Анна 9

Игрита 1

 

…………………………..959.lp………………….

 1. Мартынъ Узылинъ 50

сынь Езупъ 4

дочери

Ерда 15

Катра 10

Дорота 8

Грита 3

работникъ Ерасъ 15

 

 1. Мортушъ Узулинъ 39

жена Мора 30

сыны

Янъ 8

Езупъ 3

дочери

Марьгита 7

Ильжа 3

мать Мая 62

братъ Янъ 30

племянница Мора 2

сестры Морьтуша

Анна 15

Магдалена 10

 

 1. Янъ Узулинъ 30

жена Грита 25

сыны

Андреи 8

Якупъ 6

дочи

Анна 9

Мора 2

Маргита 1/2

 

Итого м.42 ж.43

 

Деревня Сташины

 1. Андреи Лось 52

жена Марьяна 50

сынь Томашъ 15

зять Янъ Уболь 40

жена Анна 25

сыны

Игнатеи 7

Янъ 2

бобыль Якупъ Кроман 30

жена Маргита 24

сыны

Антонъ 5

Езупъ 1/2

дочь Катра 3

 

 1. Андреи Лось 40

жена Авдотья 38

сыны

Тумашъ 9

Матеушъ 8

Езуфь 7

Игнатеи 2

дочь Анна 6

швагерь Иванъ Сташына 80

сестра Барбара 65

работникъ Петръ Крупникъ 19

выхованка Магда 12

 

 1. Петръ Сташень 50

жена Анна 49

сыны

Андреи 15

Мартынъ 10

дочь Мора 12

 

Итого м.18 ж.10

 

………………………..960.lp…………………….

Деревня Дындуне

 1. Петръ Дындунъ 50

жена Катра 40

сынь Ерасъ 7

дочери

Мора 5

Мая 4

Анна 1

брат Янь 40

жена Мая 30

дядя Дындуль 57

сестра Мада 40

мать Аде 84

работникь Михасъ 6

 

 1. Петръ Пебрышъ 50

жена Грита 48

сынь Адамъ 1

братья

Антонъ 45

Янъ 40

Антонъ 21

мать Ильжа 80

 

 1. Степанъ Дындунь 50

жена Магра 37

сыны

Матеи 20

Янъ 8

Адамь 7

Петрь 5

Ерьсъ 1/2

дочери

Ильжа 4

Мода 3

Мора 1

брат Микаль 18

 

 1. Казусь Дындунь 63

жена Анна 40

сыны

Станиславъ 8

Мартынъ 5

Боркломеи 2

дочери

Мора 5

Мода 4

мать Мора 88

 

 1. Мыкъ Дындунь 50

жена Мора 40

сыны

Екупъ 4

Петръ 3

Езупъ 1

свояченица Анна 32

 

 1. Еръ Бронка 45

жена Ильжа 40

сынь Янъ 2

дочь Магра 1/2

брат Екупъ 40

сестра Дорта 34

 

…………………………..961.lp……………………..

 1. Алекся Родионовъ 40

жена Акулина 34

сынь Андреи 2

дочери

Акулина 10

Анна 6

Анушка 4

 

Итого м.30 ж.26

 

Деревня Бромкова

 1. Гаврил Васильевъ 40

жена Анна 49

сынь Алекса 6

дочери

Катра 10

Авдотья 3

Анна 1

брат Петръ 30

жена Сонка 35

 

 1. Иванъ Лебедевъ 55

жена Анна 58

сынь Степанъ 8

дочь Катра 9

бобылка Авдотья 80

 

 1. Ильешка Мокарьевъ убогои

братава Наста 38

племянникь Микита 7

племянница Татьяна 10

сестринъ сынь Федаръ 14

 

 1. Ефимъ Григорьевъ 85

сыны

Левонъ 35

жена Иринья 30

Андреи 20

жена Прасковя 26

у Левки сын Фока 1

дочери

Федора 3

Мая 1/2

работники

Андреи 13

Сонка Ефимова 20

 

 1. Родионъ Ивановъ 70

жена Федора 37

сыны

Борисъ 15

Анкипъ 9

Федоръ 7

дочь Полашка 8

 

 1. Деянъ Тимофеевъ 25

мать Марьфа 90

брат Авдошка 15

сестры

Катра 20

Фишка 13

Авдотья 8

племянницы

Алена 1 1/2

Марья 1/2

 

………………………962.lp………………..

 1. Козма Захаренокъ 80

жена Федора 80

выхованка Плоська 7

 

 1. Иванъ Плишко 25

жена Лукерья 23

 

 1. Арьтемеи Игнашовъ 40

жена Марья 30

дочь Авдотья 6

брат Яшка 20

пастухъ Тихон згоробен

бобылка Авдотья 60

дочь Анна 3

 

Итого м.23 ж.29

 

Деревня Бижа

 1. Еръ Муринъ 40

жена Марьгита 45

сыны

Адамъ 15

Петръ 9

Андреи 6

Езупъ 4

дочери

Катра 20

Мора 15

 

 1. Казимеръ Муронъ 35

жена Магда 30

дочери

Марися 10

Анна 8

Катра 6

Мода 1

выхованка Марися 10

брат Казимера Янъ 33

жена Ильжа 30

сыны

Филипъ 4

Петръ 3

дочь Мора 8

 

 1. Еръ Августъ 70

жена Анна 68

сыны

Мартынъ 40

жена Марья 35

Еръ 20

жена Аде 20

сынь Мартына Езупъ 9

дочери

Мора 7

Анна 4

сынь Ера Марьтин 2

выхованокъ Гаспоръ 10

 

 1. Янь Прекуль 90

жена Анна 85

сыны

Адамъ 50

жена Мая 40

Ерка 45

жена Аде 30

………………………..963.lp…………………..

Екупъ 25

жена Марьгита 35

выхованокъ Адам 7

внуки

Янъ 3

Тумашъ 1/2

Еръ 5 не

Ильжа 9

Магра 4

 

 1. Василь Блука 45

жена Ильжа 40

сыны

Ерька 9

Андреи 1/2

дочери

Мора 10

Анна 8

Катра 6

Маргита 3

бобылка Аде 52

 

 1. Екупъ Августъ 25

мать Еда 40

брат Антонъ 20

сестра Дорта 22

бобыль Янъ Верьтел 40

жена Мая 30

дочери

Маргита 9

Мора 7

Аде 4

Анна 1

 

Итого м.24 ж.35

 

Деревня Тулкиши

 1. Андреи Тулкишъ 40

жена Грита 30

сынь Езупъ 4

мать Ильжа 80

выхованка Мора 10

выхованокь Лаврен 8

 

 1. Екупъ Дындунь 72

жена Ильжа 40

сыны

Мыкъ 4

Петръ 3

Андреи 1/2

дочь Катра 6

швагирь Андреи 40

жена Мада 30

выхованка Магра 9

работникь Езупъ Сындрицъ 30

мать Барбара 80

 

 1. Андреи Муринъ 60

зять Адамъ 15

жена Катра 20

дочь Маргита 18

сынь Андреи 6

выхованокъ Матис 5

работникъ Тумаш 8

 

Итого м.14 ж.10

 

………………………………964.lp………………………..

Деревня Грака Дундына

 1. Питерь Дундынь 35

жена Ильза 30

сынь Андреи 1

приемужь Янь 16

швагирь Ерь Лубкань 30

жена Моря 32

сыны

Янь 7

Питерь 4

дочь Ильза 9

приемушка Магда 4

 

 1. Бернь Дындунь 33

жена Наста 25

сынь Янь 4

дочь Ильза 1

приемушка Маргита 4

приемушь Ерка 10

матка Анеля 70

бобылка Маия 60

сынь Антонь 10

 

 1. Одомь Пудникь 50

жена Магра 40

сыны

Якупь 10

Одомь 6

дочери

Моря 8

Маия 3

теща Ильза 80

бобыль Андресь 50

жена ево Мадоля 40

сынь Мартынь 7

дочери

Агата 9

Моря 3

Ильза 2

 

Итого м.15 ж.17

 

Деревня Вертулова

 1. Степань Федоровь 46

жена Крися 59

сыны

Антонь 22

Янька 23

Езофь 7

дочь Магда 6

жена Антонова Алена 20

сынь Станиславь 1

приемушка Аксеня 16

бобылка Матрона 37

сынь ее Лукашь 3

дочь Наста 6

 

 1. Давыдь Андреевь 30

жена Аксинья 20

сынь Фадеи 4

 

 1. Семень Хотька 40

жена Катра 37

зять Лавринь 20

дочери

Матрена 20

Наста 3

 

 1. Ивань Короленокь, зашедшеи с Москвы 5 лет 20

жена ево Анна 19

сыны

Григореи 4

Васка 1/2

отець ево Мартынь 80

жена Наталка 69

дочери

Яшка 13

Анна 10

 

…………………….965.lp……………………

 1. Леонь Назаровь 45

жена ево Авдотья 40

сыны

Окинтеи 9

Яковь 8

Алексеи 5

Ястимча 1

дочери

Агафья 6

Грипинья 3

 

 1. Федорь Осиповь 40

жена Авдотья 26

сынь Адреань 1

дочери

Степанида 3

Маланя 2

 

Итого м.21 ж.20

 

Деревня Беитаны

 1. Янь Беитань 30

жена Мадала 25

сынь Питерь 5

дочери

Мора 10

Маия 7

Ада 2

Маргита 2

Катра 1

брать Ерись 23

жена Мора 20

брать Ерка 25

бобыль Янь Брокон 30

жена Катра 28

сыны

Питерь 12

Одомь 6

дочь Маия 2

 

 1. Ивань Апрубь 53

жена ево Мода 40

сыны

Питерь 15

Якупь 12

Янь 8

дочери

Магра 20

Мора 7

Магда 3

Дорта 2

Ана 1 неделя

 

 1. Ерь Дындунь 50

жена ево Мора 43

сынь Янь 3

дочери

Наста 8

Магда 1

 

 1. Питерь Пунпуль 70

жена ево Катра 42

…………………………..966.lp…………………….

сыны

Питерь 15

Яникь 40

дочери

Кристина 10

Анна 2

 

 1. Онтушь Пулпь 40

жена Ильза 32

сынь Одомь 5

братова жена Магра 50

сыны ее

Яникь 20

Езофь 15

Ерька 10

Якупь 4

дочери

Аня 25

Мора 5

 

 1. Питерь Бадунь 30

жена Марьяна 22

сынь Езофь 2

дочери

Анна 4

Магдалина 2

Брать Андреи 25

сестра Аня 15

матка Аня 80

 

Итого м.25 ж.30

 

Дервня Звинранцы

 1. Питерь Звиндранць 39

жена Варвара 25

сыны

Андреи 12

Якупь 6

Оникь 3

Ерака ½

дочери

Катра 9

Мода 6

брать Оникь 36

жена ево Катра 26

сынь Мартынь 12

дочери

Ильза 7

Маркита 2

матка Маия 60

 

 1. Андреи Спрыкь 50

жена Палеша 38

сыны

Мартын 9

Адамь 5

дочь Магра 1 неделя

 

Итого м.10 ж.9

 

……………………….967.lp…………………….

Деревня Алексеева

 1. Купринь Игнатикань 50

жена Прося 40

сыны

Езофь 15

Кондрашь 13

Трофимь 11

Аникь 9

Якупь 3

Михась 1

дочь Магда 14

 

 1. Питька Игнатикань 35

жена ево Матрешка 15

швагирь Суртешка 19

жена Васиха 20

теща Ошуха 40

 

 1. Миронь Чуманов 26

жена Федора 16

сынь Ивань 1

шуринь Авдеи 38

жена Катерина 30

сыны

Спирадь 14

Яшка 8

 

 1. Гришка Волотчинокь 42

жена ево Марта 35

дочь Ульяна 9

брать Никита 30

жена ево Верка 25

сынь Халимонь 1/2

 

Итого м.17 ж.10

 

Деревня Голованы

 1. Оська Шибаиловь 70

жена ево Аксинья 47

сыны

Харитонь 16

Афонка 8

дочери

Гашка 11

Матрена 9

Марина 4

жена Харитонова Ульяна 20

 

 1. Мишка Прокоповь 30

жена Дарья 23

 

 1. Петруха Васильевь 46

жена ево Агафия 37

сыны

Ивань 18

Марка 17

Терихь 9

Исакь 7

Никифорь 3

дочь Марфа 1

 

…………………………968.lp…………………………..

 1. Мартынь Никифоров 30

жена ево Дунка 20

дочь Дунка 2

матка Васиха 90

брать Спиридь 25

 

Итого м.12 ж.11

 

Деревня Владынова

 1. Федорь Григорьевь 50

жена ево Авдотья 60

 

 1. Макарь Сапроновь 46

жена ево Пашка 40

дочь Васиха 5

 

 1. Амелья Ивановь убогои калека

жена Авдотья 80

сынь Семень 50

жена Марфа 40

сыны

Естега 7

Климька 5

Федорь 2

дочь Амелька Греня 56

бобыль Василь калека убогои

 

 1. Кирила Филиповь убогии калека 70

дочери

Фишка 25

Ненила 23

парабокь Агафонь 20

 

 1. Амельянь Кириловь 40

жена ево Дарка 30

сыны

Егорь 15

Левка 12

Аканфа 6

Гриша 3

 

 1. Ивань Филатовь 40

жена Фишка 25

матка ево Домька 70

дочь Иванова Варвара 3 недели

 

 1. Степань Гавриловь 85

жена ево Ирина 70

сыны

Сила 40

Гришка 30

Трифонь 25

племянница Нешка 40

дочь ее Гашка 15

работникь Ивань 50

бобыль Лука Михаиловь 30

 

 1. Самуха Савельевь 54

жена Маланя 40

дочь Фишка 15

……………………..969.lp……………………….

брать Самухи Естега 40

жена ево Алена 40

сыны

Микита 15

Никифорь 12

дочь Ашуха 13

бобылка Федотья 15

 

 1. Мишка Апанасовь 30

жена Ирина 20

сынь Степань 2

брать Савка 50

жена Нешка 30

сироты

Пантелеи 10

Сидорь 4

сестры их

Аксенея 7

Степанида 2

 

 1. Алекса Кумалань 30

жена ево Магрита 20

сынь Адамь 1/2

сестра Катра 15

швагарь Казуль 30

жена Аня 22

сыны

Езофь 8

Онь 6

Алексеи 1

дочь Маия 3

парабокь Василь Воноксь 20

 

 1. Ерась Кумалань 39

жена ево Марьяся 30

сыны

Езофь 6

Станиславь 4

дочери

Морка 13

Альжбета 10

Маия 4

Аня 2

Магда 5 недель

Ерася брать Криштофь 23

 

 1. Езофь Кумалань 30

жена ево София 25

сыны

Андрефь 8

Криштофь 2

дочь Маргита 5 недель

матка Магдуся 55

братья Якупь 25

жена ево Мода 22

Андресь 20

Питерь 12

сестра их Марьяся 12

 

 1. Янь Калать 30

жена ево Анна 20

брать ево Андреи 23

жена ево Маия 30

матька их Мода 60

бобыль Андрь Колузя 60

жена ево Зофия 50

……………………………970.lp………………….

сыновя

Юникь 15

Юреи 12

Гедуриць 10

Аньтушь 8

Езупь 5

 

Итого м.53 ж.43

 

Островь Кумалишакь

 1. Григореи Кириловь 40

жона Катерина 36

сыновя

Филипь 20

Оска 15

Сергеи калека 10

Канонь 6

дочери

Агафья 7

Ашуха 3

 

 1. Михаи Исаков убогои 80 лет

сынь Дементеи 48

сыновя Дементея

Фроль 12

Андреи 10

Ивань 7

дочери

Катерина 13

Юльяна 7

 

 1. Степань Михеевь 77

жена Параска 60

дочь вдова Авдотя 40

сыновя

Тимотеи 20

Петрь 3

Дарафеи 3

дочери

Матрена 12

Ирина 8

Матрена 6

Бобыль Аниким Исаков 25

жена Маря 25

дочь Анька 1/2

 

Итого м.14 ж.12

 

Деревня островь Тимошки

 1. Микифор Масеев 45

жена Марфа 30

сыновя

Исакь 15

Назар 12

Ивань 9

Ивань 7

Симон 5

Ермакь 2

мать Никифора Устиня 80

 

 1. Семен Пумьпь 32

жена Аня 24

пасынокь Семень 4

Бобыль Владекь Павлов 32

жена Федора 30

дочь Анна 3

 

Итого м.10 ж.5

 

……………………..971.lp…………………..

Деревня Лемиша

 1. Жена вдова Бабришова 56

сынь Гедарць 35

жена Берьбода 30

сыновя

Павликь 2

Алексеи 33

жена ево Ильжа 30

дочери

Маргита 8

Мора 2 не

сынь Янь 27

жена Кастулка 20

сынь его Адам 3 не

сынь Адам 20

2 Михаила 17

 

 1. Тесть Гедерць убогои

выхованокь Антонь 4

Бобыль Микель Струбуль 50

жена Адия 30

сынь Ивань 7

 

 1. Андреи Бартужань 50

сынь Павель 20

жена ево Мая 17

дочери

Соня 2

Катерина 10 не

сестра Катерина 14

выхованокь Езуфь 15

2 Михась 8

пасанокь Андреи Юдинь 34

жена его Мая 29

сынь Матис 4

доча его Мора 3

выхованокь Юрь 17

сынь Алексеи 3 не

 

 1. Масеи Кумал 40

жена Ильжа 40

сыновя

Якупь 8

Алексеи 3

Одам 1

дочери

Мода 9

Маргита 4

 

 1. Янь Комендань 40

жена Мора 30

сынь Адам 4

дочь Катерина 2

 

 1. Мартин Комердан 30

жена Анна 20

дочери

Ильжа 2

Маряся 1/2

 

 1. Оникь Вечистыи 50

жена Магдуся 40

…………………………972.lp……………………..

сыны

Оникь 10

Алексеи 4

Одумь 2

дочери

Маряся 8

Ильжа 6

 

Итого м.29 ж.24

 

Деревня Бучкуны

 1. Алексеи Бучкунь 50

сынь Петрь 30

жена его Катерина 20

сыновя

Станислав 22

Езупь 27

Юрась 15

Янь 7

Михал 6

дочери

Мора 20

Анна 12

челядница Катерина 12

 

 1. Адам Бучкунь 60

жена Магра 35

сыновя

Ерь 20

Езуфь 18

дочь Анна 15

выхованокь Адам 8

 

 1. Казимир Хмельницки 25

жена Анна 20

брат Алексеи 20

мать ево Ильжбета 70

сестра Казимира Магда 30

сыновя

Езуфь 4

Петрь 1

дочь Анна 3

сыны Казимира

Юрь 11

Янь 6

племянница Маряся 9

работникь Езуфь 30

 

 1. Ерь Улкись 42

жена Катерина 40

сыновя

Адам 20

Станислав 10

Самуель 8

Андреи 15

дочери

Маряся 22

Настася 15

 

……………………….973.lp……………………..

 1. Петрь Дартишь 50

жена Маряна 40

сыновя

Юрась 17

Езуфь 6

Лаврин 3

дочери

Агата 8

Розалия 7

Пасанокь Янь Бучкумь 20

2 Якупь Бучкумь 18

падчирица Магда вдова 30

сынь ее Тадеушь 2

 

 1. Казимир Бучкумь 42

жена Реина 37

сыновя

Алексеи 12

Фратишакь 6

Янь 2

дочери

Ильжбета 13

Анна 8

Огася 6

Зофия 9

 

 1. Езупь Бучкумь 40

жена Анна 25

сынь Тадеушь 2

дочь Маряся 6

брать Озифа Криштофь 30

жена Маряся 25

сынь Криштофа Антони 2

дочь Анна 4

племенники

Езуфь 22

Янь 19

Бабаль Юрась 50

жена Магдалена 24

сыновя

Криштофь 10

Езуфь 4

дочери

Анна 13

Маряся 8

Костанцея 3

Виктория 2

 

 1. Петрь Славинскии 40

жена Анна 27

сыновя

Францишакь 6

Петрь 5

дочь Егася 4

работники

Андреи 15

Самусь 40

бабылка Ильжбета 40

 

 1. Маскорка вдова Анна 30

сыновя

Михаила 11

Езуфь 6

Винцентеи 3

Янь 1 не

дочери

Маряся 13

Ильжбета 8

Каньстанцыя 4

Работникь Михеи Замберь 20

 

Итого м.53 ж.34

 

…………………….974.lp………………..

Деревня Черны Ручаи

 1. Ивань Таулаж 80

жена Пашка 65

сыновя

Ивань 35

Семень 25

дочери

Степанида 30

Ирина 27

Бобыль Никита Иванов 35

жена Акулина 25

сынь Ивань 4

дочери

Настася 7

Гашька 5

Бобылка Катерина 40

сыновя

Арьтем 15

Степан 10

Филипь 5

дочери

Хошка 25

Марфа 20

Гашька 12

 

 1. Алексеи Иванов 55

жена Ирина 40

сыновя

Семень 8

Фома 5

Григореи 3

дочь Ирина 7 ме

Бобыль Сергеи Сергеевь 40

жена Афрасинья 35

сыновя

Лаврень 6

Тимофеи 4

дочь Кушка 7

потробокь Сидарь 11

 

 1. Денись Вашляв 30

мать Кулина 50

дочь Марфа 15

Бобыль Семень Иванов 80

дочери

Аксиня 30

Реипа 15

 

 1. Михаила Пулчонакь 30

жена Устиня 19

брать его Семень 20

2 Осипь 13

мать Настася 55

Бабыль Савелеи 40

мать ево Ириня 65

дочь Настася 19

 

……………………………975.lp………………………..

 1. Гаврила Ивановь 30

жена Гашька 37

сыновя

Андреи 10

Данила 3

дочери

Матрена 9

Реина 1/2

 

 1. Вдова Гришиха 30

сыновья

Михаила 13

Василеи 8

Петрь 3

Федот 2

дочь Прасковя 11

 

Итого м.29 ж.27

 

Деревня Пустошки

 1. Агафонь Гаковь 50

жена Марфа 40

сынь их Сава 2

дочери

Ашуха 12

Дунка 10

Тереса 7

Фонка 3

 

 1. Арьтамон Федчевь 100

жена Татяна 40

сыновя

Микифор 10

Григореи 8

Егор 1/2

дочери

Дунка 5

Авьдотя 4

 

 1. Михаила Гарасимонокь 30

жена Федора 25

дочери

Афимя 9

Анка 7

Варвара 3 не

 

 1. Федот Алексеевь 60

жена Федора 40

сынь Калина 2

дочь Аксинья 4

брат его Андреи 20

 

 1. Федот Тарханонокь 80

сыны

Сапронь 20

Дмитреи 15

дочь Ансинья вдова 22

сыновя

Давыдь 8

Андреи 7

невестка Матрена вдова 40

дочери

Пашка 3

Анна ½

………………….976.lp…………………..

Агафья вдова 40

у нее сыновья

Демидь 10

Лукашь 7

Петрушка 5 м

дочь Агафья 3

 

 1. Дмитреи Троханенокь 40

у него жена Ульяна 40

сыновья

Ивань 3

Петрь 5

дочь Палашка 7

мать их Матрона 60

брат Дмитрея Ивань 20

у него сестра Иришка 30

у нее сынь Степка 8

 

 1. Кастекь Леоновь 40

у него жена Елена 30

у них сынь Игнат 3

дочь Палеша 6

бобылка Параска вдова 42

у нее сыновья

Роман 14

Михеи 8

Гришка 5

 

Итого м.28 ж.25

 

Деревня Ижорска

 1. Денись Осиповь 51

у него жена Васиха 40

у них сыновья

Парфень 6

Назарь 1

брат Дениса Алексеи 60

у него жена Илишка 39

у них сынь Анисим 6

бобыль Никофорь Прокофьевь колека 31 лет

у него жена Катерина 32

у нее дочери

Ташка 15

Апроска 5

Ганка 2

бобыля сестра Авдотка 40

у нее сынь Ванка 12

 

 1. Федорь Савиловь 73

у него жена Авдотя 60

у них сынь Федорь 40

у него жена Наста 30

дочери

Акулина 3

Авдося 1

у Федора ж сынь Фирса 30

у него жена Татяна 25

сыновья

Филать 2

Степань ½

…………………….977.lp………………..

3 сынь Федора Василеи 22

дочь Варвара 17

 

 1. Никита Егорьевь 80

у него жена Авдося 60

у них сыновеи

Артамонь 42

Леонь 30

 

 1. Ловка Мининь 45

у него жена Лукерья 35

у них сыновеи

Григореи 5

Алексеи 2

дочери

Наталья 15

Ашуха 3

брат Ловки Михаила 36

мать их Авдося 60

 

 1. Василеи Архиповь 50

у него жена Катерина 32

дочери

Наталья 8

Дарка 3 недель

брат Василья Захарь 40

у него жена Васиха 30

у них дочь Акулина 2

бобыль Ерка Копринов 70

у него сыновя Демка 40

у него жена Ашуха 33

2 сынь Ивань 32

3 Прокофеи 35

дочери

Хрестиха 20

Хавронья 15

дочь Демки Варвара 2

 

 1. Никита Силивонов 46

у него жена Наста 36

дочери

Афимя 9

Прасковья 8

Аксинья 4

Лукерья 2

 

 1. Павель Емельянов 50

у него жена Марья 40

сыновья

Ефимь 10

Савелеи 7

 

Итого м.29 ж.33

 

……………………….978.lp………………….

Деревня Кручинки

 1. Кирка Горбуновь 55

у него жена Авдотя 35

у них сынь Вофромеи 1 1/2

дочери

Васиха 8

Авдотя 4

брат Кирко Осипь 50

у него жена Мавра 35

у них сыновья

Лукишь 8

Матвеи 5

Тарась 3

Макеи 1

дочь Ашуха 7

мать их Федора 75

 

 1. Ивань Горбуновь 58

у него жена Анна 40

у них сыновья

Ивань 1 1/2

Лаврень 6

дочь Наста 12

 

 1. Ешка Петровь 45

у него жена Авдося 39

у них сыновья

Ешка 8

Петрь 4

Алекса 2

дочь Дунка 10

Марко Михаилов 70

у него жена Авдося 40

у нее сынь Софронь 14

бобылка их Василиса 78

 

 1. Семень Захаровь 78

у него жена Ирина 75

сыновья Конорь 40

у него жена Зеха 30

дочь Магрита 1

2 сынь Ульянь 25

3 сынь Еким 10

4 Тихонь 5

 

 1. Конка Михаилов 38

у него жена Галена 30

у них сынь Иван 2

дочери

Хима 6

Акулина 3 недель

отець их Михаил 100 лет

у него жена Марья 60

у них дети

Григореи 37

Федорь 25

Фадеи 20

Арехь 5

у них сестры

Марья 25

Афимья 1

……………………979.lp………………….

дедь их Тимофеи Иванов 80

болка их Агафья убога 100 лет

 

 1. Андреи Горбуновь 60

у него жена Агафья 33

сыновья

Степань 35

Никита 9

дочь Прасковья 7

бобыль Ивань Родионов 85

2 бобыль Никифор 40

у него жена Федосья 20

у них сынь Максим 2

дочь Устина 1

швагерка Кавнея 50

 

 1. Терентеи Ивановь 69

у него жена Прасковя 60

у них сыновья

Ермила 10

Гаврила 7

Андреи 3

Дочери

Акулина 30

Марфа 20

 

 1. Никита Терентьев 25

у него жена Марфа 20

у них сынь Ульянь 1 1/2

 

 1. Федорь Горбуновь слепои 90

у него жена Ульяна 70

у них сынь Трофимь 50

жена Прасковья 30

у них сыновья

Ехим 5

Терентеи 3

Сидорь 1

 

 1. Агафонь Терентьевь 41

у него жена Агафья 30

сынь Феклисть 7

дочери

Алена 4

Агафья 1

бобыль Леонь Дмитриев 29

2 Агафонь 73

у него жена Авдотя 50

дочери

Лукерья 9

Агафья 7

 

Итого м.48 ж.38

 

…………………………….980.lp……………………..

Деревня Ракуты

 1. Алекшь Калпь 25

у него жена Мора 20

челядница Маргита 15

 

 1. Ерь Чискалпь 35

у него жена Аня 28

сыновья

Якупь 6

Андреи 4

Ионикь 1

дочери

Ильза 8

Магра 7

 

 1. Андреи Бронка 54

у него жена Анна 40

сыновья

Питерь 23

Ионь 19

Яковь 16

Питерь 1

дочери

Мая 18

Катра 16

Мора 12

 

 1. Адам Муромь 35

у него жена Мода 33

сынь их Иозефь 4 не

Ильза 8

Мая 2

работникь Вилимь 60

Иозефь Преколь 32

у него жена Полка 23

сыновья

Ионишь 6

Андреи 4

Ергись 1 1/2

дочь Мадаля 2

 

Итого м.17 ж.14

 

Деревня Стальцаны

 1. Мортушь Вилиман 60

у него жена Мора 50

у них сыновья Ионсь 30

у него жена Адя 20

2 сынь Иньдрикь 16

3 сынь Анчь 14

Адамь 10

Ерсь 8

дочери

Анна 19

Ильза без ума 30

у Иониса сынь Одум 2

 

 1. Мочь Мешлишь 40

у него жена Катра 22

у них сынь Питерь 3

дочери

Евва 2

Мора 1 ½

 

………………………….981.lp…………………………..

Помещицы вдовы Костанции Гилзиновои

No 91 по описи

 

…………………………982.lp……………………………

 1. Ерь Мешлишь 50

у него жена Мая 30

брат Ионь 30

Еря сынь Адам 7

2 сынь Екуб 1 не

дочери

Ильза 4

Дорта 2 1/2

у Маи сестра Мая 25

мать Ерья Дорта 80

 

Итого м.13 ж.11

 

Деревня Мураны

 1. Питерь Мурань 70

у него жена Маргита 60

у них сынь Питерь 40

у него жена Ильза 30

у них сыновья

Ионикь 3

Алекся 1 1/2

у Петра сынь Ионикь 24

у него жена Мода 20

дочь их Мора 1

Питера сыны

Екубь 21

Андреи 14

 

 1. Андреи Меслишь 30

у него жена Аня 25

мать ее Катра 70

Андрея сынь Ионикь 2

 

 1. Ереи Меслишь 10

швагерь Елексь Стывран 38

у него жена Аня 30

у них сынь Елексь 1

дочери

Мора 5

Маргита 2

 

 1. Мортушь Леитань 69

у него жена Мая 50

у них сынь Андресь 12

теска их Дорта 20

пасынокь Ионь Вертуль 19

сестры ево

Мора 10

Аня 8

 

 1. Ереи Раката 30

у него жена Ильза 30

у них сынь Адам 6

дочери

Мора 3

Мая 1 ½

брат Ерья Мортушь 11

 

 1. Сеимень Брокунь 46

у него жена Дорта 30

у них сыновья

Андреи 13

Анчь 10

Мортушь 7

Адамь 5

 

Итого м.23 ж.17

 

……………………..283.lp……………………….

Деревня Калпавь

 1. Мортушь Ракута 30

жена ево Марья 24

швагерь Андреи Апрунь 15

теща Магда 56

выхованокь Питерь 7

выхованка Наста 6

бобыль Степань Станкевичь 40

жена ево Аня 30

сынь Яникь 1 1/2

 

 1. Ачь Ракута 40

жена Магда 30

сынь их Янь 9

дочери

Ана 6

Наста 5

Маия 2

Мора 1/2

матка их Маия 70

выхованокь Яникь 13

 

 1. Янь Кальпь 80

жена его Магра 60

сынь Петерь 28

жена ево Мая 25

дочери их

Моря 3

Наста 2

сестра Петрова Маря 18

другая сестра Наста 13

парабокь Мартынь 23

 

 1. Езофь Мартынь 25

жена ево Ильза 23

выхованокь Мортушь 5

 

 1. Алексь Ратникь 36

жена Наста 30

сыны

Яникь 7

Ерсь 5

дочери

Анна 3

Мора 10 недель

выхованка Мора 12

 

 1. Янь Ратникь 34

жена ево Ильза 30

дочери

Аня 3

Моря 2

матка их Ильза 78

выхованокь Питерь 10

 

 1. Янись Ратникь 67

жена Магрита 50

сыны

Ерсь 18

Елексь 14

Яникь 12

дочери

Маия 24

Аня 16

Магра 7

 

Итого м.22 ж.29

 

……………………..284.lp…………………

Деревня Бебришь

 1. Аньчь Бебришь 45

жена ево Моря 40

сынь Петрь 7

дочери

Моря 6

Аня 4

Маргита 2

выхованокь Анчь 18

 

 1. Янешь Бебришь 40

жена ево Ильза 42

сыны

Якупь 7

Питерь 1/2

дочери

Моря 5

Аня 2

выхованокь Василь 10

 

 1. Микель Мурань 60

жена Аня 50

сыны

Янись 13

Питерь 7

пасанки

Андриясь 18

Янань 13

пачерицы

Аня 20

Катра 15

 

 1. Ерсь Смель 50

жена Мора 40

выхованокь Янись 17

выхованки

Мора 16

Магра 10

паробокь Сталицань 30

 

 1. Яньсь Смель 40

жена Аня 30

сыны

Янсь 2

Езофь 1

дочери

Аня 4

Моря 3

выхованокь Якупьсь 19

выхованки

Аня 18

Катра 10

 

 1. Оньтушь Рокута 35

жена Катра 32

сынь Одомьсь 4

дочери

Мора 3

Магрита 10 недель

сыны

Янись 20

Якупь 18

сестра их Магрита 16

выхованка Маия 10

 

 1. Питерьсь Ракута 31

жена ево Аня 30

сынь Яньсь 6

дочь Аня 12 недель

выхованка Ева 10

 

 1. Кирила Михаловичь 35

жена ево Варушка 30

сыны

Якься 10

Ротька 7

дочь Акьсиня 3

 

Итого м.28 ж.28

 

…………………………..985.lp………………………..

Деревня Каталдышки

 1. Ивань Гавриловь 76

жена ево Наста 42

сынь Савелеи 35

жена ево Авдотя 25

сынь Савельева Фома 1 1/2

паробакь Осипь 15

бобыль Яковь 60

сыны ево

Лукашь 30

Михаила 20

Федоть 10

Бобыль Василеи 50

жена ево Авдотя 40

сынь ево Борись 8

 

 1. Харитонь Кириловь 50

сыны ево

Матеи 13

Антонь 10

дочь Татьяна 12

челядница Авдотя 20

 

 1. Федорь Гавриловь 40

жена Ашуха 30

сынь их Рамань 9

дочь Иришка 1

Брать ево Фрошка 30

челядница Ашуха 15

Бобыль Тимошка 30

матка ево Авдотя 50

 

 1. Матешка 27

жена ево Мишка 24

братья ево

Микита 15

Андрешка 9

сестры

Агафия 13

Мария 11

матька ево Федотя 50

 

 1. Ивань Радионовь 50

челядница Паска 70

дочь ее Наста 30

выхованька Аня 15

 

 1. Овлась Абросимов 65

жена ево Ирина 60

сынь Федорь 30

жена ево Машка 25

дочь Рипина 1 1/2

невеска ево 21

сынь Федорь 15

дочь Парашка 17

выхованка Парашка 16

 

 1. Василеи Чернои 60

жена Стефанида 49

сынь Семень 19

дочери

Дарька 30

Варка 26

Прашка 4

Лашка 1

 

Итого м.27 ж.26

 

……………………………986.lp…………………………

Деревня Масловсь

 1. Естефеи Михаилов 70

жена ево Аграфена 40

сынь Василеи 4

дочери

Дарья 30

Марфа 11

Авдотья 6

бобыль Семень Силинь убогои 45

сынь ево Самусь 20

жена ево Патрака 18

сынь ево Василеи 1 1/2

сыны

Трофим 12

Андреи 10

дочь Семенова Марфа 6

бобыль Андреи Тарасов 40

жена ево Макрида 30

сыны

Федорь 11

Тимофеи 9

Денись 6

Бобылка Авдотя 75

сынь ее Степань 20

жена Груня 40

сынь Сусои 8

Лазар Егорьевь 95

дочери

Алена 15

Акулина 13

Арина 10

Бобыль Прокор Максимов 60

жена ево Ульяна 30

Алекса Филипов убоги 80

парабокь Семень Цехань 50

вдова Аня убогая 50

дочери ее

Ульяна 10

Авдотя 2

брать Цеханова Никита 55

жена ево Матрена 30

сынь Сава 4

дочери

Наста 8

Параска 5

 

 1. Вдова Наталия 70

бобыль Алекса Харитонов 50

жена ево Дарья 40

бобылка Настешка хворая 40

сынь ее Федорь 4

дочь ее Пашка 8

 

 1. Михаль Анизимов 84

сестра ево Агафья 64

сваячиницы

Агафия 20

Федотя 17

………………………987.lp…………………..

бобыль ево Тома Гаврилов 45

жена ево Матрена 30

 

 1. Ивань Осипов 30

братья

Козма 25

Вавила 22

жена ево Татяна 20

сынь их Павель 1 неделя

трети брать Улянь 12

матька их Дарка 70

дочери ее

Наста 17

Машка 13

 

 1. Ивань Василевь за пашпортом Ригскаго дворца 25

жена ево Марфа 18

паробакь Семень 35

жена ево Васича 30

бобыль ево Тома Гаврилов 45

жена ево Матрена 30

бобылка Пашка прашпортнои Ригскаго дворца 70

бобыль Федор Степанов 45

сыны

Маркь 14

Михаль 6

дочь Лукерья 4

матка Агафия 72

 

 1. Петрь Иванов убоги 50

сынь Демитри 20

жена ево Маря 20

сестра ево Матрена 16

швагирь его Трепарь 27

жена ево Кулина 17

бобыль Ивань Иванов 20

 

 1. Петрушка Тимофеев 25

матка ево Авдотя 80

бобыль Василь захожи з правинци Полотскои 40

жена ево Агата 30

сыны

Гаврила 12

Незирь 9

Павиль 6

брать ево Павиль 25

матка Авдотья 70

парабокь Илья Сергеевь 30

бобыль Прокофи Назаров 20

 

 1. Федорь Осиповь 60

жена Авдотья 40

сыны

Якупь 20

Никифорь 19

Хапка 6

Дочери

Марфа 17

Палагея 14

Авдотья 8

брать ево Ивань 80

паробакь Семень Петров 98

 

 1. Исакь Мокеевь 25

жена Матрена 20

сынь Устега 1

дочь Уляна 2

 

…………………………….988.lp……………………

 1. Мокеи Воилацовь убоги 80

сынь Трофимь 35

жена ево Катерина 22

сынь их Гриша 5

дочери

Авдеца 8

Лукерья 4

Федора 2

 

 1. Вдова Матрена Матвеева 40

сыны

Ивань 15

Иванка 9

зять их Андреи Иванов 20

жена его Анна 19

дочери

Авдотя 17

Домька 15

Авдотя 8

зять Апанась Карьнига 30

жена ево Мария 20

дочь их Катра 1 1/2

Бобыль Терен Семеновь 35

жена Ашуха 26

сынь Петрь 2

челядникь Федор Фоминь 37

Бобыль Савелеи Сергеевь 25

 

Итого м.59 ж.59

 

Деревня Окра

 1. Макьсим Прокопов 45

жена ево Дарья 50

пасанакь Денись 20

брать ево Семень 18

отець их Прокопь болнои 80

жена ево Авдотя 80

 

 1. Лушка Федоровичь 55

жена ево Федора 40

сыны

Анисимь 8

Филимонь 2

дочь Матрена 3

Парабокь Федоть 35

зять их Петрушка Емельянов 35

жена ево Анна 20

бобыль Амелька Семеновь 30

жена ево Катерина 20

сыны

Минка 6

Семень 2

Матвеи 20 недель

 

 1. Ивань Лементевь 49

жена ево Дарья 60

сынь Пантелеи 6

дочери

Анна 7

Варвара 3

…………………..989.lp……………………..

работникь Миронь 30

работница Иринья 25

бобыль Данила Иванов 30

жена Марья 35

сынь Артемь 7

дочь Федора 5

бобыль Федоть Афанасьевь 35

Наумь Астафеевь 40

Убогая Марфа 60

Убогая Марфа 69

сынь Василь 12

дочери

Варвара 20

Федосья 10

бобыль Яковь Митров 30

жена Анна 30

дочь Акулина 8

 

 1. Исакь Мининь 55

жена Ульяна 50

сынь Никонь 3

дочери

Василиса 8

Авдотья 7

матка Марфа 100

 

 1. Яковь Петровь 45 лет

Рижского дворца, а здесь находитца для торговых промысловь за пашпортомь, куда и подушные денги платить

жена Василиса 36 лет

сынь их Мина 5 лет

дочь Варвара 1 лета

сестра Иринья 12 лет

тетка Настаха 40 лет

шуринь Якимь Михаиловь 30

жена Дарья 25

брать Матфеи 26

бобыль Леонь Мининь 26

братья

Логинь 15

Федорь 12

сестра Марья 11

матка Авдотья 80

бобыль Парамонь Власовь 35

жена Матруна 30

бобыль Артеха Герасимов 43

жена Иринья 30

сынь Денись 5

дочь Анна 4

брать Василеи 27

жена Алена 26

работникь Гаврила 34

жена Авдотья 37

сыновья

Микита 6

Михаила 4

работникь Гаврила Ларионов 30

бобыль Фома Прокофьевь ушетши из Росии 6 леть 32

сестра Варуха 25

матка Марфа 90

………………………990.lp…………………….

племяница Ташка 10

бобылка его Дарья 76

бобылка друга Гашка 72

 

 1. Федула Павловь 65

жена Варуха 60

сынь Архипь 25

жена Гашка 21

сынь Лушка 17

сестра Афимья 26

сынь Авдоким 4

дочь Матрона 5

бобылка Палагея 50

дочь Фешка 7

 

 1. Антонь Павловь 62

жена Дунка 56

сынь Сергеи 5

дочь Ашуха 7

теща Марфа 86

бобыль Игнать 63

жена Авдотья 61

сыновья

Лазырь 15

Гриша 4

дочь Татьяна 30

пастухь Василь всего села 32

 

 1. Федоть Ивановь 110

сынь Сидорь 50

жена Федосья 40

дочь Василиста 1

бобыль Сидорь Амельянов 46

жена Анна 34

дочери

Марья 3

Марфа 12

бобылка Арина 52

сынь Ивань 10

дочь Варушка 11

 

 1. Иовь Климентьевь 56

жена Афимья 49

сыновья

Алисеи 8

Федоть 2

дочери

Палагея 11

Хавронья 1

братова Марфа 57

…………………………..991.lp…………………………

сынь Зенко 8

дочери

Катеха 12

Марья 11

Лушка 5

Дарка 3

 

 1. Ивань Климентьевь за пашпортомь рижскимь живеть 47

жена Устиха 37

сыновья

Сергеи 7

Федорь 5

Филипь 2

дочь Анна 8

 

 1. Ивань Климентьевь 36

жена Марья 27

дочь Алена 1

матка Марфа 95

 

 1. Яковь Яковлевь 41

жена Палагея 45

сыны

Петруха 11

Михаила 9

Иванка 18

Карнышь 7

Егорь 6

Семень 5

Савка 1/2

дочь Кушка 3

Андреи Федотовь 30

братья

Гришка 16

Сафронь 10

матка их Гашка 71

Бурлакь Савка Гаврилов 25

убогая Лукерья 73

сыновья

Назарь 27

Никифорь 13

дочери

Иринья 34

Прасковья 11

бобыль Никита Андреевь 67

жена Марья 41

сынь Андреи 19

жена Матрона 20

сынь Васил 9

Трафим 3

дочери

Лукерья 6

Ашуха 4

 

 1. Борись Микитин ушечи из Росии 6 леть 35

жена Федосья 26

сынь Микита 8 не

дочь Прасковья 7

 

 1. Никонь Радионовь 44

жена Агафья 30

сыны

Тимоха 7

Кирша 6

дочь Ашуха 9

………………………992.lp……………………….

брать Афремь 30

жена Иринья 25

брать Матфеи 20

сестра Марья 11

работникь Ивань ушечи с Росии 2 леть 60

сынь Алексеи 25

бобыль Андреи 40

жена Груня 25

сыновья

Микифорь 4

Филипь 1

 

 1. Янь Сломжинскии убогои

жена ево Марьяна 55

дочь Магдалина 8

бобылка Матрена 45

сыновья

Микита 1

Семень 7

пастухь Агеи 60

убогои Ивань Савельевь 49

жена Татьяна 40

дочери

Марья 15

Палагея 2

жебрачакь две Прасковя 36

дочь Катеха 10

другая Анна 27

дочь Агафья 2

 

Итого м.92 ж.87

 

Деревня Пратириха

 1. Афремь Кандрашекь калека савсемь 80

жена Акулина 75

сыновья

Лукашь 13

Мартинь 9

Семень 7

дочери

Татьяна 1

Кушка 2

 

 1. Гришка Афремовь 30

жена Фишка 30

сынь Якимь 3

дочери

Аксенья 6

Гашка 4

Татьяна 1/2

матка Андрея Авдотья 80

сынь Михалка 50

дочь Палагея 30

сынь Григореи 6

дочери

Иринья 13

Марфа 10

Ашуха 3

 

 1. Федоть Трафимовь 45

жена Матрона 30

дочь Палагея 1

Марфа вдова убогая 30

сыновья

Александра 10

Леонь 2

 

……………………….993.lp……………………….

 1. Кастянь Трафимовь 60

жена Иринья 50

сыновья

Андреи 22

Архипь 9

Авсеи 7

Степань 5

Амельянь 4

Карпа 2

дочери

Палагея 20

Авдотья 17

Матрона 15

Наста 2

 

 1. Демка Ивановь 80

жена Агафья 69

сыновья

Фома 50

Ивань 45

Кастекь 30

жена Праска 25

дочь Васиха 2

Демкина дочь Наста 53

 

 1. Пашка Андреевь 60

жена Авдотья 60

сыновья

Тимоха 20

Естеха 3

дочери

Маланья 17

Аксенья 10

Татьяна 4

 

 1. Мелентеи Осинов убогои

сынь Устинь 40

жена Анна 40

сыновья

Гаврила 15

Финага 6

Филипь 6

дочь Аксенья 20

 

 1. Агафья Арехова вдова 60

cыновья

Ивань калека

Андреи 23

Гриша 10

Степань 5

 

 1. Карныга Андреевь 60

жена Арина 70

сынь Марка 25

дочь Параска 15

бобыль Амельянь Пахомов 50

 

Итого м.34 ж.33

 

Деревня Дубали

 1. Какь Степановь 70

сынь Тимофеи 25

дочь Фишка 28

вынованка Салоха 18

брать Пашка 80

жена Салоха 70

работникь Лавринь 23

 

………………………….994.lp……………………..

 1. Спирка Петровь 60

жена Авдотья 50

сынь Микита 11

дочери

Авдотья 23

Гашка 15

Траска 9

 

 1. Агафья Мостиха вдова 80

сыновья

Пашка 30

жена Васиха 17

Семень 25

Андреи 20

Савка 15

 

 1. Гришка Москинь 45

жена Степанида 30

дочери

Дарья 3

Фишка 1

 

 1. Гришка Ульяновь 45

жена Ирина 40

сынь Федоть 5

дочери

Праска 12

Марфа 8

Гашка 1

 

 1. Гришка Федоровь 60

жена Степанида 25

сынь Федорь 5

дочь Василиса 3

теща Марфа 60

 

Итого м.15 ж.19

 

Деревня Скудра Колна

 1. Кромонова вдова 45

сыновья

Антонь 22

Петрь 20

Янь 15

Адамь 8

Андреи 6

Дорта 14

Маргита 12

Моря 10

 

 1. Кромонь Анцкиньць 49

жена Анна 39

сынь Андреи 21

выхованокь Микись 12

выхованка Маргита 11

 

 1. Якубь Кромонць 27

жена Маргита 23

сыновья

Ерь 6

Янь 3

Якубь 1

 

 1. Янь Нарытьць 52

сынь Якубь 14

дочь Мая 16

 

 1. Анць Кромонсь 47

жена Ильжа 36

сынь Мортушь 1

дочери

Аня 15

Маргита 12

Ильжа 10

…………………….995.lp………………………

Катра 9

Мая 5

паробокь Ерь 16

 

 1. Ерь Кромань 51

жена Крися 46

сынь Анкинсь 30

жена ево Мора 21

сынь их Ионь 1

сыновья Ера

Питерь 20

Матись 15

Андринь 8

Ера дочь Мая 10

 

 1. Якубь Брыць 56

жена Адя 50

сынь Ионь 37

жена Мора 30

сыновя Якуба

Микель 30

Антон 15

Андриуж 8

дочери

Аня 20

Илжа 11

сыны Иона

Якубь 5

Ионь 3

Езупь 2

Иона дочь Маргита 7

Мадалянсь вдовець нищеи и хворои 69 леть

 

 1. Мортушь Ракиж 50

жена Маргита 45

сыновья

1 Андрипь 30

жена ево Мая 28

2 сынь Ионь 25

жена Мора 23

3 Якубь 29

дочь Мортуша Аня 15

сыны Андрипа

Якубь 4

Питер 3

Антон 1

дочери Андрипа

Маргита 7

Мора 6

Илжа 5

 

 1. Якупь Ракшь 52

жена Мода 45

сынь Питерь 12

зять Андривь 30

жена Ильза 23

сынь их Антонь 1

дочь их Маргита 8

 

 1. Якупь Рапьша 49

жена Гапа 45

сыновья

Ионь 15

Питерь 12

Одумь 4

Антон 3

дочь Мода 3

 

 1. Ерь Рапша 36

жена Мая 26

сынь Ерь 8

дочери

Дорта 10

Мора 6

Илжа 4

Маргита 3

Аня 1

 

Итого м.49 ж.40

 

Деревня Эисаковь

 1. Анчь Еисакь 67

жена Маргита 59

сынь Ерь 36

жена Ильза 26

…………………………..996.lp………………………….

2 сынь Питерь 30

жена ево Мора 23

3 сынь Екупь 20

дочереи

Мая 23

Мора 14

Аня 11

сыны Ера

Ионикь 9

Питерь 4

дочь Ера Катра 1

Петра дочери

Маргита 2

Аня 1

 

 1. Питерь Еисакь 57

жена ево Мора 49

сыны Криштопь 25

жена Илзя 20

2 сынь Мортушь 12

Станиславь 6

Антонь 4

дочь Питера Катра 29

выхованка Ильжа 11

челядница Адя 30

 

 1. Питерь Еисакь 42

жена Маргита 39

дочери

Илжа 17

Катра 11

Мая 10

Аня 6

Грита 4

Мадаля 2

челядникь Одум 25

 

 1. Мортушь Еисакь 40

жена ево Мадаля 36

сыновья ево

Езупь 6

Ионь 2

дочери

Мора 12

Катра 7

Маргита 5

 

Итого м.16 ж.25

 

Деревня Кроманы

 1. Онтонь Кромонь 43

жена ево Аня 35

сыны

Ионсь 20

Андриус 15

дочери

Маргита 12

Мора 11

Крестина 9

Катра 7

Ильжа 3

 

 1. Бартель Кромань 43

жена ево Мая 46

сыновья

Езупь 10

Якубь 8

 

 1. Микель Кромань 50

жена Илжа 43

сыновья

Питерь 11

Якубь 8

Езупь 1

дочери

Маргита 6

Мода 5

Мора 3

Аня 1

 

 1. Андривсь Кромансь 32

жена Коча 30

сыновья

Мортушь 10

Матись 8

дочери

Мора 6

Аня 3

брать ево Ионь 50

жена ево Ильжа 60

 

 1. Мортушь Кромань 59

жена Ива 50

сыновья

Тадеушь 10

Сеимань 8

дочери

Маруся 10

Илжа 6

………………….997.lp……………………….

бобыль Тукишь 41

жена Мора 39

сынь Андрипь 4

дочери

Илжа 6

Аня 5

 

Итого м.19 ж.22

 

Деревня Утинов

 1. Ионсь Утинсь 59

жена Ильжа 50

сынь 1 Мортушь 34

жена Кача 26

сыны

Ерьсь 20

Питерсь 11

Андрифь 8

дочери Ионса

Маргита 10

Мора 9

Аня 21

 

 1. Якубь Утиньсь 48

жена Апа 41

сыны

Андрифь 9

Якубь 7

Мортуш 3

дочери

Илжа 13

Маргита 5

 

 1. Ерсь Утинсь 61

жена Мая 56

сыны Ионсь 27

жена Аня 20

Антонь 20

Андрифь 15

дочери Ера

Аня 18

Илжа 16

 

 1. Ерь Утинсь 16

мать ево Аня 45

дочь ее Мая 10

выхованка Мада 9

паробокь Гришка 32

 

 1. Питерь Утинсь 34

жена ево Прося 30

сынь Якубь 3

челядникь Филипь 30

 

 1. Мортушь Утинсь 35

жена Ада 30

сынь Езупь 2

 

 1. Питерь Утинсь 40

жена ево Мая 35

сынь Ионсь 4

выхованка Мая 13

мать Аня 60

 

Итого м.22 ж.20

 

Деревня Ветере

 1. Матись Ветере 56

сынь Якубь 33

жена Аня 30

2 сынь Онсь 15

дочери

Крися 20

Маргита 10

Дорта 5

сыны Якуба

Мортушь 5

Ерь 3

Ионсь 1

 

…………………………..998.lp…………………..

 1. Андриусь Ветере 48

жена Аня 41

сыны

Питерь 20

Ерьсь 15

выхованка вдова Моря 26

дочь у неи Ильжа 6

выхованекь Матис 40

жена его Аня 38

сыновья ево

Езупь 4

Матис 8

дочь Маргита 1

 

 1. Ерь Блаха 46

жена Дорта 41

сыновья

Андрифь 25

Питерь 20

Мочь 16

дочь Мора 18

 

 1. Степань Блуса 46

жена Аня 35

сыновья

Одумь 7

Ионсь 5

дочь Илжа 1

выхованка Аня 9

 

Итого м.19 ж.14

 

Деревня Пунцуля

 1. Якубь Наратышь 59

жена ево Мора 56

сынь 1 Мортушь 25

жена ево Маргита 23

сынь 2 Матис 20

дочь Маргита 9

Мортужа сынь Онтушь 1

челядница Аня 40

 

 1. Ерь Наратышь 40

жена Катра 39

сыновья

Мортушь 3

Ионсь 2

дочь Аня 6

 

 1. Ерь Пунцуль 59

сынь 1 Мортушь 30

жена Аня 29

2 сынь Ионсь 26

3 сынь Питерь 21

цурка Мая 15

Мортуша сыновя

Ионсь 4

Онтонсь 2

дочь ево ж Маргита 3

челядница Катра нища 30

 

 1. Ерка Пунцуль 26

брать ево Антось 10

Ионсь 6

сестры

Мая 20

Катра 12

Мора 8

мать их Коча 50

 

 1. Ионсь Пунцуль 51

жена Аня 49

сыновья

Мортушь 9

Питерь 6

дочери

Маргита 10

Мая 1

челядникь Бернь 15

 

 1. Ионсь Стыкуць 40

жена Илжа 36

сынь Ерсь 9

дочь Мора 4

 

Итого м.22 ж.19

 

……………………………..999.lp…………………….

Деревня Нарташи

 1. Андреи Заринь 48

у него жена Катра 40

у них сыновья

Мортушь 15

Ерсь 13

дочери

Катра 9

Мора 8

Аня 6

Маргита 4

Грита 2

Мадаля 1

 

 1. Ионсь Ветера 40

у него жена Мая 39

у них сыновья

Питерсь 9

Андресь 8

Ионсь 6

Ерсь 2

брат Иониса Питерсь 30

у него жена Грита 28

у них сынь Антонь 1

 

 1. Микаль Наротець вдовець 56

у него сыновья Мортушь 23

у него жена Мора 20

2 сынь Ерсь 30

у него жена Дорта 28

у Мортуша сыны

Андреи 6

Екуб 4

Ерсь 3

у Ерса сыны

Адамь 6

Мортушь 4

Екуб 3

дочь ево Ильза 2

выхованекь Ионь 8

 

 1. Янь Заринь 30

у него жена Мода 26

у них сынь Мортушь 1

дочь Мора 2

у Ионе брат Одумь 15

мать Мора 51

 

 1. Ерсь Узолинь 51

у него жена Мадаля 46

у них сыновья

Иочь 8

Бартушь 5

Антушь 2

дочери

Аня 15

Ильза 7

мать их Ання 70

……………………….1000.lp…………………..

Итого м.27 ж.19

 

Деревня Савши

 1. Бренчь Саушь 57

у него жена Аня 52

у них сыновья

Питерь 31

Мортушь 20

Ековь 10

дочь Катра 22

 

 1. Бернись Дукта 49

у него жена Мора 40

у них сыновья

Матись 19

Мортушь 6

дочери

Ерда 16

Анна 9

 

 1. Ерсь Дутка 26

у него жена Мора 33

у них сынь Питерсь 6

дочь Катра 3

 

 1. Мочь Етка 29

у него жена Аня 26

у них дочери

Маргита 2

Мора 1

 

Итого м.10 ж.10

 

Деревня Геков

 1. Матис Гекь 31

у него жена Ильза 19

у них сынь Ионь 6

2 сынь Екупсь 4

3 Онтусь 1

дочь Мора 5

выховань Матись 15

выхованка Катра 20

челядникь Ионсь 15

здолникь Микелсь 30

у него жена Агрита 21

у них сыновья

Мортушь 7

Иозефь 1

дочь Маргита 6

бобыль Ионсь 40

у него сынь Андресь 12

дочери

Мадаля 20

Мора 2

мать Матиса Анна 70

 

Итого м.11 ж.8

 

Деревня Спичеловь

 1. Криштофь Спичель 49

у него жена Аня 48

у них сыновья Ерсь 30

у него жена Мора 26

2 сынь Андресь 28

у него жена Мадаля 26

3 сынь Ионь без ума 27 лет

4 сынь Питерь 15

5 Иозефь 10

………………………1001.lp…………………..

у Криштопа дочери

Адея 15

Маргита 14

выхованка Онужа 6

у Андрея сыны

Мортушь 1

Игнатеи 1

 

 1. Федорь Гаранчарь 40

у него жена Наста 39

отець ево убогь Максим 60 лет

у него сынь Максим 30

дочери

Варка 12

Анка 10

Крися 8

Алена 4

 

 1. Лукашь Горенчарь 27

у него жена Крися 28

у них сыновья

Мартин 7

Петрь 3

Василь 1

дочь Ильза 11

дед Лукаши Ионикь 69

 

 1. Еким Бурса 49

у него жена Марьяна 46

у них сыновья Амельянь 30

у него жена Наста 29

2 сынь Кирила 17

дочь Пуся 18

у Мельяны сыновья

Петрь 4

Янка 2

Лавринь 1

дочери

Федора 9

Мая 5

Катрина 3

 

Итого м.20 ж.19

 

Деревня Бронков

 1. Андреи Девкь 46

у него жена Мария 46

у них сынь Екуб 8

дочери

Ильза 12

Ивва 9

Заппа 6

Грита 4

Мадаля 1

зять Екуб 20

у него жена Мора 19

у них сынь Мортушь 2

дочери

Катра 5

Ання 1

у Мареси дочь Крися 5

 

 1. Мортушь Бронка 30

у него жена Ильза 29

дочери

Маргита 7

Дорта 3

Катра 1

бобыль Ерь Восла 30

у него жена Мора 36

дочь Ильза 12

 

 1. Ерь Богдань 40

у него жена Маргита 39

у них сыновья

Андреи 10

Якубь 4

Питерсь 1

дочери

Катра 6

Мора 3

у Ерья отець Екуб 60

 

 1. Ивань Петровь 31

у него брать Парфень 52

у него жена Марья 40

дочери

Грутка 7

Астаха 5

Прасковья 2

Авдотя 1

 

………………………..1002.lp……………………..

 1. Ионь Бадунсь 36

у него жена Мора 40

у них сынь Мортушь 13

дочери

Маргита 11

Катра 5

Дарта 3

мать Иони Адея 80

 

 1. Мортушь Бадунь 35

у него жена Адея 31

у них сыновь

Питерь 12

Андресь 11

Ерсь 6

Екуб 4

дочери

Маргита 5

Ильза 3

Мадаля 2

Ання 1

 

 1. Кузма Апонов 40

у него жена Ання 41

у них сынь Микаль 5

дочери

Палашка 8

Варатка 3

бобыль ево Гарасим Иванов 20

 

Ионсь Богдань 36

у него жена Ильза 32

у них сыновья

Ерсь 8

Езупь 6

дочь Мая 8

 

Итого м.26 ж.39

 

Деревня Кабулнишки

 1. Матись Гравба 31

у него жена Ання 26

у них дочери

Ильза 7

Мора 4

выхованок Криштопь 7

мать ево Катра 20

брат Матиса Питерь 50

челядница Агата вдова 30

у нее дети

Ерка 8

Ионикь 6

 

 1. Криштопь Бадунь 30

у него жена Ильза 30

у них сыновья

Питерсь 7

Адумь 5

 

 1. Терех Михаиловь 28

у него жена Наталья 26

у них сынь Архипь 1

дочери

Палашка 7

Матрошка 5

брат Тереха Лавринь 20

 

Итого м.11 ж.9

 

Деревня Межевеков

 1. Мортушь Бужолунь вдове 58

у него сыновья Екуб 40

у него жена Мая 39

у них сыновя Мортушь 30

у него жена Ильза 29

у Екуба сыновья

Питерь 7

Антонь 8

Мартин 3

……………………….1003.lp……………………

4 сынь Иозефь 2

дочь ево Анна 1

выхованка Ильза 6

 

 1. Андреи Узолень 31

у него жена Мая 30

у них сынь Матись 7

дочь Ильза 6

паробокь Ионь 30

 

 1. Бернь Узолинь 40

у него жена Мора 40

у них сыновья

Ерь 7

Матись 5

дочь Ильза 8

мать их Ання 70

 

 1. Ионь Узолень 30

у него жена Ання 26

у них сынь Ерсь 3

дочь Ильза 5

 

 1. Аньчкинь Декись 42

у него жена Катра 40

у них сынь Екуб 10

дочери

Ання 8

Мадаля 6

 

 1. Ерсь Гекь 27

у него жена Маргита 26

у них сыновья

Андресь 10

Екуб 6

Матись 4

Питерь 1

дочь их Мадаля 8

 

 1. Екуб Гекишь 32

у него жена Мадаля 28

у них сыновь

Ионь 12

Андрусь 6

Питерь 4

дочери

Ання 8

Катра 6

Ильза 4

 

 1. Армень Гекишь 52

у него жена Мадаля 50

у них сыновья Ионь 21

у него жена Мода 20

у Армена сынь Екуб 10

3 сынь Ерь 8

 

 1. Мортушь Гекишь 39

у него жена Ильза 30

у них сынь Гасперь 5

дочери

Мадаля 7

Катра 20

Мая 1

 

 1. Екубь Гекь 41

у него жена Катра 40

у них сыновья

Мортушь 8

Андресь 6

дочери

Катра 4

Ильза 3

 

Итого м.35 ж.28

 

……………………………1004.lp………………….

Деревня Спителовь

 1. Антонь Лаздовскии 31

у него жена Ання 26

выхованокь Петрь 10

работники

Трапонь 53

Якубь 31

бобылка Мора 40

у нее дочь Ання 15

 

 1. Питерь Мурань 49

у него жена Мая 48

у них сыновья Питерь 26

у него жена Грита 26

у Питера сынь Ерь 29

у него жена Ильза 25

у них сыновья

Матись 6

Мортушь 1

выхованка Мора 8

здолникь Микель Богдан 50

у него жена Катра 48

дочь Анна 8

 

 1. Ивань Петровь 29

у него жена Маргита 30

и них сыновья

Питерь 9

Ионь 4

 

 1. Иозупь Лаздовскии 38

у него жена Мора 29

у них сыновья

Одум 6

Мортушь 3

дочь Маргита 1

 

 1. Алекся Борьткевичь 38

у него жена Магда 35

у них сыновья

Криштофь 10

Иозефь 6

Мартинь 1

 

Прокопь Борьткевичь 43

у него жена Крися 36

у них сыновья

Ереи 8

Иозефь 6

Петрь 1

дочери

Марися 4

Катра 2

 

Итого м.24 ж.16

 

Деревня Питеровь

 1. Ерсь Питерь 50

у него жена Мора 40

у них сыновья

Ионь 11

Мортусь 9

Одумь 5

Иозефь 5

Якубь 3

Андреи 1

дочери

Мора 8

Ивва 6

 

 1. Питерь Спитель 46

у него жена Мая 30

у них сыновья

Ионь 13

Мортушь 12

Екуб 9

Андрекь 4

Василеи 1

дочери

Ильза 8

Катра 5

 

………………………1005.lp………………

 1. Ионь Ветерь 40

у него жена Катра 30

у них сыновья

Антушь 9

Адамь 7

Андреи 6

Якубь 2

Питерь 1

дочь Ання 18

 

 1. Стефань Шеткевичь 40

у него жена Катерина 39

браты ево

Якуб 25

Василеи 23

Адам 20

Антонеи 18

Иозефь 10

у Степана сынь Андреи 5

дочь ево Марися 4

у Стефана мать Анна вдова 65

бобыль Марко Аксенов 60

челядница Анна 25

у бобыля сынь Сидорь 13

 

Итого м.28 ж.12

 

Деревня Салдовь

 1. Якуб Салда 89

у него жена Мая 66

у них сыновья Антонеи 31

у него жена Ильзбета 28

2 сынь Адамь 28

у него жена Марися 26

дочери Екуба

Марьяна 20

Ядвига 10

у Антонея сынь Иозефь 6

дочь […] 5

Мартинь Салда 32

у него жена Форьяна 32

у них сыновья

Адам 12

Иозефь 8

Антонеи 7

Франчишек 1

дочери

Магдалена 6

Крестина 2

у Мартина сестра Катерина 25

 

 1. Андреи Салда 31

у него жена Ильзбета 26

у них сыновья

Янь 6

Якуб 2

мать Андрея Мора 60

 

 1. Антонь Бадунь 30

у него жена Полеша 29

у них сынь Антонии 10

дочери

Ильза 4

Марьяся 1

работникь Стефань 40

 

 1. Адам Дашкевичь 55

у него жена Барбуля 46

дочери

Евва 6

Естина 3

работница Анна 17

 

 1. Игнатеи Рогиньскии 46

у него жена Анна 40

у них сыновья

Аньтеи 10

Иоаннь 3

дочери

Катерина 5

Магдалена 2

……………………..1006.lp……………………..

бобыль Янка 47

у него жена Агата 48

у них сынь Андреи 10

дочери

Ильзбета 5

Дорта 1

 

 1. Катра вдова 30

дочери

Маряся 15

Анна 10

Агата 6

Наста 4

Мора 3

Маргита 1

выхованок Антонь 10

 

 1. Ионь Утань 30

у него жена Ильза 29

у них сынь Акуб 1

дочь Елена 15

 

 1. Петруха Яхно 80

у него жена Авдотя 70

у них сынь Иосифь 46

у него жена Елена 50

у них сыновья

Савва 10

Андреи 1

дочери

Федосья 6

Степанида 4

у Петра сестра Пашка 12

работникь Федуль 20

 

 1. Никита Петровь 50

у него жена Гашка 30

у них дочери

Ульяна 12

Анна 10

Агрипина 6

Дунка 1

дети

Архипь 7

Петрушка 5

Тимошка 2

 

 1. Ивань Клементьевь 60

жена Лукерья 49

у них сыновья

Ивань 25

Василь 5

Дорофеи 3

дочери

Катерина 22

Мавра 18

Кристина 15

Агафья 8

бобыль Поташь 20

у него мать Авдотя 60

бобыль Кузма Борткевичь 55

у него жена Анна 40

дочери

Кастулка 16

Ража 14

 

Итого м.40 ж.54

 

Деревня Щедронки

 1. Петрь Щедронокь 90

у него жена Акулина 69

у них сынь Абросим 50

у него жена Ашуха 30

у них сынь Ивань 5

дочь Марья 7

выхованка Ханна 7

 

 1. Василеи Ивановь вдовець 50

у него сестра Пашка вдова 60

у нее сыновья

Ивань 10

Трофим 4

Федорь 1

дочери

Крестина 12

Марья 11

Авдотя 9

заботник Микель Никифоровь 12

 

……………………….1007.lp……………………….

 1. Василеи Щедронок 44

у него жена Афимья 40

у них сынь Алексеи 7

дочь Степанида 1

 

 1. Фромка Щедренокь 55

у него жена Марфа 45

у них сыновья

Трофимь 9

Кузма 7

дочь Марья 11

работникь Сидорь 30

 

Еремеи Глухованов 33

у него жена Федосья 25

у них сыновья

Никита 2

Тарась 1

брат Еремея Борись 20

бобылка Марья вдова 40

дочь ее Нешка 10

у нее сыновья

Алекса 10

Естифеи 9

онои бобыль Еремеи зашетшеи изь Росии Новогоротскаго уезду вочины Колеги Економии погосту Семеновскаго деревни Иоминць, которои желает в Росию, а жительство имеет 3 лет в Полше

 

 1. Михаила Павловь 45

у него жена Авдотя 30

у них дочери

Катерина 6

Катеха 2

бобыль Трофим 70

у них сыновья

Артеха 14

Агофон 12

брат ево Асташь 30

у него сестра Ненила 40

 

 1. Мернуха Павловь 41

у него жена Матрона 31

у них дочери

Марфа 3

Авдея 1

Фавроня 1 ½

бобыль Филипь 50

у него жена Дарья 30

у них сыновья

Сергеи 10

Федорь 1

дочери

Матрона 12

Лушка 5

у бобыля сестры

Марфа 18

Дарья 15

 

 1. Акинтеи Емельяновь 20

2 брат Семень 7

сестра их Пелагея убога 15

у них мать Авдотя вдова 50

работник Герасимь Ивановь 25

 

Итого м.32 ж.29

 

Деревня Зугузница

 1. Янь Боленонакь 39

у него жена Креся 30

………………………………1008.lp…………………..

у них сыновья

Андреи 15

Мартинь 2

дочери

Анна 12

Наста 8

Маргита 4

 

 1. Петрь Боланенокь 76

у него сынь Тихонь 47

у него жена Марьяна 40

выхованокь Николаи 20

у Тихона дочери

Агата 13

Альзута 9

Магда 6

Дарка 4

Катра 5

 

 1. Ильешеса Ми_ _ _ 42

у него жена Палашеса 40

у них сынь Акишь 1

 

 1. Ерь Шастакь 45

у него жена Маргита 31

у них дочери

Ильза 4

Дорта 3

бобыль Михаль Казаченок 30

у него жена Наста 29

у них сынь Янка 17

дочь Марьяна 12

 

Итого м.11 ж.16

 

Деревня Вуроновь

 1. Андреи Вуронь 30

у него жена Мая 20

у него братя

Ионсь 32

Екуб 20

Берчь 17

Екуб 4

Бренчь 2

у Андрея сынь Иозефь 2

дочь ево Ильза 4

выхованокь Ионсь 7

выхованка Алеся 14

мать Андрея Адея 52

у нее дочь Катра 17

 

 1. Степань Клуча 35

у него жена Мора 34

у них сыновья

Якуб 6

Ерсь 3

 

 1. Мора Моранова вдова 50

у нее брать Ерь 30

у него жена Мора 20

брат ево Мортушь 24

Антонь 19

у Ерья сынь Иозефь 1

у Моры дочери

Ання 21

Маргита 15

выхованок Мортушь 9

 

…………………………1009.lp……………………..

 1. Мочь Леитунь 53

у него жена Мора 50

брат ево Ерсь 60

у него жена Ильза 45

2 брат Ионсь 32

у них сыновья

Мортушь 12

Адам 9

Питерсь 6

Ионсь 5

Якубь 3

Ерсь 1

у него дочери

Мода 21

Мора 12

Маргита 9

Мадаля 1

 

 1. Андрекь Кальпь 26

у него жена Марьгита 22

у него брат Ионь 40

у него жена Мора 24

2 брат Мортушь 20

Андрея сыновья

Ерсь 8

Ионсь 5

выхованокь Мортушь 9

Андрея мать Бося 65

у нее дочь Анна 22

работникь Андресь 15

Мая Овьзенева вдова 45

у нее сыновья

Екуб 9

Ионь 12

Андреи 3

работникь Ионь 30

 

 1. Левонь Шепкевичь 50

у него дочери

Ання 21

Маргита 15

Мора 8

Ильза 3

Катра 2

 

 1. Екуб Дануль 50

у него жена Дорта 30

дочь их Ильза 21

выхованокь Мортушь 22

выхованка Аня 9

 

 1. Питерь Мурансь 60

у него жена Аня 50

у них сыновья Бричь 30

у него жена Мора 20

Антонь 16

Ивань 13

Ерсь 9

Павель 7

Андреи 6

дочери

Ильза 4

Катра 2

выхованка Ання 6

 

…………………………..1010.lp……………………..

 1. Ионь Еисакь 40

у него жена Дорта 35

пасынокь Андреи 20

Иони дочь Мода 6

работникь Микась 20

работница Мора 23

работникь Ерсь Касевичь 18

 

 1. Брыць Мурань 60

у него жена Ильза 40

у них сыновья

Питерь 7

Андреи 4

Ионь 1

дочери

Маргита 18

Мора 13

Адея 10

Мая 8

 

 1. Тимоха Кленовскои 30

у него жена Катра 24

у них сыновья

Антонь 6

Ионь 4

дочь Марьгита 8

выхованка Алена 12

паробокь Мочь 13

 

 1. Питерь Ракута 80

у него жена Агата 60

у них сынь Ионь 20

дочь Дорта 16

пасынокь Иончь 18

 

 1. Ерсь Пунепь 30

у него жена Катра 23

у них сынь Ерсь 3

дочери

Ання 9

Мая 8

Мадаля 5

 

Итого м.63 ж.51

 

Деревня Долмонова

 1. Мошь Дылмонь вдовець 80

у него сыновья Питерь 40

у него жена Мая 30

2 сынь Мартинь 25

3 Мочь 15

у Петра дети

Матись 8

Адам 1

выхованка Катра 8

 

 1. Мортушь Дылмань 50

у него жена Мая 30

у них сынь Семень 4

дочь Катра 6

сестра ево Мора 50

бобыль Ионь Леитан 30

у него жена Ильза 20

дочь их Анна 3

 

………………………….1011.lp……………………

 1. Ионсь Дисмансь 25

жена Аня 20

сынь Ерь 2

цурка Катра 1

выхованекь Юрсь 12

мать их Баба 70

 

 1. Ионсь Лея 60

жена Катра 50

сынь Мартушь 13

дочь Ильжа 12

мать Мора 80

 

 1. Мочь Митенчь 40

жена Адя 25

цурки

Катра 11

Аня 3

Маргита 1

выхованекь Онтонць 6

паробекь Ионсь 15

 

 1. Ионсь Дутка 50

жена Мора 57

сыновья

Якубь 10

Екубь 8

Матис 2

дочь Дорота 1

 

 1. Онтушь Лицвинсь 50

жена Мора 40

сыновья

Ерсь 20

Онтуш 14

дочери

Мора 8

Аня 5

 

 1. Бернь Гришкансь 70

жена Мая 45

сынь 1 Андрифь 25

жена Катра 20

сыновья Берня

Ерсь 20

Мортушь 15

дочь Маргита 10

Андрива сынь Иозебь 1

выхованекь Мортушь 8

бобылка Алена 15

 

 1. Ионсь Ливинсь 27

жена Коча 24

дочь Ильжа 1

 

 1. Андрусь Гришань 25

жена Мора 23

сыновья

Мортушь 3

Ионсь 1

Андрева брат Ионсь 20

еще брат Бернсь 18

мать их Аня 60

 

 1. Ионсь Киузма 40

сыновья ево

Якубь 15

Ионць 18

дочь Маргита 6

мать их Аня 56

 

 1. Мортушь Дындань 30

жена Ильжа 20

сыновья

Андрусь 6

Одумсь 3

дочери

Мора 2

Катра 1

 

 1. Бернь Меерсь 40

жена Мора 40

сынь Одум 8

выхованка Марянна 8

 

 1. Юрсь Меерь 36

жена Мая 25

сынь Ионсь 6

дочь Мора 2

 

…………………………1012.lp……………………

 1. Андреусь Меерсь 30

жена Аня 20

мать Мая 60

девка работница Мода 12

 

 1. Якубсь Бындансь 40

жена Аня 50

работникь Мортушь 30

работница Ильжа 12

 

 1. Ионсь Курпениксь 30

жена Адя 25

сыновья

Мортушь 6

Микелсь 1

матька Боба 60

паробница или приимышка Катра 3

 

 1. Ионсь Курпеникь 60

жена Аня 50

сыновья

Ерсь 23

Мортушь 15

дочери

Мора 12

Маргита 10

 

 1. Анчь Личавинсь 40

жена Мора 30

сынь Матись 6

дочери

Илжа 15

Аня 2

бобыль Якуб 70

жена Мора 20

выхованка Аня 9

 

Итого м.58 ж.55

 

Деревня Дутково

 1. Ерьсь Дутка 50

жена Мода 25

сыновья

Андрусь 26

Ионсь 24

Ионикь 1

пасербица Катра 22

выхованка Мая 12

 

 1. Питерь Бита 50

жена Маргита 40

дочь Мора 15

выхованець Петерь 20

выхованка Мора 7

 

 1. Анчь Бите 40

жена Аня 40

выхованекь Ионсь 15

выхованка Илжа 5

челядница Аня 12

 

 1. Ионсь Ченчукь 40

жена Аня 30

сыновья

Андривсь 10

Матись 8

дочери

Ильжа 6

Аня 3

Мора 1

 

 1. Филипь Чернявски 40

жена Зося 30

сыновья

Ионсь 20

Якубсь 6

дочери

Еста 13

Катра 12

Мадаля 10

 

 1. Базыл Чернявскои 60

жена Марися 60

дочь Наста 11

зять Лукушь Шубаловски 20

жена Магдуся 20

 

……………………1013.lp…………………….

 1. Лавринь Турковски 30

жена Анна 20

сыны

Францышек 7

Лукашь 5

Микель 1

дочь Морка 9

 

 1. Ионь Блука 40

жена Аня 50

сынь Мортушь 15

зять Крустучь 20

жена ево Мадаля 15

дочь Ильза 1

 

 1. Андривь Блука 40

жена Мора 30

выхованокь Андрусь 10

выхованка Маргита 8

 

 1. Мортушь Дукта 60

жена Мадаля 46

сыновья

Онтонсь 16

Матись 8

Качуль 3

дочери

Мора 10

Ана 9

Катра 7

 

 1. Ионсь Румшань 50

сынь Петерь 11

дочери

Мая 20

Мора 14

Маргита 8

паробокь Сопонь 20

 

 1. Ерь Римшань 45

жена Борбула 50

сыновья

Ионь 11

Бричь 7

Ерсь 1

дочь Аня 4

работникь Андривсь 20

челядница Маргита 8

 

 1. Бречь Рымшань 40

жена Аня 30

сыновья

Андривь 15

Якубь 12

Онтушь 10

Езупь 5

Питерь 2

челядница Мая 20

другая Ива 15

 

 1. Ионь Дутка 32

жена Апа 40

дочери

Ильза 8

Аня 5

братья Иона

Андривь 20

Ионсь 9

Якубь 2

бобыль Трафим 93

жена Авдотья 51

сынь Михал 15

дочь Марья 20

 

 1. Микчь Дутка 20

жена Мора 20

брат ево Стопонь 15

 

 1. Питерь Тукишь 30

жена Аня 20

сынь Питерь 1

цурка Мадаля 5

выхованка Алена 15

челядница Маргита 10

 

 1. Якубь Касевичь 30

жена Авдотца 20

дочь Мора 1

пасербь Юрсь 16

мать их Катра 80

 

Итого м.55 ж.53

 

Деревня Андинов

 1. Андрифь Андись 80

сынь Ерсь 33

жена ево Мая 30

………………………1014.lp………………….

2 сынь Марцынь 27

жена Аня 20

3 сынь Анчь 26

жена Дорта 20

4 сынь Питерсь 20

дочери Андрифа

Мая 20

Мора 15

Баба 10

сынь Ера Марцынь 10

сынь Мартына Езупь 3

сынь Анча Андрифсь 1

 

Итого м.8 ж.6

 

Деревня Быковка

 1. Антони Лапечевичь 50

жена Авдунь 30

сыновья

Янь 11

Винценти 7

Станислав 3

дочери

Магдалена 9

Розалия 1

отець их Апанась хворои 89 лет

паробокь Янь Лиоцеиовь 18

 

 1. Якубь Андинчь 60

жена Кася 30

сынь Янько 1

дочь Констанцыя 5

отець их Бернь 80

 

 1. Игнашь Хведуловичь 40

жена ево Прасковья 30

сынь Мацеи 10

дочь Ирина 14

 

 1. Мацеи Лашечински 60

жона Ганка 40

сыновья

Станислав 20

Иозевь 7

 

Итого м.13 ж.8

 

Деревня Ракушки

 1. Максим Ульяновь 60

жена Матрена 60

сыновья

Парша 33

Ханка 31

Ивань 15

дочери

Анна 30

Авдоца 28

Васиха 12

челядница Анна 30

 

 1. Хвядуль Ульянов 50

жена Матрона 60

сынь 1 Феклисть 25

жена его Степанида 26

2 [и] 3 сыны Игнацеи [и] Ивань двоини 1

дочери

Анна 22

Марфушка 19

мать Федулы Груня 98

 

 1. Федорь Слемень 60

сынь 1 Церехь 25

жена Наталька 30

сынь 2 Микиферь 12

дочь Татьяна 40

Церехи сыновя

Михаило 6

Ивань 2

дочь Церехи Анна 5

 

Итого м.13 ж.13

 

…………………………1015.lp…………………….

Деревня Пирогишки

 1. Калина Ивановь 60

жена Анна 60

сынь Гржореи 20

дочь Гашка 15

племянникь Афремь 25

 

 1. Лазырь Калиновь 45

жена Акулина 45

сыновья

Архипь 13

Миронь 11

Марфеи 8

Макеи 6

дочери

Лушка 8

Гашка 1

 

 1. Филипь Калиновь 30

жена Анна 30

сыновья

Ивань 8

Ефимь 6

 

 1. Кирила Калиновь 32

жена Фишка 32

сыновья

Агеи 5

Гаврила 3

дочь Дарка 1

 

 1. Сидорь Петровь 79

сыновья

Григореи 45

жена Груня 40

Сенка 22

сынь Семень 2

Терехь 7

Прасковья 5

Тимофеи Афонасовь 40

жена Катерина 25

сыновья

Иотька 3

Федоть 5

Терехь 1

 

Итого м.23 ж.11

 

Деревня Ольбуха

 1. Ивань Усачь 80

жена Авдотья 90

сынь Петруха 50

жена Катеха 45

сынь Осипь 45

жена Пушка 30

сынь Захарь 35

жена Гашка 25

сынь Кузма 20

дочери Петрухи

Ашуха 10

Марфа 8

дочь Осипа Зеха 10

дочь Захара Дунка 2

 

 1. Галашка Семеновь 60

жена Катерина 46

сынь Антонь 25

дочь Анна 20

Галашки брат Федорь 46

жена Пашка 30

сыновья

Семень 1

Павель 4

Агафонь 3

Ивань 1

дочери

Дунка 12

Анна 7

Федора 4

бобылка Устина Семенова 70

сынь Петрокь 21

 

Итого м.13 ж.15

 

……………………………….1016.lp………………………..

Деревня Андыневь

 1. Янь Андынь 30

жена Мода 30

сынь Томашь 3

дочери

Маия 4

Катра 1

матка их Анна 60

 

 1. Томашь Дакуть 60

сынь Лаврень 20

 

 1. Ануфреи Тямекь 60

жена Анна 60

сыновья Гришка 20

жена Матрона 30

сынь Ануфреи 15

жена Палагея 14

сыновья

Марка 15

Абрамь 11

дочери

Дарка 12

Устиха 10

Гришка сыны

Мацеи 2

Ильешка 4 не

дочь Дарка 3

 

 1. Ерсь Тукишь 70

сынь Янь 50

жена Катра 30

сыновья

Езупь 10

Янь 3

Дочери

Моря 12

Маргута 8

работникь Семень 60

жена Моря 40

 

 1. Андреи Тенасим 50

жена Мадыля 50

сынь Мартушь 25

жена Анна 30

сынь Андрея Мартушь 1

сестра его Катра 10

 

 1. Гришка Голубь 60

жена Прося 50

сынь Янка 30

жена Анна 30

сынь Михась 8

дочь Марья 10

дочери Янки

Агата 4

Проска 3

пасынокь Дмитрокь 3

работникь Янка 15

 

 1. Антонь Писоревичь 50

жена Катерина 25

сыновья

Янка 11

Езовь 3

Якубь 1

дочь Ева 9

 

 1. Янка Писоревичь 60

жена Авденя 60

сыновья

Миколаи 10

Тумашь 8

дочери

Алена 9

Марта 6

 

 1. Гаспарь Голупь 20

брать Антонь 15

сестра Устина 10

матка Талешка 60

бобыль Амелька 30

жена Палеша 30

сыновья

Якубь 5

Алекса 2

дочь Катерина 7

 

 1. Миколаи Какашенокь 40

жена Прося 30

сыны

Алексеи 15

Янка 8

Степань 4

дочери

Агата 13

Наста 9

Луцыя 6

 

…………………………….1017.lp……………………..

 1. Данила Теплекь 40

жена Марфа 40

сыновья

Никифорь 10

Дмитрокь 6

Ивань 1

дочери

Хима 9

Катеха 8

Анка 5

Арина 4

 

Итого м.44 ж.40

 

Деревня Асташова

 1. Антонь Куика 60

жена Ильжа 50

сыновья

Якубь 30

Андреи 15

Антонь 1

дочь Морка 15

выхованки

Настасья 8

Маия 1

пачерица Моря 20

 

 1. Янь Куика слепыи

жена Ильжа 70

сынь Андреи 40

жена Дорта 50

выхованокь Матысь 8

 

 1. Ерь Калпь 60

жена Катра 50

сыновья

Антонь 30

Ерь 20

дочери

Ильжа 15

Марьгита 7

бобыль убогии калека

сыновья

Герасимь 17

Михаила 13

Федоть 9

Михалка 7

 

 1. Василь Рагуцкии 40

жена Морка 35

дочери

Катруся 2

Крыся 10

 

 1. Юрь Ивановь 55

жена Федосья 45

сыновья

Ермоха 4

Лаврень 1

дочь Ганша 1

 

 1. Трифомь Кириловь 50

жена Хавронья 23

сынь Осипь 4

бобылка Катрена 28

 

 1. Ивань Трифанов 45

жена Дарка 30

сыновья

Андреи 4

Ивань 2

дочь Аксенья 15

матка Иринья 60

 

 1. Маркушь Григорьевь 50

жена Аршуха 40

дочери

Фекла 7

Иринья 5

братья Мартуша Ионь 25

Тошка 40

жена Анна 30

дочери

Гашка 7

Авдотья 4

матка Аксенья 80

дочь Алена 26

работникь Максим 20

 

 1. Андреи Макешовь 40

жена Авдотья 31

сыны

Ермакь 8

Тришка 2

 

Итого м.29 ж.29

 

…………………………….1018.lp……………………..

Деревня Румакова

 1. Федорь Григорьевь 70

жена Марья 40

сынь Кузма 40

жена Матрона 30

сынь Карнуха 15

дочь Наста 17

дочь Кузмы Катеха 3

выхованка Маланья 3

 

 1. Тимошка Ивань 40

жена Ганка 50

сыновья

Степань 10

Егорь 7

Трошка 4

дочери

Дунка 13

Груня 2

 

 1. Ротька Душенькинь 70

жена Авдотья 60

сынь Макеи 13

дочь Мафья 15

выхованка Степанида 13

 

 1. Ивань Иванов 50

жена Матрона 40

сыновья

Масеи 3

Фока 1

дочь Палагея 8

выхованка Дарья 15

убогои Степань калека

 

 1. Яковь Ивановь 40

жена Матреха 30

сынь Исакь 4

дочери

Фекла 8

Васиха 1

отець Ивань убогии

бобыль Василь Филиповь 17

Анисимь Захаренокь 17

 

 1. Ивань Васильевь 100

сынь Максимь 40

жена Фишка 20

сынь Петруха 25

Максима сынь Егорь 7

дочери

Домка 3

Федора 1

бобыль Лазарь Лупанов 60

жена Федосья 40

сыновья

Василь 16

Дмитрокь 14

Семень 12

Михаила 7

Федорь 4

дочь Палашка 2

убогии Ивань Савельевь калека

жена Татьяна слепа

 

 1. Асташь Филиповь 60

жена Сонка 40

сынь Ивань 4

дочь Фекла 2

бобыль Федорь Пракопов 30

бобылки две Матрона 25

дочери

Федора 5

Ашуха 2

Алена 30

убогии Матвеи

 

Итого м.28 ж.28

 

………………….1019.lp………………….

Деревня Сомникова

 1. Авдеи Васильевь 83

жена Анисья 69

сынь Матеи 52

жена Дарья 40

сыны

Афонась 1/2

Никита 10

Лазырь 8

выхованка Матрона 26

бобыль Федорь Афрамеевь 30

жена Матрона 26

сынь Антонь 1/2

 

 1. Сидорь Яковлевь 60

жена Прасковья 50

брать Ивань 50

жена Машка 25

брать Петруха 36

Естифеи 30

сестра Катерина 32

сынь Ивана Степка 1

дочери

Гушка 15

Варушка 8

племянники

Амось 20

Ивань 8

 

 1. Терехь Сальвеевь 80

зять Естифеи 56

жена Анна 30

сыновья

Афанась 8

Савка 7

дочери

Татьяна 10

Устиха 6

Авдотья 4

Аксенья 1

 

 1. Анна Петрухина 40

сыновья

Никифорь 10

Артеха 7

Калина 1

выхованка Анисья 7

 

 1. Естега Ивановь 25

жена Прасковья 20

братья

Карпушка 15

Ивань 8

Леонь 5

бобыль Семень Матышев 60

жена Марья 30

убогих двухь

Акиншь Ивановь 15

Ильешка 10

 

Итого м.28 ж.18

 

Деревня Выгров

 1. Миронь Васильев 45

жена Авдотья 40

сынь Филипь 5

дочери

Авдотья 9

Улита 3

 

 1. Карпуха Осиповь 50

жена Наталья 40

сыновья

Прошка 12

Семень 8

Герасимь 7

Иванька 3

……………………….1020.lp…………………

дочери

Наста 15

Ашуха 12

Прося 4

Прошка 4

сестры Карпухи

Машка 50

Марфа 40

 

 1. Анкипь Васильевь 50

жена Пашка 39

сыновья

Кирила 3

Самусь 1

дочери

Татьяна 7

Прасковья 6

Марья 6

брать Анкипа Терехь 30

бобылка Сонка 32

сынь Вашка 3

дочь Аксенья 5

 

 1. Сысои Кириловь 60

жена Агата 40

сынь Алексеи 8

дочери

Агата 10

Дарья 1

бобыль Ивань Васильевь 30

 

 1. Семень Герасимов 40

жена Прасковья 30

дочери

Татьяна 10

Сонка 5

матка Катеха 56

сынь Кастехь 17

 

 1. Амельянь Андреевь калека

жена Ульяна 60

сынь Федоть 20

дочь Аксенья 15

 

Итого м.18 ж.25

 

Деревня Уласенки

 1. Афремь Матвеевь 45

жена Афимья 31

сынь Никифорь 1

дочери

Дунка 5

Варвара 3

работникь Васильевь 20

 

 1. Леонь Ивановь 23

жена Авдотья 25

дочь Маланья 5

 

 1. Ивань Федотовь 60

жена Авдотья 40

сыновья

Еремеи 9

Кузма 3

 

 1. Семень Васильевь 30

жена Степанида 25

сынь Пракопь 12

дочери

Иринья 7

Донька 3

 

…………………..1021.lp…………………..

Вискавски

Владиславь Дупкевичь мелникь захошь из Пруси 50

жена ево Агата 33

сыны

Андреи 21

Виктори 18

Михаль 15

Езофь 11

Винценть 8

Францышекь 5

Янь 3

Петрь 1 1/2

Паробакь Матеи Качань 15

служебницы

Магдалена 22

Катра 15

швагирь Михаль Чернявски убогии 60

Бобыль Лукашь Калдашь 40

жена ево Теодора 30

сынь их Янь 5

 

Итого м.20 ж.13

 

Деревня Пурпли

 1. Василь Кромонь 45

жена ево Аня 43

сыны

Мортушь 21

Яньсь 18

Ерьсь 12

Томашь 10

дочери

Мода 16

Алена 3

 

 1. Янь Кромань 46

жена ево Ярда 33

сыны

Мортушь 10

Ерь 6

Питерь 3

дочери

Моря 8

Аня 1

 

 1. Вдова Дорта Пурплева 60

сынь Яньсь 26

жена ево Аня 26

сынь Микель 12

дочь Яника Мадала 2

выхованокь Мортушь 11

 

 1. Онтушь Пурпьль 33

жена Оня 31

сынь Онь 9

дочери

Мадаля 7

Маргита 4

Ильза 1

 

……………………..1022.lp………………….

 1. Янь Рускуль 35

жена ево Моря 31

сыны

Якупь 9

Ерь 7

дочери

Маргита 4

Ильжа 3

Катра 1

 

 1. Вдова Моря Кирова 60

сынь Ерь 45

жена ево Аня 21

выхованки

Моря 12

Маргита 8

 

 1. Матеись Стродь 50

жена ево Аня 48

сынь Андреи 5

дочь Кристина 9

 

 1. Вдова Онужа Кромонова 50

сынь Василеи 30

жена ево Моря 22

братья его

Петрь 12

Яньшь 11

дочери

Аня 10

Мора 8

Аня 1

 

 1. Онтушь Ветерь 36

жена его Маргита 33

дочь его Мора 1 1/2

 

Итого м.29 ж.30

 

Деревня Мураны

 1. Андреи Мурань 60

жена ево Катра 30

сыны

Янись 20

Ерь 7

Езофь 1

 

 1. Одомь Муронь 35

жена ево Аня 31

сыны

Якупь 8

Янь 6

Антонь 4

дочь Катра 12

 

 1. Питерь Мурань 50

жена ево Боба 45

сынь Одомсь 31

жена ево Онужа 22

выхованокь Томаж 6

выхованка Аня 3

 

 1. Ерь Муронь 45

жена ево Катра 44

сынь Янь 25

жена ево Маия 20

брать его Мортушь 19

………………………1023.lp…………………

дочери

Кристина 4

Катра 1

выхованокь Сеимань 7

 

 1. Вдова Катра Гришинова 30

сыны

Андресь 17

Яньсь 13

Одомьсь 10

Онтошь 8

выхованка Моря 6

 

Итого м.19 ж.12

 

Деревня Шлякаты

 1. Степань Шляката убогии 60

сынь Янись 35

жена Магрита 26

брат его Ерьсь 30

жена ево Грита 21

сынь Янису Ерьсь 4

дочери

Моря 6

Ильжа 4

Катра 2

Ерькина дочь Аня 2

 

 1. Бренчь Вертусь 50

жена Моря 40

сыны

Янись 10

Микель 8

Андресь 4

Онтошь 2

дочери

Катра 16

Ильжа 7

 

 1. Микель Блуса 46

жена его Маргита 41

сыны

Павильсь 12

Антонь 8

Петрь 4

Езофь 3

дочери

Катра 6

Моря 2

выхованка Ильза 8

брата ево жена Моря вдова 26

сынь ее Микиль 4

дочь Мора 3

 

………………………1024.lp………………

 1. Андреи Рудиниць убоги слепои 45

жена его Катра 20

сынь Яньсь 8

 

 1. Онтушь Леитансь 57

жена ево Катра 48

сыны

Ерьсь 21

Онтушь 15

Питерьсь 8

дочери

Маия 10

Кристина 2

 

 1. Яньшь Калвишь убоги 61

сынь Андресь 45

жена ево Аня 30

брать ево Василсь 10

сыны Андреевы

Якупь 8

Езопь 5

 

 1. Одомь Дутка 50

жена его Аня 45

сынь Криштопь 30

дочери

Катра 20

Аня 8

Мадаля 7

 

 1. Емельян Зенка 46

жена его Маряна 48

сынь Аплекь 30

жена ево Марьяна 39

братья

Якупь 10

Ерка 7

дочь Варка 13

Павлековы сыны

Лукашь 3

Антон 1

челядникь Зенка 23

 

Итого м.32 ж.27

 

Деревня Блусовь

 1. Ивань Блуса 29

жена его Наста 26

сынь Питерь 5

дочь Моря 3

челядникь Якупь Давдишь 26

 

 1. Бренчь Лубгань 30

жена ево Мора 33

сынь Матись 11

……………………..1025.lp……………….

братья его

Андресь 8

Яньсь 6

выхованокь Петрь 19

дочери

Ильжа 13

Мора 3

 

 1. Езопь Вашля 30

жена ево Мая 26

сыны

Криштофь 7

Стопульсь 6

Атушь 4

дочь Моря 2

сестра ево Мода 29

сынь ее Мортушь 12

 

 1. Мортушь Ратниксь 60

жена Адия 55

сынь Мортушь 30

жена Ильза 26

брать ево Ерьсь 2

дочь Мортужева Аня 7

 

Итого м.16 ж.11

 

Деревня Боитанов

 1. Петрь Боитань 40

жена Аня 43

сынь Ерьсь 23

жена ево Маргита 23

братя

Якупь 15

Яникь 11

Мортушь 10

дочери

Магрита 18

Ильжа 16

сынь Ериша Круштушь 7

дочь ево Моря 4

 

 1. Якупь Беитансь 45

жена Мода 40

сынь Ерьсь 8

дочери

Ильза 18

Моря 5

Катра 2

 

…………………………1026.lp…………………..

 1. Онтушь Беитаншь 40

жена Крися 30

сыны

Яньсь 12

Матись 10

Питерьсь 8

дочь Аня 9

 

 1. Ерьсь Беитансь 38

жена Адя 32

сыны

Янь 5

Игнатеи 3

дочери

Дорота 7

Маия 1

 

 1. Круштушь Беитаншь 49

жена Магрита 40

сынь Яньшь 24

жена Моря 15

брать его Онтушь 20

дочери

Ильжа 18

Моря 14

Дорта 8

 

 1. Вдова Ильжа 39

сынь Янь 14

дочь Магрита 16

 

 1. Павильсь Беитась 43

жена Моря 49

сыны

Питерь 15

Якупь 13

дочери

Мора 18

Магрита 16

Аня 11

 

 1. Янись Патьмалникьсь 50

жена Катра 70

сыны

Езопь 24

Ерьсь 22

Якубсь 8

дочери

Ильжа 20

Адя 11

 

Итого м.26 ж.28

 

Деревня Авсеева

 1. Кодурьсь Сельва 35

жена Моря 31

сыны

Мортушь 12

Якупьсь 6

Ерьсь 4

Езопь 2

выхованка Аня 4

 

 1. Яньсь Гадшь 30

жена Моря 30

сынь Езофь 3

дочь Ильжа 1

брать ево Ерьсь 15

 

……………………..1027.lp……………………

 1. Павлекь Есековичь 58

жена Агапка 54

сынь Гришка 42

жена Матрена 35

у Гришки сыны

Тумашь 7

Тадеушь 4

дочь Анна 5

 

Итого м.12 ж.7

 

Деревня Рапшево

 1. Янь Рапша 50

жена Мора 51

сыны

Ереи 20

Петрь 12

Езупь 7

дочери

Ильжа 24

Ане 12

 

 1. Мортинь Рапша 49

жена Анна 38

сыны

Езупь 20

Ереи 8

Микаль 6

Езупь 3

Янь 1

дочери

Мора 12

Катра 10

Дорта 5

Ерьсь Рапша 36

жена Анна 30

сыны

Ереи 15

Янь 4

Микаль 3

дочь Мора 5

выхованокь Ереи 20

 

Итого м.15 ж.9

 

Деревня Кроманы

 1. Андреи Кромань 48

жена Маргита 43

сынь Янь 25

жена Ильжа 21

сынь Антонь 21

дочери

Мора 15

Катра 12

Ильжа 7

Дорта 4

 

 1. Янь Литвинь 43

жена Дорта 41

сынь Янь 16

дочери

Анна 10

Маргита 7

Мора 5

Мадаля 3

 

Итого м.5 ж.11

 

…………………………..1028.lp………………….

Деревня Муронова

 1. Савка Короленакь 58

жена Криса 52

сынь Домка 19

жена Катрина 18

сынь Винценты 1

зять Михась 48

жена Марьяна 31

сынь Езупь 8

дочери

Алета 13

Рожа 4

работникь Лаврень 15

бобыль Ерка 38

жена Катра 30

сынь Яска 1

 

 1. Янка Слупеки 35

жена Морина 30

братья

Тумашь 28

жена Погея 23

Станиславь 21

Васка 15

сестра Наста 40

матка Алеся 65

Янки сынь Ерка 1

дочи

Агапка 8

Магдуся 3

у Тумаша сынь Семка 1

 

 1. Давыть Бахна 50

жена Наста 51

сыны

Николаи 13

Янка 11

 

 1. Петрь Гудонь 45

жена Алеся 48

сыны

Анка 20

Франчижекь 16

Павлекь 14

Романь 12

 

 1. Антонь Борань 29

жена Анна 20

сыны

Ерка 11

Ехимь 6

дочь Наста 3

брат Антона Янка 32

жена Матрена 22

пастушка Акулина 12

дочь Лукерья 1

матка Авдотья 60

 

 1. Дмитреи Самусенокь 50

жена Реина 61

сынь Андреи 2

дочи

Марьяся 11

Палешка 4

 

 1. Лукашь Станка 34

жена Малашка 31

сыны

Езупь 4

Тумашь 2

дочь Наста 10 не

брат ево Романь 22

жена Матрена 23

дочь Наста 2

брат Прохорь 12

 

………………………1029.lp…………………

 1. Янь Теплекь 46

жена Авдотья 49

сыны

Михалка 12

Андреи 10

Амельянь 7

Екупь 1

дочь Анна 13

 

 1. Васка Прасменакь 28

жена Катра 23

сыны

Петрь 5

Еска 3

дочери

Апуся 8

Палеша 3

Ильжбе 3 не

брать Амелька 20

жена Зофия 21

брат Янка 13

бобыль Васка 60

жена немащь

сыны

Васка 12

Янка 10

Леонь 8

бобылка Аксинья 49

сыны

Екимь 15

Алексеи 12

Михаила 8

Екупь 6

 

Итого м.51 ж.35

 

Деревня Арцомова

 1. Тимофеи Лукьянов 60

жена Агафья 40

сынь Федорь 1

дочери

Алена 4

Иришка 2

работникь Матвеи 20

работникь Мосеи 27

 

 1. Семень Трощонокь 36

жена Степанида 31

сыны

Ивань 9

Петрь 6

дочь Иришка 2

 

 1. Ефимь Филимоновь 31

жена Федора 30

сынь Семка 2

дочь Татьяна 3

племенница Марьяна 9

работникь Семень 20

бобыль Леонь 30

жена Луча 31

сынь Апанась 3

дочь Аксинья 2

 

 1. Назарь Макаровь 80

жена Груня 72

сынь Ротка 30

жена Татьяна 28

сыны

Фока 2

Федула 1

дочь Гашка 4

внукь Васка 9

бобыль Захарь 38

жена Авдотья 31

дочи

Дарка 12

Феша 5

Дарка 3

 

……………………..1030.lp……………………

 1. Савка Трощонокь 55

жена Гашка 50

сыны

Ивань 16

Афонасеи 3

дочери

Авдотья 20

Василиса 10

Иринья 8

Марья 6

Авдотья 4

Варвара 1

 

 1. Трафимь Мичить 67

сыны

Ермошка 31

Васка 1

Дочери

Марьяна 10

Хонка 8

Анна 5

Акулина 3

работница Ашуха 30

 

Итого м.24 ж.29

 

Деревня Морозина

 1. Авдеи Морозинь 48

жена Акулина 41

сынь Кирила 20

дочери

Маланья 25

Иринья 22

Аксинья 17

Федора 12

бобыль Мишка Тимофеевь 30

жена Авдотья 25

сыны

Михалка 5

Микита 1 1/2

 

 1. Андреи Морозинь 42

жена Гашка 30

сыны

Васка 8

Гришка 3

Амелька 1

матка Фекла 70

 

 1. Кузма Федоровь 45

жена Устинья 39

сыны

Максимь 21

Захарь 17

Исакь 12

Гришка 10

дочери

Иришка 15

Фишка 5

 

 1. Ивань Тращонокь 48

жена Авдотья 32

сыны

Кастекь 15

Гришка 13

Василеи 1

дочери

Прасковья 17

Марьфа 9

Фешка 7

Устинья 5

 

 1. Федарь Федоровь 40

жена Катерина 38

сыны

Апанась 20

Леонь 15

Федуль 10

Ванка 6

дочери

Гашка 17

Аришка 11

 

……………………….1031.lp…………………

 1. Федула Кириловь 60

жена Марья 45

сынь Михаила 15

дочери

Фишка 17

Федосья 13

Татьяна 10

бобыль Сергеи Михаилов 30

жена Зеха 28

сынь Гришка 6

дочь Гашка 4

 

 1. Илья Микитинь 41

жена Алена 35

сыны

Ивань 3

Андреи 1 1/2

дочь Федосья 7

 

 1. Арьтеха Дударенокь 41

сыны

Ванка 15

Янка 9

дочери

Авдотья 22

Марья 12

 

 1. Ивань Ивановь 30

жена Ашуха 31

брат Семень 12

сестра Акулина 8

бобыль Яська горьбунь колека 70

сынь Микита 20

дочери

Федора 19

Афимья 15

 

 1. Мишка Кириловь 62

сыны

Кандрашь 16

Анушка 9

 

Итого м.40 ж.33

 

Деревня Муронова

 1. Савелеи Мамоновь 70

жена Алена 82

сынь Терехь 50

жена Мадаля 45

сыны

Васка 13

Макеи 7

Андреи 5

Степань 3

дочь Алена 2

 

 1. Игнашь Момоновь 46

жена Акулина 49

дочери

Пришка 11

Дунка 15

бобыль Матвеи Горбунов 30

жена Васиха 28

сыны

Панкрашь 3

Матешь 1

дочь Пришка 5

 

 1. Карпушка Момоновь 30

жена Лушка 29

сыны

Алексеи 11

Денись 8

Федорь 7

дочь Ирина 3

братья

Васка 22

Абрось 12

мать Татья 57

 

………………..1032.lp………………..

 1. Михась Бучинь 25

жена Анна 19

сынь Михась 3 не

швагирь Миронь 25

жена Анна 20

сестра Михася Крися 13

дочь Мирони Марися 1

бабка Микася Наста 95

матка Маланья 51

 

 1. Аниска Бучинь 31

жена Ильжбета 29

сыны

Матвеи 13

Янка 7

Езуфь 4

Якупь 3

Еска 5

дочь Анна 2

 

 1. Петрь Казаченакь 50

жена Анна 41

сыны

Екупь 19

Федарь 16

Тумашь 14

Климька 12

Франчижекь 5

 

 1. Андреи Астрать 51

жена Реина 50

сынь Василь 28

жена Прося 21

дочь Наста 1/2

сыны

Езупь 13

Игнать 9

Лаврень 7

 

 1. Никита Рыль 41

жена Марина 38

сыны

Ерка 9

Янка 3

дочь Макдуся 14

 

Итого м.39 ж.25

 

Деревня Хролова

 1. Рыль Хроль 80

жена Прося 79

сынь Степань 35

жена Агапка 31

дочери

Ганка 10

Зофия 7

сынь Павлекь 26

жена Катрина 20

у Павля сыны

Николаи 6

Екупь 3

 

 1. Михаила Хроль 40

жена Рипина 39

сыны

Янка 21

жена Саламанида 20

Андреи 19

дочери

Макдуся 15

Марьяна 12

Макдуся 10

 

……………………….1033.lp…………………

 1. Григореи Лапуть 50

дочери

Грипина 6

Анна 4

 

 1. Никита Храманкь 35

жена Елена 31

сыновя

Ивань 8

Петрь 6

Лавринь 1

дочери

Крестина 11

Аксинья 9

Маряна 4

работникь Никипор 21

 

 1. Федорь Шепиленокь 30

жена Катерина 31

сынь Василеи 3

дочери

Прасковья 4

Дунка 1

Братя

Максим 20

жена Аксеня 30

сынь Палуехть 3

Федот 13

матка Ашуха 58

дочь ее Наталка 20

Федор бурлакь с Росии города Пскова Пустажерьского села Скурьдина как вышель 7 леть помещика Ивана Кушалова 25

 

Итого м.20 ж.22

 

Деревня Маркелово

 1. Янька Новикь 40

жена Татяна 30

сынь Семень 9

дочери

Агата 10

Катерина 4

 

 1. Василеи Пехурь 45

жена Катерина 43

сынь Микулаи 10

дочери

Анна 15

Магдуся 8

Гапуся 6

Палюша 4

Анна 3

Устиня 2

 

 1. Есыпь Пехурь 60

сынь Терехь 30

жена Анка 31

сынь Николаи 7

дочь Агапька 2

дочь Осипа Магдуся 15

внукь Янька 5

 

 1. Степань Есюковичь 59

жена Варка 49

сыновя

Семень 34

жена Агапька 39

сынь Игнась 3

2 Михась 30

жена Маряна 30

сыновя Михася

Якупь 3

Янка 1

дочь Тереса 4

сыновя

Игнась 9

Андреи 7

выхованка Морька 8

сынь Астапьки Юрька 15

 

………………………1034.lp…………………..

 1. Антонь Есюковичь 30

жона Тереса 29

сыновя

Александра 12

Степань 7

Юрась 4

дочери

Марта 10

Ева 6

 

 1. Яким Бронкевичь 55

жена Алеся 41

сыновя

Филипь 21

жена ево Юста 16

Юска 10

мать Маря 80

 

 1. Гаврила Линевски 41

жена ево Верка 35

сыновя

Матеи 5

Микита 2

дочери

Марька 8

Катерина 6

швагер Пахом 12

матька Гаврилы 80

 

 1. Адам Шабаловскии 50

жена Авьденя 49

сынь Аська 30

жена Крися 23

 

 1. Сыне Арделонок Адама Фика 28

жена Катерина 20

дочь Тереса 1/2

сынь Адама Томашь 15

 

 1. Юрась Бартошевичь 30

жена Маряна 31

сыновь

Стась 12

Якупь 8

Арка 5

дочь Катерина 10

 

Итого м.36 ж.34

 

Деревня Кукнова

 1. Миска Пузань 50

жена Анна 49

сыновя

Миска 20

жена Улька 21

дочь Прося 3 не

2 Юрака 15

3 Петрушка 12

4 Апанась 5

5 Федот 1/2

дочь Анна 7

 

 1. Сидор Демисенакь 30

жена Лушка 25

дочь их Палагея 1

брат Федот 25

жена Кушка 23

цорка Анна 1

матька Марина 50

дочь ее Настася 17

 

………………………1035.lp……………………

 1. Степан Прикащинакь 33

жена Даря 30

сыновя

Артемеи 13

2 Василеи 12

3 Логинь 7

4 Тимофеи 2

 

 1. Аниска Прикащинакь 45

жена Аксенья 40

сынь Ивань 6

дочь Мария 5

 

 1. Самусь Кирма 31

жена Мора 26

дочери

Ильжа 7

Крестина 4

убогии Егореи Лиша 100 лет

 

Итого м.16 ж.16

 

 1. Фольварокь Старамыкль

диспозитор Старомыклики Антони Тишенка с повету Браславскего

жена Розалия

сынь Петрь

дочери

Марпка

Гаина

служенька Констанция 17

пихолакь Сидарь 19

 

Итого м.1 ж.1

 

Деревня Афразинова

 1. Петрь Какашенакь 90

жена Агата 80

сыновя

Григореи 50

жена Маряся 38

сынь Янка 2

дочь Магда 6

2 сынь Василеи 20

дочь Петра Луцыя 18

брат Петра Апанас 58

работница Катерина 22

 

 1. Янка Сачивька 50

жена Марта 48

дочи

Федора 15

Кастулька 10

……………………..1036.lp…………………

пасанков

Илья 16

Юрась 14

Петрь 12

зять Алексеи 26

жена Катерина 27

дочь зятя Ганка 2

 

 1. Василеи Сачивка калека 80 лет

жена Ганка 70

сыновя

Михась 40

жена Настася 36

Петрь 27

жена Галка 20

Горилнь 16

дочери Михася

Алеся 8

Агата 6

Маряся 4

Ганка 8 ме

 

 1. Сидар Кунашонакь 40

жена Маряна 41

сыновя

Якупь 6

Игнать 4

дочи

Бригита 8

Лецыя 2

выхованка Маряна 12

челядникь Оникь 14

 

 1. Семень Борьткевичь 71

жена Палеша 62

сынь Николаи 21

жена Алена 19

сынь Езупь 14

дочь Семена Параска 16

дочь Николая Магда 2

барабакь Семен Пракопов 18

 

 1. Алексеи Бартькевичь 43

жена Прося 40

сыны

Василеи 19

жена Анна 20

2 Михась 15

3 Антон 13

4 Якупь 11

5 Янька 9

6 Юрька 1/2

дочь Магда 12

 

 1. Миронь Барьткевичь 49

сыновя

Миколаи 20

жена Алена 19

2 Езупь 16

3 Янька 4

4 Миколаи 2

дочь Маряна 8

 

 1. Яска Барьткевичь 34

жена Наста 29

сынь Адамь 12

……………………..1037.lp………………….

2 Якупь 8

3 Михаила 3

дочери

Галка 5

Катерина 2

 

 1. Сеиман Стабола 30

жена Даря 28

сынь Езуфь 3

дочь Дарка 5

брат Сеимана Езупь 22

жена Анна 19

дочь Катерина 1

мать их Марися 53

челядница Дарка 21

 

 1. Ионь Страбула 45

жена Настася 40

сыновя

Езупь 9

Сеиман 2

Петрь 3

дочь Маряся 10 не

челядникь Ивань 41

сынь ево Ивань 3

племянникь Юрька 60

работница Марися 23

выхованка Магда 12

 

 1. Василеи Ароть 26

жена Грипиня 44

брат Дмитреи 19

жена ево Маря 18

челядница Ева 14

 

 1. Федор Цурьгуль 43

жена Наста 42

сыновя

Янь 13

Семень 9

дочери

Марися 7

Катерина 1

пасанков

Микита 20

Езупь 16

Игнать 14

патчерица Анна 20

 

 1. Петрь Козловскии 80

жена Реина 70

сыновья

Матеи 25

жена Авдося 20

2 Михаила 21

3 Францышакь 13

4 Езуфь 12

5 Янь 11

 

 1. Аньдреи Страбула 43

жена Мария 39

сыновя

Андреи 3

Езупь 3 не

дочь Марися 7

брат его Якупь 23

жена Маргита 22

челядникь Оникь 30

 

 1. Морьтусь Страбула 34

жена Боба 30

сынь Петрь 5

дочь Маргита 8

работница Текля 13

 

 1. Семень Кунашонакь 44

жена Полагея 40

сыновя

Якупь 5

Павлюкь 9 не

цорки

Ильжбета 13

Марина 10

Агнешка 7

 

Итого м.71 ж.62

 

………………………1038.lp…………………

Деревня Сталица

 1. Андреи Румьпишь 41

жена Наста 37

сыновя

Петерь 8

Якупь 6

дочери

Мора 10

Ильжа 5

Магда 3

брат его Янь 32

жена Маия 26

дочь его Мора 5

выхованокь Еникь 5

брат Юрька 26

жена Катерина 22

сынь их Еникь 2

выхованка Мода 9

матка их Катра 80

дочь ее Анна 15

 

 1. Юнь Дындунь 40

жена Катра 44

сынь Юрась 18

пасанакь Питер 7

зять Андреи 31

жена Анна 22

дочи

Мора 1

Маргита 10

патчерицы

Ильжа 13

Мая 5

 

 1. Петрь Мизизь 50

жена Маргита 46

сынь Андреи 29

жена Анна 26

дочь Питера Анна 11

приемышь Питера Мортусь 21

жена Мая 19

сыновя

Якупь 3

Юнь 2

теща Питера Анна 88

сынь Андрея Адам 6

дочь Маргита 5

 

 1. Ерь Мижишь 46

жена Анна 28

сыновя

Валерсь 10

Екись 1/2

дочери

Катерина 7

Ева 5

 

 1. Тесть Юрика Станислав 50

жена Мадаля 42

сыновя

Андреи 11

Самусь 8

Янка 6

 

 1. Юрь Рускуль 52

жена Ильжа 44

сынь Мортусь 8

дочери

Мора 17

Маргарита 2

пасанки

Якупь 7

Янь 4

Сеиман 4 не

патчерица Мора 9

………………………….1039.lp………………..

Андреи Струбала 70

жена Моря 48

сынь Янь 25

жена Ильжа 24

сынь Якубь 15

дочери

Катра 12

Анна 8

сынь Яна Якубь 3

дочь Маргита 2

 

Итого м.33 ж.35

 

Деревня Тиршова

 1. Янь Тиршь 22

жена Анна 20

дочери

Катра 3

Маия 2

братья

Самусь 17

Матфеи 9

Леонь 7

выхованка Моря 10

работница Моря 50

матка их Ильжа 73

 

 1. Янь Тиршь 61

жена Ильжа 42

сынь Ерь 25

жена Анна 20

сыновья

Мартинь 19

Петрь 6

дочери

Мая 20

Моря 15

Анна 10

Катра 7

Маркита 4

 

 1. Бернь Полякь 77

сынь Самусь 40

жена Анна 38

сынь Ерь 30

жена Катра 23

сынь Семень 18

дочери

Моря 20

Ильжя 12

дочери Самуся

Ильжа 3

Ерда 1

дочери Ера

Крыся 3

Варвара 1

выхованка Агата 9

 

 1. Вальтерь Полякь 57

жена Ильзя 52

сынь Михаль 30

жена Анна 30

сыны

Ерь 13

Янь 10

дочери

Катра 15

Магда 6

сынь Адамь 13

дочери

Моря 5

Грита 1/2

 

 1. Василь Кромонсь 50

жена Агапья 60

дочь Ильжа 20

зять Михась 20

жена Катра 16

 

…………………………1040.lp……………….

 1. Адамь Примака 30

сынь Янь 7

выхованокь Петрь 8

 

 1. Алекса Крамань 38

жена Маргита 36

сыны

Янь 9

Якубь 4

Адамь 2

выхованка Агапья 8

 

 1. Янка Качюрка 80

жена Моря 59

сынь Питерь 40

жена Анна 30

сынь Микуль 20

жена Ана 19

дочери

Авдотья 16

Моря 4

сынь Андреи 3

сыновья Михаилава

Алексь 3

Юрь 1/2

работница Агата 10

работникь Андреи 12

 

 1. Петрь Наратышь 37

жена Моря 36

сыновь

Яньш 6

Мартинь 4

дочери

Ильжа 10

Магда 2

 

 1. Янь Шпель 50

жена Мая 34

сыновья

Мартинь 8

Семень 1

дочери

Катра 6

Моря 4

Ильжа 2

Анна 2

вдолникь Адамь 40

жена Моря 36

сынь Ерь 4

дочери

Дорта 7

Катра 2

Магда 1

матка Моря 80

дочь Моря 50

работникь Бренчь 30

 

 1. Бернь Никорь 52

жена Ильзя 50

дочери

Моря 30

Ана 25

примака Янь 35

дочери

Ана 9

Моря 4

сыновья

Павель 25

Янь 3

Мартин 3 не

 

 1. Степань Высоцки 20

брате

Станиславь 15

Мартынь 10

сестра Луцыя 12

 

……………………….1041.lp…………………..

 1. Ерь Калначь 42

жена Катра 35

сынь Мартинь 6

дочери

Моря 4

Ана 3

Ильжа 2

бобыль Мартинь 40

жена Моря 42

сыновь

Адамь 9

Янь 5

 

 1. Михаль Чапукь 44

жена Крыся 40

сынь Гавресь 23

жена Агата 20

дочери

Агнеша 3

Ана 1

выхованокь Ерь 12

сестра Агата 13

 

 1. Василь Чепукь 39

жена Ана 32

сыновь

Янка 14

Алекса 10

Максимь 8

Петрь 2

дочери

Полька 13

Наста 5

 

Итого м.63 ж.72

 

Деревня Нипоры

 1. Ерь Нипорь 60

сынь Якубь 30

жена Дунька 26

сыны

Янь 20

Мартинь 12

дочь Наста 5

сыновья Якуба

Андреи 4

Ерь 2

Якубь 1

 

 1. Андреи Нипорь 46

жена Магда 39

сынь Семень 20

жена Моря 16

сыны

Питерь 16

Якубь 5

дочь Катра 6

выхованокь Антонь 6

выхованка Адя 5

 

 1. Ерь Нипорь 40

жена Хадора 34

сыновья

Янь 9

Мартинь 5

Питерь 3

дочери

Моря 15

Ильжа 8

Ана 6

Маргита 2

примакь Якубь 18

бобыль Симонь 43

жена Агрита 36

………………………..1042.lp…………………..

сыновья

Янь 8

Юрь 4

дочери

Ана 7

Моря 2

 

 1. Янь Нипорь 30

жена Катра 28

сыновья

Андреи 11

Микель 9

Мартинь 3

Якубь 1

дочери

Крестыня 7

Ана 5

 

 1. Петрь Нипорь 26

жена Маргита 29

дочери

Моря 11

Адя 6

выхованокь Антон 5

 

Итого м.27 ж.20

 

Деревня Рускулева

 1. Андреи Рускуль 60

жена Ильжа 59

сыновья

Юрь 24

Мартинь 18

Индрикь 11

дочери

Анна 5

Адя 3

 

 1. Янь Рускуль 50

жена Анна 45

сыновья

Юрь 11

Езупь 8

Микель 2

Андреи 2 не

дочери

Ильжа 6

Катра 4

 

 1. Василь Клуча 40

жена Моря 38

сынь Янь 5

 

 1. Мартинь Вить 47

жена Моря 43

сынь Ерь 17

дочь Анна 7

выхованка Ива 5

швагерь Андреи 46

жена Маргита 52

сыновь

Адамь 17

Янь 5

дочь Катра 3

зять Янь 40

жена Ева 30

сынь Ерь 2/4

 

 1. Максим Кромонь 83

сынь Янь 31

жена Катра 27

сынь Антонь 29

жена Анна 23

сыны

Андреи 3

Ерь 2

Адамь 2

дочь Моря 4

 

……………………..1043.lp………………..

 1. Грикь Рускуль 70

жена Ильжа 66

сынь Антонь 5

дочери

Кристыня 19

Алена 4

 

 1. Янь Калнашь 41

жена Анна 39

сынь Юрь 5

дочери

Ива 8

Маия 3

Моря 1

брать Ерь 26

жена Анна 22

сынь Янь 3

выхованка Крестина 15

брать Самусь 23

жена Маргита 20

сынь Адамь 5 не

выхованка Моря 11

пастухь Янь 10

 

 1. Ермакь Лапошка 58

жена Ганна 56

сынь Езупь 30

жена Алюта 28

дочь Марья 8

 

 1. Янь Ексть 40

жена Анна 37

сынь Ерка 2

дочери

Катра 9

Мая 6

Дорта 4

Моря 3

зять Янь 22

жена Маргита 15

 

 1. Янь Смокра 50

жена Алена 48

сыновья

Янь 17

Андреи 15

Адамь 4

дочери

Дорта 8

Анна 7

 

 1. Ходорь Пакуль 45

жена Зофья 42

сыновья

Ерь 7

Мартинь 4

дочери

Анна 20

Маргита 11

Варвара 9

Мая 2

зять Питерь 40

жена Моря 30

дочь Дорта 2

 

 1. Янь Смокры 39

жена Ильжа 37

сынь Ерь 2

брать Еркь 25

бобылка Дорта 68

дочь Ана 15

выхованець Янь 8

работникь Андреи 52

 

…………………………1044.lp………………….

Деревня Видиша

 1. Хриштопь Видишь 92

жена Ильжа 58

сынь Янь 40

жена Ильжа 39

дочери

Моря 30

Мадыля 25

Катра 11

Анна 4

Маия 3

захованець Якубь 6

 

 1. Бричь Вичь 100

сынь Ерь 35

жена Катра 32

сынь Семень 30

жена Моря 28

сынь Антон 24

дочери

Моря 3

Мая 1

Маргита 4 не

 

 1. Янь Кальвишь 54

жена Кадашка 49

сынь Микель 15

пасынокь Матфеи 40

жена Алена 26

сыны

Питерь 5

Янь 3

дочери

Маргита 8

Анна 3 не

выхованокь Лаврусь 6

 

 1. Мочь Лубгарсь 80

жена Палеша 60

сынь Лавресь 40

жена Дорта 22

сыны

Езовь 29

Самусь 26

Андреи 18

Якубь 5

Казимерь 3

Ивань 1

сестра Моря 10

 

Итого м.72 ж.68

 

Деревня Кальвиша

 1. Янь Кальвишь 62

жена Ана 59

дочери

Катра 6

Маия 4

Моря 2

Ильжя 1

брать Мортинь 43

жена Крестина 40

сынь Янь 5

дочь Моря 1

 

 1. Михал Петровскии 40

жена Крестина 40

сыновья

Антонь 7

Якубь 5

Станислав 1/7

……………………..1045.lp…………………

дочери

Анна 10

Ледвига 5

убогии Станиславь 25

у него жена Катерина 15

племянникь ее Сидорь 18

 

 1. Ековь Крусколь 40

у него жена Мая 38

дочери

Настка 8

Катра 4

 

Итого м.10 ж.14

 

Деревня Галшуны

 1. Ековь Неипурь 34

у него жена Адея 26

у них сынь Станиславь 3

дочь Мора 1 1/2

брат Екуба Питерсь 15

мать их Ильза 50

бобылка Мора 52

у нее сынь Мортушь 6

бобыль Леонь 39

у него жена Аня 25

у них сынь Томашь 24

бобылка Палеша 70

 

 1. Бернь Пуля 42

у него жена Мадуля 39

сынь Якуб 5

дочь Мора 10

у Берня пасанок Ерсь 15

Ионь 8

патчерица Мора 4

 

 1. Андресь Меикусь 26

у него жена Катра 22

у них сыновья

Микель 4

Питерсь 1

брат Андреса Ерсь 23

у него жена Анна 20

2 брат Екупсь 5

3 Ионь 8

выхованка Ильза 10

 

 1. Матись Смеиль 41

у него жена Мая 36

дочери

Маргита 4

Ання 2

выхованокь Питерсь 6

выхованка Настаза 10

работникь Семень 12

 

 1. Ионь Лубгань 38

у него жена Дорья 45

у них сынь Екубсь 4

дочь Ання 1

браты Иони

Петрь 8

Андресь 6

патчерица Катра 15

 

……………………….1046.lp…………………

 1. Ионь Сусть 83

у него жена Дорта 71

у нее сыновья Микаль 30

у него жена Борбула 28

2 сынь Ионя Мортушь 22

у него жена Марьгита 18

у Микаля сынь Иозефь 5

дочери

Мара 3

Ання 1 1/2

у Мортуша дочь Илжа 10 не

у Иони дочери

Маргита 18

Ильза 16

у Иони зять Станислав 25

у него жена Катра 21

у него сыны

Ионись 3

Мортушь 1

 

Итого м.30 ж.28

 

Деревня Ваиводова

 1. Пахом Апорченокь 58

у него жена Прося 50

у них сынь Кузма 18

у него жена Наталка 19

у Пахома сынь Илья 10

ево жь сынь Федорь 8

дочери

Морка 6

Полешка 4

зять ево Илья 20

у него жена Варка 19

у них сынь Лаврень 3 не

 

 1. Алека Шромь 60

у него жена Анна 58

у них сынь Янка 5

дочери

Наста 7

Агапка 4

зять ево Иозефь 30

у него жена Аксинья 20

у них сынь Павлюкь 1

работникь Прохорь 15

 

 1. Алекся Шромь 70

у него жена Агапка 60

у них сынь Федорь 40

у него жена Марта 40

у него Алекся сынь Степань 15

дочь его Наста 14

…………………….1047.lp……………..

у Федора дочери

Наста 4

Катрина 2

Алеся 1 не

 

 1. Васка Романовь 45

у него жена Лушка 36

у них сынь Лазарь 13

дочь Домна 10 не

 

 1. Матеи Авчинникь 60

у него жена Прося 53

у них сыновья Мартынь 40

у него жена Авдея 38

2 сынь Романь 9

у Матея дочь Агрипина 12

у Мартина дочери

Ганка 4

Палешка 3

 

 1. Васка Лелишь 72

у него жена Федося 70

у них сыновья Дмитреи 36

у него жена Галена 30

2 сынь Станиславь 33

у него жена Авдотя 30

3 сынь Андреи 30

у него жена Ганка 30

у Васки дочь Агапка 18

у Дмитрия выхованокь Авденя 14

 

 1. У Андрея сыновья

Петрь 6

Спирить 3

у него ж дочь Аксинья 3

Михаила убогии 80 лет

 

 1. Лукашь Назарьевь 35

у него жена Магдуся 25

у них сынь Марка 2

у него ж швагерь Алексеи 9

у Лукаша отець Назар 95

бобыль Петрь 50

у него жена Авдоля 42

дочери

Наста 8

Ганка 2

 

 1. Василь Селендевичь 72

у него жена Анка 68

у них сынь Гриша 30

у него жена Прося 20

2 сынь Янка 19

у него жена Полеша 16

дочь Василья Ходора 14

у Григорья сынь Тарась 1

дочь ево Катрина 2

у Янки сынь Герасим 1

у Василья пасынокь Гришка 33

пастушокь Михалка 10

 

 1. Матвеи Слимень 43

у него жена Матрона 40

………………………1048.lp………………….

у них сыновья

Трофим 11

Фионь 4

дочь Прасковья 1

 

 1. Александра Козоль 60

у него жена Марина 51

дочери

Аксинья 6

Палеша 3

брат Александры Марка 30

у него жена Катерина 20

у них сыновья

Иозефь 6

Гришка 3

дочь Наста 2

 

 1. Егорь Назронокь 50

у него жена Авдотя 40

дочь их Агашка 1 1/4

 

Итого м.45 ж.47

 

Деревня Рускулова

 1. Василеи Ермакь 60

у него жена Галена 53

у них сынь Янка 18

дочери

Алюта 12

Маруся 10

Иестиня 2

брат Василья Якуб 50

у него жена Ульяна 48

сыновья

Ильекь 12

Павлекь 7

дочь Дарка 6

 

 1. Илья Станковь 60

у него жена Верка 50

у них сынь Степань 2

дочери

Алена 12

Анка 3

зять Ильи Янка 30

у него жена Наста 28

у них сынь Семень 3 не

дочь их Аксята 3

 

 1. Екуб Ерашевичь 40

у него жена Зенка 32

у них сыновья

Наумь 9

Ленка 6

дочь Наталка 11

 

 1. Янко Станко 40

у него жена Кася 40

у них сынь Степань 6

дочери

Палеша 12

Агапка 8

Матрона 3

 

 1. Романь Кекерь 33

у него жена Ульяна 22

у них сыновья

Модечекь 14

Петрусь 5

Андреи 1

дочь Катерина 3

швагерка Прося 14

бобылка Ашута 56

дочь ее Марина 2

 

………………………….1049.lp……………………………..

 1. Еско Брыль 80

у него жана Татяна 64

у них сынь Прокопь 25

у него жена Гавка 24

у них сынь Николаи 18

у него жена Магдуся 17

у Прокопа сынь Степань 6

 

 1. Енко Корoленокь 37

у него жена Алузута 40

у них сынь Иоска 4

дочери

Тереска 14

Ганка 8

Татяна 5

Наста 3

Янко брат Степка 27

у него жена Агата 25

у них сыновья

Ерась 4

Якуб 1/2

дочь Ганка 6

брат 2 Янка Мартинь 20

у него жена Гапуся 17

дочь Марьяся 1 не

брат 3 Михась 15

 

 1. Степань Дубра 46

у него жена Ануся 42

сынь Григорь 7

дочери

Кася 10

Уста 8

Ульяна 4

теща Степана Реина 100

 

 1. Свирит Станка 50

у него жена Аксиня 48

дочери

Наталка 13

Магдуся 3

зять Спирита Янка 26

у него жена Авдотя 20

дочь Палеша 3 не

 

 1. Андреи Станка 30

у него жена Пелагея 27

брат ево Янко 20

у него жена Дарка 22

выхованокь Петрусь 12

выхованка Палеша 12

 

 1. Антось Кораленок 18

у него жена Еста 17

у него братя

Иванка 13

Григореи 4

сестра Ганка 2 1/2

мать Антося Агапка 52

 

Итого м.39 ж.50

 

Деревня Сваринска

 1. Гаврила Станковь 65

у него жена Прося 43

дочь Ходора 8

пасынки

Михась 15

Мартинь 13

брат Кондрашь 40

у него жена Зофия 31

у них сыновья

Борис 8

Леонь 2

 

………………………..1050.lp…………………….

 1. Прохорь Самусенокь 50

у него жена Палеша 43

у них сынь Артемь 14

зять ево Костекь 30

у него жена Ельяна 22

сынь их Янко 3

дочь Гапунка 6 ме

челядниста Наста 14

работникь ево Егорь 12

 

 1. Янька Сутинь 60

у него жена Ганка 47

у них сыновья

Максим 8

Янка 5

дочери

Ганка 9

Альзута 6

работникь Гришка 40

 

 1. Амбрось Дуброва 32

у него жена Зенка 30

сыновья

Езупь 10

Григорь 7

Ерька 4

дочь Ганка 2

брат Амброся Амелка 25

у него жена Магдуся 22

выхованка Марина 4

мать Амброся Аня 80

 

 1. Павлекь Залетила 50

у него жена Феся 50

у Павлека сынь Петрь 23

у него жена Анна 20

у него ж Павлека сынь Григореи 3

3 Лукьянь 3

дочери

Магдуся 13

Аксинья 5

Авдотя 2

у него жь зять Михась 30

у него жена Ганка 25

сынь их Игнат 3

дочь Агапка 1 1/2

 

 1. Дорофеи Залетиловь 46

у него жена Катерина 25

у них сыновья

Янко 8

Адам 5

Онтушь 2 м

дочери

Катерина 4

Альзута 2

челядникь Дмитрокь 42

у него жена Криса 40

у них сынь Василь 8

дочери

Мариска 5

Ганка 3

 

 1. Казимерь Тимофеев 60

у него жена Марка 50

у них сынь Степань 36

у него жена Крися 27

……………………….1051.lp……………………..

у Дорофея сынь Павлекь 25

у него жена Катерина 24

у Казимера дочь Карина 13

у Степана дочери

Катерина 4

Полеша 2

у Павлека сыны

Данила 3

Федорь 1

работникь Антонь 12

 

Итого м.39 ж.34

 

Деревня Брокуны

 1. Елесь Зброкунь 57

у него жена Катра 53

у них сынь Екуб 27

у него жена Катра 25

2 сынь Ерка 23

3 сынь Езупь 14

4 Якь 8

5 Мартинь 6

у Якуба сынь Петрок 3 1/2

у него дочери

Ганка 2

Крися 10 не

пастушка Рожа 9

 

Якуб Броколь 40

у него жена Мора 39

у них сынь Ионишь 18

у него жена Аня 18

сынь 2 Питерсь 16

3 сынь Василь 9

4 Семень 7

5 Иозефь 4

6 Андресь 1

дочери

Ання 17

Катра 10

паробокь Екуб 18

 

 1. Ерсь Кромань 36

у него жена Катра 35

у них сыновья

Ерсь 16

Матись 8

Микаль 5

Матись 3

Иозофь 1 1/2

дочь Ильза 2

выхованка Катра 7

челядница Алена 30

у нее сынь Матеусь 1

 

 1. Матись Рацуда 42

у него жена Ада 40

у них сыновья

Василь 8

Мортушь 4

дочери

Дорта 10

Настася 6

Маргита 3

Мора 1 1/2

выхованка Елена 17

работникь Василь 38

у него жена Реля 37

 

…………………….1052.lp………………….

 1. Петрь Албуль 28

у него жена Зофия 23

у них сынь Якуб 1 1/2

брат Петра Лавринь 18

у него сестра Ульяна 13

мать Аксинья 76

 

 1. Павтонь Шромь 58

у него жена Мотрона 43

у них сынь Захарь 25

у него жена Гапка 19

у Павтона сынь Григорь 20

у него жена Ганка 20

у них сыны

Томашь 14

Карпь 9

сестры их

Дарка 11

Прося 7

у Захара дочь Анка 3

 

 1. Ионикь Лоць 33

у него жена Маргита 28

дочь их Катра 6

брат ево Одумсь 15

выхованка Ання 10

швагерка Маргита 20

у нее дочь Мадаля 3

 

 1. Езофь Полштанчь 40

у него жена Мадыля 30

дочь Мора 15

выхованка Мора 17

2 Ання 2

паробокь Семень 18

бобыль Андреи 39

у него жена Марьяна 28

дочь Ильза 10

у них сынь Лукашь 10

дочь Езофа Наста 4

 

 1. Янко Собенка 80

у него жена Прося 58

сынь Антонь 20

у него жена Маруся 20

2 сынь Якуб 12

дочь их Алена 10

 

 1. Степань Купреновь 72

у него жена Авдося 70

дочь Рожа 12

пасынокь Максим 20

патчерица Наста 15

2 Настаха 13

 

 1. Гаврила Забеняко 48

у него жена Магдуся 49

у них сынь Якуб 13

 

………………………..1053.lp…………………….

 1. Данила Бартышевичь 40

жена Катрина 30

сыновья

Янка 10

Антон 4

дочери

Ульяна 3

Альжута 1/7

брать Петрокь 34

жена Наста 33

сынь Казимерь 3

дочери

Алена 9

Афимья 7

Магда 1

Ганка 4

 

 1. Езовь Недвецкии 60

жена Матрона 57

зять Домка 25

жена Авгинья 22

дочь Катрина 2

бобылка Федора 39

дочь Ильжбета 8

 

Итого м.31 ж.34

 

Деревня Малцены

 1. Андреи Леитунь 20

жена Наста 19

брать Матеи 9

сестра Алена 12

Мая 7

матка Ганка 70

бобыль Калначь 60

жена Адя 54

сынь Якубь 15

дочь Маргита 12

 

 1. Екубь Ваивада 54

сынь Янь 23

жена Хадора 20

сыны

Врантишь 11

Степань 8

дочери

Алена 18

Катра 6

Магда 3

у Яня сынь Адам 1

челядникь Матеи 20

 

 1. Андреи Курила 100

жена Магда 80

сынь ево Курила 25

жена ево Аксенья 19

сынь Езупь 4

дочери

Алена 5

Анна 3

зять Андреи 24

жена Зофья 21

выхованка Анна 17

работница Наста 20

 

 1. Кузма Русецкии 40

жена Татьяна 38

сыны

Андреи 20

жена Аксенья 19

Федорь 17

жена Марися 18

третьеи Игнать 12

дочь Кузмина Мартеса 4

Андрея сынь Дмитрокь 3

 

…………………………1054.lp……………………..

 1. Ходорь Русецкии 29

жена Варка 27

сыновья

Тумашь 10

Якубь 6

Ерка 4

дочь Катрина 2

работникь Марагеи 40

 

 1. Харламь Назаренокь 60

сынь Яковь 15

жена Матреха 15

сыны

Терехь 11

Лазань 7

работница Ташка 30

бобыль Абрамь 30

матка Катрена 80

дочь Улььяна 20

 

 1. Яшка Яковь 20

брать Климка 15

сестры

Аксенья 12

Марья 8

Федора 6

Гашка 2

матка Авдотья 40

бобыль Андреи 70

сыновья

Матфеи 20

Авдакимь 17

 

 1. Гришка Назаренокь 50

жена Опушка 40

сыновья

Филька 6

Ивань 1

дочери

Аксенья 10

Матрона 4

Кушка 2

 

 1. Мартынь Авдеять 77

сынь Якубь 40

жена Марьяся 29

сынь Ивань 20

жена Хадора 20

сынь Павлекь 8

Ерась 6

дочька Палеша 12

Альжута 9

Якуба сынь Микулаи 4

дочька Леося 2

Ивана дочка Алена 1

 

Итого м.22 ж.19

 

Деревня Стродова

 1. Янка Гриневичь 47

жена Гапуся 30

дочь Агата 5

выхованка Ганулька 7

швагерка Маланья 22

 

 1. Данила Субочь 40

жена Акулина 40

сынь Станиславь 24

жена Ганка 15

сынь Григореи 9

дочь Катруся 15

Станислава дочь Полка ¼

 

……………………1056.lp…………………

 1. Микита Путра 34

жена Зося 50

дочь Гася 8

пасерпь Данила 11

пасербица Ганка 15

 

 1. Езупь Авдеянань 30

женка Палеша 28

сынь Мартинь 8

Еска 1/2

дочь Марина 4

 

 1. Апанась Путра 30

жена Рина 30

выхованка Катерина 7

работникь Якубь 13

 

Итого м.11 ж.15

 

Деревня Пановока

 1. Якубь Мызникь 90

сынь Томашь 45

жена Ульяна 40

сынь Гришка 6

дочи

Ганка 15

Варка 9

Магра 7

Марина 5

 

 1. Янка Ушань белорусець 30

жена Ева 29

сынь Мартинь 1

дочь Ганка 9

 

 1. Алекса Ушань 28

жена Марина 23

сынь Павлекь 1

выхованка Ульяна 16

 

 1. Павлекь Бубала 50

жена Марья 25

сыны

Андреи 10

Врантишь 4 не

дочь Анна 7

 

 1. Кузма Лимешенокь 70

сынь Максимь 27

жена Дарка 26

сынь Михаль 24

жена Зося 19

сыны

Самусь 15

Ходорь 9

Максима сынь Андреи 2 не

дочь Агата 8

 

 1. Янь Мишань 30

жена Маргита 27

сыны

Стопань 6

Лаврусь 4

Михаль 4 не

дочь Анна 7

брать Стопань 28

жена Ильжа 25

дочь Дорта 4

Аня 2

матка Кача 70

 

…………………..1057.lp……………………

 1. Илья Якимовь 40

жена Морка 40

сыны

Григореи 8

Езевь 6

Пятрокь 7

дочь Раса 5

 

Итого м.25 ж.22

 

Деревня Рушкулева

 1. Ивань Рускуль 70

жена Ильжа 63

сынь Андреи 30

жена Крыся 30

сыны

Микуль 20

Петрусь 10

дочи

Наста 15

Дорта 8

дочери

Аня 6

Мая 3

Авдуля 1

 

 1. Питерь Рускуль 60

жена Алена 55

сынь Ерсь 30

женка Ильжа 28

сыны

Мортусь 20

Андреи 17

Микуль 13

Енсь 10

дочери

Катра 10

Мая 4 не

 

 1. Мортушь Рускуль 50

жена Мая 40

сыны

Якубь 15

Езупь 10

Андреи 4

дочьки

Мадаля 12

Наста 9

Аня 3

 

Итого м.14 ж.15

 

Деревня Ластовки

 1. Ерка Ластовка 26

жена Крыся 23

сынь Петруха 2

дочери

Варка 3

Марья 3 не

брать Матфеи 19

жена Катрина 18

дочь Кляра 2

брать Янка 17

Якубь 10

Врантишь 8

сестра Магда 4

матка Наста 40

 

 1. Григореи Мимешенокь 50

дочь Наста 50

сынь Амбрось 30

жена Наста 20

Езупь 20

жена Марья 19

……………………1058.lp………………..

сынь Ерка 17

Павлекь 7

дочери

Текля 8

Катрена 4

 

 1. Андреи Ластовка 39

жена Ходора 36

сынь Ерка 17

жена Анна 14

сыны

Франтишь 12

Станиславь 10

Семка 5

Филипь 3

выхованка Альжута 15

 

 1. Степка Забемаля 43

жена Тареса 39

сыны

Врантишь 16

Пятрусь 11

Ануфреи 8

дочери

Ульяна 4

Ганна 1

швагерь Михаль 30

жена Морка 33

сынь Степань 3

дочь Магда 5

матка Ганка 64

работникь Михал 36

браварникь Егорь 46

убогая Сенка 67

 

 1. Ходорь Китко 56

жена Прося 52

сынь Стазь 24

жена Анна 23

сынь Якубь 22

жена Катрина 21

сынь Лукашь 16

жена Маланья 17

Семка 13

Кадресь 11

Анка 9

Станослава сынь Гаврила 5

дочки

Крыся 3

Алжета 2 не

Якуба сынь Врантишь 1/2

бобыль Ивань 48

жена Федора 44

сыны

Николаи 8

Игнать 10

Семка 3

 

Итого м.39 ж.28

 

Деревня Леиманы

 1. Адамь Леимань 56

жена Моря 42

сыны

Якубь 12

Томашь 10

Андреи 8

Езупь 6

дочь Магда 1/2

мачиха Катра 80

сынь Яникь 22

……………………..1059.lp…………………..

бобыль Тарас 42

жена Крися 34

сынь Алексеи 3

дочь Палагея 7

 

 1. Лаврик Ярмакь 52

жена Агапька 49

дочь Варвара 13

сынь Яшка 30

жена Агапька 38

сынь 2 Кандрашь 20

жена Настася 20

сынь Янка 1/2

патчерица Богута 8

сыновя Яши

Янка 8

Барис 4

Семень 3

 

 1. Петрь Иванов 30

жена Настася 29

сыновя

Егор 4

Янка 1/2

 

 1. Ивань Якимовичь 50

жена Параса 48

сыновя

Филипь 20

жена Мария 19

2 Ходор 18

жена Мария 20

3 Андреи 14

4 Василеи 12

5 Леонь 8

дочери Ивана

Палагея 4

Галка 3

сынь Федора Алексеи 1

работница Тереса 13

 

 1. Данила Капуста 58

жена Зося 56

сынь Илья 21

жена Настася 20

2 Антонь 16

жена Тереса 17

3 Степань 8

дочь Мария 10

 

Итого м.29 ж.21

 

Деревня Трашкова

 1. Францышь Барсукь 25

жена Авдотя 25

дочь Аксиня 5

братя Францыша

Фома 14

Семень 7

мать Матрена 52

племянница Наталька 12

 

 1. Игнашь Барсукь 50

жена Маря 45

сынь Микита 30

жена Федосья 30

2 Григореи 21

жена Палагея 20

3 Дементеи 16

жена Наста 18

4 Никита 4

……………………1060.lp………………..

дочери

Алена 17

Алеся 12

Ганка 9

сыновя Микиты

Парша 11

Барись 9

Апанась 3

Микипор 1

работникь Василеи 40

 

 1. Михаила Барсукь 42

жена Наталья 37

сыновя

Игнашь 22

жена Алеся 19

2 Петрь 7

3 Игнашь 4

4 Филипь 1/2

дочери

Мартуся 15

Феня 11

3 Дарка 9

сынь Игнаша Ягорь 1

2 Михаила 6

работникь Езупь 14

 

 1. Вдова Кристиня 38

сынь Микита 11

дочери

Катерина 15

Наста 3

брат Прохар 37

жена Прасковя 36

сынь Ерька 3 не

дочери

Настася 5

Настася 4

Прося 2

работникь Кузмы Яшка 40

 

 1. Петрь Бируля 30

жена Настася 20

сынь Данила 2

брат Трафим 24

жена Настася 23

брать Янка 16

сестра Ганка 14

Трафима сынь Николаи 2

мать их Федора 67

выхованка Елена 9

 

 1. Ивань Барсукь 32

жена Астаха 31

сынь Демит 9

дочери

Настася 13

Катерина 11

Алеся 8

Агапька 3

Аксиня 1

 

 1. Захар Нестеронакь 49

сыновя

Игнать 30

жена Агашка 30

Илья 20

жена Маря 2

…………………1061.lp…………………..

Игната сынь Василеи 4

дочери

Аришка 7

Наста 3

Мартуся 1/2

 

 1. Куприянь Захаренакь 35

жена Устиня 30

сыновя

Ивань 15

жена Наста 18

2 Гаврила 9

3 Миколая 6

брат Ахрем 20

жена Грипина 19

 

Итого м.41 ж.42

 

 1. Фолварокь Пиктелева

Езуфь Заваровски

жена Марьяна

сынов

Казимир

Янь

дочери

Гертруда

Анна

Рожа

баробакь Янь 30

 

Итого м.1

 

Деревня Пиктелева

 1. Евдаким Гавриловь 60

сынь Федор 25

жена Лукеря 24

сынь их Сидарь 5

дочери

Прасковья 2

Марфа 1/2

работникь Кирила из Ланцкорони 30

 

 1. Митреи Федотов 30

сестры

Устиня 40

2 Катерина 38

3 Арина 32

4 вдова Маланя 27

………………..1062.lp…………………

племянникь Митреи 9

сыновя Малани

Тимофеи 12

Василеи 2

дочери

Марина 13

Дунка 9

 

 1. Ерьмоха Федотов 56

жена Маряна 42

сынь Анисим 4

дочь Аксиня 2

челядникь Яков 20

 

 1. Юрька Тращонокь 80

жена Федошка 40

сынь Андреи 2

дочери

Анися 10

Малашка 8

Василиса 6

швагер Андреи 25

челядникь Исакь 30

жена Марья 39

Марта убога колека 80 лет

 

 1. Максим Дарафеевь 58

жена Устиня 51

сыновья

Василеи 30

жена Васиха 24

2 Наумь 15

3 Кандратеи 13

 1. Василья сынь Сергеи 1/2

Бобыли Асташь 32

жена Ульяна 23

сынь Осипь 10

дочь Ашуха 1/2

2 Сидар 50

жена Ашуха 47

сынь их Василеи 13

дочь Катерина 8

3 Барись 30

жена Акулина 30

сынь Кирила 8

дочери

Аксинья 12

Ульяна 7

Анна 1

 

Итого м.26 ж.26

 

Деревня Салешка

 1. Раман Таранть 40

жена Гапуся 38

сыны

Осипь 13

Станислав 7

дочери

Алена 10

Ганка 8

Катярина 5

Маряся 4 не

 

…………………..1063.lp………………….

 1. Степан Таранть 45

жена Маря 41

сыны

Яким 10

Езупь 7

Ань 4 не

швагерь Илья 30

жена Алена 26

дочь Юля 7

 

 1. Матеи Бавшан 31

жена Текля 26

сынь Томашь 2

дочь Тереса 1

 

 1. Сидар Лемешонокь 32

жена Наста 27

сыны

Максим 13

Степань 7

дочери

Маряна 10

Раика 3

Луцыя 1

 

 1. Юрька Родикь 58

жена Крися 54

 

 1. Савка Лавецкии 36

жена Наста 40

сыны

Юрька 18

Арман 15

Андреи 13

Петрь 8

Якупь 5

дочери

Татяна 14

Людвика 10

Катрюся 6

 

 1. Степань Лемешенакь 33

жена Наста 31

сынь Антонь 16

дочери

Алжута 11

Ганка 9

 

Итого м.22 ж.22

 

Деревня Морочинка

 1. Кандратеи Судинскь 60

жена Авьдуся 59

сынь Янь 28

жена Магда 26

2 сынь Лавьрентеи 19

жена Магдуся 18

3 Павель 15

4 Мартинь 11

5 Тамашь 6

дочери

Галка 18

2 Алена 13

3 Ахремия 8

Лавреня сынь Кароль 3 дни

 

 1. Семень Зенка 50

жена Маряся 32

сынь Лавринь 3

дочери

Реина 9

Ганка 7

 

…………………..1064.lp…………………

 1. Енко Зенка 25

жена Марка 25

сынь Казимир 12 не

дочь Алжута 4

племянникь Ануфреи 10

отець Анки Давыть 80

 

 1. Герасим Зенка 40

жена Наста 30

сыны

Стас 9

Адам 6

Балтромеи 1/4

 

 1. Степан Кароль 63

жена Агата 50

сыны

Тамашь 15

Якупь 12

Григор 8

дочь Елена 9

бабылька Хадора 50

дочь Крися 10

пасанокь Николаи 12

 

 1. Яка Шишковичь 25

жена Людвися 20

дочь Катра 1

мать Кася 70

 

 1. Янка Дубакь 70

жена Маряна 40

пасанки

Казимирь 13

Томашь 5

патчерица Текля 11

работникь Якупь 15

 

 1. Кандрашь Шенда 46

жена Прося 37

сыны

Янка 15

Янка 9

Петрь 5

дочь Ануля 10

отець Василеи калека 100

 

Итого м.31 ж.23

 

Деревня Дароника

 1. Матвеи Иванов 60

жена Матрена 50

сыны

Микифор 13

Казимир 9

дочери

Васиха 15

Пашка 11

бабылка Федотя 80

 

………………………1065.lp………………….

 1. Михаль Микитинь 33

жена Аксинья 20

сыны

Матеи 3

Макарь 1/2

дочь Ашуха 7

матка Степанида 72

тетка Иринья 60

бобыль Казма 81

жена Авдотья 50

сыны

Афремь 43

жена Фекла 40

Илья 40

жена Лушка 30

Козмы дочь Зашка 10

Афремаскь Ротка 10

дочь Анисья 13

Ильи сыны

Максим 12

Авдеи 8

дочь Наста 6

у Ильешки теща Марья 95

 

 1. Мартинь Михаиловь 60

жена Зашка 30

дочери

Матрена 11

Марья 6

Марина 6 не

швагирь Алекса 50

жона Катерина 30

бобыль Семень 25

 

 1. Никифорь Василиевь 26

жена Авдотья 20

племяниица Марья 16

 

 1. Пентеха Григорьевь 60

жена Татьяна 40

сыны

Степань 14

Ротка 8

дочь Устиха 9

брать Семень 70

работникь Ивань 33

 

 1. Мерькюшь Абрамов 60

жена Авдотья 40

сыны

Тимофеи 14

Михаль 7

дочь Гашка 2

отець Абрамь 100 лет

 

 1. Яшка Ильинь 50

жена Аксинья 40

сыны

Василь 7

Андреи 5

Сергеи 3

дочери

Сенка 2

Федора 4 не

работникь Елисеи 15

Яшки брат Фадеи 45

жена Марья 30

…………………..1066.lp……………….

у Фадея сынь Микифорь 3

матка Фища 70

 

 1. Ивань Кононовь 30

жена Катерина 30

сыны

Клишко 9

Андреи 5

Яковь 3

Прошко 1/2

матка Ульяна 59

работникь Давыт 40

бобыль Карпушка 46

жена Авдотья 29

сынь Ивань 1/2

дочь Аверка 8

 

 1. Ивань Ерофеевь 35

жена Агафия 30

сынь Сергеи 8

дочь Катерина 2

брать Казма 25

жена Ашуха 20

работникь Ивань 20

работница Аришка 20

бобыль Лаврень 12

 

 1. Дарофеи Захаров 89

сынь у него Сидарь 36

жена Аксинья 30

сынь Гришка 8

дочь Акулина 1/2

племянникь Кандрашь 20

 

 1. Фадеи Васильевь 40

жена Авдотья 20

сынь Абрамь 3

дочери

Маланья 6

Катерина 1

бобылка Катерина 40

сынь Ивань 10

дочь Лушка 12

 

Итого м.51 ж.46

 

Новая Мысль

 1. Акономь Новомыслинскии Миколаи Врочински с повету Броньскего

жена Текля

дочь Сколястыка

хлопцы

Францышь Стопкевичь 15

Михаль 11

господыня Лазаревна 60

 

Итого м.2 ж.1

 

………………………….1067.lp……………………

. Деревня Дотникова

 1. Леонь Ведля 80

жена Марина 20

сыны

Еникь 30

жена Мая 20

Ерка 10

Езупь 8

Марьтынь 5

дочь Марьгита 9

Ениковь сынь Екупь 6 не

дочь Анна 7

дочь Дорта 5

работникь Езупь 16

работница Наста 20

 

 1. Ерка Ведля 40

жена Дарья 30

сыны

Андреи 25

жена Маргита 21

сынь Левонь 2

дочери

Катра 10

Мая 8

Дорьта 5

Марья 3

у Андрея сынь Еникь 2

 

Итого м.11 ж.12

 

Деревня Ваишля

 1. Мартинь Ваишля 50

жена Алеся 40

сыны

Матысь 25

жена Ильжа 22

Ерька 20

жена Мая 14

Андреи 15

Адамь 10

дочь Мора 13

выхованка Мора 5

Матыся дочь Ильжа 1/2

бобыль Екупь 50

жена Ильжа 33

сыны

Ерка 5

Матысь 7

 

……………………..1068.lp…………………..

 1. Янь Леинь 35

жена Агата 30

сыны

Янь 9

Тумашь 2

дочь Мора 4

работникь Адамь 10

бобыль Янь 30

жена Кристина 25

сынь Андреи 4

дочь Катра 5

 

 1. Мортушь Шляката 30

жена Мора 20

сынь Андреи 4

дочь Ильжа 4

брат Мартина Андреи 30

матка ево Авдотья 60

ротникь Еникь 20

 

 1. Крустошь Патмалникь 90

сынь Михаила 38

жена Катра 20

сынь Степань 20

жена Мадаля 20

сынь Яковь 8

дочери

Мода 6

Мора 3

Наста 1/2

работникь Петрь 40

сынь Андреи 3

 

 1. Вилимь Ваишля 50

жена Мадаля 40

сынь Семень 20

жена Анна 15

сынь Езупь 6

дочь Дорта 8

Наста 3

 

 1. Ивань Карельсь 80

жена Маргита 76

сынь Мартинь 20

жена Мора 14

дочери

Мора 10

Анна 7

Ильжа 4

выхованакь Степань 2

работникь Андреи 2

 

 1. Криштопь Бремерьсь 42

жена Ильжа 30

сынь Ереи 8

дочь Анна 6

 

 1. Алексеи Берьнась 50

жена Мора 30

сыны

Яковь 8

Семень 6

Матысь 3

дочери

Анна 9

Мадаля 6

 

 1. Андреи Ваишля 46

жена Мора 36

сынь Янь 15

жена Мадаля 14

сынь Василеи 12

дочери

Барбула 10

Анна 6

Морьгита 4

…………………1069.lp………………….

у Яна дочь Ане 1/2

выхованакь Екупь 4

 

 1. Адамь Ваишля 38

жена Алена 34

сыны

Андреи 6

Янь 3

дочь Борбуля 8

 

 1. Яковь Ваишля 64

сынь Степань 15

жена Наста 15

дочь Анна 1

выхованакь Адамь 10

Матысь 3

выхованки

Алена 6

Дорота 8

 

 1. Семень Ваишля 40

жена Наста 40

сыны

Екупь 5

Андреи 3

зять Василеи 16

жена Анна 14

 

 1. Ерь Ваишля 48

жена Дорта 43

дочери

Алена 5

Настасья ½

выхованак Андреи 15

Янь 4

 

 1. Андреи Ваишля 45

жена Ада 42

дочь Мора 5

выхованакь Мортушь 15

жена Ильжа 14

сынь Андреи 4 не

сыны

Семень 20

жена Анна 15

сынь Езупь 6

дочь Дорта 8

Наста 3

 

 1. Вилемь Ваишля 34

жена Мора 28

дочери

Анна 5

Ильжа 1

выхованакь Езупь 5

Вилема зять Максимь 12

жена Анна 10

 

Итого м.61 ж.57

 

Деревня Суслова

 1. Семень Сусловь 40

жена Катра 35

сыны

Янь 6

Езупь 4

Ереи 2

дочери

Анна 10

Мора 5

Палеша 3

брать Семенов Янь 20

жена Мора 40

сынь Екупь 4

дочери

Марьгита 12

Ильжа 5

 

 1. Вилемь Сусловь 36

жена Мора 25

сыны

Ладысь 4

Антонь 3

Янь 1 не

брат Ерьсь 8

сестра Анна 20

выхованокь Ереи 9

мать Анна 80

работникь Меикушь 80

 

……………………..1070.lp…………………..

 1. Янчь Сылова 42

жена Кристина 30

сыны

Вилемь 4

Янь 1

 

 1. Андреи Сыльва 40

жена Мая 30

дочери

Мора 8

Ильжа 6

Дорта 4

Марьгита 2

брат Адамь 30

жена Катра 30

сынь Янь 2

выхованакь Андреи 15

Фанчижекь 6

матка Анна 100

выхованка Мора 4

 

 1. Андреи Кунпинь 50

жена Мая 40

сыны

Адамь 13

Михаль 11

Ереи 8

Янь 6

дочери

Мора 4

Наста 2

Марьгита 1

 

 1. Федарь Ваивада 36

жена Катра 30

дочери

Ильжа 10

Мара 2

Анна 2 не

матка Алена 60

 

 1. Екупь Порьтокь 50

жена Катра 40

сыны

Екупь 25

Янь 20

Ереи 7

Матвеи 4

сестры

Наста 10

Анна 8

Палеша 1

 

Итого м.32 ж.32

 

Деревня Еисаки

 1. Степань Еисакь 50

жена Ануся 46

сыны

Янь 16

жена Дорьта 15

Степань 12

дочь Анна 1 не

Петрь 8

Андреи 5

Ереи 4

выхованокь Антонь 16

жена Мора 17

Степанов отець Янь дрякь 77

работница Мора 17

 

 1. Максимь Маскалянь 53

жена Мая 45

сыны

Адамь 8

Янь 7

Семень 4

Матысь 3

дочь Мора 10

 

……………………1071.lp…………………

Бартерь Ваишла 51

жона Маруся 40

цурка Маруся 4

выхованокь Тумашь 4

 

 1. Ионикь Ваишла 26

жена Палуша 22

сыновья

Андривь 5

Меикуль 3

дочь Маргита 3 недель

выхованка Катра 7

теща Ионика Алена 80

 

Итого м.18 ж.13

 

Деревня Ласцанки

 1. Якубь Вачяня 30

жена Мая 29

дочери

Ильза 6

Катра 3

выхованка Аня 6

брать Якуба Юрсь 28

жена Наста 26

сынь их Андрусь 1/2

дочери их

Мора 3

Маргита 1/2

выхованка Мая 4

мать Якуба Аня 80

паробокь Янко 30

 

 1. Лаурь Пучка 36

жена Аня 20

сынь Якубь ½

дочери

Катра 5

Мора 3

Лаура швагры

Ионсь 18

Ерьсь 8

сестры швагров

Агапа 10

Маргита 7

теща Мора 50

 

 1. Мочь Литьвишь 60

жена Катра 60

сынь Ионсь 20

жена Крися 15

2 сынь Самуж 15

жена Аня 13

дочь Моча Ильза 11

 

 1. Мертучь Литвинсь 30

жена Аня 22

сыновья

Адамь 9

Ивансь 7

Ионсь 3

выхованокь Езупь 13

 

 1. Иваньн Вацаима 50

жена Мая 40

сыновья

Юрсь 9

Усламсь 7

Юрсь 5

Матеись 1

дочери

Ильза 8

Мора 6

выхованка Мора 3

 

Итого м.21 ж.24

 

Деревня Ясиотке

 1. Федорь Рачетникь 60

жена Хадора 60

сынь Лянько 40

жена Аксенья 30

2 сынь Самусь 27

жена Палуша 20

3 сынь Самукь 18

жена Матрена 20

4 сынь Гришко 9

дочери Федора

Ганна 13

Алеся 10

Янки дочери

Арина 7

Мартуля 1/2

Самуся дочери

Ганка 3

Магда 3 недель

челядникь Каицюкь 40

жена ево Катрина 30

 

 1. Михал Брычко 50

жена Авдуня 39

сынь вдовець Якушь 23

дочери Михаля

Катрина 12

Ганка 9

Наста 8

Якуша сыны

Антонь 7

Сцепань 5

Михаилы племянникь Андреи 20

брать ево Ерка 9

 

 1. Степань Станько 40

жена Марианна 40

дочери

Магдася 16

Аксеня 10

Марка 7

Катрина 3

………………..1072.lp……………….

зять Василь 18

челядникь Томашь 20

 

 1. Данила Станько 37

жена Агапа 35

сыновья

Игнат 7

Пракопь 2

дочь Наста 10

бобылка Палуша 40

сыновья ее

Ходорь 11

Василь 8

челядникь Якубь 25

челядница Наста 18

 

Итого м.21 ж.24

 

Деревня Понтаки

 1. Якь Захарь 80

жена Мадаля 46

сынь 1 Ерь 20

жена Мора 30

сынь 2 Мортушь 18

жена Дорта 18

3 сынь Ионсь 14

Ера дочери

Аня 4

Маргита 2

Мортуша сынь Ечупь 2

выхованка Наста 5

 

 1. Микел Захарь 60

жена Маргита 50

сыновья

Самус 8

Питерь 3

дочери

Мора 12

Ильза 6

брат Микеля Ерьсь 54

жена Авдоца 40

сыны их

Адам 4

Ионсь 2

дочери

Катра 11

Магда 8

Мая 3

брат Самусь 40

жена Крестина 30

сынь Ионьсь 2

дочери

Мая 4

Мора 1

выхованка Катра 8

Ера парабокь Павлек 9

 

 1. Ерь Понтакь 70

жена Борбула 60

сынь Мортушь 30

жена Мая 25

2 сынь Ионсь 20

жена Мадаля 18

3 сынь Онтушь 6

дочери Ера

Мора 16

Аня 8

Мортуша сынь Ионсь 3

ево дочери

Дорта 2

Наста 1/2

Иона цурка Мая 1 1/2

 

 1. Ионь Понтакь 50

жена Катра 50

дочери

Мора 20

Адя 18

Мадаля 16

Дорта 14

Мая 4

Маргита 2

паробокь Матис 33

 

 1. Матис Калначь 45

жена Наста 40

сыновья

Ерсь 8

Ионсь 3

Ечупь 1

цурка Дорта 2

сестра Мора 15

брать Мортушь 30

жена Крестыня 15

сыновья

Матись 6

Ионсь 3

мать Матиса Мора 60

 

……………………..1073.lp…………………

 1. Ионь Рекуль 66

жена Катра 59

сыновья

Ерьсь 10

Андрифь 6

Мортушь 4

дочери

Ильза 8

Аня 2

 

Итого м.32 ж.40

 

Деревня Лукница

 1. Ивань Кромань 90

жена Маргита 80

сынь 1 Андрифь 40

жена Настаза 26

2 сынь Ионсь 30

жена Мора 24

3 сынь Матеись 26

жена Катра 18

4 сынь Ерсь 20

жена Мада 15

5 сынь Елексь 15

6 сынь Якубь 12

Андрифа сынь Ивансь 2

дочь Мая 5

Иона дочери

Мора 6

Дорта 3

Маргита 1/2

Матиса сынь Якубь 3

дочь Маргита 8 недели

Ера дочь Мадаля 1/2

 

 1. Ерь Ниперь 50

жена Палуша 36

сыновья

Ерь 16

Андрифь 4

Езупь 2

дочери

Мора 5

Ильза 7

паробокь Рышка 6

 

 1. Онтушь Кромань 40

жена Крестина 38

сыновья

Андривь 7

Адамь 2

выхованка Ильза 4

 

 1. Савка Сеимань 40

жена Мора 40

сыновья

Кодерсь 16

Питерь 6

Езупь 4

Мацеи 3

дочери

Мая 8

Аня 2

 

 1. Вилимь Гедорть 50

жена Илжа 40

сыновья

Ерьсь 12

Адамь 11

Андривь 10

Кодорсь 4

дочери

Мора 15

Мая 8

Крестина 2

 

Итого м.27 ж.23

 

Деревня Алтынки

 1. Ерь Лубгань 50

жена Мая 40

сыновья

Питерсь 12

Меикуль 4 недель

дочери

Крестина [и] Алеся двоини 6

Мора 5

Ильза 3

 

…………………1074.lp………………..

 1. 3 сынь Василь 3

4 сынь Езупь 2

брать Ионя Томашь 30

жена Аня 35

сынь Тимоксь 3

дочь Дорта 2

выхованокь Катра 6

Мода 3

 

 1. Андриусь Матуль 50

жена Мая 40

сыновья

Якуб 10

Микель 8

дочери

Мора 20

Аня 3

выхованець Матись 5

 

 1. Ионсь Авгуль 25

жена Мора 20

сынь Тимуксь 2

брат Ионса Ерсь 8

 

 1. Микель Ватеришь 40

жена ево Мая 19

братя Микеля

Мортушь 10

Андриусь 5

Микель 2

мать их Крестина 56

дочь ее Мора 11

 

 1. Игнашь Паунинь 46

жена Наста 34

сынь Игнашь 7

дочери

Дорта 4

Мора 2

 

 1. Мортушь Паунинь 20

жена Мора 18

выхованка Мора 10

бабка Грита 70

бобыль нищеи 40

жена Адя 35

 

 1. Мортушь Паунинь 50

жена Настуся 50

зять Мартуся Морчуль 40

жена Маргита 33

дочери их

Маделя 10

Аня 5

слепая Мора 2 лет

Бобыль нищеи Казуль 80 лет

паробекь Меикуль 15

 

 1. Игнашь Гаилишь 36

жена Маргита 31

сыны

Ерь 8

Адам 2

дочь Мора 5

 

Итого м.59 ж.58

 

Деревня Андзаны

 1. Андреи Андзань 80

жена Катра 70

выхованки

Марцынь 20

Якубь 10

выхованцы

Палуша 15

Иришка 10

 

 1. Матись Андзань 78

жена Адя 50

сынь 1 Ионикь 25

жена Адя 20

 

………………….1075.lp……………..

зять Максим 20

у него жена Катра 15

бобыль Петруха 30

у него жена Марина 40

 

 1. Петрь Лубгань 40

у него жена Мора 30

у них сыновья

Иончь 7

Ершь 4

дочери

Ання 10

Катра 3

 

 1. Одум Лубгань 30

у него жена Аня 20

у них сынь Ерсь 1

дочь Мода 2

 

 1. Яковь Каласовь 65

у него жена Марфа 50

у них сыновья

Мартинь 25

у него жена Ашуха 20

2 сынь Агафонь 11

3 сынь Карпь 4

дочь Дунка 5

брат Якова Адеи 30

сестра Ануля слепа 40 лет

2 Варушка 22

 

 1. Гришка Коласовь 50

у него жена Гашка 40

у них сыновья

Гришка 18

Семень 7

3 сынь Кузма 5

4 сынь Каношка 1 ½

брат ево Ивань 35

дочь ево Матрона 11

у него сестра Алена колека 42 лет

Ивань Катлярь 30

 

Итого м.22 ж.18

 

Деревня Рукша

 1. Савка Рукша 43

у него жена Магда 40

у них сыновья

Франчишекь 15

Езефь 13

дочери

Марина 11

Ганка 2

бобыль Семка 50

у него жена Аксинья 42

у них сыновья

Васка 15

Янка 7

Балтрусь 3

дочери

Алеся 12

Марка 10

Маруся 5

 

 1. Екуб Брушка 40

у него жена Матрона 30

дочери

Марья 10

Ганка 6 не

челядник Петрушка 20

 

…………………1076.lp………………..

 1. Василеи Рукша 35

у него жена Крися 32

дочери

Марьяся 8

Палеша 5

работникь Стесь 18

 

 1. Ерка Рукша 25

у него жена Агата 22

дочь их Магда 1 1/4

брат ево Павлокь 20

у него жена Палеша 20

дочь Марья 2

мать Ерки Зося 60

пастушка Ганка 10

 

Итого м.13 ж.19

 

Деревня Шпелева

 1. Григорь Шестерень 40

у него жена Агапка 36

у них сыновья

Степань 8

Архипь 6

Янка 5

Андреи 1 1/2

дочери

Агапка 4

Наста 3

Григорья мать Палеша 66

 

 1. Степань Борисонокь 45

у него жена Ганка 30

у них сыновья

Екуб 8

Иоска 6

дочь Магдуся 10

 

 1. Васка Боресенокь 30

у него жена Агапа 30

у них сыновья

Иоска 8

Леонь 6

Иоанка 1 1/2

дочери

Марья 9

Катра 3

челядникь Андреи 60

бобыль Янко 40

у него жена Маряся 38

у них сынь Николаи 20

 

 1. Екуб Ромжа 25

у него жена Наста 21

Катра 2

мать их Прося 46

 

 1. Лаврень Боравикь 70

у него жена Феся 64

у них сынь Янка 20

у него жена Крися 19

у них сыновья

Федорь 18

Гаврила 8

у них дочь Розалия 1 1/2

 

Итого м.20 ж.16

 

Деревня Оглевя

 1. Янко Гроць 35

у него жена Марья 33

у них сынь Алексеи 8

дочери

Марьяся 10

Аксинья 7

Гаяна 4

………………………..1077.lp…………………

Катрина 3

Агапька 1 1/2

Варка 4 не

челядникь Андреи 26

 

 1. Николаи Гроць 29

у него жена Наталка 26

дочери

Ганка 8

Катрина 3

Агапка 1 1/2

выхованокь Никита 8

челядникь Екимь 17

бобыль Иоскя 30

у него жена Анна 23

дочери

Федора 8

Алеся 6

 

 1. Архипь Апонасенокь 70

у него жена Анна 60

брат Трошка вдовець 60

у него сынь Янко 20

у него жена Альзута 19

у них сынь Гришко 13

дочь их Агапка 1 1/2

 

 1. Семень Следевскеи 45

у него жена Арина 40

у них сынь Степань 11

дочери

Прося 8

Катрина 7

зять Якуб 18

у него жена Ганка 15

 

 1. Кондрашь Лущенокь 82

у него жена Дарка 63

у них сыновья Карпь 25

у него жена Наста 24

2 сынь Захарь 21

у него жена Ганка 20

3 сынь Лукьянь 11

дочь Коньдраша Аксинья 10

у Карпа дочь Аксута 1 1/2

у Захара дочь Полеша 1 1/2

 

 1. Борис Скром 28

у него жена Зося 31

брат ево Филимонь 18

 

 1. Авдоким Кулаченокь 60

у него жена Марфа 56

у них сыновья Ивань 25

у него жена Палеша 24

2 сынь Семень 11

3 сынь Янко 7

дочь Морьяся 14

у Ивана сынь Романь 3 не

у Ивана швагерка Аксинья 12

 

 1. Купринь Горнабои 60

у него жена Наста 56

у них сыновья

Петрь 11

Леонь 10

дочь Агапка 9

племянникь их Федорь 30

 

…………………….1078.lp…………………

Семень Лемешонакь 50

у него жена Авдотя 50

сыны

Андреи 25

у него жена Марьяся 24

сынь Игнатеи 13

у него жена Авдотя 15

дочери

Анна 14

Алеся 7

у Андрея сыны

Акимь 3

Янка 2

у Семена брать Пелицыз 27

 

 1. Лаврень Грученакь 25

у него жена Анна 24

у них сынь Степань 3

 

 1. Ековь Туминь 41

у него жена Анна 35

у них сыновья

Микель 16

Ерсь 6

Ивань 3

дочери

Аня 9

Фристина 7

выхованка Зося 20

работникь Павель 30

 

 1. Микь Туминь 45

у него сыновья Андреи 30

у него жена Мора 26

2 сынь Мортушь 4

дочь Андрея Анна 1 1/2

 

 1. Антонь Туминь 37

у него жена Мая 35

у них сыновья

Ерь 12

Екупь 1

дочери

Кристина 8

Мора 4

бобыль Ерь 40

у него жена Зофия 38

дочь Кристина 7

 

 1. Стопаль Туминь 43

у него жена Мора 41

у них сыновья

Ерсь 8

Матишь 6

Андреи 3

дочери

Рожа 7

Палеша 1 1/2

 

 1. Ионикь Кромань 42

у него жена Мора 38

у них сыновья

Антонь 8

Матись 6

Андреи 4

Адамь 2

дочь Анна 1 1/2

приемышь Семешь 32

у него жена Палеша 26

дочь их Катра 1 1/2

теща Ионика Ильза 60

выхованка Христина 5

 

……………………..1079.lp…………………..

 1. Ивань Рутка 45

жена Аня 41

сыновь

Якубь 11

Миколь 8

Самусь 7

дочь Моря 6

 

 1. Матысь Дутка 36

жена Наста 33

сыновь

Ходорь 10

Ерсь 3

Енсь 5

дочь Аня 5

 

 1. Матуль Рутка 80

жена Мая 58

сыновь Бричь 40

жена Мая 30

другои Яшь 30

жена Мая 29

сынь Ходорь 20

жена Катра 28

Брича сыновь двухь

Езупь 6

Одумь 4

дочери

Катра 7

Моря 1

Яка сынь Яксь 2

дочь Катра 3

дочь у Хадора Палеша 3

парабакь Якубь 20

Яна выхованка Ильжа 19

таго жь бобыль Балтрусь 37

жена Моря 36

сынь Якубь 3

дочь Ильжа 2

 

 1. Ивань Рутка 60

жена Дартя 57

сынь Елексь 30

жена Моря 28

сынь Енсь 28

жена Мая 23

Яня сынь Алекса 1/2

выхованка Мая 7

работникь Степка 30

жена Марина 30

сынь Григорь 1

дочери

Акулина 12

Ватруна 5

Дарка 3

 

Итого м.83 ж.83

 

Деревня Жеготова

 1. Которь Савка 85

жена Мадыля 50

сыновь Матысь 30

жена Моря 25

Енсь 10

Ходара дочь Ильжа 12

Матися сынь Андреи 3

дочь Аня 1

выхованка Катра 6

 

 1. Янь Савка 40

жена Катра 39

сыновь Янсь 25

жена Маргита 21

дочь Адя 1

сынь другои Ерсь 10

дочери

Моря 12

Мадаля 8

выхованокь Енсь 10

 

…………………..1080.lp……………..

 1. Ерь Лаксь 50

жена Дерда 49

дочери

Мора 8

Дорта 7

брат Андреи 20

жена Аня 16

Андреев сынь Одомь 1

выхованокь Леонсь 12

матка Арутя 80

 

 1. Антонь Лубгань 56

жена Марья 44

сыновь

Самусь 15

Ерсь 11

Якубь 8

Андреи Пуль 1/2

дочь Ильжа 6

выхованка Крыся 5

 

 1. Екубь Лубгань 30

жена Хадоска 20

дочери

Мая 3

Моря 2

швагерь Ерсь 25

жена Мая 40

сыны

Енсь 8

Сеимань 4

дочери

Наста 6

Моря 5 не

выхованка Иваста 15

 

 1. Езупь Лубгань 60

жена Крыстыня 50

сынь Екубь 20

жена Палеша 18

сынь Енсь 13

третии Андресь 7

дочь Дорта 6

 

 1. Ерь Лубгань 50

жена Аня 40

дочь Моря 8

выхованокь Бартуль 4

выхованка Крестыня 1

Мая 4

бобыль Ерь 42

жена Катра 33

сынь Езупь 4

 

 1. Янь Понопакь 91

жена Алена 59

сынь Янсь 40

жена Аня 32

другии сынь Одамь 36

жена Мая 31

третьеи Езупь 20

Ерсь 15

Яня сынь Одамь 3

дочь Мая 2

Маргита 1

Одома дочь Моря 2

выхованка Мадыля 20

 

 1. Давыдь Руцкии 20

жена Аня 19

сынь Одамь 1/2

братья

Питерь 12

Тракимсь 10

…………………..1081.lp…………………..

Езупь 6

матеря Маделя 50

 

 1. Адреи Руцкии 30

жена Аня 30

сынь Езупь 2

дочь Наста 3

братеники Давить 23

жена Крестыня 15

брать Ерсь 8

сестры

Мада 19

Мора 13

Катра 5

матка Агапья 60

 

 1. Езупь Руцкии 50

жена Ильжа 48

сыновья

Янь 10

Андреи 6

Адам 3

дочери

Анна 9

Моря 7

Дорта 1/2

выхованокь Якупь 12

Езупа брать Янь 48

жена Мадыля 41

сыновья

Езупь 9

Андреи 7

дочь Наста 5

 

 1. Васка Руцкии 30

жена Наста 25

сынь Ерь 3

братия

Янь 7

Якубь 5

Микула 4

сестры

Мадыля 8

Анна 6

матка Моря 54

 

 1. Андреи Савка 50

жена Моря 53

сыновья

Янь 40

Мартинь 38

жена Катра 20

сынь Ерь 36

жена Моря 20

сынь Матысь 20

дочь Андрея Ильжа 15

сынь Мортуха Алексь 4

дочь Кристыня 1/2

Ера выхованокь Аня 3

 

 1. Янь Савка 50

жена Наста 40

выхованокь Питерь 12

Платрусь 4

выхованка Наста 20

Ильжа 3

брат Антонь 30

жена Магда 28

сынь Езупь 5

дочь Моря 2

матка Ильжа 83

работникь Якубь 40

 

Итого м.69 ж.71

 

……………………1082.lp…………………

Деревня Свыкла

 1. Тамашь Свыкла 30

жена Ана 30

сынь Мартушь 1/2

дочь Мая 3

брать Мортушь 20

матка Анна 60

 

 1. Ерь Спель 50

жена Онужа 46

сынь Мортушь 15

дочь Катра 2

старушка Маруся 70

 

 1. Антонь Дрость 50

жена Катруся 40

сыновь Илья 20

жена Марьяся 18

другии сынь Павлекь 10

Янка 8

 

 1. Харитонь Панковскии 50

жена Хадора 40

сыны

Лаврусь 11

Езупь 3

Андреи 1

дочь Ануся 11

 

 1. Денись Жернасекь 80

сынь Борись 30

Микита 20

дочь Хадора 21

Бариса сыны

Степань 5

Игнатеи 3

 

Итого м.18 ж.11

 

Деревня Кроманы

 1. Матфеи Барсенокь 46

жена Хадора 34

сыны

Якубь 10

Ивань 3

Филипь 1

дочь Ганка 4

бобыль атець Матфеи 80

сынь Хроль 13

дочь Дарка 20

другои сынь Ерка 11

 

 1. Матфеи Авдошинакь 56

жена Малашка 56

сынь Савка 25

жена Марьяся 20

другои сынь Андреи 18

Савки сынь Кузма 6

пастухь Андреи 10

 

 1. Мартинь Катляронокь 40

жена Гашка 39

сыны

Равань 12

Гришка 2

дочь Марьяся 1

Ивань 100 калека убогои

бобыль Влись 58

жена Ульяна 51

сыны

Лаврень 4

Кандрашь 1

дочь Ганка 9

 

……………………1083.lp………………………

Исакь Бурено 58

жена Морка 50

дочь Реина 12

зять Петрь 26

жена Наста 22

сынь Филипь 1

швагирь Ильешка 50

жена Федора 40

сыны

Филипь 14

Парфень 11

Васка 4

Янка 1

дочери

Палеша 8

Агапа 6

 

 1. Симаха Вальтинь 70

жена Дарья 30

сыны

Илья 30

жена Авдотья 29

Филипь 10

дочери

Донка 17

Палеша 7

Ильи сыны

Демка 4

Яшка 2

швагирь Ивань 70

жена Мавра 66

у Симахи пасанки

Васка 10

Амелка 3

пачерка Дарка 6

 

 1. Василь Ганчарь 45

жена Матрена 36

дочери

Харитонья 6

Полагея 1/2

 

Итого м.36 ж.23

 

Деревня Басальки

 1. Ерь Басальска 50

жена Палеша 40

сыны

Федарь 13

Микита 9

Прохорь 3

дочери

Прося 11

Ульяна 8

Марьяся 6 не

брат Карпа 25

жена Варка 20

дочь их Варка 5

матка Авдотья 89

бобыль Парьфень 70

жена Дарка 50

сыны

Романь 15

Ильешка 9

Ивань 5

 

 1. Микита Хилень 51

жена Наста 43

сыны

Янка 10

Романь 4

Филипь 1 1/2

дочь Марина 3

бобыль Григор 47

жена Марина 32

сынь Антонь 2

дочь Прося 3

Михаила колека 90

пастушка Анна

 

……………………1084.lp………………….

 1. Ивань Подавинникь 60

жена Анна 53

сыны

Янка 20

жена Федора 19

Семень 14

жена Устиха 15

Станиславь 6

дочери

Анна 8

Катрина 7

пастушка Наста 9

бобыль Васка 60

жена Палешка 44

сыны

Семень 15

Екупь 7

 

 1. Марко Демичонокь 60

жена Нешка 50

сыны

Сенка 10

Сергеи 7

Кузма 6

Дмитреи 2

дочь Наталька 9

бобыль Кандрать 40

сынь Павель 5

 

Итого м.29 ж.21

 

Деревня Бояриновь

 1. Ивань Бояринь калека 90

жена Алена 56

сыны

Федоть 10

Ефимь 3

внукь Екимь 13

патчерица Агафья 12

зять Естифеи 25

жена Хрестиха 20

бобыли

Гришка 30

Федоть 23

 

 1. Дорошка Бояринь 86

жена Агафья 63

сыны

Григореи 43

жена Ульяна 41

Егорь 35

выхованка Устиха 14

работникь Дмитреи 57

бобыль Яковь 25

бобыль Кандрашь 90

бобыль Исакь калека 100

 

 1. Амелька Винокурь 39

жена Морина 70

сыны

Дмитреи 15

Карпа 10

Микипарь 6

выхованка Варка 9

бобыль Яшка 30

жена Марена 38

дочери

Прося 4 ме

Татьяна 8

 

……………………1085.lp…………………..

 1. Тихань Ивановь 46

жена Васиха 50

сыны

Данила 9

Василеи 5

Афонась 3

дочь Катеха 6

 

 1. Наумь Дорофеевь 40

жена Устиха 30

сынь Степань 6

дочери

Проска 4

Домка 1 1/2

бобылка Гашка 60

дочь Ташка 15

 

 1. Купрень Мортинов 60

жена Прасковья 50

сыны

Харитонь 29

Асташь 9

Ротка 6

Федарь 5 не

дочери

Ашуха 15

Ануся 4

Аксинья 7

Ульяна 4

 

 1. Михаила Исаковь 40

жена Марина 30

сыны

Петрь 11

Андреи 9

дочери

Степанида 7

Марфа 5

Наста 3

 

 1. Тои деревни боярь убогих два

Петруха Эви брать 40

жена Макдуся 30

сыны

Левонь 9

Ерка 3

Гришка 3 не

дочь Катрина 5

Амелка Федаров убогои 50

жена Агашка 39

сыны

Прошка 13

Афремь 9

дочери

Авдотья 11

Донка 4

Фишка 15

швагерка Палагея слепа 40

 

 1. Млынь Яков Чухно 60

жена Марина 65

сыны

Пашко 45

жена Пришка 30

Гришка 25

дочь Акулина 20

у Пошка сыны

Борись 9

Петрь 7

дочь Фишка 1

бобылка Ашуха 30

сынь Терехь 9

дочь Фишка 3

 

Итого м.42 ж.39

 

……………………..1086.lp…………………….

Деревня Иостровь

 1. Андреи Авдощинокь 60

жена Анна 56

сыны

Семка 15

жена Ева 15

Якупь 1 1/2

дочь Катрина 5

 

 1. Парьфень Самусенакь 50

жена Авдотья 40

дочь Дарка 1 1/2

швагирь Янка 18

жена Макдуся 18

выхованка Агапка 11

бобыль Кузма 40

жена Марья 30

сыны

Микита 11

Филипь 9

дочь Арина 13

 

 1. Гришка Авчинникь 50

жена Наста 30

сыны

Екупь 15

жена Агата 15

Янка 13

Семка 5

Амелька 3

Митронь 3 не

дочи

Наста 10

Марина 7

 

 1. Ильешка Соика 36

жена Наталка 30

сынь Янка 2

дочь Малашка 4

 

Тарась Матушикань 40

жена Татьяна 33

сыны

Григореи 10

Семка 7

Степань 3

дочери

Аксита 13

Палеша 12

Агапка 4

 

 1. Тихань Зеленкевичь 70

сынь Матвеи 40

жена Марина 38

у Матвея сыны

Гарасим 13

Григор 9

дочери

Акулина 11

Наталка 5

Марина 2

бобыль Петрь 70

жена Наталка 60

 

 1. Еска Соика 60

жена Мареся 36

сыны

Микипарь 10

Еска 3

дочери

Зося 13

Агапка 5

 

Итого м.28 ж.27

 

Деревня Макеики

 1. Ивань Чурановь 46

жена Морка 38

сынь Микита 6

прихожея баба Апсеха 80

 

………………..1087.lp……………….

 1. Алексеи Шераненокь 40

жена Марина 30

дочери

Марися 10

Марушка 4

Агапька 1 1/2

 

 1. Прохор Ширанюнакь 33

жена Агашка 21

сыновья

Троша 4

Семень 2

Бобыли

Пахом 50

жена Ашуха 42

дочери

Анна 10

Наталя 7

2 Хомька 33

жена Дунка 29

сынь Федор 7

дочери

Ганка 10

Марися 3

3 Абрам 70

жена Марина 50

дочери

Рожа 7

Маряна 3

 

 1. Салавьянь Стимакь 50

жена Наста 34

сыновя

Семень 20

Павель 9

Прокопь 3

дочери

Грипина 12

Улька 7

бобыль Ивань 36

жена Катеха 33

сынь Кондрашь 4 не

дочь Малашька 4

 

Итого м.16 ж.21

 

Деревня Акьсена

 1. Ясь Назаронакь 50

сынь Петрь 26

жена Татьяна 23

дочерь Валка 9

зять матки Натура 30

жена Авдотя 24

сыновя

Романь 3

Никита 1/2

дочь Янки Прося 14

выхованка Кристина 10

выхованокь Василеи 11

 

 1. Федор Береза калека 110

жена Варка 50

сынь Микита 47

жена Варка 40

дочери

Наста 8

Ганька 5 не

пасанакь Тамашь 13

жена Грипина 18

Бобыль Максим Стеимань 50

жена Прасковья 29

дочь Катерина 12

Бобыль Иван Михаилов 30

жена Настася 28

сыновь

Данила 6

Павлюкь 8

 

 1. Данила Ручевски 41

жена Маряна 48

сыновя

Ивань 10

Игнать  калека 4

Ивань 4

Матьвеи 2

дочери

Зофия 7

Гапька 5

 

………………..1088.lp………………..

 1. Ивань Рубинь 60

жена Палагея 61

дочь Маланя 11

выхованков

Якупь 9

Лавринь 8

 

 1. Григореи Рубинь 55

жена Маланя 39

работникь Ивань 15

жена Прасковья 27

выхованець Хипка 6

приемушка Лушка 11

 

 1. Данила Назаренакь 40

жена Прасковья 39

дочери

Аксиня 12

Катерина 8

Авдося 5

зять Петруся 20

жена Наталя 17

 

 1. Марка Трибухов 90

жена Маряна 63

сыны

Ивань 25

жена Ташка 18

2 Михеи 18

жена Катерина 16

3 Алексеи 15

4 Ивань 12

дочери

Афиня 16

Аришка 7

Агашька 20

 

Итого м.29 ж.32

 

Деревня Вацеиня

 1. Янь Петровскии 23

жена Варвара 30

дочь Агата 3

работникь Петрь Борьткевичь 20

мать ево Анна калека 70

 

 1. Екупь Леимань 42

жена Дярда 40

сынь Лаврень 1 1/2

 

 1. Езупь Спиргинь 43

жена Ева 32

сыны

Игнать 9

Янь 5

дочери

Виктория 8

Ильжбета 1

 

 1. Владысь Петровскии 100 калека

жена Магда 60

сыновя

Доменикь 30

жена Наста 25

2 сынь Станислав 20

3 Игнатеи 12

сынь Доминика Владислав 11

дочери

Розалия 8

Тереса 3

 

Итого м.11 ж.10

 

Деревня Забалотники

 1. Якушь Забалотникь 60

жена Алина 50

сыновя

Федор 22

Максим 11

 

 1. Семен Шустов 45

жена Федора 41

сыны

Федот 12

Павель 5

Филипь 3

дочь Маланья 14

 

……………………..1089.lp………………….

Двор Букьмыжа

Янь Сымонилевичь

жена Разалия

сынь Антонии

дочь Матхилда

теща Стефановичевна

господыня Катра 45

 

Итого ж.1

 

 1. Клебания

Ксенсь Гаврил Нарбуть

сынь ево Езуфат

зять ево Францишакь Залескии

жена его Настася

дочи их

Аполения

Пляцыда

работникь Яшка Гуронакь 30

хлопяць церковнаи Лукашь 12

работница Елена 25

 

 1. Янь Алшевскии

жена Маряна

сынь Антонии

дочь Настася

тесть Янь

жена Маряна

работникь Андреи 30

бабыль Амелка 27

жена Стеха 24

сынь Михал 1/2

 

 1. Бабыль Микита калека 30

сестра Татяна 15

матка Анна 50

 

Итого м.5 ж.4

 

Село Удрия

 1. Степан Жаровь калека 95

жена Наталя 70

сыновя

Аверька 50

жена Катра 40

2 сынь Алексеи 45

жена Малашка 45

3 Палтюхь 30

жена Матруна 25

сынь Аверки Устин 13

2 Микита 1/2

дочы

Ашуха 20

Дунка 15

Федора 7

сыны Алексы

Антон 14

2 Ивань 7

3 Григореи 4

4 Трашько 2

дочь Алена 10

сынь Палтюхов Кондрашь 4

 

 1. Ивань Журавь слепои 70

сынь его Антон 45

жена Ульяна 35

……………………1090.lp…………………..

сынь 2 Антон 43

жена его Просковья 30

сынь 3 Сенка 25

жена Матрена 20

сынь Антона Васка 8

дочь Гунка 9

2 Наста 6

 

 1. Егор Шалетинь 55

жена Агата 50

сынь Семень 40

жена Катерина 35

2 Михаила 25

жена Ашуха 20

3 Гаврила 15

4 Андреи 10

сынь Семена Ивань 12

дочь Дунька ½

дочь Михала Маря 4

теща Лукерья 100

 

 1. Пантюх Федоров 45

жена Ириня 25

сыны

Миронь 4

Федор 6

дочи

Авдотя 10

Авьдуся 3

 

 1. Юрь Кекьштар 40

жена Анна 45

дочи

Марита 8

Катерина 6

Мора 3

дочь Яна Крися 2

вуховонка Арина 10

тать Кикиль убогои 120

жена Зофия 80

сынь их Юникь 30

жена Маргита 25

теща Ивана 109

 

 1. Ивань Кекьштар 50

жена Анна 60

сынь Юрка 2

дочь Катра 8

 

 1. Матис Кекьштар 50

жена Ильжа 40

сыновя

Еникь 13

Василеи 10

Юрька 4

дочери

Катрья 15

Мая 2

 

 1. Ерька Руцки 25

жена Маргита 16

братья

Езефь 20

Адам 8

сестры

Катря 10

Аня 10

мать их Палашка 50

Трикь Кекьштань убогои 100

сынь Якупь 30

жена Катра 30

бабылька Патоха 80

сынь Никонь убогои 40

 

……………………1091.lp…………………

Романь Дуброва калека 90

сынь Карпа 50

жена его Авденя 50

сыны

Артега 13

Василь 10

Янка 8

паробакь Якупь 20

жена его Авденя 20

сынь Романовь Апанась 25

жена Авхиня 20

сынь их Михаль 1 1/2

 

 1. Василь Дуброва 60

сынь Василь 11

дочери

Наталка 15

Мартуся 12

Зофия 10

Бобыль Тимошка 30

жена его Катра 28

сыны

Гаврила 3

Яско 1 1/2

 

Итого м.47 ж.48

 

Деревня Лубгановь

 1. Мортушь Лубгань 60

жена его Аня 55

сынь Адамь 20

жена его Настазия 19

сынь их Иони 1

Мортужевы сыны

Якупь 10

Езофь 4

дочери

Моря 12

Ильжа 6

зять Крустушь 35

жена Ильжа 20

дочь Магра 6 недель

 

 1. Оньжа Индрань 45

жена Алена 36

сынь Мартынь 20

жена его Моря 17

брать его Ионикь 15

 

 1. Мартынь Индрань 30

жена его Ильза 26

сыны

Адамь 4

Ерьсь 2

выхованка Моря 8

 

 1. Казимерь Рускуль 65

жена его Ильза 50

сыны

Адамь 15

Водиславь 8

дочь Аня 10

 

 1. Ерь Навдишь 40

жена Магра 50

сынь Стесь 15

дочь Анужа 5

выхованокь Андреи 9

выхованка Аня 4

 

……………………..1092.lp…………………..

Ионись Шлякета 35

жена его Мая 35

сынь Петрь 12

дочь Моря 6

 

 1. Якупь Астычь 40

жена его Ада 38

сыны

Меикульсь 11

Питерьсь 9

Ионь 8

 

Итого м.24 ж.18

 

Деревня Блеиделева

 1. Алексеи Михаиловь 45

жена его Праскова 30

сынь Романь 9

дочери

Акулина 7

Гашка 5

Машка 3

 

 1. Степань Колесникь 40

жена Марфа 39

сыны

Петруха 20

Степка 18

дочери

Федотя 10

Федора 7

матька их Наста 100

 

 1. Ивань Банздеи 30

жена Зеха 25

сынь Данила 3/4

матка Ганка 70

 

Итого м.7 ж.10

 

Деревня Кумпелева

 1. Павлекь Анкудовичь 35

жена Анна 30

сыны

Семька 15

Леонь 3

дочери

Аньксита 7

Параска 5

 

 1. Янка Скрипка 50

жена Матрена 40

сынь Артемь 15

жена Катрина 17

братья его

Семена 13

Янка 10

дочери

Акьжитка 8

Магдуся 8

Агапка 5

Маланя 2

 

 1. Семька Альгудовичь 60

жена Феся 50

сынь Цыприянь 15

дочь Арина 20

зять Филипь 22

бобылка Татьяна 50

сыны ее

Техань 20

Прохорь 13

 

 1. Федорь Дуброва 40

жена Алеся 25

сыны

Мартынь 4

Леонь 3

 

Итого м.15 ж.13

 

……………………1093.lp………………..

Деревня Каролева

 1. Исакь Колосовь убоги калека 100

жена Татьяна 85

ихь сыновья

1 Астрать 60

жена Устиня 50

2 сынь Лазарь 45

жена его Проска 35

3 сынь Ивань 40

жена ево Катра 30

4 сынь Акишка 35

жена его Зиновья 28

Астратовы дочери

Агата 8

Аня 6

Арина 3

Феся 1

Назаровы сыны

Фроть 6

Апанась 3

Кузма 1

Ивана сынь Герасимь 2

дочь его Агафия 4

 

 1. Демить Каласовь 90

жена Еста 75

их сыновья

Яшка 45

жена его Авдотя 40

Минка 35

жена его Ганка 35

Яшкинь сынь Ивань 5

другои сынь Митрошка 1

дочь Татьяна 3

Минкинь сын Игнать 3

дочь ево Алена 5

Демидова дочь Ганка 15

убогая Ганка 50

 

 1. Спирько Таранонокь 60

жена Акулина 30

сынь Ивань 10

дочери

Магда 8

Палашка 2

 

 1. Кастекь Жеронакь 40

жена ево Марфа 25

сынь Федоть 1

дочь Улька 8

вдова Дунка 80

сыны ее

Семка 20

Карпушка 10

 

 1. Артамон Бузина 40

братья его

 1. Захарь 20

жена его Марися 19

сынь их Макарь 1

 1. брать Васка 10
 2. Семка 8
 3. Исакь 6

сестры его

Авдотя 15

Агапа 12

Алена 4

Арушка 2

матка их Аксиня 60

парабокь Амелка 18

 

……………………1094.lp………………..

 

 1. Семень Кусовь 45

жена Дарта 42

сыны

Василь 5

Терехь 3

брать его Миронь 30

жена Фишка 30

дочери

Алена 3

Дунка 1

матка их Матрона 90

парабокь Миронь 30

 

 1. Ивань Журавь калека 80

жена его Афина 70

сынь Мишка 40

жена его Татяна 20

братья его

Васка 20

Алошка 10

дочь Анишкина Марга 8

 

 1. Савка Пузавь слепои 90

сынь его Афинка 60

жена его Атеня 50

зять Акиньфа 30

жена его Федора 20

сынь их Ивань 3

дочери

Агафья 8

Марина 1

челядникь Филипь 15

 

 1. Ерька Шумьски калека 100

сынь ево Томашь калека 30

сынь други Федорь 20

Тимошки сынь Амронь 16

жена ево Федорья 17

дочери Тимошкины

Агафия 6

Акулина 15

 

 1. Ефимь Миничь 60

жена Зофия 50

дочери

Анна 8

Фекла 7

Катра 5

 

 1. Прокопь Харлашенокь 50

жена его Палеша 30

сыны

Никифорь 5

Левка 3

Савка 1

дочь Устинья 7

 

 1. Павлекь Борисовь 60

жена Марина 40

сынь Петрь 6

дочери

Анна 8

Палашка 3

пастухь Гришка 30

 

Итого м.49 ж.53

 

Деревня Павнина

 1. Витень Павнинь калека 70

жена его Ильза 60

сынь Ивань 45

жена его Аня 30

брать его Мортушь 40

жена его Аня 20

………………….1095.lp………………

 1. сынь его Казимерь 20

дочь Иванова Моря 4

сынь Ивановь Ионьсь 3

пастушка Узинья 8

 

 1. Ивань Павнинь 80

жена его Маия 50

сыны

Оньсь 10

Оньчь 7

Андресь 3

дочери

Моря 9

Палашка 6

 

 1. Андрив Павнинь 56

жена Онужа 49

сыны его

 1. Андреи 36

жена его Мора 35

 1. Андреи 20

жена Зофия 30

пасвуди

Ионьсь 10

Романь 7

дочери

Дорта 9

Мора 4

дочь Андреева Онужа 1

другова брата Андрея сынь Микель 2

отець Бернь 70

бобыль Степань 30

жена его Кристина 40

сынь их Одумьсь 4

 

Итого м.17 ж.15

 

Деревня Перепечки

 1. Ивань Конехь 80

жена Катерина 80

сыны

 1. Козаса 30

жена Ана 20

 1. Кондрашь 23

дочь Кузашки Палашка 13

сынь Кузаши Онуфри 3

выхованокь Васка 5

 

 1. Антонь Конекь калека 90

сыны

Петруха 25

Федоть 5

дочери

Вариха 14

Параскова 6

 

 1. Ротка Волновои 35

жена Ириня 30

сынь Ивань 2

дочь Дарка 3

сестра Марина 15

челядникь Федор 30

 

 1. Аня Власинкова вдова 50

сынь Гришка 29

жена Ашуха 20

братья его

Сидорь 16

Оска 5

дочери

Ашуха 13

Марина 7

пастухь Яшка 10

 

……………………….1096.lp…………………..

 1. Замитри Кондратьевь слепои убогои 80

сынь ево Степань 50

жена ево Наста 40

сынь их Амельянь 3

дочери

Дунка 7

Татьяна 5

сестра Степкина Дарья 12

бобыль Кирила 40

жена Дунка 30

сыны

Прошка 5

Кузма 1

дочь Васиха 6

 

Итого м.19 ж.18

 

Деревня Астычь

 1. Оньтушь Астычь 70

жена его Дорта 60

сынь Одомьсь 30

жена его Магда 26

сынь их Ерьсь 3

дочери

Дорта 6

Мартиса 7

Магда 2

 

 1. Ерь Астычь 40

жена Ильза 40

сыны

Андрив 15

Ионьсь 12

Якупь 8

Антось 6

Крутушь 1

дочь Анна 4

челядница Анна 13

 

 1. Питерсь Астычь 45

жена Ильза 40

зять Ерьсь 20

жена его Катра 16

сынь Петрь 1

дочери

Дорота 8

Анна 5

швагерша Маия 15

 

 1. Ерь Астычь 25

жена Моря 30

брать Ладусь 20

жена его Наста 20

мацоха Ильжа 70

дочь Ерка Маия 9

 

 1. Якупь Астычь 90

сынь Мортушь 40

жена его Алена 30

сыны

Крустушь 6

Андрив 1

дочери

Мадаля 8

Аня 6

Дорта 3

Брать его Матись 30

жена его Аня 20

дочери

Агата 6

Ильжа 3

 

 1. Андрив Астычь 20

жена его Кристина 15

 

…………………1097.lp…………………

 1. Мортушь Астычь 70

жена Борбула 80

сыны их

 1. Ионьсь 45

жена его Мая 30

 1. Одумьсь 30

жена Моря 20

 1. Якупьсь 20
 2. Ерьсь 3

выхованокь Питерь 3

 

Итого м.26 ж.28

 

Деревня Пакмалники

 1. Апанась Навдишь 50

жена Мая 40

сынь Ерьсь 3

дочери

Рожа 15

Мадаля 5

 

 1. Янь Жогла 50

жена его Аня 40

сыны

Ионьсь 18

Ерьсь 8

дочери

Ильжа 17

Наста 10

 

 1. Ходорь Патмалникь 80

жена Авдуля 60

сыны ево

 1. Томашь 30

жена его Марися 20

 1. Ионьсь 25

жена его Ильза 15

 1. Андреи 10
 2. Матеушь 8

Ходара дочь Крися 15

Томаша дочь Адя 2

выхованка Ильжа 4

бобыль Арман убоги 90

жена его Ильжа 70

 

 1. Одомь Жогла 50

жена Катра 45

сыны их

 1. Андрив 20

жена Мора 15

 1. Ионьсь 18
 2. Крустушь 10

дочери

Моря 16

Наста 8

Аня 4

бобыль Степань 50

жена его Ильжа 40

 

 1. Якупь Караль 70

парабокь Ерьсь 15

сынь Андрив 30

жена его Маргита 25

зять его Матись 30

дочери Якуба

Моря 18

Ильжа 1

 

 1. Ходарь Свикьла 80

жена Аня 80

сыны их

 1. Якупь 35

жена его Моря 35

 1. Одамь 15

дочери

Катра 20

Моря 19

Якубовы дочери

Аня 9

Ильжа 7

…………………..1098.lp……………………

Маия 4

Магрита 2

швагирь Якупь 25

жена его Алеся 18

сынь их Одомьсь 1

 

Итого м.24 ж.31

 

Деревня Гостыня

 1. Аньчь Астычь 35

жена Мора 26

сыны

Ерьсь 8

Одомьсь 7

дочери

Наста 15

Аня 4

 

 1. Ионьсь Астычь 30

жена Аня 20

дочери

Моря 3

Мадаля 1

швагерка Мора 18

 

 1. Оньсь Вашля 25

жена Аня 20

сынь Одомь 1

брать Мартынь 20

сестры

Алена 18

Маия 6

посверби

Ионьсь 10

Вамусь 8

Андресь 5

матка Аня 60

Бобыль Семень 30

жена Лушка 25

дочери

Наста 3

Палашка 1

 

Итого м.11 ж.14

 

Деревня Тулева

 1. Оньсь Туль 40

жена Ярда 39

сынь Андрь 13

дочери

Онужа 15

Мадаля 2

выхованокь Оньсь 20

жена Катра 18

выхованокь Васка 6

паробакь Самусь 20

 

 1. Казимирь Туль 42

жена Алена 33

сынь Онь 14

дочери

Катра 6

Моря 2

выхованокь Самусь 19

 

 1. Андреи Сусть 35

жена Онужа 32

дочь Мора 19

………………………..1099.lp……………………..

дочь Ива 18

Ання 15

Андрея сыны

Юрась 6

Одумь 1/2

дочь Мора 4

 

 1. Андрикь Асань 82

жена Ильжа 59

сыновя

Мортушь 26

жена Мадаля 21

сынь 2 Адамь 17

жена Мора 15

дочь Мора 6

выхованокь Ераи 4

мать Катра 105

 

 1. Екупь Туль 37

жена Адя 27

сыновя

Вилюмьсь 6

Стопусь 4

Мортушь 2

дочь Ильжа 8

выхованокь Адам 15

выхованка Катра 15

работница Маря 10

 

 1. Ерись Туль 52

жена Маря 40

сына 2

Ерись 9

Якупьсь 9

дочери 2

Палеша 4

Адия 3

теща Катра 95

 

 1. Норьтушь Лубьгань 83

жена Мая 81

сына 2

Якупьсь 10

Ерись 5

Дочери

Мадаля 12

Анна 8

 

 1. Казимир Лубьгань 43

жена Катрья 31

сынь Юрись 9

дочь Маргита 6

 

 1. Бернь Брокунь 74

жена Мора 54

сыны 3

Мартушь 25

жена Наста 21

сынь Якупь 9

сынь Ерьсь 5

дочери 3

Ильжа 12

Дорта 10

Аня 4

 

Итого м.32 ж.35

 

………………………..1100.lp…………………

Деревня Дубень

 1. Кузма Лупа 52

жена Авдуся 44

сыновь 5

Осипь 21

жена Катра 20

Лукьянь 15

Герасим 10

Кандрашь 6

Якупь 4

дочь Авдотя 13

 

 1. Пиман Тимошкин 38

жена Прося 36

сыновь 3

Осипь 20

Михаила 10

Федор 2

дочери 2

Вера 15

Анна 12

брат Антон 30

 

 1. Андреи Силава 33

жена Анна 29

дочери

Мора 4

Ильжа 1

 

 1. Никипор Шумила 80

сынь Юрись 20

дочери

Домька 30

Марта 15

Кулина 12

внукь Никифоров Степань 9

 

 1. Степань Васильевь 23

жена Варка 20

сынь Ермакь 1

матка Марина 60

дочь ее Матруна 15

2 вдова Малашка 30

сыновя вдовы

Федор 8

Авьдаким 1

челядникь Трашка 15

брат его Демить 20

сестра Азения 13

 

 1. Степань Сабленакь 30

жена Ганка 28

дочери

Палашка 3

Наташка 4

 

 1. Василеи Гаврилинь 40

жена Прося 30

дочери

Палашка 6

Ганка 4

брат Максим 20

жена Федора 19

сестра Вулька вдова 30

сынь Ивань 5

……………………1101.lp………………

Бабыль вдовець Марка 40

сынь Калинка 4

дочери

Маряна 15

Прасковя 8

 

 1. Ивань Форовь 43

жена Арина 30

сыновя

Микита 9

Прошка 6

дочери

Прося 7

Татяна 4

Агапька 2

Галка 6 не

 

 1. Лукашь Самусенакь 35

жена Магда 30

сыны

Семень 8

Тамашь 6

Станислав 4

Михаль 5 не

 

 1. Янка Самусенакь 36

жена Алеся 24

сыны

Гаврила 6

Матвеи 3

дочь Галка 4

мать Хадора 60

 

 1. Яникь Тучь 38

жена Анна 33

сынь Якупь 1

дочери

Мадаля 15

Мора 9

Катра 7

Ильжа 5

Маргита 4

 

 1. Питерсь Пиньтансь 34

жена Мора 25

дочери

Анна 9

Дорта 5

 

 1. Степань Шлякута 40

жена Мора 30

сыны

Якупь 15

Криштофь 6

Юрись 2

дочь Катра 9

 

 1. Бабыль Федот Пашка калека 80

сынь Васка 45

жена Анна 40

сыны

Прахор 15

Никифор 12

Федот 10

 

Итого м.49 ж.48

 

Деревня Дерькали

 1. Леонь Чандуль 30

жена Крестина 25

зять вдовець Езупь 18

сынь Меикуль 4

дочь Мора 3

2 Анна 1 1/2

работникь Питирьсь 60

 

……………………..1102.lp…………………….

Янь Деркаль 90

жена Ильжа 60

сыновя

Мартинь 20

жена Мора 20

2 Юрись 6

дочери

Маргита 3

Мая 7

Крестина 4

выхованокь Сеимань 13

зять их Юрись 20

жена Анна 15

Бобыль Леонь 50

жена Марта 40

сыны

Данила 5

Андреи 4

дочь Агата 2

 

 1. Яникь Пунцаль 39

жена Анна 30

сыны

Ерсь 8

Якупь 3

Криштовь 7 не

дочери

Мора 6

Дарка 4

 

 1. Ерьсь Пунцуль 90

жена Мора 66

сыны

Сеимань 20

жена Катра 19

2 Андреи 16

жена Катра 15

работникь Стопульсь 30

бабыль Данила 21

жена Мода 17

брат Алексеи 12

2 Семень 10

матка Хадора 47

 

 1. Криштоф Тукишь 28

жена Мора 22

сынь Микиль 8

дочь Мадаля 5

2 Мора 3

мать Катра 50

 

 1. Семен Пуньцул 65

жена Катря 50

сыны

Ерись 30

жена Маргита 25

2 Меикуль 6

3 Мартин 2

дочери

Мора 8

Федора 7

дочь Ериса Маргита 19 не

выхованка Мора 5

выхованокь Атонулсь 5

 

 1. Янь Домань 68

жена Марина 65

сынь Наумь 19

дочь Агапька 27

………………1103.lp………………….

Янки зять Екимь 30

дочь Палеша 6

сынь Левонь 8

у Екима сынь Семка 1

дочь Анка 4

 

Итого м.35 ж.33

 

Деревня Надубенеи Гора

 1. Ротка Кандрашевь 34

жена Авдотья 30

сынь Степан 1 1/2

дочери

Акулина 9

Анна 3

матка Марфа 59

работники

Матешь 30

Астрать 15

 

 1. Алекса Кандрашовь 36

жена Анна 35

сынь Васка 7

дочери

Марина 15

Татьяна 13

Марися 12

Агапа 6

Анна 1 1/2

убогои слепои Гаврила 45

бобыль Алекса Парнеш 41

пастушка Аверька 12

 

Итого м.7 ж.11

 

Деревня Сперестышки

 1. Екупь Оньза 49

жена Мора 52

дочери

Дорьта 12

Анна 10

Катра 7

Магра 3

выхованикь Андреи 31

жена Ильжа 29

выхованикь Адамь 15

матка Дорта 79

 

 1. Марьтинь Оньза 61

жена Катра 66

сыны

Петрь 20

Микула 2

дочери

Мора 18

Мадаля 10

Дорта 5

Зофия 1 1/2

 

 1. Ерсь Онза 42

жена Зося 37

сынь Андреи 2

дочь Мора 3

брат Адамь 8

матка Мора 72

брат Матысь 5

сестра Ильжа 5

 

 1. Екушь Толстикь 60

жена Марина 58

дочери

Макдуся 6

Агата 3

…………………1104.lp………………

Екуша брат Семка глухь и без разума 45

Ерсь Сылава 30

жена Катра 23

дочери

Марьгита 6

Ане 1

брат Сташь 15

 

 1. Андреи Алжан 56

жена Зося 45

сынь Янь 7

дочери

Мая 9

Зося 1

брат Василь 50

жена Дорта 40

сыны

Павель 4

Янь 2

выхованка Марися 7

работникь Екупь 18

матка Федора 85

 

 1. Ерсь Алжень 58

жена Наста 42

сынь Тимошка 3

дочь Катра 5

выхованка Ильжа 19

 

 1. Павель Алжень 30

жена Мора 29

сыны

Мортинь 4

Езупь 3

Янь Аньжа 40

жена Маргита 38

сынь Янь 1 ½

брат Валтарь 33

жена Анна 30

дочь Крестина 2

сестра Маргита 8

 

 1. Васил Анжень 35

жена Ильжа 30

дочь Катра 6

 

 1. Павель Леитан беспамети

жена Маргита 72

сыны

Матысь 26

жена Мадаля 28

сынь Ерсь 20

у Матыся сынь Василеи 1/2

дочь Кристина 2

у Матыся сестра Анна 28

 

 1. Матеи Аньжель 76

у него жена Катра 70

у них сыновья

Мортушь 15

2 Андрусь 3

дочь Маргита 12

 

………………..1105.lp………………….

 1. Якубь Батня 45

жена Ильжа 40

сынь Микель 10

дочери

Ева 5

Мора 2

выхованакь Янь 20

жена Мора 17

сынь Адамь не 5

брат Мортышь 15

выхованка Маргита 5

 

 1. Микуль Анжань 60

жена Мая 58

сыны

Янь 15

жена Ане 15

Езупь 10

Адамь 5

Андреи 2

дочь Ане 7

 

 1. Микуль Пунуль 50

жена Дорта 45

сынь Адамь 6

брать Петрь 30

жена Дорта 28

брат Екупь 40

жена Катра 38

дочери

Анна 9

Кристина 6

Дорта 4

Мора 1 1/2

швагерь Гришка 20

дятька Екуба Антош 50

выхованка Ива 8

 

Итого м.50 ж.60

 

Деревня Спрекутова

 1. Ладысь Скребя 61

жена Марьгита 57

сыны

Ереи 21

Андреи 2

Адамь 1/2

дочери

Ильжа 6

Мора 3

работникь Ерсь глухь и немь 30

 

 1. Якупь Скребя 50

жена Анна 40

дочери

Ильжа 6

Катра 4

 

 1. Мортушь Кромонь 75

жена Алена 60

дочь Кристина 5

 

 1. Янь Женя 72

жена Аде 70

сыны

Ереи 40

жена Ильжа 35

Якупь 5

дочь Ева 4

сыны

Екупь 4

Микаль 2

у Ера сынь Адамь 8 не

теща Крися 50

 

 1. Ерь Бронкон 70

жена Мора 68

сыны

Андреи 10

Петрь 7

Адамь 4

……………….1106.lp……………….

дочь Дорта 12

матка Ера 100

 

 1. Антонь Захаров 50

жена Анна 40

сыны

Михаль 3

Ереи 1 1/2

 

 1. Семень Мыза 40

жена Ильжа 39

сыны

Андреи 4

Ереи 2

зять Адамь 30

жена Анна 25

сестра Мора 15

выхованка Маргита 8

 

 1. Федарь Федаровь из Москвы от готь за пашпортомь Рисии 50

брать Степань

матка Ефимья

 

 1. Семень Ивановь 25

жена Палашка 24

зять их Ивань

Зеха стары 100

 

Итого м.24 ж.21

 

Деревня Спрудева

 1. Семень Матуль 82

жена Мора 75

сыны

Микаль 21

жена Кристина 17

Андреи 7

дочь Дорта 5

у Микаля дочери

Кастуся 2

Аде 1 1/2

работники

Мартинь 15

Василеи 8

 

 1. Ерь Матуль 70

жена Мадаля 65

сыны

Андреи 26

жена Мора 20

Микуль 20

жена Мора 19

Адамь 9

Тумашь 6

Лаврень 1 1/2

сестра Аде 15

 

Итого м.11 ж.9

 

Деревня Малиновка

 1. Матвеи Степановь 50

жена Аксинья 45

сыны

Романь 7

Карнышь 5

Петрь 1

дочь Федора 20

швагирь Ивань бобыль 27

…………………..1107.lp………………

Бобыль Тавохь Иванов 58

жена Хаврония 52

сынь Ивань 10

 

 1. Миронь Александровь 30

жена Васиха 40

сынь Федорь 1/2

дочери

Наста 6

Ашуха 5

Васиха 4

 

 1. Данила Степановь 60

жена Груня 45

сыны

Ивань 15

Хока 5

Трашко 3

дочь Фишка 6

 

 1. Алекса Васильевь старыи и немогучи 87

сынь Мина 40

жена Дуня 40

сыны

Петруха 3

Лазырь 1 1/2

дочь Дарья 1/2

 

 1. Васка Ижетовь 39

жена Марфа 38

сынь Игнашь 20

дочь Фешка 2

зять Марко 30

жена Домка 16

дочь Марушка 1

бабели

Сенка 23

Яшка 22

челядникь Сысои 17

челядница Васки Гашка 20

 

 1. Ивань Осиповь 70

сынь Павлекь 40

жена Гашка 26

сынь Тарась 33

жена Матрона 30

дочи

Аксета 3

Дашка 2

Павлека сынь Трифон 3

Павлекь 2

дочь Марина 10

бобылка Алеса 30

сыны еи

Гришка 4

Ивань 3

дочери

Дашка 7

Васиха 5

Матрона 1

 

 1. Макарь Абрамов 75

сынь Ивань 30

жена Фишка 25

сыны

Афронь 10

Кирила 8

Фешка 4

дочь Парашка 1 1/2

 

Итого м.34 ж.27

 

………………………1108.lp………………….

Деревня Калвиша

 1. Митель Кальвишь 40

жена Аня 35

сыны

Ерь 15

Адамь 4

дочери

Мора 10

Катра 8

Маргита 6

Крестина 4

Брать убогии Янь нем и глухь

сыновець Якубь без розуму

 

 1. Хриштупь Шляката 35

жена Крыстыня 30

сыны

Езупь 15

Микуль 4

дочь Ильжа 8

 

 1. Мортушь Лубгань 40

жена Аня 40

сыны

Матысь 9

Анревь 4

дочери

Моря 15

Мая 10

 

 1. Мортушь Главдыль 25

матка Ильжа 50

браты

Хриштофь 9

Езупь 7

Сестры

Аня 15

Борбола 8

Марита 3

 

 1. Хруштушь Дутка 60

жена Дорта 50

Пасынки

Матись 35

жена Мода 30

Езовь 9

патчерица Аня 18

Матыса сынь Адам 4

 

 1. Андрекь Карель старыи невдолныи до работы 96

жена Аня 60

сыны

Якубь 35

жена Моря 20

другои сынь Янь 15

дочери

Дорта 17

Мая 10

 

 1. Яникь Пунтынь 40

жена Моря 35

…………………1109.lp……………….

третьеи Одомь 35

жена Ильжа 25

сынь Микиль 20

жена Ильжа 18

Яня сыновь

Ерь 10

Одамь 9

Андреи 5

дочери

Анужа 3

Катра 2

сынь Одома Одомь 4/2

 

Итого м.25 ж.26

 

Деревня Черникова

 1. Антонь Черникь глухии 30

жена Луцыя 25

братья

Гришка 21

жена Агата 18

другии брат Воитех 17

жена его Агануся 16

третьии брат Богдась 9

Антона сыновь

Михась 15

Григорь 7

Андреи 1/4

дочь Гануся 2

Гришки сынь Миколаи 1/4

выхованокь Каривышь 18

жена ево Аксета 17

Воитеха сыновь

Семка 2

Павлешь 1/2

матка Марина 50

 

 1. Ерка Черникь 40

жена Луцея 20

сыновь

Адамь 16

жена Авденя 17

други сынь Матеи 1

дочери

Марина 4

Татьянка 4/3

выхованокь Казусь 17

теща Агата 40

пастушка Наста 13

 

 1. Агафонь Зуекь 32

жена Катра 17

братья

Семка 20

Максима 11

Микита 9

сестерь

Катеха 14

Наста 8

матка их Тереса 50

 

Итого м.18 ж.16

 

…………………….1110.lp………………..

Деревня Полка Вашля

 1. Анчь Вашль 100

жена Алена 80

сынь Андреи 50

жена Мадыля 45

сынь Якубь 10

Андреева сынов

Ерка 10

Янь 3

дочери

Борбола 15

Катра 9

Моря 8

Марта 4

 

 1. Андреи Вашля 80

жена Моря 75

сынь Анчь 22

жена Мася 20

другии сынь Максим 19

жена Аня 18

Андрева дочь Аня 15

Анча сынь Андря 2

выхованка Агата 7

 

 1. Хруштушь Вашля 50

жена Ильжа 45

сынь Мартиж 10

дочери

Анна 8

Моря 6

выхованокь Меикуть 7

 

 1. Яникь Вашля 62

жена Катра 54

зять Казусь 40

жена Наста 32

сыновь

Яникь 3

Одамь 1

выхованка Еста 4

швагерь Яна Яникь 30

жена Марьита 25

выхованка Моря 4

теща Агапа 93

 

 1. Андрева Мыза 50

жена Аня 42

сынь Еникь 2

дочери

Дарка 5

Моря 3

брат Ерка 40

жена Алеся 30

работникь Питерсь 30

жена Моря 25

сынь Станиславь 1/2

 

Итого м.21 ж.25

 

Деревня Ширины

 1. Мочь Скраделя 59

жена Катра 55

сыновь

Андреи 40

жена Ильжа 30

Якубь 30

жена Аня

третеи сынь Якубсь 20

………………………1111.lp…………………

у Андрея сыновья

Ерсь 10

Митись 8

Ионишь 4

Василь 2

дочери

Маргита 7

Магда 4

выхованокь Иончь 7

 

 1. Якь Ширинь вдовь 80

у него сыновья

Ионь 20

Оньжа 8

дочери

Палеша 18

Маргита 6

бобыль Ивань вдовь 60

у него сыновья

Меркуль 8

Максим 3

 

 1. Стопаль Широнь 20

у него жена Ильза 15

у него братя

Крустушь 15

Андресь 10

Яксь 6

дочери ево

Ильза 5

Ання 2

Стопаля их мать Мора 50

отчим их Андреи 80

 

 1. Андреи Ширинь 70

у него жена Мора 30

у него сынь Ионь 10

дочери

Катра 6

Мая 2

 

 1. Адам Глуба 80

у него жена Борбула 60

у него сыновья

Ионсь 20

у него жена Мадаля 20

2 сынь Ладусь 7

дочери

Авдуля 12

Алена 10

Мадаля 6

Ионика сынь Сеимань 1/2

 

 1. Ионь Клуга 50

у него жена Адея 50

у них дочери

Ильза 10

Мора 6

Ання 5

 

 1. Ионць Пунцоль 50

у него жена Маргита 50

у них сыновья

Адам 30

у него жена Мора 30

2 сынь Ерсь 20

Адама сынь Микаль 5

выхованокь Одум 5

у Адама дочь Мая 1

 

 1. Яньдусь Есень 100 лет

у него жена Крестина 60

у них сынь Мортушь 30

у него жена Мора 30

у него сыновья

Ионикь 6

Мортушь 2

дочь Анна 9

…………………….1112.lp…………………..

Ерь Есень вдовець 60

у него сынь Андреи 9

 

 1. Иньдрыкь Есень 40

у него жена Ильзбета 38

у них сыновья

Мортушь 20

Матишь 15

Ионсь 12

Юрсь 10

Крустушь 6

дочери

Катра 19

Наста 7

 

 1. Адам Еисакь 35

у него жена Катра 30

у них сыновья

Якупь 10

Питерь 8

Ерсь 6

Онтуль 4

 

 1. Андреи Веисакь 40

у него жена Мора 35

у них сыновья

Самусь 10

Ионь 1

дочери

Аня 7

Мадаля 5

Мая 3

выхованка Ильза 10

 

 1. Ионь Силово 40

у него жена Наста 37

у них сынь Андреи 10

дочери

Катра 12

Мадаля 3

 

Итого м.53 ж.40

 

Деревня Опсова

 1. Лукашь Сабаленокь 50

у него жена Катеха 30

у них сыновья

Мосеи 6

Амелко 3

дочь Анна 2

 

 1. Степань Соболенокь 48

у него жена Дарка 30

дочери

Акулина 8

Гашка 6

Анна 4

Прося 3

 

 1. Исакь Соболенокь 40

у него жена Наста 30

у них сыновья

Павлокь 7

Ерка 6

Тимошка 4

Лаврень 3

Ивань 1

 

 1. Михеи Соболенокь 25

у него жена Наталка 30

выхованокь Авдоска 4

брат ево Семень 33

у него жена Прося 30

дочери

Марина 4

Анна 2

брат 3 Ерка 28

у него жена Дарка 25

сестра Авдотя 15

 

…………………1113.lp…………………..

 1. Харитонь Сергеевь 70

у него жена Матрона 40

у них сынь Степань 2

дочь Агата 4

 

 1. Исакь Сергеевь 40

у него жена Марфа 30

у них сыновья

Фетка 10

Кирила 6

Ивань 4

Ермакь 1

дочь Федоска 2

Исака мать Марина 80

 

 1. Агурко Сергеев 38

у него жена Акушка 30

у них сынь Парша 6

дочери

Васиха 4

Федора 1

 

Итого м.23 ж.22

 

Деревня Липовая Гора

 1. Одум Крома 40

у него жена Наста 33

дочери

Марина 8

Адея 3

выхованокь Мартушь 15

выхованка Анна 8

 

 1. Иозефь Кромань 45

у него жена Маргита 40

у них сыновья

Одум 9

Ионсь 6

сынь Иозефь 2

дочь Ивва 7

бобыль Мортушь 50

у него жена Онужа 30

сынь их Захарь 8

 

 1. Андрусь Дутка 70

у него жена Мора 60

у них сынь Адам 25

у него жена Мора 20

дочь Мадаля 12

выхованокь Питерь 8

бобыль Мортушь 25

у него жена Мора 20

дочь Ання 3

 

Итого м.12 ж.12

 

Деревня Матуля

 1. Андреи Матуль 30

у него жена Ання 29

у него брат Матись 25

у него жена Катра 15

брат ево Ионсь 20

у него жена Барлула 19

брат 4 Меркуль 17

у Андрея дети

Одумсь 1

Иезупь 1

дочери

Дорта 3

Анна 5

выхованокь Василь 4

выхованка Катра 3

бобыль Валтерь убоги 60

 

…………………….1114.lp………………………

Микуль Матуль 100

жена Зофия 70

сынь Яковь 40

жена Катра 39

сынь Ерь 35

жена Агатья 30

дочери Якова

Ильжа 8

Мадаля 5

Мора 3

Дорта 2

выхованець Адамь 6

выхованець Матвеи 10

челядникь Якупь 10

 

 1. Янь Матуль 50

жена Анна 40

сыновья

Янь 10

Ерь 6

Якупь 4

Адамь 2

дочь Моря 1

выхованка Зофия 8

 

 1. Микуль Козловски 30

жена Анна 30

матька Грита 60

братья

Игнать 10

Янь 8

Адамь 2

челядникь Ладусь 7

 

 1. Армуть Матуль 30

жена Магрита 27

брать Янь 20

жена Адя 15

дочери

Моря 5

Ильжа 1

выхованокь Ерь 5

дочь Ионика Моря 1

выхованокь Ионь 4

матька Катра 50

челядникь Андреи 20

 

 1. Ивань Крумань 40

жена Алена 30

сынь Адамь 6

дочери

Моря 7

Дорта 3

Маргита 2

 

 1. Степань Крумань 40

жена Анна 33

дочери

Кристина 10

Мадаля 5

Маия 3

матька Мора 56

выхованець Якупь 15

 

 1. Янь Броконь 40

жена Мора 36

сыны их

Ерь 7

Микуль 4

………………………1115.lp……………………

2 сынь Питерь 15

Ионика сыновья

Андриусь 4

Вилим 1 1/2

дочь Аня 6

Матиса дочери

Мора 10

Ильза 8

Мая 5

Дорта 4

 

 1. Валтерь Андзань 46

жена Ильза 40

сыновья

Волтерь 8

Павель 2

дочери

Мая 5

Палуша 12

челядникь Ионсь 20

 

 1. Ионсь Андзань 35

жена Катра 34

сыновья

Ерко 10

Самусь 5

дочери

Дорта 8

Крестина 4

Маргита 3

Мая 2

 

 1. Ерь Маскалань 80

жена Мадаля 56

сыновья

Качухсь 8

Якубь 4

дочь Аня 9

 

 1. Вилемь Маскалань 70

жена Зофия 45

дочери

Ильза 7

Мода 5

Катра 3

выхованокь Ионьсь 7

 

 1. Одумь Маскалансь 63

жена Аня 54

сыновья

Сеимань 7

Павель 3

Ладусь 1/4

дочери

Катра 10

Мора 6

 

 1. Ходорь Машкалансь 53

жена Маргита 30

сыновья

Ладусь 4

Ерсь 3

дочери

Мадаля 6

Мора 6 недель

мать Ходора 90

Бобыль Андрифь 45

жена Ильжа 30

сынь Ерсь 4

дочери

Дорта 6

Аня 1

 

Итого м.29 ж.34

 

 1. Крустажь Ваишла 67

жена Илза 63

сыновья

Андривь 15

Ерсь 13

дочери

Мора 9

Катра 8

 

 1. Микуль Честерь 52

жена Мора 44

сыновья

Одам 4

Павел 2 1/2

дочь Катра 5

 

 1. Ерь Маскалашь 25

жена Прося 93

дочь Мора 1

брать Крустушь 15

примакь Янь 36

жена Мора 37

сынь Самусь 6

цурка Дорта 3

 

 1. Самусь Лецунь 34

жена Мадаля 31

сыновья

Самусь 5

Одумь 3

Ивансь 2

 

……………………1116.lp…………………

 1. Гришуль Пеншань 39

жена Анузя 28

сыновья

Ионь 7

Андривь 3

дочь Аня 1

 

Итого м.17 ж.12

 

Гора Дубенска

 1. Андрзевь Шмора 60

жена Федоска 56

сыновья

Сцепань 14

Авдаким 12

Наумь 25

жена Наума Авдотя 23

дочь их Фикла 2

 

Итого м.4 ж.3

 

Всего под онои мызою состоит деревень 169.

Дворов ” мужеска и женска полу душь 4907 4686 положено 4917

 

Принадлежащих до онои мызы жидовь, арендующих карьчмами

 1. Мендель Шраемовичь 55

жена Рося 56

сынь Рофаль 25

жена Реля 23

сынь 2 Габриель 11

сынь Рафала Хаимь 6

дочь ево Ента 4

 

 1. Хацкул Леибовичь 45

жена Итта 30

сынь Илнашь 7

дочери

Ента 4

Екса 2

отець Леиба 70

дочери ево

Хана 14

Еска 11

бобыль Богданов Абрам Леибовичь 33

жена Роха 25

сыновья

Шмуиль 11

Давыдь 5

дочь Рыма 7

 

 1. Пеисакь Хаимовичь 51

жена Ханка 50

сыновья

Давод 8

Елиаш 4

Леиба 18

Леибы жена Иннуха 16

дочь Пеисака Малка 7

сынь Пеисака Шлиома 25

жена ево Гита 24

сынь их Берка 2

бобыль Абрамь Заиниковичь 60

жена Лея 60

дочь Хава 10

 

……………………1117.lp…………………..

 1. Абрам Марковичь 45

у него жена Роха 30

у них сыновья

Герць 26

у него жена Песя 20

2 сынь Иозефь 12

3 сынь Симонь 6

4 сынь Давид 3

у него дочери

Зищля 15

Пося 8

Беиля 1

Герца сынь Сынха 1

 

 1. Смуиль Гиршовичь 24

у него жена Хава 26

дочь Лея 1

 

 1. Нохань Меировичь 67

у него жена Леска 64

у них сыновья

Насум 25

у него жена Ганка 20

2 сынь Мевша 15

у него жена Стырка 14

дочь Нохана Гутка 10

 

 1. Меирь Меировичь колека 90 лет

у него жена Ревза 39

у них сынь Мендаль 14

дочь Хана 9

 

 1. Леиба Мовшивичь 23

у него жена Роха 20

у них сынь Абрагам 1 1/2

дочь Песа 3

 

 1. Леиба Маиоровичь 45

у него жена Хая 34

у них сынь Иосель 15

дочери

Роха 8

Дыма 4

Хая 6

Песя 1 1/2

бобыль Герасим котоликь 30

у него жена Катра 32

дочери

Наста 6

Ганка 4

Магда 1/4

 

 1. Марко Боруховичь 23

у него жена Стырка 21

у них сыновья

Меирь 5

Фаивишь 3

дочь Еньта 1

работникь котоликь Казимерь 46

у него жена Ильза 32

у них сыновья

Алексь 8

Ладусь 2

дочь Агата 5

 

 1. Мердухь Хаименделовичь 36

у него жена Злата 38

у них сыновья

Соломь 15

у него жена Естерь 14

2 сынь Леиба 7

3 сынь Яизакинь 6

дочь Естерь 1 1/2

 

 1. Ицыкь Хаимовичь 39

у него жена Сора 36

у них сыновья

Абрагам 20

у него жена Сора 18

Ицака сынь Мевша 18

3 Хаинь 2

дочери

Малка 13

Тавбе 10

Феига 7

Гита 5

 

 1. Пинхось Леизеровичь 34

у него жена Дверя 25

дочери

Цыра 9

Естерь 7

Роха 2

Давить Шмиловичь убогь 3

Бобыль Берка Беинасовичь 57

у него жена Хая 47

у них сынь Мевша 1

дочери

Феига 10

Ханка 7

Хаска 5

 

 1. Абрагамь Енкелевичь 60

у него жена Беиля 42

племеникь Гирша 22

у него жена Сора 20

2 сынь Ильешь 15

………………………1118.lp………………….

пасанки

Липа 14

Берко 8

работникь Миколь Засьвеев 40

 

 1. Мевша Шимшовичь 27

у него жена Хава 30

у них сынь Симша 7

дочери

Хана 10

Сивра 4

Златка 3 не

брат Мевши Давить 23

у него жена Сара 23

у них сынь Касерь 1

работникь Касерь 18

бобыль Левонь колека 70 лет

у него жена Алеся 37

у него сынь Андреи 8

дочь Машка 12

2 Авдотья 3 не

 

 1. Реиха Давидова вдова 30

дочери

Траина 10

Дворка 7

Сора 3

Песя 1 1/4

челядникь Шевель 18

 

 1. Леиба Еликовичь 23

у него жена Рива 19

дочери

Блюнка 6

Меида 3

Блика 1 1/4

 

 1. Елица Енькеловичева 50

у нее сыновья

Авсеи 17

Танхаль 14

Синша 11

 

 1. Сроль Тахоловичь 25

у него жена Феига 20

братя ево

Давить 14

Симель 8

сестры

Хава 10

Роха 1 1/2

мать их Дворка 40

 

 1. Савель Абрамовь 29

у него жена Роха 35

у них сыновья

Ильешь 7

Леиба 1

дочь Кеиля 4

тесть Изакь Давыдовичь колека 80 лет

у него жена Итька 54

у них сынь Изроль 36

у него жена Данта 30

дочь Дутка 5

сынь Мевша 12

у него жена Рива 10

 

 1. Леиба Изаковичь 37

у него жена Итка 35

у них сыновья

Янкель 7

Ельешь 3/4

дочери

Глика 5

Тема 3

пастушка Алена крестьянка 15

 

 1. Дичка Физировичь 33

у него жена Анна 25

у них сынь Абрагам 9

дочь Каса 9

 

Итого м.82 ж.96

 

Та ревезия чинена по самои справедливости

Маиорь Алексеи Паровинь

Jozefat Merzypin

Raptor y Komisarz Provincji Padzwinskiej

Jan Kampen

Podkar. Dagd.